NJA 2021 s. 3
Straffbart bruk av narkotika av visst slag konsumeras inte av straffbart eget innehav av narkotika av annat slag, även om den brukade narkotikan tidigare innehafts samtidigt som den narkotika som det straffbara innehavet avsåg.
NJA 2021 s. 10
F-skuldsanering. En gäldenär som ålagts betalningsskyldighet enligt företrädaransvaret i skatteförfarandelagen har inte ansetts driva sin näringsverksamhet på ett oförsvarligt sätt och har beviljats F-skuldsanering (I). Det har vid en helhetsbedömning inte ansetts skäligt att bevilja F--skuldsanering, när en gäldenär vid upprepade tillfällen under flera års tid har åsidosatt regler av betydelse för borgenärerna och det allmänna (II).
NJA 2021 s. 32
Straffet för mord. Frågor om förutsättningarna för fängelse på livstid och om straffmätning vid tidsbestämda straff.
NJA 2021 s. 46
En man som haft ett parförhållande med en kvinna, men inte varit sammanboende med henne, har inte ansetts som särskilt närstående enligt 5 kap. 2 § skadeståndslagen.
NJA 2021 s. 56
En deltagare i högskoleprovet har avgett en försäkran på heder och samvete att han inte använt några otillåtna hjälpmedel. I själva verket har han använt otillåtna hjälpmedel av tekniskt avancerat slag. Gärningen har ansetts som osann försäkran, grovt brott.
NJA 2021 s. 65
När en statlig myndighet överklagar med stöd av 13 kap. 10 § plan- och bygglagen sker det alltid som företrädare för staten som enskild part. Även fråga om vid vilken tidpunkt ett beslut ska anses ha meddelats enligt förvaltningslagen.
NJA 2021 s. 73
Rubricering och straffmätning av försök till misshandelsbrott.
NJA 2021 s. 83
En tingsrättslagman har dömts för tjänstefel på grund av sin underlåtenhet att vidta åtgärder för att komma till rätta med en rådmans långsamma handläggning av mål.
NJA 2021 s. 99
En person som yrkesmässigt sålt ett läkemedel, trots att tillstånd saknats, har inom ramen för ett brottmål ansetts vara såväl mervärdesskatte- och inkomstskatteskyldig som bokföringsskyldig för verksamheten.
NJA 2021 s. 118
En dom om bättre rätt till fastighet har inte prejudiciell betydelse i en senare tvist med en innehavare av panträtt i fastigheten.
NJA 2021 s. 129
Det jämförelsevärde som avses i 9 § andra stycket stämpelskattelagen ska utgöras av ett uppskattat taxeringsvärde. Även fråga om kostnader i stämpelskattemål.
NJA 2021 s. 139
Straffmätning vid grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott.
NJA 2021 s. 147
Ett interimistiskt yrkande om att en författning inte ska tillämpas mot sökanden, som framställts i anslutning till en fullgörelsetalan om skadestånd, har ansetts inte kunna tas upp till prövning.
NJA 2021 s. 159
Vid en skadereglering i ett konsumentförsäkringsförhållande har den försäkrade lämnat oriktiga uppgifter av betydelse för försäkringsersättningens storlek. Ersättningen har som en följd av detta, med tillämpning av en schabloniserad metod, minskats till hälften av vad den försäkrade annars skulle ha erhållit.
NJA 2021 s. 173
Utmätning. En tredje mans betalning på grund av eget ersättningsansvar har inte ansetts påverka en gäldenärs betalningsskyldighet på ett sätt som har betydelse för verkställigheten.
NJA 2021 s. 182
När ett kompletteringsföreläggande inte behöver delges krävs det mer än ett påstående om att föreläggandet inte har kommit parten till handa för att laga förfall ska anses föreligga.
NJA 2021 s. 187
En bestämmelse i en detaljplan om att bostadshus endast får innehålla en lägenhet har inte ansetts utgöra hinder mot bygglov för ett enbostadshus trots att huset enkelt skulle kunna delas upp i två lägenheter utan att det skulle krävas nytt bygglov.
NJA 2021 s. 193
I ett mål om återbäring till följd av en laglottskränkning enligt 7 kap. 4 § ÄB framställdes ett yrkande om återbäring av gåva med tillämpning av 3 kap. 3 § ÄB. Yrkandet har ansetts stödja sig på väsentligen samma grund. Det har därmed utgjort en tillåten taleändring enligt 13 kap. 3 § RB.
