MÖD 2000:1
Utrivning av pråm i hamn-----Pråm har ansetts vara vattenföretag enligt vattenlagen och Miljööverdomstolen förpliktigade ägaren att riva ut den.
MÖD 2000:3
Tillstånd till ändrad reglering och vattenbortledning för bevattningsändamål-----Miljödomstolen har givit tillstånd till en bevattningssamfällighet utan hänsyn tagen till ett tidigare tillstånd enligt vattenlagen i samma vattenområde, vilket betraktades som domvilla av Miljööverdomstolen. Målet återförvisades.
MÖD 2000:4
Närboendes talerätt enligt miljöskyddslagen-----Miljööverdomstolen fann att sakägare kan överklaga beslut eller dom om tillstånd trots att denne inte fört talan i underinstans. I mål som avgörs i Miljööverdomstolen enligt förfarandereglerna i rättegångsbalken kan en juridisk person (ideell förening) inte vara ombud för sakägare.
MÖD 2000:6
Förbud enligt miljöskyddslagen att släppa ut avloppsvatten----- Föreläggande om förbud mot utsläppande av BDT-vatten från ett enskilt avlopp har av Miljööverdomstolen ansetts vara en alltför långt gående åtgärd. Ett föreläggande bör föregås av utredning från den kommunala miljönämnden om vilka försiktighetsåtgärder som är skäliga att kräva i det enskilda fallet. Först därefter kan nämnden återkomma med föreläggande om preciserade åtgärder. Ett sådant föreläggande kan inte omfatta åtgärder på mark som adressaten saknar rådighet över.
MÖD 2000:7
Överklagande av beslut om ersättning för rättegångskostnader enligt miljöbalken-----Miljööverdomstolen har funnit att i mål enligt miljöbalken kan, i likhet med vad som gäller enligt rättegångsbalkens regler, beslut om fördelning av rättegångskostnader enbart överklagas inom den tidsfrist som gäller för ordinärt överklagande. Anslutningsöverklagande med avseende endast på sådant beslut är alltså inte tillåtet.
MÖD 2000:8
Förvaltningsbesluts överklagbarhet-----Länsstyrelses beslut att återförvisa ett tillsynsärende enligt miljöskyddslagen till förnyad handläggning i kommunens miljönämnd är enligt allmänna förvaltningsrättsliga grundsatser inte ett överklagbart beslut (trots att länsstyrelsen lämnat fullföljdshänvisning).
MÖD 2000:9
Tillstånd enligt miljöskyddslagen till utbyggnad av nytt pelletsverk i malmförädlingsverksamheten vid Loussavaara-Kiirunavaara AB----- Koncessionsnämnden meddelade tillstånd till nytt pelletsverk med villkor om att utsläppet av kväveoxid som riktvärde fick uppgå till högst 400 ton/år. Efter ansökan från bolaget upphävde Miljööverdomstolen villkoret då det i detta fall innebar en fastlåsning till viss teknik.
MÖD 2000:10
Tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamhet vid en boardfabrik -----Tillstånd till verksamheten hade meddelats av Koncessionsnämnden år 1985. Miljööverdomsstolen ansåg att rättskraften i tidigare meddelat tillstånd täckte såväl produktion av träfiberplattor, som förbränning av färgavfall i bolagets panna för fastbränsleeldning. Mot bolagets bestridande kunde detta tillstånd därför inte upphävas.
MÖD 2000:11
Tillstånd enligt miljöskyddslagen till installation av reningsutrustning -----Miljööverdomstolen (MÖD) fann att då frågan om rening av utsläpp till luft är en skyddsåtgärd ska den regleras genom villkor och inte genom separat tillstånd. Felet kunde dock avhjälpas i MÖD.
MÖD 2000:12
Rådighet över vattenområde-----Rådighet över vattenområde har ansetts kunna överlåtas genom avtalsupplåtelse trots att fastighetsbildning ännu inte skett.
