RÅ 2004:1
Ägare av två aktiebolag skall beskattas för utdelning när det ena bolaget för över egendom till underpris till det andra bolaget och förutsättningar för undantag från uttagsbeskattning inte föreligger. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:2
Den s.k. basbeloppsregeln i 3 § 12 b mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har endast ansetts åsyfta realisationsvinst på aktier i ett och samma fåmansföretag. Inkomsttaxering 1997 och 1998.
RÅ 2004:3
Särskild löneskatt på pensionskostnader skall inte tas ut på sådana kostnader för personal vid ett fast driftställe i utlandet. Förhandsbesked angående särskild löneskatt på pensionskostnader.
RÅ 2004:4
Fråga om beskattning på grund av underlåtenhet att taga ut ränta. Inkomsttaxeringar 1989 och 1990.
RÅ 2004:5
Bidrag som ett aktiebolag lämnat till en vinstandelsstiftelse har fördelats på de anställda utifrån en bedömning av individens medverkan till vinst. Bidragen har inte ansetts tillkomma de anställda på likartade villkor. Ersättning som utbetalats från stiftelsen till de anställda skall därför ingå i stiftelsens underlag för arbetsgivaravgifter.
RÅ 2004:6
Avstående från en rätt till framtida inkomster från exploateringen av en uppfinning har med hänsyn till omständigheterna ansetts föranleda tillämpning av bestämmelserna om uttag ur näringsverksamhet i 22 kap. inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:7
Tidning som i allt väsentligt innehåller annonser, varav merparten från privatpersoner, har ansetts huvudsakligen ägnad åt reklam, varför bestämmelsen i 7 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen om reducerad skattesats inte varit tillämplig. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2004:8
En av Livsmedelsverket offentliggjord skrivelse, kompletterad med ett pressmeddelande jämte vissa ytterligare uppgifter på verkets hemsida, har - trots att den rubricerats som information - ansetts utgöra ett överklagbart beslut, vilket undanröjts såsom innefattande ett kompetensöverskridande.
RÅ 2004:9
Uppgifter från Socialstyrelsens dödsorsaksregister, som skulle användas vid uppföljning av viss medicinsk behandling, lämnades inte ut med stöd av 9 kap. 4 § sekretesslagen, eftersom de inte ansågs behövas för forsknings- eller statistikändamål.
RÅ 2004:10
Ett aktiebolag har i bokslutet för ett visst räkenskapsår gjort avsättning till en vinstandelsstiftelse. Den omständigheten att bolaget fört över medel till stiftelsen först en tid efter utgången av fristen för att lämna självdeklarationen avseende räkenskapsåret har inte ansetts hindra avdrag för avsättningen vid inkomstbeskattningen. Eftertaxering för 1994.
RÅ 2004:11
Grund för att påföra skattetillägg har ansetts föreligga då ett aktiebolag yrkat avdrag för nedskrivning av anläggningstillgångar och de lämnade uppgifterna inte motsade att bolaget hade rätt till sådant avdrag. Inkomsttaxering 1999.
RÅ 2004:12
Utfallande försäkringsbelopp från grupplivförsäkring med försäkringstagarens dödsbo som förmånstagare ingår i den skattepliktiga kvarlåtenskapen.
RÅ 2004:13
Fråga i mål om eftertaxering för inkomst dels om innebörden av kammarrättens dom, dels - i sak - om tillämpning av den s.k. korrigeringsregeln i 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (jfr 14 kap. 19 § inkomstskattelagen).
RÅ 2004:14
Beslut att tillåta ombyggnad av kraftverk i vattenområde som skyddats enligt lagen om hushållning med naturresurser har upphävts, eftersom vattenföretaget ansetts medföra mer än obetydlig miljöpåverkan. Rättsprövning.
RÅ 2004:15
Ett beslut om återförvisning för ytterligare utredning har ansetts överklagbart, eftersom det grundats på ett principiellt ställningstagande i en sakfråga, vilket kunde komma att ligga till grund för de nya bedömningar som skulle göras med anledning av återförvisningen.
RÅ 2004:16
Funktionshindrat barn som har arbetsledaransvar för sina personliga assistenter har inte ansetts berättigat till förhöjd ersättning för den arbetsledande uppgiften då den utförts av en förälder.
RÅ 2004:17
Artikel 6 i Europakonventionen har ansetts tillämplig på förfarandet för uttagande av särskild avgift, då person med insynsställning i aktiemarknadsbolag underlåtit att inom föreskriven tid göra anmälan om ändrat aktieinnehav.
RÅ 2004:18
Ett aktiebolag har, i anslutning till att beslut fattats om att vissa anställda i bolaget skall sluta sina anställningar i förtid, gjort utfästelser om avgångsvederlag. Utan hinder av att anställningarna vid räkenskapsårets utgång ännu inte upphört har bolaget ansetts ha rätt till avdrag för belopp motsvarande den reservering som gjorts för avgångsvederlagen och på dessa belöpande arbetsgivaravgifter. Inkomsttaxering 1996.
RÅ 2004:19
Föreläggande vid vite att inom viss tid ge in bouppteckning enligt 20 kap. 9 § ärvdabalken utgör ett överklagbart beslut.
RÅ 2004:20
Begreppet "handelsbolag" i 1994 års skatteavtal med Amerikas Förenta Stater har ansetts omfatta ett "Limited Liability Company" som i beskattningshänseende behandlas som ett handelsbolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:21
En moder och hennes tre barn, som årligen vistas åtta månader i Egypten för barnens skolgång där och fyra månader i Sverige där fadern bor och arbetar och där familjens gemensamma bostad också finns, har med ledning av folkbokföringens principer ansetts ha hemvist i Sverige med den följden att modern har rätt att uppbära allmänt barnbidrag och flerbarnstillägg för barnen.
RÅ 2004:22
Jordbruksverket saknar rätt att överklaga domstols avgörande i mål om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen, när länsstyrelse meddelat första beslutet i saken.
RÅ 2004:23
Regeringens beslut i ett ärende om verkställighet utomlands av en brottmålsdom med stöd av 1983 års konvention om överförande av dömda personer och 1997 års tilläggsprotokoll har inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning.
RÅ 2004:24
Underlåtenhet att säga upp ett gällande avtal - i följd varav avtalet förlängdes ytterligare en period - har inte ansetts utgöra en del av ett upphandlingsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling.
RÅ 2004:25
Mål om återkallelse av F-skattsedel har ansetts som ett mål om skatt i den mening som avses i lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
RÅ 2004:26
Omsättning av varor har inte ansetts undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § första stycket mervärdesskattelagen eftersom det inte framkommit att varorna förts från Sverige till ett annat EG-land.
RÅ 2004:27
Fråga om rättshandlingars verkliga innebörd. Eftertaxering 1995 och 1996 samt inkomsttaxering 1997.
RÅ 2004:28
Det strider mot EG-rätten att inte medge en arbetsgivare avdrag för premier som erläggs för en försäkring som tagits hos ett utländskt försäkringsföretag men som i övrigt uppfyller alla krav på att vara en tjänstepensionsförsäkring. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:29
En norsk stiftelse, som är delvis undantagen från skattskyldighet i Norge men inte omfattas av bestämmelserna om undantag i 7 kap. inkomstskattelagen, har ansetts som ett utländskt bolag som motsvarar ett företag som avses i 35 kap. 2 § nämnda lag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:30
Pensionsstiftelses skuld avseende gottgörelse till arbetsgivare skall avräknas vid bestämmande av underlag för avkastningsskatt. Taxering till avkastningsskatt 1995.
RÅ 2004:31
Ett stöd som en arbetsgivare tillhandahåller sina anställda i form av en till arbetsplatsen knuten grupp av assistenter i en s.k. assistentpool kan inte anses utgöra personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
RÅ 2004:32
Tillstånd till innehav av enhandsvapen för skydd mot rovdjur har inte medgivits.
RÅ 2004:33
Allsvensk damfotbollsspelare har inte beskattats för ett från Svenska Fotbollförbundet erhållet stipendium. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:34
Ett fackförbund, som tillhandahåller ett helägt försäkringsbolag administrativa tjänster, har inte ansetts som sådan näringsidkare enligt 6 a kap. 2 § första stycket 2 mervärdesskattelagen vars huvudsakliga inriktning är att tillhandahålla bolaget tjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2004:35
En innehavare av s.k. personaloptioner har ansetts förvärva värdepapper när inskränkningarna i rätten att förfoga över optionerna upphör enligt optionsvillkoren (I) eller till följd av ändringar i dessa (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:36
Fråga om tjänster som utförts av hos fastighetsägare anställd personal skall föranleda uttagsbeskattning avseende mervärdesskatt.
RÅ 2004:37
Bestämmelsen i 20 kap. 2 § ärvdabalken att två gode män skall utses att förrätta bouppteckning har inte ansetts innefatta ett krav på att de gode männen måste vara samtidigt närvarande vid bouppteckningsförrättningen.
RÅ 2004:38
Kravet i 6 kap. 22 § utlänningslagen att Migrationsverket minst var tredje dag skall ompröva beslut att hålla förvarstagen utlänning avskild gäller inte i fråga om utlänning som placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest med stöd av 6 kap. 19 § andra stycket 2 samma lag.
RÅ 2004:39
Vid inkomsttaxeringen har godtagits att en enskild näringsverksamhet med retroaktiv verkan överförts till ett aktiebolag, då beskattningsåret inte kommit att överstiga 18 månader. Inkomsttaxering 1996.
RÅ 2004:40
Handläggningen i domstol av mål rörande återkallelse respektive utfärdande av F-skattsedel (I och II).
RÅ 2004:41
En i Sverige försäkrad person har enligt artiklarna 49 och 50 i EG- fördraget rätt till ersättning från den svenska sjukförsäkringen för kostnader för sjukhusvård (I) och tandvård (II) som tillhandahållits i annan EU-medlemsstat.
RÅ 2004:42
Underprisöverlåtelse av en hel näringsverksamhet bestående av fastigheter som utgör lagertillgångar mot en ersättning som överstiger det skattemässiga värdet men understiger taxeringsvärdet medför inte några beskattningskonsekvenser för överlåtaren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:43
I Sverige inte bosatta personer har beskattats här för ersättning vid upplåtelse av en svensk privatbostadsfastighet. Avdrag har därför medgetts för ränteutgifter avseende fastigheten som belöper sig på upplåtelsetiden. Inkomsttaxering 1997.