NJA 2021 s. 203
Efter en fastighetsöverlåtelse, men innan förvärvaren tillträtt fastigheten, har den tidigare ägaren sagt upp ett på fastigheten beläget anläggningsarrende för villkorsändring. Fråga huruvida uppsägningen har gjorts av rätt part och därmed är giltig. Även fråga om en arrendenämnd kan pröva en uppsägnings giltighet inom ramen för ett ärende om uppskov med avträde från arrendet.
NJA 2021 s. 215
Betydelsen av yttrandefrihetsrättsliga aspekter vid prövningen av ett åtal för hot mot tjänsteman. Även fråga om innebörden av rekvisitet hot om våld i 17 kap. 1 § BrB.
NJA 2021 s. 235
Fördelning av influtna medel efter försäljning av samägd egendom med stöd av indragningsregeln i 8 kap. 8 § UB. Även fråga om Skatteverkets ansvar för rättegångskostnad.
NJA 2021 s. 245
Ett förhandsavtal om upplåtelse av bostadsrätt som angav ett tidsintervall för beräknad tidpunkt för upplåtelsen har ansetts uppfylla formkravet i 5 kap. 3 § bostadsrättslagen.
NJA 2021 s. 263
Ett utvidgat förverkande förutsätter – både vid förverkande av egendom och vid förverkande av egendomens värde – att egendomen påträffas eller ändå kan identifieras och att den kan knytas till gärningsmannen. Beräknade bruttovinster utan någon koppling till viss egendom kan inte bli föremål för utvidgat förverkande.
NJA 2021 s. 272
I ett dispositivt tvistemål har klaganden i hovrätten åberopat en ny omständighet av indispositiv karaktär. Omständigheten har fått åberopas utan hinder av 50 kap. 25 § tredje stycket RB.
NJA 2021 s. 277
Fastighetstillbehör. En byggnad och en fastighet ska anses ha kommit i samme ägares hand även när fastigheten och byggnaden har kommit att ägas av samma personer men med olika andelar.
NJA 2021 s. 286
Bevisning i form av belastande uppgifter, som en misstänkt har lämnat till polisen i en situation där rätten till försvarare har åsidosatts, ska i regel bedömas inom ramen för domstolens fria bevisprövning. Normalt föreligger inte förutsättningar att avvisa sådan bevisning på den grunden att den uppenbart skulle bli utan verkan.
NJA 2021 s. 303
Krigsförbrytelse mot person. Även döda personer inbegrips i begreppet skyddade personer enligt allmän folkrätt och omfattas av definitionen i 3 § lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. De kan därmed bli föremål för förödmjukande eller nedsättande behandling. Krigsförbrytelse mot person är i regel ett brott av sådan art att fängelse normalt ska följa.
NJA 2021 s. 321
Fråga om bygglov för radiomast och teknikbod utanför detaljplanelagt område. Vid prövningen enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen kan kommunens översiktsplan ges betydelse, i vart fall om den är aktuell och konkret och ger tydliga riktlinjer för markanvändningen.
NJA 2021 s. 334
En kommunal byggnadsnämnd är inte motpart i ett ärende om återställande av försutten tid för att överklaga nämndens beslut att bevilja bygglov. Nämnden har inte rätt att överklaga ett domstolsbeslut om att återställa den försuttna tiden.
NJA 2021 s. 341
Grovt vapenbrott. Samtidigt innehav av vapen på två olika platser har ansetts utgöra endast ett vapenbrott. Det förhållandet att vapnen förvarades på olika platser har beaktats vid straffvärdebedömningen.
NJA 2021 s. 353
Vid en småhusentreprenad har uppgifterna i kontraktshandlingarna om fördelning mellan boarea och biarea varit felaktiga. Frågor om reklamation har skett i rätt tid och om beräkning av prisavdrag.
NJA 2021 s. 368
Bestämmelserna i 28 kap. 12 och 12 b §§ RB utgör inte lagstöd för kroppsbesiktning avseende salivprov i syfte att undersöka om det finns grund för en ansökan om resning till nackdel för den tilltalade. Också fråga om tillämpning av 35 kap. 3 § BrB vid frikännande dom.
NJA 2021 s. 377
Straffvärdebedömning och straffmätning vid tidsbestämt straff för mord. Även fråga om billighetshänsyn enligt 29 kap. 5 § BrB.