MÖD 2000:13
Tillstånd enligt miljöskyddslagen till tillverkning av sprängämnen m.m. -----Miljööverdomstolen (MÖD) ansåg att det var både miljömässigt motiverat och tekniskt möjlig att begränsa utsläpp av VOC till luft vid en större industrianläggning till 240 ton/år. Vid bedömningen av det ekonomiskt rimliga i dessa åtgärder fann MÖD att en avskrivningstid om tio år och en ränta om sex procent skulle användas. Den beräknade kostnaden per kg minskad utsläppsmängd ned till denna nivå blev då 60 kr, vilket ansågs skäligt enligt 5 § miljöskyddslagen.
MÖD 2000:14
Tillstånd enligt miljöskyddslagen till nuvarande och utökad produktion av kemikalier och plastprodukter ----- Bestämmelsen om igångsättningstid i 18 § 2 st. miljöskyddslagen anger den tidpunkt då den i tillståndet avsedda verksamheten som kräver byggnadsåtgärder senast ska sättas igång.
MÖD 2000:15
Återställande av försutten tid-----Ideell förening har bedömts kunna uppträda i miljödomstol som ombud för sakägare i mål som inletts vid en förvaltningsmyndighet. Miljööverdomstolen (MÖD) återställde försutten tid för sakägarna, vars talan hade avvisats på formella grunder. MÖD uttalade att vid tolkningen av de processuella bestämmelserna i miljömål ska stor vikt läggas vid att allmänhetens möjlighet att föra talan i domstol underlättas.
MÖD 2000:17
Tillstånd för tunneldrivning ----- Tunneldrivning vid järnvägsbygge har inte ansetts vara tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, och inte heller följdföretag till vattenverksamhet för vilken tillstånd har sökts. Miljödomstolens tillståndsprövning av sådan verksamhet vars anläggande har prövats i särskild ordning enligt 11 kap. 23 § 2 är begränsad till att avse villkor för verksamheten. Vid denna prövning kan dock alla slags villkor meddelas som avser det tillståndssökta projektet i sin helhet och som i detta fall kan påverka grund- och processvattnet.
MÖD 2000:20
Ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall; nu fråga om återförvisning på grund av rättegångsfel-----Miljööverdomstolen återförvisade mål om avgift och dispens från sophämtningsskyldighet eftersom länsstyrelsen och miljödomstolen inte fullgjort sin utredningsskyldighet enligt förvaltningsprocesslagen.
MÖD 2000:23
Tillstånd enligt vattenlagen till tillbyggnad av brygga-----Eftersom ansökan inte omfattade deponering av muddermassor ansåg Miljööverdomstolen att denna fråga skulle handläggas som särskilt ärende och att den prövningen inte skulle föregripas av villkor i förevarande mål. Villkoret upphävdes.
MÖD 2000:24
Tillstånd enligt miljöskyddslagen till bergtäktsverksamhet-----Vid lokaliseringsprövningen enligt miljöskyddslagen av en bergtäkt har verksamheten på platsen bedömts tillåtlig med hänsyn till att där finns den lämpligaste fyndigheten för porfyrberg inom rimligt avstånd från utskeppningshamn. Lokaliseringen har även bedömts vara tillåtlig med hänsyn till att störningarna (främst buller) som drabbar den omgivande miljön (bl.a. ett naturreservat) och närboende (fritidshus) är acceptabla efter utförda skyddsåtgärder.
MÖD 2000:25
Tillstånd att leda bort grundvatten för byggande av planfri korsning mellan järnväg och väg-----Boende inom grundvattenbortledningens influensområde har ansetts berättigade att överklaga ett tillstånd trots att de endast åberopat allmänna intressen mot företaget. Miljööverdomstolen godtog att tillståndet gjorts beroende av att detaljplan skulle fastställas i efterhand i huvudsaklig överensstämmelse med den ansökta järnvägssträckningen. Däremot ansågs det vara rättegångsfel att miljödomstol hade meddelat tillståndet utan att göra en bedömning av den samhällsekonomiska nyttan av företaget, trots att förutsättningarna om särskild prövning enligt 3 kap. 6 § vattenlagen inte var för handen. Rättegångsfelet hade emellertid inte inverkat på målets utgång och tillståndet fastställdes.