RÅ 2004:44
Tillstånd har medgivits till sådan kameraövervakning av väntrum på ett sjukhus akutmottagning som handhas av sjukvårdspersonalen och som inte innefattat inspelning av bilder och upptagning av ljud.
RÅ 2004:45
En häst, som köps från en privatperson (annan än uppfödaren) och som efter träning till ridhäst säljs vidare, är att betrakta som en sådan begagnad vara som avses i 9 a kap. 4 § mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2004:46
Fråga om byte av efternamn till en förälders efternamn kan göras genom anmälan enligt 5 § namnlagen (I och II).
RÅ 2004:47
Försäkringskassa har inte ägt att till den försäkrades nackdel ändra beslut om sjukpenning som förfallit till betalning.
RÅ 2004:48
En kommun har med en fastighetsägare (ett bolag) överenskommit att denne skall ombesörja upphandlingen av en byggentreprenad avseende uppförandet av en idrottsanläggning på fastigheten. Kommunen, som betalar mer än hälften av kostnaderna för entreprenaden och som har ett väsentligt inflytande på projektets genomförande, har ansetts intaga ställning som part i ett mål om överprövning enligt lagen om offentlig upphandling.
RÅ 2004:49
Myndighet har ansetts ha fog för sin åtgärd att föra blanketter med inhämtade uppgifter om anställdas bisysslor till ett särskilt ärende. Blanketterna ansågs därför upprättade - och därmed allmänna handlingar - först när ärendet hade slutbehandlats.
RÅ 2004:50
I fall då en skattskyldig varit verksam i utlandet har förmån av personaloption ansetts i sin helhet intjänad under den dag då den först kunnat utnyttjas. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:51
Fråga om beslut om eftertaxering varit uppenbart oskäligt. Eftertaxering 1995 och 1996.
RÅ 2004:52
Föräldrarna till ett dövt barn har deltagit i en av landstinget anordnad kurs i teckenspråk. Deltagande i en sådan kurs har ansetts ge rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 a § lagen om allmän försäkring, dock endast för en av föräldrarna för samma tid.
RÅ 2004:53
Föreskrifter utfärdade av Arbetsmarknadsstyrelsen om beräkning av arbetslöshetsersättning till företagare har i ett visst hänseende ansetts strida mot gemenskapsrätten.
RÅ 2004:54
Allmän försäkringskassa har inte rätt att utan uttryckligt författningsstöd ta ut ränta på fordran som avser återbetalning av för mycket uppburen ersättning från en socialförsäkring.
RÅ 2004:55
Naturvårdslagens regler har ansetts tillämpliga på ett föreläggande om stängselgenombrott som meddelats före miljöbalkens ikraftträdande, trots att frågan gällde om föreläggandet kunde omfatta även sådana nya fastighetsägare som förvärvat egendomen efter denna tidpunkt.
RÅ 2004:56
Fråga om undanröjande av beslut om villkorlig körkortsåterkallelse när misslyckade startförsök registrerats i alkolåsets minne.
RÅ 2004:57
Föreskriften i 17 kap. 2 a § skattebetalningslagen om anstånd med betalning av skattetillägg tillämpas omedelbart vid ikraftträdandet, även om beslut i den fråga som föranlett skattetillägget överklagats redan dessförinnan.
RÅ 2004:58
Vid övergångsvis tillämpning av anståndsreglerna i uppbördslagen har det ansetts obilligt att vägra anstånd med betalning av skattetillägg innan domstol prövat den fråga som föranlett tillägget, då de nya reglerna i skattebetalningslagen ger en generell rätt till anstånd i denna situation.
RÅ 2004:59
Försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen skall vid behov lämnas för erläggande av avgift för sluten sjukhusvård.
RÅ 2004:60
Skattskyldig har medgivits avdrag för ingående skatt på förvärv av tjänster i samband med utgivning av konvertibla skuldebrev och nyemission av aktier. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2004:61
En person har inte ansetts verksam i betydande omfattning i sitt helägda fåmansbolag när den huvudsakliga verksamheten i bolaget bestått av kapitalförvaltning.
RÅ 2004:62
Ägare av aktiebolag har inte beskattats för ersättning som bolaget uppburit från helägt dotterbolag för arbete som ägaren utfört i dotterbolaget. Inkomsttaxering 1994, 1995 och 1996.
RÅ 2004:63
Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering utformat domslutet på ett sätt som omöjliggör förutsatta handläggningsåtgärder. Inkomsttaxering 1992.
RÅ 2004:64
En byggnad under uppförande har hänförts till den byggnadstyp som den skall tillhöra när den färdigställts. Fastighetstaxeringar 1987-1989.
RÅ 2004:65
En säljares felaktiga debitering av svensk mervärdesskatt för varor som inte omsatts i Sverige ger, oavsett de närmare omständigheterna, inte köparen rätt till avdrag för ingående skatt enligt 8 kap. 3 § mervärdesskattelagen.
RÅ 2004:66
Avkastningsskatt på pensionsmedel har ansetts böra sättas ned med belopp motsvarande beräknad utländsk skatt som hänför sig till tidigare år. Förhandsbesked. Avräkning av utländsk skatt.
RÅ 2004:67
Avgifter och ersättningar avseende kostnadsutjämning mellan arbetsgivare enligt ITP-planen har inte ansetts påverka beskattningsunderlaget enligt lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader. Förhandsbesked angående särskild löneskatt på pensionskostnader.
RÅ 2004:68
Betalningssäkring kan ske även för en fordran avseende skattetillägg.
RÅ 2004:69
Försäkrads förnyade talan om rätt till livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring skall inte avvisas på grund av res judicata, när talan inte avser samma tidsperiod som prövats i domstols tidigare lagakraftvunna avgörande. Prövningstillstånd i kammarrätt.
RÅ 2004:70
Ett landstings beslut att en patientavgift vid läkarbesök skall inkludera eventuell provtagning medan viss avgift tas ut för provtagning utan samband med läkarbesök har inte ansetts strida mot den kommunala likställighetsprincipen.
RÅ 2004:71
Anskaffningsvärdet på aktier som övergår från att ha varit kapitaltillgångar till att behandlas som lagertillgångar utgörs av det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om aktierna avyttrats. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:72
Nedsättning av statlig fastighetsskatt på grund av att lägenheter inte har kunnat hyras ut har medgetts utan beaktande av den för värdeområdet genomsnittliga vakansgraden. 1997 års taxering.
RÅ 2004:73
En sökande av arbetslöshetsersättning har inte haft godtagbart skäl att avvisa ett erbjudet arbete av den anledningen att han ansett lagen om anställningsskydd berättiga honom till en annan anställningsform än vad det erbjudna arbetet innefattade.
RÅ 2004:74
Ett vid en universitetsinstitution utvecklat datorprogram för administration av den egna verksamheten har inte ansetts utgöra ett inslag i affärsverksamhet, varför 6 kap. 1 § sekretesslagen inte ansetts tillämplig.
RÅ 2004:75
Uppgifter om marknadsnotering av aktier har ansetts utgöra sådant normalt tillgängligt kontrollmaterial som medför att skattetillägg skall påföras efter en lägre procentsats. Inkomsttaxering 2001.
RÅ 2004:76
Fråga om en ideell förening uppfyller fullföljdskravet i 7 kap. 10 § inkomstskattelagen genom att tillskjuta medel till en nybildad stiftelse inom samma intressesfär. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:77
En stiftelse, som i mer än ringa omfattning bedriver dels skolverksamhet dels förskola och skolbarnomsorg, har inte ansetts begränsat skattskyldig. Inkomsttaxering 1998.
RÅ 2004:78
Ett beslut om dispens från kravet på ligghall för utegångsdjur har inte kunnat återkallas till nackdel för enskild då det inte förelegat tvingande säkerhetsskäl såsom fara för djurens liv eller hälsa.
RÅ 2004:79
Kommun har inte ansetts skyldig att enligt socialtjänstlagen ge bistånd till psykoterapibehandling i privat regi, då sökandens tillstånd inte var så akut att han inte kunde avvakta den behandling som landstinget kunde erbjuda. Nya motivuttalanden till en i sak oförändrad lagtext har inte föranlett Regeringsrätten att frångå etablerad praxis.
RÅ 2004:80
Vid beräkning av inkomst från fåmansbolag på grundval av löneunderlag i dotterbolag har fördelning av löneunderlaget ansetts kunna ske mellan ägare av två moderbolag till dotterbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:81
Korttidsinventarier som avskrivits bokföringsmässigt under en treårsperiod har inte ansetts kunna avskrivas skattemässigt under samma tidsperiod. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:82
I avsaknad av övergångsbestämmelse har nya bestämmelser avseende förlängning av en ersättningsperiod inom arbetslöshetsförsäkringen inte ansetts tillämpliga i det fall ersättningsperioden löpt ut före ikraftträdandet men prövningen av en ansökan om förlängning skett därefter.
RÅ 2004:83
Ersättning i form av egna aktier i ett bolag till anställda i bolaget har ansetts avdragsgill som lönekostnad. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:84
Livförsäkring, som tecknas i en försäkringsrörelse som är etablerad i en annan medlemsstat inom EU och som uppfyller samtliga villkor som ställs på en pensionsförsäkring - utom villkoret att försäkringen skall vara tecknad i en i Sverige bedriven försäkringsrörelse - har ansetts likställd med en pensionsförsäkring såvitt avser taxering till avkastningsskatt och förmögenhetsskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt, avkastningsskatt och förmögenhetsskatt.
RÅ 2004:85
Ersättning för skolavgifter till person som beviljats skattelättnad som s.k. utländsk expert har inte undantagits från beskattning då ersättningen avsett utgifter för barnens fortsatta skolgång på hemorten och således inte föranletts av vistelsen i Sverige. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:86
Att förvägra en person, som är bosatt och skattskyldig i Sverige men arbetar i Danmark, avdrag för avgift till dansk arbetslöshetskassa har ansetts strida mot gemenskapsrättens regler om fri rörlighet för arbetstagare.