NJA 2021 s. 388
En utbetalning från ett aktiebolag till en aktieägare har betecknats som ”utdelning” men har inte beslutats på det sätt som gäller för vinstutdelningar. Utbetalningen har inte ansetts utgöra ett penninglån i aktiebolagslagens mening.
NJA 2021 s. 407
En tidigare dom avseende ytterligare betalning för utfört arbete utgör hinder mot att pröva en ny talan om ersättning för avhjälpande av fel i arbetet även i en situation när den tidigare domen innebar att yrkandet om ytterligare betalningsskyldighet ogillades.
NJA 2021 s. 416
Kraven på utredningen i fråga om talerätten i mål om äktenskapsskillnad samt domstolens utredningsskyldighet.
NJA 2021 s. 423
Fråga om ett beslut av styrelsen för Sveriges advokatsamfund kan överklagas till HD genom en analog tillämpning av 8 kap. 8 § RB.
NJA 2021 s. 427
En person tecknade och tilldelades aktier i en nyemission. Tecknaren betalade inte för aktierna, som förverkades och blev ogiltiga. Aktiebolaget har ansetts inte ha rätt till skadestånd till följd av den uteblivna betalningen.
NJA 2021 s. 437
Sedan en utländsk dom om att en kvinna vid ett surrogatarrangemang ska anses som barnets förälder har konstaterats gälla i Sverige, har kvinnan tillåtits föra en fastställelsetalan enligt rättegångsbalken mot socialnämnden om att hon har vårdnaden om barnet (jfr NJA 2019 s. 504).
NJA 2021 s. 446
Byggsanktionsavgift. Otillåten användning av personhissar har ansetts inte kunna rättas genom att ett protokoll från en senare utförd och godkänd besiktning getts in. Avgift har därför tagits ut.
NJA 2021 s. 457
Sabotage mot blåljusverksamhet? (I och II)
NJA 2021 s. 473
Ansvar för trasig dagvattenanläggning, när skada har uppkommit genom vatteninträngning på grannfastigheten.
NJA 2021 s. 490
En ansökan om utdömande av vite har ansetts inte kunna delges genom s.k. spikning.
NJA 2021 s. 498
Yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring. Tillhandahållandet på en webbplats av en film från ett terrordåd har bedömts ha skett inom ramen för nyhetsförmedling. Fråga om gärningen med hänsyn till detta har varit försvarlig.
NJA 2021 s. 520
Ersättning till offentlig försvarare som bedriver verksamhet från flera kontor.
NJA 2021 s. 525
Tillämpningen av 29 kap. 5 § BrB när en tilltalad har medverkat till utredningen om brottet och när häktningstiden har inneburit särskilda påfrestningar.
NJA 2021 s. 536
Påföljd för oaktsam våldtäkt. Med hänsyn till brottets art i förening med dess straffmätningsvärde har påföljden bestämts till skyddstillsyn och fängelse. Fängelsestraffet har ansetts helt verkställt genom den tid som den tilltalade har varit frihetsberövad i målet.
NJA 2021 s. 547
Den som är god man (I) eller förvaltare (II) är bara under vissa förutsättningar behörig att ansöka om äktenskapsskillnad för den enskildes räkning, när denne inte själv kan uttrycka sin mening.
NJA 2021 s. 570
En tilltalad åtalades för grovt häleri men dömdes för häleri av normalgraden. Domen har ansetts fällande vid tillämpning av 31 kap. 2 § RB. Den tilltalade har inte fått ersättning av allmänna medel för sin kostnad för egen bevisning.
NJA 2021 s. 576
En advokat har vid två tillfällen brutit mot god advokatsed genom att handla i strid med restriktioner som hade meddelats hans klienter enligt 24 kap. 5 a § RB. Han har därför uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.
NJA 2021 s. 583
Straffet har bestämts till livstids fängelse vid mord på närstående.
NJA 2021 s. 597
En näringsidkares återköp från en konsument kan inte generellt uppfattas som en slutlig reglering av parternas mellanhavanden med innebörden att konsumentens rättigheter enligt konsumentlagstiftning har avtalats bort.
