RÅ 2003:1
Överlåtelse av kapitalförsäkring har ansetts skola medföra kapitalvinstbeskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2003:2
Ett aktiebolag har inte medgetts omedelbart avdrag för rättegångskostnader med anledning av en tvist om fel i en fastighet som bolaget förvärvat i avsikt att bedriva näringsverksamhet. Inkomsttaxering 1992.
RÅ 2003:3
Utgående bostadstillägg till pensionärer har i avsaknad av ansökan inte ansetts kunna höjas för förfluten tid ( I och II).
RÅ 2003:4
Grund för att påföra skattetillägg har inte ansetts föreligga då ett bolag utan närmare förklaring yrkat avdrag för nedskrivning av anläggningstillgångar. Inkomsttaxering 1997.
RÅ 2003:5
Ett sjukgymnastbolags tillhandahållande av kurser i Qigong har inte ansetts utgöra ett led i den av bolaget bedrivna sjukvården. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2003:6
Ersättning i form av delpension i ett företags egen regi har med hänsyn till ersättningens karaktär och syfte ansetts som lön för vilken företaget erhåller avdragsrätt i takt med att lönen förfaller till betalning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2003:7
Tillstånd har medgivits att i ett museum som ställer ut stöldbegärliga och oersättliga föremål använda övervakningskamera för att spela in och under viss tid bevara bilder.
RÅ 2003:8
Ett föreläggande för en hundägare att minska antalet hundar skall meddelas med stöd av 26 § djurskyddslagen (1988:534) och kan därför förenas med vite.
RÅ 2003:9
Ett för flera dagstidningar gemensamt TV-magasin har ansetts utgöra en del av respektive dagstidning, varför reklamskatt på annonser i magasinet skulle tas ut med fyra procent.
RÅ 2003:10
Frågor om beskattningskonsekvenser vid överföring av periodiseringsfonder i samband med apportemission av enskild näringsverksamhet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2003:11
Att aktier i dotterbolag som hos moderbolaget utgjort lagertillgångar nedgått i värde till följd av underprisöverlåtelser har inte utgjort hinder för att medge moderbolaget avdrag för en nedskrivning till aktiernas verkliga värde. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2003:12
Utlåning till och ingående av borgensförbindelse för närstående kan i allmänhet antas ha sådant samband med den personliga relationen att en förlust på grund därav har karaktär av personlig levnadskostnad, om inte den skattskyldige visar annat. Inkomsttaxering 1992.
RÅ 2003:13
Yrkande om avdrag för framtida reparationsutgifter för personbilar som använts i långtidsleasing har vid bestämmande av procentsats för skattetillägg ansetts avse periodisering eller därmed jämställd fråga. Inkomsttaxering 1997 och 1998.
RÅ 2003:14
En s.k. arvodesberedning, som anförtrotts att självständigt avgöra vissa ärenden, har i denna verksamhet inte ansetts utgöra en sådan fullmäktigeberedning vars beslut faller utanför tillämpningsområdet för kommunallagens bestämmelser om laglighetsprövning. Fråga om kammarrätt bort meddela prövningstillstånd.
RÅ 2003:15
Fråga om vad som utgör saken i en taxeringsprocess rörande yrkat avdrag för realisationsförlust. Inkomsttaxering 1992.
RÅ 2003:16
Undantag från skatteplikt för kapitalvinst har ansetts föreligga vid transaktioner i samband med att ett helägt dotterbolag utfärdar köpoptioner avseende teckningsoptioner, som förvärvats från moderbolaget och som innebär en rätt att förvärva aktier i moderbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2003:17
Aktierna i ett fastighetsförvaltande bolag har ansetts som lagertillgångar även efter det att bolaget avyttrat samtliga sina fastigheter. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2003:18
I mål om utlämnande av allmänna handlingar ingående i ett vid universitet förvarat forskningsmaterial har varken universitetet, vars beslut att vägra utlämnande upphävts av kammarrätt (I), den för forskningsprojektet ansvarige (II) eller person om vilken uppgifter lämnas i materialet (III) ansetts ha rätt att ansöka om resning.