MÖD 2000:29
Hundgård och sanitär olägenhet-----Miljödomstolen hade ålagt en fastighetsägare att flytta på en hundgård. Miljööverdomstolen ansåg emellertid att krav enligt 18 § hälsoskyddslagen endast kunde gälla åtgärder på platsen eller förbud mot den störande verksamheten. Föreläggandet omformulerades därför till att avse förbud mot att hålla hundar i den aktuella hundgården på närmare avstånd från bostadshus än 200 m.
MÖD 2000:30
Villkor för tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamhet bestående av beläggning av metallnav-----Utgångspunkten för avgörande av vilka villkor för utsläpp som ska gälla för en miljöfarlig verksamhet bör enligt Miljööverdomstolen dels vara tillståndsgiven produktion dels normal prestanda vad gäller verkningsgrad och tillgänglighet hos reningsutrustning.
MÖD 2000:31
Forum för prövning av miljöfarlig verksamhet som bedrivs av Försvaret -----Ansökningar från Försvaret om att bedriva miljöfarlig verksamhet ska enligt grunderna för 21 kap. 7 § miljöbalken alltid överlämnas till regeringen för prövning i sak, oavsett om tillståndsansökan ingivits före eller efter miljöbalkens ikraftträdande.
MÖD 2000:32
Föreläggande enligt miljöskyddslagen att vidta skyddsåtgärder för att minska vägtrafikbullret vid skola-----Miljööverdomstolen ansåg det skäligt enligt 5 § miljöskyddslagen att förelägga Vägverket att vidta bullerreducerande åtgärder för att nedbringa den ekvivalenta ljudnivån vid en skola till högst 55 dB(A).
MÖD 2000:33
Tillstånd enligt miljöskyddslagen till tillverkning av livsmedel av spannmålsprodukter-----Miljööverdomstolen fastställde villkor i tillstånd som innebar att byggnader som uppförs eller ändras inom ett verksamhetsområde får överstiga höjden 25 meter endast om detta inte medför utökad skuggverkan av omkringliggande bostadsfastigheter kl. 12-19 under tiden 15 april - 15 september.
MÖD 2000:34
Lagligförklaring av dammbyggnad samt tillstånd att anlägga vattenkraftverk-----Miljööverdomstolen (MÖD) lagligförklarade en äldre dammbyggnad med villkor som medgav återgång till dämningshöjd som användes fram till 1960-talet. Vidare lämnade MÖD tillstånd till anläggandet av ett vattenkraftverk. I beräkningen av de ekonomiska fördelarna av verksamheten fann MÖD att samhällets bidrag till utbyggnaden av kraftverket skulle beaktas så att kostnaden reducerades med bidraget. Trots att miljökonsekvensbeskrivningen som ingivits i målet varit bristfällig, ansåg MÖD det klarlagt att de negativa verkningarna för natur- och kulturvärdena av kraftverket skulle blir små. Då skäl för s.k. verkställighetstillstånd inte framkommit, har yrkande härom ogillats.
MÖD 2000:35
Myndigheters talerätt enligt miljöbalken-----När det gäller enskilda sakägares klagorätt i mål som anhängiggjorts före miljöbalkens ikraftträdande har Miljööverdomstolen ansett att äldre bestämmelser ska tillämpas. Detta gäller inte med avseende på myndigheternas talerätt, som istället ska bedömas utifrån talerättsreglerna i 16 kap. 12 § miljöbalken.
MÖD 2000:37
Ansökan om tillstånd att anlägga och driva ett vattenkraftverk----- Anläggande av mikrokraftverk har inte ansetts samhällsekonomiskt motiverat med hänsyn till den ringa fördelen, jämfört med de skador som anläggningen medför för naturvärdena i området.
MÖD 2000:38
Ersättning för rättegångskostnad vid utdömande av vite; nu fråga om rättens domförhet-----Felaktig sammansättning av miljödomstolen vid utdömande om vite har inte ansetts vara av sådant slag att miljödomstolens dom ska undanröjas. I sådant mål har miljömyndighet inte rätt till ersättning för rättegångskostnad.
MÖD 2000:39
Va-nämndens behörighet enligt va-lagen-----Va-nämnden är inte behörig att pröva tvist som gäller ett område som i och för sig är anslutet till det kommunala ren- och spillvattennätet enligt avtal, men som ligger helt utanför verksamhetsområdet för det allmänna va-nätet. Miljööverdomstolen uttalar däremot att om det hade varit aktuellt att utöka det kommunala verksamhetsområdet till att omfatta även det omtvistade området hade detta talat för behörighet hos Va-nämnden.