NJA 2021 s. 605
Det förstärkta laglottsskyddet enligt 7 kap. 4 § ÄB när arvlåtaren var gift och överfört egendom till makan. En bodelning under bestående äktenskap har bedömts som en gåva jämställd med testamente, när den utgjort ett led i en sammansatt transaktion som inneburit ett kringgående av laglottsskyddet. Gåvornas hela värde har lagts till kvarlåtenskapen. Fråga också om särskilda skäl för att underlåta en tillämpning av det förstärkta laglottsskyddet föreligger.
NJA 2021 s. 622
Fråga om betalningsskyldighet för avtalsbrott vid avtalsförhållanden i flera led.
NJA 2021 s. 643
Tolkning och utfyllnad av ett upphandlat ramavtal; fråga om ensamrätt.
NJA 2021 s. 661
Konsumentförsäkring. Tillämpningen av reglerna i försäkringsavtalslagen om förnyelse av försäkring.
NJA 2021 s. 670
Fråga om tillstånd till restriktioner vid häktning i utlämningsärende.
NJA 2021 s. 676
Ersättningsreglerna i 4 kap. expropriationslagen ska tillämpas även i förhållande till tomträttshavare, om den fastighet som tomträtten är upplåten i minskas till följd av en fastighetsreglering enligt 5 kap. 8 a § FBL.
NJA 2021 s. 687
Inverkan vid straffmätning och påföljdsval för narkotikabrott av att den tilltalade lider av en obotlig livshotande sjukdom.
NJA 2021 s. 694
Förordnande av målsägandebiträde i högre rätt. Betydelsen särskilt av att målsäganden framställer eget påföljdsyrkande.
NJA 2021 s. 701
När åklagaren har gjort en framställning enligt 24 kap. 5 a § tredje stycket RB, ska rätten göra en särskild prövning av restriktionsfrågan. Om kollusionsfara föreligger kan rätten tillåta åklagaren att meddela beslut om inskränkningar i den häktades kontakter med omgivningen och det oavsett om häktning har skett på grund av kollusionsfara eller på annan grund. Prövningen ska göras inom ramen för det bestående häktningsbeslutet.
NJA 2021 s. 704
Tingsrätten har i ett häktningsbeslut kommit fram till att det har funnits synnerliga skäl att överskrida niomånadersgränsen i 24 kap. 4 a § RB. Fråga om hur proportionalitetsbedömningen ska göras i ett senare beslut i häktningsfrågan.
NJA 2021 s. 709
Ett gåvobrev som avsåg en andel av en fastighet har innehållit en föreskrift för mottagaren om hembudsskyldighet vid försäljning. Den som tagit emot gåvan har gett andelen till en annan person. Mottagaren av gåvan i det andra ledet har ansetts inte vara bunden av föreskriften i det ursprungliga gåvobrevet vid försäljning av andelen.
NJA 2021 s. 722
Ett beslut om förbehåll vid tillämpning av rätten till partsinsyn enligt rättegångsbalken får inte överklagas särskilt, utan endast i samband med dom eller slutligt beslut i målet.
NJA 2021 s. 727
Ett exploateringsavtal mellan en kommun och en exploatör ska vid en fastighetsreglering inte behandlas annorlunda än andra avtal mellan sakägare. Ett kommunalt exploateringsavtal med villkor om fastighetsreglering och ersättning för marköverföring har därför inte ansetts innebära att exploatören vid förrättningen samtyckt till avsteg från fastighetsbildningslagens värderingsbestämmelser.
NJA 2021 s. 740
Grov stöld genom tillgrepp av sak som någon hade i sin omedelbara närhet har ansetts inte vara av sådan art att fängelse normalt ska väljas som påföljd.
NJA 2021 s. 746
Kränkningsersättning och anhörigersättning vid livshotande person-skada till följd av grov vårdslöshet.
NJA 2021 s. 759
Införsel av flera tårgasvapen har ansetts kunna utgöra en gärning av särskilt farlig art. Gärningen har, när det har funnits en uppenbar risk att vapnen skulle överlåtas till eller användas av kriminella grupperingar, bedömts som grov vapensmuggling.
NJA 2021 s. 770
Fråga om rätt till ersättning för annan skada vid förtida inlösen enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.
NJA 2021 s. 776
En föreningsstämmas beslut om att en särskild granskares uppdrag ska upphöra i förtid har upphävts eftersom beslutet inte ansetts kunna fattas ens med alla medlemmars samtycke. Även fråga om förutsättningarna för att uppdraget ska upphöra i förtid.