RÅ 2004:87
Ett aktiebolag som innehar 90,1 procent av aktierna i ett annat aktiebolag har vid tillämpning av reglerna om koncernbidrag ansetts som moderföretag till detta utan hinder av att avtal ingåtts med den andre delägaren om ekonomisk likställdhet dem emellan beträffande det gemensamt ägda bolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:88
Läkare som biträtt bandyklubb i samband med matcher och träningar har inte ansetts vara en sådan idrottsutövare som avses i lagen om socialavgifter. Ersättning till läkaren har därför ansetts skola ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter.
RÅ 2004:89
En förälder har felaktigt uppburit föräldrapenning på sjukpenningnivå med anledning av barns födelse under samtliga dagar för vilka sådan föräldrapenning kan utges. Fråga om den andra föräldern härefter kan uppbära föräldrapenning på sjukpenningnivå.
RÅ 2004:90
Funktionshindrad, som beviljats boende i gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har ansetts inte kunna få assistansersättning enligt lagen om assistansersättning (LASS) när han deltar i daglig verksamhet utanför gruppboendet.
RÅ 2004:91
En tidsfrist för ansökan om arbetslöshetsersättning har ansetts inte kunna gälla, när tillämpliga författningar inte innehåller någon uttrycklig regel därom.
RÅ 2004:92
En försäkrad som arbetat deltid och som bedömts kunna arbeta i motsvarande omfattning efter inträffat sjukfall har inte ansetts ha rätt till sjukpenning.
RÅ 2004:93
Uttagsbeskattning har ansetts skola ske när en stiftelse övergått från att vara fullt ut skattskyldig till att vara skattskyldig bara för viss inkomst. Delägarrätter och fordringsrätter som förvärvats i ett tidigare skede när stiftelsen inte var fullt ut skattskyldig har därvid ansetts anskaffade för belopp motsvarande marknadsvärdet vid övergången till full skattskyldighet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:94
Uttagsbeskattning har skett när en stiftelses tillgångar övertagits av ett registrerat trossamfund enligt lagen om upplösning av stiftelser i vissa fall. Tillgångar som övertagits av trossamfundet har ansetts anskaffade till de värden som legat till grund för uttagsbeskattningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:95
Den svenska lotterilagstiftningen och dess tillämpning har ansetts motsvara EG-domstolens krav.
RÅ 2004:96
En person, som mot ersättning upplåtit plats på sin hemsida för en s.k. banner med länk till ett utländskt vadhållningsföretag, har ansetts i förvärvssyfte ha främjat deltagande i ett utom landet anordnat lotteri.
RÅ 2004:97
Sekretess enligt 5 kap. 2 § 1 sekretesslagen har ansetts gälla för uppgifter om samtliga datorer med tillhörande utrustning vid en tingsrätt med avseende på tillverkningsnummer, fabrikat, typ, inventarienummer och inköpsdatum.
RÅ 2004:98
Fråga om uppgifter om en enstaka namngiven persons vapeninnehav kunde lämnas ut till innehavare av en juridisk byrå med tillstånd att bedriva inkassoverksamhet.
RÅ 2004:99
Kammarrätt hade inte bort avvisa en ansökan om rättsprövning med åberopande av att aktuellt beslut rörde civila rättigheter och därför med stöd av artikel 6 i Europakonventionen - trots uttryckligt fullföljdsförbud i den tillämpliga lagen - kunnat överklagas hos domstol.
RÅ 2004:100
Omsättning av s.k. market maker-tjänster har ansetts skattepliktig till mervärdesskatt.
RÅ 2004:101
Förmån av fria dagstidningar som en chefredaktör för en dagstidning erhållit av arbetsgivaren har ansetts skattefri. Inkomsttaxering 1998.
RÅ 2004:102
Uppgifter om vilka som återkallat sitt samtycke till användning av vävnadsprov enligt lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. har ansetts hänförliga till sådan verksamhet som avses i 7 kap. 42 § sekretesslagen. Hinder för utlämnande av uppgifterna har ansetts föreligga enligt nämnda stadgande, och då de i uppgifterna berörda personerna inte med fog kunnat misstänkas för något brott har utlämnande med stöd av 14 kap. 2 § fjärde stycket sekretesslagen inte heller ansetts kunna ske.
RÅ 2004:103
En dag-för-dag-anställd, som i förväg känt till att han skulle opereras viss dag, har inte avtalat med arbetsgivaren om något arbete under sjukperioden. Eftersom något anställningsförhållande således inte förelegat och han dessutom arbetat regelbundet före sjukperioden har han ansetts ha rätt till sjukpenning även under de första 14 dagarna av sjukperioden.
RÅ 2004:104
Juridisk person omfattas inte av reglerna om rättelse av felaktiga uppgifter i lagen om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet.
RÅ 2004:105
För att ett omprövningsbeslut till skattskyldigs nackdel skall anses meddelat före utgången av året efter taxeringsåret måste det senast under detta år ha expedierats eller på annat sätt offentliggjorts.
RÅ 2004:106
Uppgifter från tidigare års deklaration som funnits registrerade i det centrala skatteregistret har ansetts utgöra sådant normalt tillgängligt kontrollmaterial som medför att skattetillägg skall påföras efter en lägre procentsats.
RÅ 2004:107
Föregående års självdeklaration har alltjämt ansetts utgöra sådant normalt tillgängligt kontrollmaterial som medför att skattetillägg kan påföras efter en lägre procentsats.
RÅ 2004:108
I ett ärende enligt lagen om byggande av järnväg har Banverket överlämnat frågan om byggandet av järnvägen till regeringen för tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken. Enskilda som inte behandlats som parter i regeringsärendet har inte ansetts behöriga att ansöka om rättsprövning av tillåtlighetsbeslutet, eftersom det först vid fastställandet av järnvägsplanen säkert går att uttala sig om vilka som är saklegitimerade och de som berörs av den kommande järnvägen på ett sådant sätt att de skall anses som sakägare har möjlighet att få en domstolsprövning till stånd av beslutet om fastställelse av järnvägsplanen.
RÅ 2004:109
Vid rättsprövning av ett regeringsbeslut har konstaterats att regeringen begått ett fel vid ärendets avgörande. Regeringens beslut har trots detta inte upphävts då det med hänsyn till senare tillkommen utredning ansetts uppenbart att felet inte påverkat utgången i sak.
RÅ 2004:110
Ansökan om förhandsbesked enligt 16 § LSS om gruppboende i annan kommun har, oavsett att behovet av gruppboende var tillgodosett i en närbelägen kommun, ansetts böra bifallas när sökanden haft en varaktig anknytning till den nya kommunen och uttryckt en klar och bestämd önskan att bosätta sig där.
RÅ 2004:111
En i Tyskland bosatt person som uppburit tjänsteinkomst vid en månads arbete i Sverige och inte haft andra skattepliktiga inkomster i hemlandet har medgivits grundavdrag som vid bosättning i Sverige hela beskattningsåret. EG-rätt.
RÅ 2004:112
Ett IT-konsultbolag har vägrats avdrag för ingående mervärdesskatt på förvärv av datorutrustning som tillhandahållits anställda mot avstående av lön motsvarande bolagets anskaffningskostnad, då bolaget inte ansågs ha visat att utrustningen varit avsedd att användas i bolagets verksamhet.
RÅ 2004:113
Utgifter i form av löner som ett bolag haft för utveckling av anskaffade maskiner får dras av omedelbart. Inkomsttaxering 1996.
RÅ 2004:114
S.k. förbjudet lån har ansetts föreligga trots att den skattskyldige haft en fordran mot det bolag som lämnat lånet till honom som beloppsmässigt överstigit lånebeloppet. Synnerliga skäl att underlåta beskattning för lånebeloppet har inte ansetts föreligga. Inkomsttaxering 1996.
RÅ 2004:115
S.k. förbjudet lån har ansetts föreligga då den skattskyldiges invändning att utbetalning från bolag avsett ett uppdrag för detta inte haft stöd i utredningen i målet. Synnerliga skäl att underlåta beskattning har inte ansetts föreligga. Eftertaxering för 2000 för inkomst.
RÅ 2004:116
Synnerliga skäl att underlåta beskattning för s.k. förbjudet lån har efter en sammantagen bedömning av omständigheterna ansetts föreligga. Därvid har särskilt avseende fästs vid lånevillkoren (räntans storlek, säkerheten och återbetalningstiden). Inkomsttaxering 2001.
RÅ 2004:117
Ett beslut om beviljande av rättshjälp, som tingsrätt meddelat i ett pågående mål om äktenskapsskillnad m.m., har inte ansetts omfatta ett hos förvaltningsdomstol senare anhängiggjort mål om utbekommande av allmän handling.
RÅ 2004:118
Beslut om åläggande för kommun att utge särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade länder inte till efterrättelse omedelbart och kan därför inte bli föremål för inhibition.
RÅ 2004:119
Kostnaden för gruppbostad, för en funktionshindrad, som beviljats boende i gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har inte ansetts som merutgift för dubbelt boende vid prövning av rätt till handikappersättning.
RÅ 2004:120
En försäkrad, som efter en arbetsskada utbildat sig till ett nytt yrke, har av arbetsmarknadsskäl inte kunnat få någon anställning i det nya yrket. Vid en livränteprövning fyra och ett halvt år efter det att han avslutade utbildningen har hans inkomst efter skadan ansetts skola fastställas till ett belopp motsvarande den lön han då skulle ha haft om han börjat arbeta inom yrket omedelbart efter utbildningens avslutande.
RÅ 2004:121
För rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn, som fyllt 16 men inte 21 år och som omfattas av 1 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, krävs inte att förälder och barn bor tillsammans.
RÅ 2004:122
Rätt till presstöd har ansetts som en civil rättighet och Presstödsnämnden som en domstol i Europakonventionens mening.
RÅ 2004:123
Försäkrad har till följd av en godkänd arbetsskada minskat sin arbetstid från 77,5 procent till 50 procent av heltid och erhållit halv förtidspension. Arbetsskadelivräntan har samordnats med 100 procent av förtidspensionen.