RÅ 2003:19
En person, som inte framfört invändning i ett namnärende och därmed inte haft rätt att överklaga beslutet i ärendet, har ändå ansetts ha talerätt i resningsärende, då hon på ett väsentligt sätt berörts av beslutets verkningar och haft ett i namnlagen erkänt intresse i saken.
RÅ 2003:20
ATP har inte ansetts utgöra sådan pension som avses i artikel 18 eller artikel 19 punkt 2 a i dubbelbeskattningsavtalet med Frankrike. Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta år 1996.
RÅ 2003:21
Det i 3 kap. 4 § första stycket mervärdesskattelagen föreskrivna undantaget från skatteplikt beträffande omsättning av tjänster som utgör social omsorg har inte ansetts tillämpligt då en ekonomisk förening - i en verksamhet som saknar anknytning till offentligrättslig reglering - tillhandahåller enskilda personer samtalsterapi och själavård. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2003:22
Skattetillägg har inte påförts då företag, som enligt deklarationen haft pensionskostnader, inte tagit upp vare sig inkomsten av näringsverksamheten eller underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader på huvudblankettens första sida. Inkomsttaxering 1999.
RÅ 2003:23
Fastigheter som i arvlåtarens hand skattemässigt varit att anse som lagertillgångar i byggnadsrörelse behåller denna sin karaktär hos arvtagaren när denne bedriver byggnadsrörelse genom ett av honom ägt aktiebolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2003:24
Evenemang med musikframträdanden och prisutdelningar har ansetts som konsert varför skattesatsen 6 procent skulle tillämpas. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2003:25
En företagarförening, bestående av näringsidkare som är hyresgäster hos ett fastighetsbolag, har från fastighetsbolaget erhållit bidrag till kostnader för annonser och för aktiviteter som föreningen anordnat. Bidragen har inte ansetts utgöra ersättning vid omsättning av tjänst. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2003:26
Frågan om ett varu- eller kollektivmärke är att anse som beskrivande skall bedömas med hänsyn till hur märket uppfattas av den tilltänkta kundkretsen.
RÅ 2003:27
Tandläkare som utfört en brokonstruktion har, när patienten inte följt givna kostinstruktioner och underlåtit att iakttaga föreskrifter om kontrollåtgärder, inte ansetts ansvarig för kostnader som uppkommit när brobehandlingen behövt göras om bl.a. på grund av kraftiga kariesangrepp.
RÅ 2003:28
Sekretess enligt 6 kap. 1 § sekretesslagen har inte ansetts gälla för uppgifter om löner för vissa anställda i ett landstingsägt bolag, verksamt inom sjukvården.
RÅ 2003:29
Ett bolag bedriver försäljning av vaccin och serum till bl.a. privatläkare. Försäljningen har ansetts innebära utlämnande av läkemedel enligt recept och därmed vara undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 23 § 2 mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2003:30
Med redaktion i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen (databasregeln) avses de personer som har hand om ordnandet och utgivningen av en tryckt, periodisk skrift. Detta gäller även om skriften och de upplysningar som tillhandahålls enbart innehåller uppgifter om betalningsanmärkningar.
RÅ 2003:31
Kammarrätt har avslagit ansökan om prövningstillstånd utan att ta ställning till framställningar om anstånd med ingivande av läkarintyg och om muntlig förhandling. Beslutet har upphävts och målet återförvisats.
RÅ 2003:32
Fråga om researrangörs tillhandahållande av enbart plats i flygplan skall anses som en utomlands omsatt transporttjänst eller om en sådan resetjänst som avses i 9 b kap. mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2003:33
En funktionshindrad med en i vuxen ålder förvärvad hjärnskada avseende främst minnesfunktion och orienteringsförmåga har inte ansetts berättigad till assistansersättning.
RÅ 2003:34
Endast en av två skilda fastigheter har kunnat utgöra en ursprungsbostad enligt lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad. Inkomsttaxering 1999.
RÅ 2003:35
En politisk sekreterare har ansetts som anställd i kommunen och därför kunnat medges närvarorätt enligt 6 kap. 19 § kommunallagen (1991:900).