NJA 2021 s. 791
Vid en samlad bedömning har det inte ansetts finnas skäl att frångå Advokatsamfundets disciplinnämnds ställningstagande att en advokat uppsåtligen har gjort orätt och därmed ska uteslutas ur samfundet.
NJA 2021 s. 797
Återställande av försutten tid. Underlåtenhet av ett ombud att i rätt tid överklaga en dom ska tillräknas parten, om det inte finns speciella förhållanden i det enskilda fallet (jfr NJA 2018 s. 285).
NJA 2021 s. 801
Målnr Ö 752-21 och Ö 753-21. En socialnämnd är behörig att föra talan om fastställelse av moderskap som ställföreträdare för ett barn. Den behörigheten gäller också när en god man är förordnad för barnet enligt lagen om god man för ensamkommande barn.
NJA 2021 s. 807
Målnr B 27-21 (I) och B 4907-21 (II). Förverkande av villkorligt medgiven frihet när den dömde har begått nytt brott under prövotiden. Fråga om det finns särskilda skäl att inte förverka eller att förverka endast en del av den villkorligt medgivna friheten vid dels ett snabbt återfall i brottslighet av jämförelsevis lindrig beskaffenhet, dels ett återfall i allvarlig brottslighet i slutet av en lång prövotid (I och II).
NJA 2021 s. 820
Villkorlig dom i förening med samhällstjänst har ansetts vara en tillräckligt ingripande påföljd för brottet grovt rattfylleri. Fråga om hur bl.a. sen lagföring inverkar på valet av påföljd.
NJA 2021 s. 827
B 4072-21 (I) och B 4645-21 (II). Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? (I och II)
NJA 2021 s. 850
En främmande stat har inte ansetts ha immunitet mot verkställighet av en skiljedom i börsnoterade aktier och anknytande fordringar, eftersom ändamålet med innehavet inte var av tillräckligt kvalificerad natur för att freda egendomen mot utmätning.
NJA 2021 s. 874
Ledningsrätt har upplåtits för anordningar som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät och som är placerade på och i byggnader. Även fråga om fördelning av rättegångskostnader i mål om ledningsrätt.
NJA 2021 s. 914
En advokat har brutit mot god advokatsed genom att vid flera tillfällen förmedla meddelanden till och från en klient som suttit häktad med restriktioner. Advokaten har därför uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.
NJA 2021 s. 919
Ett efternamn med särskilt skydd har inte ansetts utgöra grund för hävning av ett registrerat företagsnamn.
NJA 2021 s. 943
I ett aktieöverlåtelseavtal föreskrevs att köparna skulle överta ett borgensåtagande från säljaren när en viss omsättning i bolaget hade uppnåtts. Avtalet har ansetts innebära att köparna lojalt måste verka för att målet ska uppnås. Genom köparnas agerande kom i princip all omsättning att hamna utanför bolaget. Förfarandet har ansetts stå i strid med den lojalitet som köparna hade att visa.
NJA 2021 s. 960
Tingsrätten friade en person från ett åtal avseende våldtäkt. Den tilltalade delgavs kallelse till huvudförhandling i hovrätten genom kungörelsedelgivning. Han inställde sig inte personligen. Med hänsyn bl.a. till att den tilltalade har känt till målet i hovrätten men hållit sig undan har det ansetts inte finnas hinder för hovrätten att pröva målet och att döma den tilltalade till ett fängelsestraff.
NJA 2021 s. 970
Tingsrätten friade en person från ett åtal avseende grova bedrägerier. Huvudförhandlingen i hovrätten genomfördes i den tilltalades frånvaro trots att han hade laga förfall. Tilläggsförhör hölls med den tilltalade per telefon från ett sjukhus. Med hänsyn bl.a. till att det kunde antas inte vara möjligt för den tilltalade att inom en överskådlig framtid närvara vid en huvudförhandling har det inte ansetts finnas hinder mot att genomföra förhandlingen på detta sätt och att meddela en fällande dom.
NJA 2021 s. 983
En försäkringstagare begärde försäkringsersättning för sin utbrända bil. Försäkringsbolaget hänvisade till att försäkringsavtalet innehöll en särskild reglering för anlagd brand. Enligt denna omfattades skada genom brand som anlagts av tredje man. Försäkringsbolaget har ansetts ha bevisbördan för invändningen att försäkringstagaren anlagt branden. Beviskravet är det som normalt tillämpas i tvistemål.