RÅ 2004:124
Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen när skattskyldig varit verksam i ett dotterföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:125
Demontering av en ombyggd läktare i en medeltidskyrka har inte ansetts strida mot lagen om kulturminnen m.m.
RÅ 2004:126
Vid tillämpning av ettårsregeln har inkomst som inte överförts till verksamhetslandet Irland - och som enligt irländsk lagstiftning inte beskattats där - ansetts skattefri. Inkomsttaxering 1998-2000.
RÅ 2004:127
Fråga om tillämpning av bestämmelserna om arbetsgivares avdrag för tryggande av pensionsutfästelser när utfästelserna delvis avser pension före 65 års ålder. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:128
Ett kommunalt partistöd innefattande, förutom mandatbundet stöd m.m., ett grundstöd uppgående till 12 procent av det totala stödet har vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet inte ansetts vara utformat i strid med 2 kap. 10 § kommunallagen.
RÅ 2004:129
En ideell förenings anskaffande av bidrag per telefon, där bidragsgivaren av föreningen endast erhöll brevmärken eller en nål av helt obetydligt värde, bedömdes inte utgöra rörelse. Inkomsttaxering 1994-1997.
RÅ 2004:130
En familj som begärt bistånd enligt socialtjänstlagen i form av bl.a. bostad i vistelsekommunen har avböjt erbjudande om bostad m.m. i kommun i annan del av landet. Oavsett att erbjudandet allmänt sett uppfyllde kraven på en skälig levnadsnivå har familjens ställningstagande i fråga om byte av bostadsort ansetts böra respekteras. Vistelsekommunens vägran att därefter utge bistånd till försörjning m.m. har därför ansetts strida mot socialtjänstlagen.
RÅ 2004:131
Det förhållandet att en stiftelse fullföljer sitt ändamål innefattande bl.a. främjande av vetenskaplig forskning genom att dela ut medel till mottagare utomlands har inte medfört att stiftelsen förlorat sin inskränkta skattskyldighet. Inkomst- och förmögenhetstaxering 2000.
RÅ 2004:132
Vid beräkning av spärrbelopp enligt 6 och 7 §§ lagen om avräkning av utländsk skatt har koncernbidrag som lämnats av ett aktiebolag och utdelning från en värdepappersfond reducerat den sammanräknade förvärvsinkomsten utan att påverka de utländska förvärvsinkomsterna (I och II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:133
Vid tillämpning av lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader har beskattningsunderlaget inte påverkats när ökningen av ett aktiebolags pensionsåtagande redovisats i balansräkningen men inte i en sådan delpost som avses i 8 a § lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Förhandsbesked.
RÅ 2004:134
Vid tillämpning av reglerna om underlag för lättnadsbelopp och gränsbelopp får omkostnadsbeloppet inte bestämmas enligt schablonmetoden i 48 kap. 15 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:135
En skattskyldig har avyttrat aktier i ett fåmansföretag. Anskaffningskostnaden enligt de s.k. 3:12-reglerna har bestämts enligt den alternativregel som knyter an till kapitalunderlaget i bolaget. Regeln har ansetts böra tillämpas så att resultatet blir från materiell synpunkt tillfredsställande. Inkomsttaxering 1995.
RÅ 2004:136
Återgång till räkenskapsenlig avskrivning efter uppskrivning av inventarier. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:137
Aktierna i ett bolag ägs av två personer med samma ägarandel och röstetal. Som säkerhet för pensionsutfästelser till delägarna avser bolaget att teckna och pantsätta kapitalförsäkringar. Försäkringarna har vid tillämpningen av reglerna om skalbolag ansetts som likvida tillgångar medan varken försäkringarna eller utfästelserna beaktats vid värderingen av aktierna i bolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt och förmögenhetsskatt.
RÅ 2004:138
Ett interimistiskt förordnande om ett barns rätt till umgänge med sin fader har inte ansetts medföra att barnet fått ett varaktigt växelvis boende hos båda föräldrarna enligt lagen om underhållsstöd.
RÅ 2004:139
Fråga om förutsättningar förelåg för ändring av en ansökan om arealstöd efter ansökningstidens utgång.
RÅ 2004:140
Utdelningsbeskattning har ansetts inte kunna underlåtas vid en överlåtelse till underpris av näringsbetingade andelar mellan två aktiebolag med samma person som ägare. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004:141
Avdrag för värdeminskning av nyttjanderätt har inte medgetts då det under beskattningsåret inte stått klart att rättigheten skulle kunna utnyttjas på avsett sätt. Inkomsttaxering 1991.
RÅ 2004:142
En av ett aktiebolag till delägare i bolaget utfärdad lånerevers har ansetts utgöra ett av bolaget utgivet finansiellt instrument. Förlust på reversen har därför utgjort en avdragsgill realisationsförlust. Inkomsttaxering 1995.
RÅ 2004:143
Nedskrivning av lånefordringar på grund av s.k. länderrisker har ansetts kunna göras enhetligt med en för varje enskilt land tillämpad procentsats. Inkomsttaxering 1998 och 1999.
RÅ 2004:144
Fråga om beräkning av skattetillägg när inkomst som redovisats i inkomstslaget kapital i stället bort tas upp i inkomstslaget tjänst.
RÅ 2004:145
Avgångsvederlag, som utgått efter det att en anställning upphört, har inte ansetts kunna ligga till grund för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst.
RÅ 2004 not 1
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Vårdbidrag för barn som beviljats annat samhällsstöd (ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om vårdbidrag för barn som beviljats annat samhällsstöd (ändringsskäl) / Vårdbidrag (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om vårdbidrag för barn som beviljats annat samhällsstöd (ändringsskäl)
RÅ 2004 not 2
Ansökan av B.P. m.fl. ang. rättsprövning av ett beslut om avslag på en framställan om att få införa kommunala vårdbidrag
RÅ 2004 not 3
Ansökan av B.P. m.fl. om rättsprövning av ett beslut om avslag på en framställan om att få införa kommunala vårdbidrag
RÅ 2004 not 4
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2004 not 5
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Ersättning skulle beräknas med utgångspunkt i starta-eget-bidrag eller i tidigare anställningsinkomster (ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om arbetslöshetsersättning skulle beviljas med utgångspunkt i starta-eget- bidrag eller i tidigare anställningsinkomster (ändringsskäl)
RÅ 2004 not 6
Aktiebolag, som tidigare erhållit förhandsbesked om att skattskyldighet inte förelåg för förvaltningsarvode från ett kommanditbolag i vilket aktiebolaget var komplementär, ansågs inte berättigat till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänförde sig till förvärv avseende allmänna omkostnader som avsåg aktiebolagets deltagande i förvaltningen av kommanditbolaget (förhandsbesked)
RÅ 2004 not 7
Beräkning av livränteunderlag (fråga om inkomstbortfall när bisyssla som deltidsbrandman inte kunnat upprätthållas till följd av arbetsskada)
RÅ 2004 not 8
Överklagande av N.A.T. av beslut om muntlig förhandling. -Kammarrätten i Stockholm (beslut i protokoll 2003-10-30) avslog en framställning från bl.a. N.A.T. om muntlig förhandling i ett mål om eftergift av återbetalning av bostadsbidrag. I beslutet upplyste kammarrätten om att detta beslut inte fick överklagas särskilt
RÅ 2004 not 9
Kammarrätts beslut att undanröja länsrätts beslut att avslå en ansökan om inhibition i mål angående återkrav av arbetslöshetsersättning upphävdes eftersom kammarrätten felaktigt utgått från att beslutet om återkrav inte trädde i kraft förrän det vunnit laga kraft
RÅ 2004 not 10
Alkoholskatt (ett aktiebolag ansågs inte skattskyldigt till alkoholskatt för alkohol som påträffats i bolagets buss vid införsel av varorna till Sverige)
RÅ 2004 not 11
Den s.k. basbeloppsregeln i 3 § 12 b mom. lagen om statlig inkomstskatt ansågs åsyfta endast realisationsvinst på aktier i ett och samma fåmansföretag
RÅ 2004 not 12
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande
RÅ 2004 not 13
Ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit i annan EU-stat
RÅ 2004 not 14
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit i annan EU-stat
RÅ 2004 not 15
Överklagande av Skatteverket ang. skattskyldighet för utdelning avseende AB Cythere 3 (Cythere) vid eftertaxering för 1990 för inkomst m.m
RÅ 2004 not 16
Brev med överklagande som poststämplats utomlands sista dagen för överklagande hade kommit in för sent
RÅ 2004 not 17
Rättsverkan av ett avstående från föräldrapenning (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Föräldrapenning (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde rättsverkan av ett avstående från föräldrapenning, prejudikatskäl)
RÅ 2004 not 18
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Föräldrapenning (samband med utgången i annat mål som återförvisats till kammarrätt, ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om föräldrapenning då målet hade samband med utgången i annat mål som återförvisats till kammarrätt (ändringsskäl)
RÅ 2004 not 19
Ansökan avvisad och överlämnad till kammarrätt när den avsett försutten tid för att överklaga beslut av
RÅ 2004 not 20
Rättsprövning, plan- och bygglagen, beslut att anta detaljplan / Utökad bebyggelse inom område av riksintresse för kulturmiljövården (avslag) / För utökad bebyggelse inom område av riksintresse för kulturmiljövården (avslag)
RÅ 2004 not 21
Disciplinpåföljd preskriberad (resningsärende, avslag)
RÅ 2004 not 22
Medgivet anstånd med komplettering av överklagande gällde annat mål
RÅ 2004 not 23
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2004 not 24
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2004 not 25
Då fastighetsförsäljning som inte redovisats av den skattskyldige framgått av underrättelse om sökt lagfart togs skattetillägg ut efter den lägre procentsatsen (20 procent)
RÅ 2004 not 26
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. / Ersättning beviljades i mål om förhandsbesked där Riksskatteverket var sökande / Kvotering skulle inte ske av avdrag för realisationsförlust vid kommanditbolags avyttring av näringsfastighet (förhandsbesked)
RÅ 2004 not 27
Sjukpenninggrundande inkomst (försäkrad hade rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst under en längre tids frihetsberörande då han under hela denna tid också var arbetsoförmögen på grund av sjukdom)