MÖD 2000:40
Landskapsskyddsförordnande enligt naturvårdslagen-----Vid tolkningen av undantag från tillståndsplikten inom områden med landskapsskyddsförordnande enligt naturvårdslagen för byggnader som behövs bl.a. för skogsbruket kan ledning hämtas ur miljöbalkens förarbetesuttalanden om strandskyddsreglerna. Av detta följer att byggnaden måste vara omedelbart avsedd och behövlig för skogsbruket samt att det är nödvändigt att den ligger inom det skyddade området. Miljööverdomstolen fann att den aktuella byggnaden inte var att betrakta som en sjöbod, båthus eller liknande och därför var undantagen från tillståndsplikt enligt förordnandet om skydd för landskapsbilden.
MÖD 2000:41
Tillstånd till enskilt avlopp-----Miljööverdomstolen ansåg att tillstånd till avloppsanläggning belägen uppströms en dricksvattentäkt inte borde ha meddelats eftersom utredningen om markförhållandena på platsen var otillräcklig för att bedöma omgivningspåverkan.
MÖD 2000:42
Ersättning för rättegångskostnader i mål om utdömande av vite enligt miljöbalken-----Om talan om utdömande av vite ogillas kan adressaten för kraven få ersättning av allmänna medel för skäliga ombudskostnader.
MÖD 2000:43
Närboendes talerätt mot tillsynsmyndighets beslut att inte ingripa enligt miljöskyddslagen och miljöbalken-----Sakägare (närboende) har rätt att överklaga beslut från tillsynsmyndighet om att inte ingripa mot miljöfarlig verksamhet som berör honom (”0-beslut”).
MÖD 2000:44
Grannes talerätt mot tillsynsmyndighets beslut att inte ingripa enligt vattenlagen-----Sakägare (granne) har rätt att överklaga beslut från tillsynsmyndighet om att inte ingripa mot vattenföretag som berör honom ("0-beslut").
MÖD 2000:45
Vilandeförklaring av ansökan om förlängd arbetstid till grundvattenbortledning från järnvägstunneln genom Hallandsåsen; nu fråga om återförvisning pga. rättegångsfel-----Ansökan om förlängning av arbetstid för vattenföretag borde ha kungjorts och sakägare beretts tillfälle att yttra sig. Likaså borde sakägare ha fått yttra sig över yrkande om vilandeförklaring i målet. Miljööverdomstolen ansåg att dessa brister sammantaget utgjorde rättegångsfel och undanröjde därför miljödomstolens beslut samt återförvisade målet för fortsatt behandling.
MÖD 2000:46
Prövotidsredovisning i tillståndsärende enligt miljöskyddslagen----- Miljööverdomstolen fann att lakvattnet från en avfallsdeponi skulle behandlas i en lokal reningsanläggning eftersom detta innebar klart bättre förutsättningar för en effektiv rening jämfört med att leda vattnet till det kommunala reningsverket. Behandlingsmetoderna kunde anpassas till lakvattnets specifika innehåll och föroreningsgrad och någon utspädning av lakvattnet skulle inte komma att ske.
MÖD 2000:47
Tillstånd enligt vattenlagen till en polsjökabel-----Miljööverdomstolen (MÖD) fastställde miljödomstolens tillstånd enligt vattenlagen att för en likströmsförbindelse mellan Sverige och Polen (SwePol Link) lägga ut och för framtiden bibehålla en polsjökabel med metallisk återledare i havet från stranden vid Stärnö i Karlshamn till territorialvattengränsen. MÖD fann vid beräkningen av den samhällsekonomiska nyttan av kabelförbindelsen att inte bara anläggningens företagsekonomiska nytta och dess inverkan på vattenförhållandena (fisket) skulle beaktats, utan även företagets påverkan på miljön på grund av kraftproduktionen i de båda länderna (utsläpp av svavel och kväve) och på elsäkerheten i södra Sverige.