NJA 2021 s. 992
Tolkning av testamente. Ett legat avsåg enligt sin lydelse endast en fastighet, men andra villkor i testamentet och omständigheterna i övrigt innebar att det fanns klara belägg för en annan tolkning. Förordnandet ansågs omfatta flera fastigheter.
NJA 2021 s. 1004
Fråga om en polisman som har kallats att vittna vid en domstolsförhandling kan anses ha haft laga förfall för sin utevaro på grund av att han i stället har utfört annat uppdrag i tjänsten.
NJA 2021 s. 1010
Svensk domstol har ansetts behörig enligt Bryssel II-förordningen att pröva ett vårdnadsmål, trots att varken föräldrarna eller barnet har hemvist i Sverige. Svensk domstols behörighet har godtagits av alla som är parter i det svenska förfarandet och behörigheten har ansetts vara till barnets bästa.
NJA 2021 s. 1017
En man lämnade sin e-legitimation till sin sambo i avsikt att hon skulle använda den vid skötseln av hushållets utgifter. Utan mannens tillåtelse använde sambon e-legitimationen för att ta upp ett lån. Det har ansetts att en s.k. tillitsfullmakt har uppkommit genom överlämnandet av e-legitimationen och att mannen därför är bunden av låneavtalet.
NJA 2021 s. 1030
Klagorätt. Ett detaljplanebeslut kan ge en markägare – vars möjlighet att använda sin mark beror av att planen består – ett sådant skyddsvärt intresse att markägaren har rätt att överklaga en domstols avgörande att ändra eller upphäva planen.
NJA 2021 s. 1038
Kränkningsersättning. Betydelsen av ett medvetet risktagande hos den skadelidande för rätten till ersättning och för ersättningens storlek (I). Bestämning av ersättningens storlek när den skadelidande har provocerat fram kränkningen (II).
NJA 2021 s. 1050
Ett aktivitetscenter erbjöd besökare att delta i olika fysiska aktiviteter. En person skadade foten i en hoppgrop. Fråga om aktsamhetsbedömningen vid prövning av skadeståndsansvar för centret.
NJA 2021 s. 1065
Utmätning. Vid bedömningen av om det är försvarligt att utmäta en fastighet där det bor ett barn ska barnets eget intresse av skydd för sin hemmiljö vägas mot intresset att kunna utnyttja det ekonomiska värde som ligger i fastigheten för att tillgodose borgenären.
NJA 2021 s. 1073
Återgång av legat enligt 21 kap. 5 § ÄB kan ske bara för betalning av den dödes skulder och inte för betalning av dödsboets andra skulder.
NJA 2021 s. 1085
Fördelning av rättegångskostnader mellan sakägarna i ett fastighetsbestämningsmål vid återförvisning till en lantmäterimyndighet.
NJA 2021 s. 1093
Ett påstående om att diskriminering har skett ska kunna prövas i ett mål där det begärs diskrimineringsersättning, även när svaranden medger att betala den begärda ersättningen men inte vitsordar att diskriminering har skett.
NJA 2021 s. 1102
Ett tillgrepp av en moped har vid en samlad bedömning ansetts utgöra ett ringa fall av tillgrepp av fortskaffningsmedel.
NJA 2021 s. 1109
Utlämning till Rwanda för folkmord m.m. Särskilt frågan om en utlämning skulle stå i strid med bestämmelserna i artikel 6 i Europakonventionen om rätten till en rättvis rättegång.
NJA 2021 s. 1124
Marknadsföring av alkoholdrycker och fri rörlighet för varor inom EU. En tillämpning av den s.k. bildregeln i alkohollagen på två whiskyannonser har bedömts vara berättigad enligt undantagsmöjligheterna i artikel 36 i EUF-fördraget.
NJA 2021 s. 1181
En förvaltare har inte ansetts behörig att ansöka om äktenskapsskillnad för den enskildes räkning.
NJA 2021 s. 1187
En ansökan om bygglov har avslagits eftersom byggnadsåtgärden medförde skada på en grannfastighet.
NJA 2021 s. 1197
En person som lämnat en hund, en amerikansk bulldogg, i en lägenhet utan att låsa dörren har gjort sig skyldig till vållande till kroppsskada när hunden tog sig ut i trapphuset och skadade en person där.