RÅ 2004 not 28
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om
RÅ 2004 not 29
Prövning av nättariffer enligt ellagen (prejudikatskäl) / Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om
RÅ 2004 not 30
Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om undantag från ellagens krav på särredovisning av område som omfattas av nätkoncession
RÅ 2004 not 31
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2004 not 32
Energiskatt (avdrag medgavs för skatt på gasol som förbrukades vid förbränning av processvatten i brännugn vid tillverkning av kemiska produkter) / Avdrag medgavs för skatt på gasol som förbrukades vid förbränning av processvatten i brännugn vid tillverkning av kemiska produkter, förhandsbesked)
RÅ 2004 not 33
Fråga om inhibition i byggnadsmål ansågs ha förfallit då överklagandet prövats i sak (avskrivning)
RÅ 2004 not 34
Då kammarrätt avslagit ansökan om prövningstillstånd utan att ta ställning till framställning om inhämtande av kompletterande handlingar återförvisades målet / Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd upphävdes och målet återförvisades då kammarrätten inte tagit ställning till framställning om inhämtande av kompletterande handlingar
RÅ 2004 not 35
Regeringen inte prövat en åtalsanmälan mot Justitiekanslern / Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att
RÅ 2004 not 36
Ansökan av A.K. om rättsprövning av beslut i fråga om tomtindelning
RÅ 2004 not 37
Ansökan av C., R., F. och A.O. om återställande av försutten tid
RÅ 2004 not 38
Ansökan av C.N. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen (1989:529)
RÅ 2004 not 39
Registrering av tilläggsbouppteckning och återvinning av arvsskatt / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Registrering av tilläggsbouppteckning och återvinning av arvsskatt (ändringsskäl)
RÅ 2004 not 40
Trettondedagsafton ansågs inte vara allmän helgdag
RÅ 2004 not 41
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2004 not 42
Föräldrapenning (kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes) / Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om föräldrapenning
RÅ 2004 not 43
Kammarrätts beslut att meddela prövningstillstånd kunde inte överklagas
RÅ 2004 not 44
Sekretess enligt 7 kap. 4 § och 12 kap. 1 § sekretesslagen förelåg för uppgifter hos domstol rörande socialnämnds utredning och beslut
RÅ 2004 not 45
Ekonomisk förening ansågs inte ha fått del av länsrätts dom när delgivning av domen skett med en person som inte var behörig att ta emot delgivningar för föreningens räkning
RÅ 2004 not 46
Tillhandahållande av försäkring i samband med försäljning av vara ansågs som ett underordnat led vid varuförsäljningen och hela vederlaget hänfördes till omsättning av vara / Tillhandahållande av försäkring i samband med försäljning avvara ansågs som ett underordnat led vid varuförsäljningen och hela vederlaget hänfördes till omsättning av vara (förhandsbesked) / Tillhandahållande av försäkring i samband med försäljning av vara ansågs som ett underordnat led vid varuförsäljningen och hela vederlaget hänfördes till omsättning av vara (förhandsbesked)
RÅ 2004 not 47
Fråga om ändring i efterhand av ansökan om arealersättning
RÅ 2004 not 48
Ansökan av I.Å. om återställande av försutten tid, m.m. -Kammarrätten i Göteborg (2003-12-19) avvisade I.Å:s överklagande av kammarrättens dom den 30 september 2003. Kammarrätten hänvisade därvid till att I.Å:s ombud hade fått del av domen den 2 oktober 2003 men att överklagandet kom in först den 5 december 2003 och alltså för sent
RÅ 2004 not 49
Ansökan av A.B. och T.Å. om rättsprövning av ett beslut om antagande av detaljplan. - Kommunfullmäktige i Enköpings kommun beslutade den 31 oktober 2002 att anta detaljplan för fastigheterna Bergvreten 1:19 och del av Bergvreten 1:14 m.fl. i Enköping. Detaljplanen syftade till att området skulle kunna utnyttjas för boende för personer med behov av särskild vårdomsorg. Planområdet skulle bebyggas med tre envåningshus med en sammanlagd lokalyta om 900 kvm. Enligt gällande detaljplan var området avsett som park eller plantering. - Beslutet överklagades av ett flertal personer, bl.a. A.B. och T.Å., den senare i egenskap av ägare av fastigheten Bergvreten 1:33. -Länsstyrelsen i Uppsala län (2003-03-18)avvisade A.B:s överklagande med motiveringen att hans fastighet inte var belägen så i förhållande till planområdet att han kunde anses berörd av planen på sådant sätt att han hade rätt att överklaga beslutet och anförde därefter i sakfrågan följande. Enligt 5 kap. 18 § första stycket plan- och...
RÅ 2004 not 50
Betydande olägenhet för konferensverksamhet (avslag)
RÅ 2004 not 51
Ansökan av H.H. om rättsprövning av beslut om antagande av detaljplan. - Byggnadsnämnden i Umeå kommun beslutade den 16 juni 2003 att anta detaljplan för del av Österteg 6:41 m.fl. inom stadsdelen Teg. Detaljplanen avsåg att möjliggöra flyttning av postens åkeri med godshantering till Östertegs industriområde för att uppnå större närhet till postterminalen vid Alviks flygplats. För att rymma verksamheten skulle en tomt avsedd för småindustri utvidgas. Utvidgningen skulle ske på ett område som i den gällande planen var avsatt som grönområde. - Efter överklagade av H.H. avslogLänsstyrelsen i Västerbottens län (2003-08-19) överklagandet med följande motivering. - Enligt 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Länsstyrelsen finner detaljplaneförslaget förenligt med 2 kap. 1-3 §§ PBL. Även om miljöförhållandena för boende och annan störningskänslig verksamhet på de berörda fastigheterna försämras i förhåll...
RÅ 2004 not 52
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2004 not 53
Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument / Prövningstillstånd, kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om eftergift av särskild avgift (prejudikat- och ändringsskäl) / Eftergift av särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (prejudikat- och ändringsskäl)
RÅ 2004 not 54
Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument
RÅ 2004 not 55
Skyldighet att återbetala arbetslöshetsersättning ansågs inte föreligga i andra fall än som anges i lagen om arbetslöshetsförsäkring
RÅ 2004 not 56
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om återbetalningsskyldighet kan åläggas i andra fall än som anges i lagen om arbetslöshetsförsäkring, ändringsskäl och synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om återbetalning av arbetslöshetsersättning (fråga om återbetalningsskyldighet kan åläggas i andra fall än som anges i lagen om arbetslöshetsförsäkring, ändringsskäl och synnerliga skäl)
RÅ 2004 not 57
Överklagande av E.T. och M.T. ang. avvisad talan på grund av att överklagande kommit in för sent
RÅ 2004 not 58
Finansiella tillgångar i koncerngemensamt finansieringsbolag ansågs utgöra lagertillgångar (förhandsbesked)
RÅ 2004 not 59
Avyttring av andelar i peruanskt bolag undantogs från beskattning med stöd av skatteavtal (förhandsbesked) / Avtalet med Peru (avyttring av andelar i peruanskt bolag undantogs från beskattning med stöd av avtalet, förhandsbesked)
RÅ 2004 not 60
Besvärsrätt ansågs inte föreligga mot beslut att anta detaljplan (avslag)
RÅ 2004 not 61
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2004 not 62
Ansökan av C.N. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen (1989:529)
RÅ 2004 not 63
Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om flyttning av gravsatt aska
RÅ 2004 not 64
Fråga om tillämplig skattesats vid tillhandahållande dels per telefon av bl.a. förinspelade noveller, dels av varor i form av böcker, häften eller liknande alster (förhandsbesked)
RÅ 2004 not 65
Kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om handikappersättning / Handikappersättning (kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om handikappersättning)
RÅ 2004 not 66
Kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om arbetsskadeersättning
RÅ 2004 not 67
Mål rörande villkor för permission avskrevs då den intagne villkorligt frigivits / Mål rörande villkor för permission från kriminalvård i anstalt avskrevs då den intagne villkorligt frigivits
RÅ 2004 not 68
Ansökan av Lassagård AB (bolaget) om resning i mål om arealersättning
RÅ 2004 not 69
Mål om utdömande av vite avskrevs sedan adressaten avlidit
RÅ 2004 not 70
Då kammarrätt avslagit ansökan om prövningstillstånd utan att ta ställning till framställning om inhämtande av sakkunnigutlåtande återförvisades målet / Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd upphävdes och målet återförvisades då kammarrätten inte tagit ställning till framställning om inhämtande av sakkunnigutlåtande
RÅ 2004 not 71
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om rätt till ersättning för person som enligt tidigare avgörande var utförsäkrad) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om rätt till ersättning för person som enligt tidigare avgörande var utförsäkrad
RÅ 2004 not 72
För att möjliggöra ytterligare bebyggelse (avslag)
RÅ 2004 not 73
Ansökan av A.L. och I.B. om rättsprövning av beslut om detaljplan. -Kommunfullmäktige i Skurups kommun (2002-03-11) beslutade att anta detaljplan för södra delen av västra infarten i Skurup. Planens syfte var att västra infarten till Skurup skulle förbättras och att de centrala delarna skulle avlastas vad gäller trafik. Planen skulle bestämma läget och möjliggöra uppförandet av en utbyggnad av västra infarten mellan Västergatan och Södergatans förlängning samt en anslutning till Saritslövsvägen österut och till Saritslövs sjöland västerut. Planområdet var beläget väster om befintlig bebyggelse och begränsades av Västergatans förlängning i norr, Södergatans förlängning i söder och av Saritslövsvägen i öster. Västra infarten sträcker sig ca 1,5 km i nordsydlig riktning och Saritslövsvägens förlängning mot Västra infarten sträcker sig ca 350 meter i östvästlig riktning. Vägområdet är ca 45 meter brett för Västra infarten och ca 27 meter brett för Saritslövsvägens förlängning
RÅ 2004 not 74
För att möjliggöra ytterligare bebyggelse (avslag)
RÅ 2004 not 75
Bygglov för mast och teknikbodar för mobil telefoni (avslag)