RÅ 2003:36
Ett moderbolag, som var skattskyldigt för omsättning av tjänster till dotterbolag, har inte ansetts ha rätt till avdrag för ingående skatt som hänförde sig till tjänster som av utomstående tillhandahållits bolaget avseende avyttring av aktier i dotterbolag. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2003:37
Länsstyrelsen har återkallat ett bolags tillstånd till taxi- och busstrafik. Mot bakgrund av att den kritik som riktats mot bolaget i första hand tagit sikte på förhållanden för vilka den trafikansvarige och en annan i samband med tillståndsbeslutet prövad och godkänd fysisk person ansvarat, har bolaget enligt 5 kap. 4 § yrkestrafiklagen (1998:490) bort ges skälig tid att byta ut dessa personer innan länsstyrelsen avgjorde ärendet.
RÅ 2003:38
Felaktig tillämpning av övergångsbestämmelser rörande beskattningen av kapitalinkomst avseende tilläggsköpeskilling vid försäljning av aktier har inte ansetts kunna tillskrivas sådant med felräkning eller misskrivning jämförbart uppenbart förbiseende som utgör grund för eftertaxering.
RÅ 2003:39
Då ett galleri i eget namn förmedlar konstverk för upphovsmannens räkning och uppbär likviden för verket skall mervärdesskatt tas ut med 25 procent. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2003:40
En person som för drygt tre och ett halvt år sedan gjort sig skyldig till tillgrepp av fortskaffningsmedel och urkundsförfalskning har inte ansetts lämplig att förordnas till ordningsvakt.
RÅ 2003:41
Studiebidrag som utbetalats i slutet av ett år har inte ansetts ingå i den bidragsgrundande inkomsten vid bestämmandet av det slutliga bostadsbidraget för samma år, när studiebidraget varit avsett för studier utomlands nästföljande år.
RÅ 2003:42
Utfyllnad av nedlagda kalkstensgruvor med kalkstensavfall (mesa) har inte ansetts utgöra sådan deponering eller förvaring som är skattepliktig enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall. Förhandsbesked angående avfallsskatt.
RÅ 2003:43
Pensionsförsäkringspremie, som den skattskyldige erlagt i bank den 30 december men som bokförts på försäkringsbolagets konto först efter årsskiftet, har ansetts avdragsgill vid taxeringen för det år då premien erlades i banken. Inkomsttaxering 1999.
RÅ 2003:44
Utbetald ersättning från ett dotterbolag har inte räknats in i löneunderlaget, vid beräkning av gränsbelopp enligt de särskilda reglerna för beskattning av småföretagare, för tid innan bolaget utgjorde ett dotterbolag. Inkomsttaxering 1998.
RÅ 2003:45
Skyldighet att återbetala arbetslöshetsersättning har inte ansetts föreligga i andra fall än som anges i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
RÅ 2003:46
Ett aktiebolag som sålt en andel i ett fastighetsförvaltande handelsbolag har inte ansetts skyldigt att återföra medgivna värdeminskningsavdrag avseende handelsbolagets fastigheter till beskattning. Inkomsttaxering 1996.
RÅ 2003:47
Vid en fusion med ett helägt dotterbolag har den omständigheten att moderbolaget redovisar en goodwillpost som en följd av att koncernmässiga värden tillämpas vid fusionen inte ansetts medföra att inkomstbeskattning skall ske. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2003:48
Årlig avkastning på s.k. aktieobligationer har ansetts utgöra ränta till den del den beräknas efter en fast räntesats och annan inkomst på grund av innehav av tillgångar till den del den är beroende av förändringar av ett visst aktieindex. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2003:49
Förvaltningen av ett företags likviditetsreserv, placerad i marknadsnoterade aktier, har inte ansetts utgöra värdepappersrörelse. Eftertaxering 1995 för inkomst.
RÅ 2003:50
En skattskyldig har avlidit sedan han fått uppskov med beskattningen av realisationsvinst vid byte av aktier (andelsbyte). Aktierna ärvs av en person som är bosatt utomlands. Dödsboet har ansetts inte kunna beskattas för uppskovsbeloppet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2003:51
Fastighetsmäklare som slutfört försäljning av bostadsrätt utan godkännande av borgenär till vilken bostadsrätten enligt skuldebrev var pantförskriven, men där bostadsrättsföreningen inte underrättats om pantförskrivningen, har inte ansetts handla i strid med god fastighetsmäklarsed.