MÖD 2000:48
Tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamhet vid anläggning för ytbehandling-----Tillstånd till verksamhet som strider mot byggnadsplan har inte medgivits eftersom de ökade störningarna från verksamheten genom utökningen motverkade syftet med planen. Att en process inletts för att ändra detaljplanen ändrade inte Miljööverdomstolens bedömning.
MÖD 2000:49
Begäran om ingripande för omlokalisering av verksamhet-----Enskilda personer (grannar) kan inte ansöka om omprövning enligt 24 kap. miljöbalken utan är istället hänvisade till att påkalla de berörda myndigheternas uppmärksamhet (Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och länsstyrelsen). Ett beslut av en sådan myndighet att inte göra ansökan om omprövning kan inte överklagas av grannarna.
MÖD 2000:50
Talerätt vid omprövning av villkor enligt äldre vattenlagen-----Vid omprövning av fiskeförbud enligt äldre vattenlagen är fastighetsägare vars vattenområde låg på avsevärt avstånd från förbudsområdet, som föreslogs minska, inte sakägare och har följaktligen inte rätt till ersättning för rättegångskostnader enligt 20 kap. vattenlagen.
MÖD 2000:51
Ändring av prövotidsföreskrifter angående tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamheten vid en sulfatfabrik-----Kraven på utsläppsbegränsning från fabrik för tillverkning av pappersmassa har i provisoriska föreskrifter angivits som prestandakrav på extern reningsanläggning för avloppsvatten i form av målsättningsvärden. Miljööverdomstolen ansåg att en sådan lösning var ändamålsenlig, då den inte låste bolaget vid den närmare utformningen av reningsanläggningen.
MÖD 2000:52
Tillstånd för en avfallsförbränningsanläggning-----Vid tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen av anläggning för avfallsförbränning ska kraven enligt IPPC-direktivet (96/61/EG) tillmötesgås så långt som det är möjligt inom ramen för den svenska lagen. Vidare om lokalisering och övrig tillåtlighetsbedömning av anläggningen och om hur långt i förväg en tillståndsprövning kan ske med hänsyn till tidpunkt för idrifttagandet.
MÖD 2000:53
Ansökan om bygdeavgiftsmedel-----Samma skadeorsak har inte inneburit att en återkommande skada på båthus ska betraktas som samma skada som tidigare reglerats. Målet återförvisades.
MÖD 2000:54
Naturvårdsverkets talerätt enligt miljöbalken-----En ändring av produktionen som lässtyrelsen och miljödomstolen bedömt vara icke tillståndspliktig fann Miljööverdomstolen inte kunna överklagas av Naturvårdsverket.
MÖD 2000:55
Talerätt vid tillstånd till vattenverksamhet enligt vattenlagen-----Vid tillstånd till vattenverksamhet enligt vattenlagen ska den lagens sakägarbegrepp tillämpas med avseende på enskild klaganden. Ideella organisationers klagorätt ska däremot bedömas utifrån 16 kap. 13 § miljöbalken. Domen innebär en förändring i förhållande till tidigare beslut av Miljööverdomstolen, (1999-12-07 mål nr M 6735-00). En ledamot var skiljaktig.
MÖD 2000:56
Omprövning enligt vattenlagen av villkoren för en kraftstation----- Byggande av laxtrappor vid äldre kraftverk har ansetts vara samhällsekonomiskt motiverat och inte heller medföra att förutsättningarna för vattenföretaget rubbas avsevärt.
MÖD 2000:57
Prövningsavgift vid tillståndsansökan för vattenverksamhet----- Prövningsavgiften för en bro ska beräknas utifrån det tillståndssökta projektet i sin helhet. Avgiften har emellertid jämkats med hänsyn till att den inte får vara påtagligt högre än vad som motsvarar kostnaden för prövningen.
MÖD 2000:59
Markavvattningsförrättning-----En överenskommelse om ersättning mellan Naturvårdsverket och de klagande hindrar inte att ett förrättningsbeslut kan överprövas. Naturvårdsverkets fastighet vid Hornborgarsjön har inte ansetts ha sådan nytta av ett markavvattningsföretag att det skall ges andel i detsamma. Omprövning av ett vattenföretag kan inte omfatta mer än vad som yrkats i målet. Underrättsdomen fastställdes.