RÅ 2004 not 76
Moderbolag hade inte rätt till avdrag för ingående skatt hänförlig till dotterbolags skattepliktiga verksamhet / Moderbolags olika fel vid redovisning av mervärdesskatt avseende transaktioner med dotterbolag ansågs vid beräkning av underlag för skattetillägg avse samma fråga
RÅ 2004 not 77
Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål om återkallelse av auktorisation för bevakningsföretag upphävdes och målet återförvisades då förutsättningarna för en prövning av återkallelsefrågan ändrats
RÅ 2004 not 78
Skattetillägg skulle beräknas på skillnaden mellan utgående och ingående mervärdesskatt när en skattskyldig inte redovisat någon mervärdesskatt i sin självdeklaration men senare lämnat uppgifter som godtagits av skattemyndigheten
RÅ 2004 not 79
Beräkning av ett aktiebolags underskott i ett kommanditbolag när kommanditbolaget avyttrat andelar i andra kommanditbolag och därvid som tillkommande post vid beräkning av justerat ingångsvärde tagit upp inkomst som uppkommit i sistnämnda bolag under tid då aktiebolaget inte var delägare i förstnämnda kommanditbolag
RÅ 2004 not 80
Mål om utfärdande av F-skattsedel avskrevs när den skattskyldige inte hade intresse av att det prövades: Uppbörd
RÅ 2004 not 81
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Arbetsskadeförsäkring (ansökan om prövningstillstånd avslagen utan att ställning tagits till framställning om inhämtande av sakkunnigutlåtande / Då kammarrätt avslagit ansökan om prövningstillstånd utan att ta ställning till framställning om inhämtande av sakkunnigutlåtande återförvisades målet
RÅ 2004 not 82
Ansökan av O.S. om resning i mål om arbetslöshetsersättning. - Akademikernas erkända arbetslöshetskassa beslutade den 1 november 1999 att avslå O.S:s ansökan om arbetslöshetsersättning. Som skäl för beslutet anförde kassan att O.S:s postdoktorala studier inte kunde räknas som överhoppningsbar tid och att han därmed inom ramtiden inte uppfyllde arbetsvillkoret. I omprövningsbeslut den 21 december 1999 fann kassan inte skäl att ändra sitt tidigare beslut. O.S. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som i dom den 24 februari 2000 avslog överklagandet. O.S. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm som enligt dom den 9 oktober 2001 avslog överklagandet. Kammarrättens dom överklagades av O.S. hos Regeringsrätten som den 28 oktober 2003 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 7044-01)
RÅ 2004 not 83
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Föreläggande enligt plan- och bygglagen (fråga om föreläggandet riktats mot rätt person, ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om föreläggande enligt plan- och bygglagen (fråga om föreläggandet riktats mot rätt person, ändringsskäl)
RÅ 2004 not 84
Ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit i annan EU-stat / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Prövningstillstånd, kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om
RÅ 2004 not 85
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2004 not 86
Underlåtenhet att begära förnyad behandling av vilandeförklarad ansökan (resningsärende, avslag) / Underlåtenhet att begära förnyad behandling av vilandeförklarad ansökan om skatteberäkning för ackumulerad inkomst (avslag)
RÅ 2004 not 87
Vid tillämpningen av reglerna om underprisöverlåtelse ansågs överlåtelse av andelar i två fastighetsförvaltande handelsbolag till ett av överlåtaren helägt byggnadsaktiebolag avse överlåtarens hela enskilda näringsverksamhet (förhandsbesked)
RÅ 2004 not 88
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd kunde inte bli föremål för rättsprövning
RÅ 2004 not 89
Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om arbetsskadeförsäkring
RÅ 2004 not 90
Ansökan om resning som riktade sig mot Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av Regeringsrätten (avslag)
RÅ 2004 not 91
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Hur semesterlön skall hanteras vid beräkning av förvärvsinkomsten under normalarbetstiden / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetslöshetsersättning då fråga var om / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om hur semesterlön skall hanteras vid beräkning av förvärvsinkomsten under normalarbetstiden, prejudikatskäl)
RÅ 2004 not 93
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om rätt till sjukpenning då länsrätt avslagit yrkande om muntlig förhandling, synnerliga skäl / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om rätt till sjukpenning (länsrätt hade avslagit yrkande om muntlig förhandling, synnerliga skäl)
RÅ 2004 not 94
Uttagsbeskattning skulle ske av fastighetsägares tjänster som utfördes på sådan del av fastigheterna som användes för upplåtelser som inte medförde skattskyldighet (förhandsbesked)
RÅ 2004 not 95
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Ideella föreningar och stiftelse ansågs inte berörda av detaljplan på sådant sätt att talerätt förelåg (avslag) / Ideella föreningar och stiftelse ansågs inte berörda av detaljplan på sådant sätt att talerätt förelåg (rättsprövning, avslag)
RÅ 2004 not 96
Ansökan av C.N. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2004 not 97
Standardiserade elderivat ansågs inte omfattade av bestämmelserna om delägarrätter
RÅ 2004 not 98
Grund för att påföra skattetillägg ansågs inte föreligga då / Under allmänna avdrag redovisats underskott av näringsverksamhet med större belopp än som godtas i fråga om nystartad verksamhet och anledning saknats anta att fråga var om litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet
RÅ 2004 not 99
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2004 not 100
Fråga om avdrag för fiktiv mervärdesskatt (resningsärende, avslag)
RÅ 2004 not 101
Beskattning av delägare i en s.k. nationell fond (förhandsbesked)
RÅ 2004 not 102
Grund för att påföra skattetillägg ansågs föreligga då ett aktiebolag yrkat avdrag för nedskrivning av anläggningstillgångar och de lämnade uppgifterna inte motsade att bolaget hade rätt till sådant avdrag
RÅ 2004 not 103
Mål återförvisades till kammarrätten då ett där framställt yrkande inte hade prövats
RÅ 2004 not 104
Då fastighetsförsäljning, som inte redovisats av den skattskyldige, framgick av underrättelse togs skattetillägg ut efter den lägre procentsatsen (20 procent)
RÅ 2004 not 105
Överklagande av I.W. ang. beslut av Steriliseringsnämnden. - I.W. ansökte om ersättning enligt lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall. -Steriliseringsnämnden (2000-11-14) lämnade ansökningen utan bifall
RÅ 2004 not 106
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Undanröjande av villkorlig körkortsåterkallelse (prejudikat- och ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om undanröjande av villkorlig körkortsåterkallelse (prejudikat- och ändringsskäl)
RÅ 2004 not 107
Socialnämnd ansågs inte skyldig att tillgodose behovet av vård för missbruk
RÅ 2004 not 108
Regeringsrätten hade i mål om mervärdesskatt inte inhämtat förhandsavgörande från EG-domstolen (avslag) / Regeringsrätten hade i mål om mervärdesskatt inte inhämtat förhandsavgörande från EG-domstolen (resningsärende, avslag)
RÅ 2004 not 109
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om idrottsutövare kunde anses stå till arbetsmarknadens förfogande (prejudikat- och ändringsskäl) / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om idrottsutövare kunde anses stå till arbetsmarknadens förfogande och oklart vad länsrätten grundat sin bedömning på, prejudikat- och ändringsskäl)
RÅ 2004 not 110
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Arbetslöshetsförsäkring (brister i försäkringskassans och länsrättens avgöranden, synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om brister i försäkringskassans och länsrättens avgöranden (synnerliga skäl)
RÅ 2004 not 111
Överklagande till kammarrätt hade kommit in i rätt tid / Då överklagande kommit in till försäkringskassan inom överklagandetiden
RÅ 2004 not 112
Ny praxis i mål om mervärdesskatt utgjorde inte skäl för resning
RÅ 2004 not 113
Avdragsrätt förelåg för ingående skatt på förvärv av tjänster i samband med nyemission av aktier
RÅ 2004 not 114
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Arbetsskadeförsäkring (beräkning av livränteunderlag, prejudikat- och ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om beräkning av livränteunderlag (prejudikat- och ändringsskäl)
RÅ 2004 not 115
Då kammarrätt avslagit ansökan om prövningstillstånd utan att ha berett klaganden möjlighet att komplettera utredningen återförvisades målet / Kammarrätts beslut att vägra prövningsstillstånd upphävdes och målet återförvisades då kammarrätten inte berett klaganden möjlighet att komplettera utredningen i målet
RÅ 2004 not 116
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2004 not 117
Föräldrapenning (kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes) / Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om föräldrapenning
RÅ 2004 not 118
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Bistånd enligt socialtjänstlagen (skyldighet för socialnämnd att anskaffa bostad åt sökanden / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om skyldighet för socialnämnd att anskaffa bostad åt sökanden
RÅ 2004 not 119
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs berättigat till överprövning i förvaltningsdomstol av påfört skattetillägg / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs berättigat till överprövning i förvaltningsdomstol av påförda arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och skattetillägg
RÅ 2004 not 120
Försäkrad som var bosatt i Sverige men arbetade i Danmark ansågs berättigad till ersättning från svensk arbetslöshetskassa
RÅ 2004 not 121
Avloppsfrågan ej löst för kommande bebyggelse (avslag) / Avloppsfrågan ej löst för framtida bebyggelse (avslag)
RÅ 2004 not 122
Avdrag medgavs för koncernbidrag utan hinder av att bidraget återfördes till givaren i form av aktieägartillskott (förhandsbesked)
RÅ 2004 not 123
Ansökan av A.J. om resning i mål om inkomsttaxering. - Länsrätten i Norrbottens län beslutade i dom den 6 mars 1985 att i fråga om 1983 års inkomsttaxering höja A.J:s inkomst av tjänst med 217 201 kr samt att påföra skattetillägg med fyrtio procent av den inkomstskatt som belöpte på höjningsbeloppet. Sedan A.J. överklagat länsrättens dom hos Kammarrätten i Sundsvall beslutade kammarrätten i dom den 31 oktober 1986 (mål nr 2089-1985) att nedsätta höjningsbeloppet samt underlaget för skattetillägg till 24 347 kr
RÅ 2004 not 124
Överklagande per telefax avvisades då föreläggande att inkomma med egenhändigt undertecknat överklagande inte följdes
RÅ 2004 not 125
En person som varit ensam ägare till och ordinarie styrelseledamot i ett fåmansföretag ansågs inte ha varit verksam i betydande omfattning i företaget (förhandsbesked)
RÅ 2004 not 126
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande
RÅ 2004 not 127
Bygglov krävdes inte för uppsättande av fasadflagga
RÅ 2004 not 128
Bygglov för mast och teknikbodar för mobiltelefon (avslag)
RÅ 2004 not 129
Ansökan om rättsprövning av Sydsvenska Vind i Skurup AB ang. bygglov för uppförande av vindkraftverk. -Miljö- och byggnadsnämnden i ystads kommun (1999-06-16) beslöt att meddela Southwind AB bygglov för uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Sövestad 8:1
RÅ 2004 not 130
Regeringens beslut att inte vidtaga någon åtgärd i anledning av ett överklagande när det inte gått att utröna vem som överklagat prövades (avslag)
RÅ 2004 not 131
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Bygglov för parkeringsplats (fråga var om innebörden av uttrycket "avsedd uteslutande för fastighetens behov", prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bygglov för parkeringsplats där fråga var om innebörden av uttrycket " avsedd uteslutande för fastighetens behov"
RÅ 2004 not 132
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Frågan om påförande av skattetillägg till följd av skattskyldigs underlåtenhet att upplysa om att ackord medgivits det år då underskott uppkommit skulle prövas vid taxeringen för det beskattningsår som följde efter underskottsåret
RÅ 2004 not 133
Grund för att påföra skattetillägg ansågs inte föreligga då ett bolag som enligt deklarationen haft pensionskostnader inte tagit upp vare sig inkomsten av näringsverksamheten eller underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader på huvudblankettens första sida
RÅ 2004 not 134
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att de faktiska omständigheterna inte var tillräckligt klarlagda / Avtalet med Amerikas Förenta stater (beskattningskonsekvenser vid deltagande i personaloptionsplan, förhandsbesked) / Frågor om beskattning av förmån av personaloptioner som kunnat utnyttjas innan den skattskyldige flyttade från USA till Sverige eller kunnat utnyttjas under vistelsen här innan den skattskyldige flyttat tillbaka till USA (förhandsbesked)
RÅ 2004 not 135
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att Skatterättsnämnden besvarat frågorna utan att ta ställning till hur viss bestämmelse i inkomstskattelagen förhöll sig till gemenskapsrätten / Förhandsbesked om inkomstskatt undanröjdes med hänsyn till att Skatterättsnämnden besvarat frågorna utan att ta ställning till hur viss bestämmelse i inkomstskattelagen förhöll sig till gemenskapsrätten
RÅ 2004 not 136
Ökning av avsättningen i balansräkningen avseende pensionsutfästelse till anställd i fåmansföretag skulle påverka beskattningsunderlaget då den anställde inte hade ett bestämmande inflytande i företaget men inte då den anställde hade sådant inflytande i motsatt fall (förhandsbesked) / Särskild löneskatt på pensionskostnader (ökning av avsättningen i balansräkningen avseende pensionsutfästelse till anställd i fåmansföretag skulle påverka beskattningsunderlaget då den anställde inte hade ett bestämmande inflytande i företaget men inte då den anställde hade sådant inflytande)
RÅ 2004 not 137
Fastighetstaxering (stiftelse, som hyrde ut bostäder till "pauvres honteux", ansågs inte huvudsakligen ha utövat hjälpverksamhet bland behövande) / För stiftelse, (stiftelse, som hyrde ut bostäder till "pauvres honteux", ansågs inte huvudsakligen ha utövat hjälpverksamhet bland behövande, fastighetstaxering) / Fastighet tillhörig stiftelse undantogs inte från skatteplikt då stiftelsen, som hyrde ut bostäder till "pauvres honteux", inte ansågs huvudsakligen ha utövat hjälpverksamhet bland behövande
RÅ 2004 not 138
När äldre byggnad efter vidtagna byggnadsåtgärder kommit att helt inneslutas i en större byggnad ansågs fråga i bygglovsärende inte vara om tillbyggnad utan om en helt ny byggnad (avslag)
RÅ 2004 not 139
Beskattningsfrågor med anledning av utjämning av rösträttsskillnaden mellan A- och B- aktier (förhandsbesked)
RÅ 2004 not 140
Ansökan av C.N. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen (1989:529)
RÅ 2004 not 141
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2004 not 142
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus (avslag)
RÅ 2004 not 143
Upplåtelse mot avgift av rätt till fiske på statens mark / Beslut ansågs inte röra något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet avsett
RÅ 2004 not 144
Försutten tid för att inbetala ATP-avgifter kunde inte återställas / Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 2004 not 145
Regeringens beslut att inte vidta någon åtgärd i anledning av en begäran om utredning och att inte ta upp andra yrkanden till prövning ansågs inte kunna bli föremål för rättsprövning
RÅ 2004 not 146
Regeringens beslut att inte pröva ett överklagande av länsstyrelses ställningstagande till huruvida framställning skulle göras om vissa lagstiftningsåtgärder kunde inte bli föremål för rättsprövning
RÅ 2004 not 147
Upplåtelse mot avgift av rätt till fiske på statens mark / Beslut ansågs inte röra något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet avsett
RÅ 2004 not 148
Ansökan av A.H. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2004 not 149
Bestämmelserna i 6 kap. 2 § tredje stycket sekretesslagen om absolut sekretess i upphandlingsärenden var inte tillämpliga på uppgifter i en avbruten upphandling som förekom även i en ny upphandling
RÅ 2004 not 150
Inhibition medgavs i mål om återkallelse av godkännande av livsmedelslokal
RÅ 2004 not 151
Socialstyrelsens beslut att inte pröva klagomål mot Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
RÅ 2004 not 152
Ansökan om resning prövades inte då ansökningen avsåg ett av länsrätt meddelat beslut om interimistisk betalningssäkring och länsrätten avgjort målet slutligt
RÅ 2004 not 153
Mål avskrevs eftersom årsavgift inte erlagts inom föreskriven tid
RÅ 2004 not 154
I ärende om verkställighet utomlands av brottmålsdom (avslag)
RÅ 2004 not 155
Kammarrättens avgörande hade inte gått klaganden emot då kammarrätten på talan av denne upphävt länsrättens dom ang. utdömande av vite
RÅ 2004 not 156
Kammarrätts förordnande att länsrätts dom om läkemedelsförmån skulle gälla omedelbart upphävdes då praxis saknades och frågan innefattade komplicerade bedömningar
RÅ 2004 not 157
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning / Regeringens beslut att inte medge kommun tillstånd till sandtäkt enligt lagen om kontinentalsockeln
RÅ 2004 not 158
Bestämmelsen i 11 § lagen om avdrag för underskott av näringsverksamhet ansågs, i det fall ackord medgivits ett kommanditbolag i vilket ett aktiebolag var delägare, avse aktiebolagets underskott och inte kommanditbolagets underskott
RÅ 2004 not 159
Bestämmelsen i 11 § lagen om avdrag för underskott av näringsverksamhet ansågs, i det fall ackord medgivits ett kommanditbolag i vilket ett aktiebolag var delägare, avse aktiebolagets underskott och inte kommanditbolagets underskott
RÅ 2004 not 160
Kammarrätts beslut att återförvisa mål för att bereda part möjlighet att inträda i processen
RÅ 2004 not 161
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2004 not 162
En person som varit delägare och ordinarie styrelseledamot i ett fåmansföretag ansågs inte ha varit verksam i betydande omfattning i företaget (förhandsbesked)
RÅ 2004 not 163
Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då denne inte överklagat länsrätts dom som inte ändrats av kammarrätten
RÅ 2004 not 164
Grund för att påföra skattetillägg ansågs föreligga då ett bolag utan närmare förklaring yrkat avdrag för nedskrivning av anläggningstillgångar och då det inte framstod som uteslutet att skattemyndigheten hade kunnat godta avdraget utan ytterligare utredning
RÅ 2004 not 165
Ansökan av A.H. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar
RÅ 2004 not 166
Annan skattskyldig hade i mål om debitering av respitränta som rörde samma fråga befriats från respiträntan (avslag)
RÅ 2004 not 167
I mål om rättsprövning av beslut att anta detaljplan (avslag)
RÅ 2004 not 168
I mål om utlämnande av allmänna handlingar ingående i ett vid universitet förvarat forskningsmaterial ansågs den för forskningsprojektet ansvarige inte ha rätt att ansöka om resning
RÅ 2004 not 169
Förhandsbesked om nybyggnad av bostadshus (avslag)
RÅ 2004 not 170
Förhandsbesked om nybyggnad av bostadshus (avslag) / Beslut om förhandsbesked om nybyggnad av bostadshus (rättsprövning, avslag)
RÅ 2004 not 171
För att uppföra mobiltelefonmast och teknikbodar (avslag)
RÅ 2004 not 172
Ansökan av B.A. m.fl. och M.B. m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov och avvisande av talan. -Byggnadsnämnden i Skurups kommun (1997-07-02)beviljade bygglov för uppförande av vindkraftverk på fastigheterna Örmölla 25:8 och Dybäck 46:1
RÅ 2004 not 173
Tillstånd till förköp av fastighet (rättsprövning, avslag) / Övriga frågor -ersättning för rättegångskostnader kunde inte utgå i mål om rättsprövning
RÅ 2004 not 174
Kammarrätts beslut att återförvisa målet till försäkringskassan hade inte gått den försäkrade emot
RÅ 2004 not 175
Undantaget för omsättning av tjänster avseende social omsorg ansågs tillämpligt på tjänster avseende äldreomsorg (hemtjänst) tillhandahållna av en ekonomisk förening i de fall kommunen beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (förhandsbesked)
RÅ 2004 not 176
Uppgift i deklaration om marknadsvärdet på aktier i fåmansföretag ansågs inte utgöra sådan oriktig uppgift som krävs för skattetillägg
RÅ 2004 not 177
Uppgift i deklaration om marknadsvärdet på aktier i fåmansföretag ansågs inte utgöra sådan oriktig uppgift som krävs för skattetillägg
RÅ 2004 not 178
Arvsavstående som skett från lott efter den först avlidne föräldern men inte från lott efter den sist avlidne föräldern godtogs vid skattläggningen
RÅ 2004 not 179
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Sjukpenninggrundande inkomst (skydd för sjukpenninggrundande inkomst vid sjukskrivning i omedelbar anslutning till studieperiods slut, prejudikat- och ändringsskäl) / Sjukpenninggrundande inkomst (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om skydd för sjukpenninggrundande inkomst vid sjukskrivning i omedelbar anslutning till studieperiods slut
RÅ 2004 not 180
Ansökan av I.A. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2004 not 181
Ansökan om utdömande av vite som förelagts med stöd av miljöbalken skulle prövas av miljödomstol
RÅ 2004 not 182
Ansökan av H.I. om rättsprövning av ett beslut om antagande av detaljplan
RÅ 2004 not 183
Ansökan av A.L. m.fl. om rättsprövning av beslut om bygglov. - Byggnadsnämnden i Norrtälje kommun beslutade den 27 februari 2003 att bevilja bygglov för uppförande av mast och två teknikbodar på fastigheten Röcksta 1:18
RÅ 2004 not 184
Grund för att påföra skattetillägg ansågs inte föreligga då / Det av bilaga till deklaration framgick att avyttrade aktier var onoterade varigenom schablonmetoden för beräkning av anskaffningsutgift inte fick användas
RÅ 2004 not 185
Fråga om interimistiskt förordnande i mål om villkorlig körkortsåterkallelse
RÅ 2004 not 186
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljades i mål om förhandsbesked där Riksskatteverket var sökande / Skuld som bokförts i skattskyldigs enskilda näringsverksamhet men som därefter förts till den privata sfären skulle vid 2000 års taxering inte beaktas vid beräkning av räntefördelningsunderlaget (förhandsbesked)
RÅ 2004 not 187
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Föreningsavgälder skulle tas upp som intäkt hos bostadsrättsförening / Ersättning beviljades i mål om förhandsbesked där Riksskatteverket var sökande / Föreningsavgälder skulle tas upp som intäkt hos bostadsrättsförening (förhandsbesked)
RÅ 2004 not 188
Försäkrad som under tid hans körkort var återkallat inte kunde utföra några arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare hade inte rätt till arbetslöshetsersättning under återkallelsetiden så länge anställningen kvarstod
RÅ 2004 not 189
Talan avvisad när uppgivet ombud inte gett in fullmakt
RÅ 2004 not 190
Överklagande ansågs ha kommit in i rätt tid då klagande på insänt delgivningskvitto skrivit att hon önskade överklaga beslutet
RÅ 2004 not 191
Ansökan av K.O.L. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Jönköping beslutade den 24 januari 2003 att inte meddela K.O.L. prövningstillstånd i mål om livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. K.O.L:s dåvarande ombud advokaten S.R. tog del av kammarrättens beslut den 30 januari 2003. I skrivelse den 18 maj 2003 till K.O.L. uppgav S.R. att han hade skrivit ett överklagande men tyvärr missat att sända det till kammarrätten
RÅ 2004 not 192
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljades i mål om beskattning av s.k. förbjudet lån (betydelse för rättstillämpningen)
RÅ 2004 not 193
När en ideell förening övergick från att vara begränsat skatskyldig till att bli obegränsat skattskyldig skulle anskaffningsvärdena för föreningens byggnader, markanläggningar och inventarier utgöras av tillgångarnas marknadsvärde vid tiden för övergången (förhandsbesked)
RÅ 2004 not 194
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till oklarheter i ansökningen
RÅ 2004 not 195
Beslut att anta detaljplan för bl.a. skolverksamhet (avslag) / Jäv för ledamot i byggnadsnämnd vid handläggning av detaljplaneärende (avslag) / Jäv för ledamot i byggnadsnämnd vid handläggning av detaljplaneärende (rättsprövning, avslag)
RÅ 2004 not 196
När ett aktiebolag fått avdrag för ingående mervärdesskatt i nära anslutning till att tullräkning utställts på bolagets ombud (speditör) har någon ny avdragsrätt inte ansett uppkomma när tullverket vid ett senare tillfälle, med anledning av utebliven betalning från speditören, anmodat bolaget att betala skatten
RÅ 2004 not 197
Avstyckad del av skogsfastighet ansågs utgöra en verksamhetsgren (förhandsbesked)
RÅ 2004 not 198
Ansökan av F.G. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2004 not 199
Ansökan av J.S. m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Arboga kommun (2000-12-19) antog detaljplan för del av Västra Ladubacksgärdet norr om kv. Katrinelund
RÅ 2004 not 200
Kammarrätt avgjorde mål innan klagandens svarsfrist gått ut (återförvisning)
RÅ 2004 not 201
Kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om arbetsskadeersättning
RÅ 2004 not 202
Bygglov för mobiltelemast och teknikbodar (avslag)
RÅ 2004 not 203
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Finansdepartementets beslut att inte pröva en begäran att återta/rätta en av departementet utgiven promemoria
RÅ 2004 not 204
Regeringen hade rätt att pröva ansökan om dispens från krav i djurskyddsförordningen (avslag) / Regeringen hade rätt att pröva ansökan om dispens från krav i djurskyddsförordningen (rättsprövning, avslag)
RÅ 2004 not 205
När tiden för att ansöka om rättsprövning försuttits prövades om förutsättningar för resning förelåg (avslag)
RÅ 2004 not 206
Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att begäran om omprövning av ett tidigare regeringsbeslut lämnats utan åtgärd
RÅ 2004 not 207
Ansökan av H.B. m.fl. om rättsprövning av beslut om bygglov för uppförande av ett vindkraftverk
RÅ 2004 not 208
Bygglov för om- och tillbyggnad av bostadshus (avslag)
RÅ 2004 not 209
Beslut om indragning från allmänt underhåll av väg (avslag) / Indragning från allmänt underhåll av väg (rättsprövning, avslag)
RÅ 2004 not 210
Ansökan av S.J. om rättsprövning av beslut om bygglov
RÅ 2004 not 211
Ansökan av A.B. om resning i mål om disciplinpåföljd
RÅ 2004 not 212
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2004 not 213
Rätt till föräldrapenning under tjänstledighet från anställning under utlandsvistelse / Föräldrapenning (en person som under utlandsvistelse var tjänstledig från anställning i Sverige ansågs inte ha helt upphört att vara yrkesverksam här och omfattades därför av den svenska lagstiftningen
RÅ 2004 not 214
Prövningstillstånd, kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Arbetsskadelivränta (återkrav av arbetsskadelivränta och krav på dröjsmålsränta, ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om återkrav av arbetsskadelivränta och krav på dröjsmålsränta (ändringsskäl)
RÅ 2004 not 215
En person som tillsammans med sambo hade ett väsentligt inflytande i ett fåmansföretag ansågs ha väsentlig anknytning till Sverige
RÅ 2004 not 216
Ansökan av A.H. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2004 not 217
Prövningstillstånd i kammarrätt krävdes inte beträffande fråga om rättshjälp i mål om inkomsttaxering
RÅ 2004 not 218
Ansökan av I.A. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2004 not 219
Beslut att upphäva bygglov för servicestation med hänsyn till att åtgärden inte var lämplig från allmän synpunkt (avslag)
RÅ 2004 not 220
Ansökan av B.H. om rättsprövning ang. beslut om vägrat bygglov för vindkraftverk. -Byggnadsnämnden i Marks kommun (1999-05-25) beslutade att avslå en ansökan om bygglov för uppsättande av ett vindkraftverk med en 70 meter hög mast och en turbin med 14 meters diameter med en effekt på 30 kW på fastigheten Skepared 3:5. Ifrågavarande fastighet låg inom ett område som inte omfattades av detaljplan. Området var upptaget i Marks kommuns Kulturmiljöprogram (FBK 11) Skepshults kyrkby
RÅ 2004 not 221
Frågan om återkallelse tills vidare av körkortstillstånd hade förfallit när åtal för underliggande brott ogillats
RÅ 2004 not 222
Förhandsbesked om förmögenhetsskatt undanröjdes då tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades
RÅ 2004 not 223
Ansökan av M.A-S. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen (1989:529)
RÅ 2004 not 224
Kammarrätts beslut att avslå en begäran om att tillhandahålla utskrift av sakkunnigförhör som hållit i länsrätt
RÅ 2004 not 225
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljades i mål om inkomsttaxering (fråga av betydelse för rättstillämpningen) / Överföring av en enskild näringsverksamhet till ett aktiebolag med retroaktiv verkan godtogs inte vid inkomsttaxeringen när bolaget genom överföringen skulle komma att beskattas för en verksamhetsperiod som omfattade 28 månader
RÅ 2004 not 226
Negativt förhandsbesked om nybyggnad av fäbodstuga (avslag)
RÅ 2004 not 227
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 2004 not 228
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2004 not 229
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Laglighetsprövning enligt kommunallagen då fråga var om vid vilken tidpunkt ett upphandlingsförfarande kunde anses ha inletts (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde laglighetsprövning enligt kommunallagen (fråga var om vid vilken tidpunkt ett upphandlingsförfarande kunde anses ha inletts)
RÅ 2004 not 231
Förhandsbesked om nybyggnad av bostadshus (avslag) / Beslut om förhandsbesked om nybyggnad av bostadshus (rättsprövning, avslag)
RÅ 2004 not 232
Påstående om domvilla skulle prövas inom ramen för resningsförfarandet / Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett ärende som avgjorts av hyresnämnd
RÅ 2004 not 233
Yrkande om upphörande av tvångsvård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård m.m. kunde inte prövas av kammarrätten som första instans
RÅ 2004 not 234
Undantaget för försäkringstjänster ansågs inte omfatta medverkan vid omplaceringar inom ramen för fondförsäkring
RÅ 2004 not 235
Fråga om detaljplan borde ha antagits av kommunfullmäktige (avslag)
RÅ 2004 not 236
Ersättning för rättegångskostnader kunde inte utgå / Beslut att anta detaljplan för kontor med parkeringshus m.m.(avslag) / Beslut att anta detaljplan för kontor med parkeringshus m.m. (avslag) / Ersättning för rättegångskostnader kunde inte utgå i mål om rättsprövning