RÅ 2003:52
Det förhållandet att en person, som flyttat från Sverige, har ett här bosatt minderårigt barn och gör frekventa resor hit för umgänge med barnet har inte ansetts medföra att väsentlig anknytning till Sverige föreligger. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2003:53
Ett bolags konkurs har under pågående skatteprocess i kammarrätt avslutats utan överskott. Skäl att göra undantag från huvudregeln att bolaget därefter saknar förmåga att uppträda som part har, oavsett att bolaget påförts skatte- och avgiftstillägg, inte ansetts föreligga.
RÅ 2003:54
Länsrätt har avvisat ett aktiebolags överklaganden av beslut i mål om arbetsgivaravgifter och avgiftstillägg med hänvisning till att bolaget numera efter avslutad konkurs var upplöst. Resning har beviljats i länsrättens mål med hänsyn till att de omständigheter som legat till grund för påförandet av avgiftstillägg inte blivit föremål för domstols prövning och att de dessutom ligger till grund för en väckt talan om företrädaransvar för en f.d. styrelseledamot.
RÅ 2003:55
Aktiebolag som hyr ut tennisbanor inrymda i byggnader som vid fastighetstaxeringen indelats som skattefria specialbyggnader (idrottsanläggning), har inte ansetts skattskyldigt för hyresinkomsterna. Inkomsttaxering 1994-1997.
RÅ 2003:56
Rättshjälp har inte beviljats i mål om skattetillägg.
RÅ 2003:57
Bestämmelserna i 46 § 1 mom. kommunalskattelagen om rätt till avdrag för underskott i förvärvskälla avseende litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet har ansetts tillämpliga på författande av läroböcker.
RÅ 2003:58
Ansökan om skattelättnader för utländsk forskare har avslagits eftersom det inte visats att det inneburit betydande svårigheter att inom landet rekrytera en person med önskvärd inriktning och erforderlig kompetens för anställningen. Inte heller har förutsättningar för skattelättnader enligt 11 kap. 22 § första stycket 3 inkomstskattelagen ansetts föreligga.
RÅ 2003:59
Fråga om tillämpningen av takregeln i 43 kap. 16 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2003:60
Aktiebolag som accepterat revers som likvid vid försäljning av fastighet till delägare har ansetts lämna sådant penninglån som avses i 12 kap. 7 § aktiebolagslagen, s.k. förbjudet lån. Inkomsttaxering 1996.
RÅ 2003:61
Förhållandena vid tidpunkten för avyttring av en bostadsförenings fastighet är avgörande för om föreningen skall anses vara ett företag som kan genomföra en underprisöverlåtelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2003:62
Förutsättningar saknas att påföra delägare i handelsbolag förseningsavgift enligt 5 kap. 5 § taxeringslagen med anledning av att uppgifter om den av handelsbolaget bedrivna näringsverksamheten inte inkommit i rätt tid.
RÅ 2003:63
Skogsbruksåtgärder som kan medföra att grund- och ytvatten genom ökat läckage tillförs i marken befintliga näringsämnen har ansetts utgöra miljöfarlig verksamhet i miljöskyddslagens mening. En kommun kan därför utöva - och ta ut avgift för - tillsyn över sådana åtgärder, utan hinder av att tillsyn över skogsbruket också utövas av Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelse enligt skogsvårdslagen. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.
RÅ 2003:64
Interimistiskt beslut enligt 7 kap. 2 § andra stycket lagen (1992:1528) om offentlig upphandling fattades när domstolens möjlighet till överprövning annars skulle kunna upphöra.
RÅ 2003:65
Tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring utgör en familjeförmån enligt artikel 4.1 h i förordning (EEG) nr 1408/71. Till följd härav har en person som arbetar och bor i Sverige rätt till denna föräldrapenningförmån för vård av hans i Finland bosatta barn med bortseende från bosättningskravet i 4 kap. 1 § andra stycket samma lag.
RÅ 2003:66
Namnet C:son har godtagits som förnamn för barn som samtidigt avsetts erhålla två andra förnamn.
RÅ 2003:67
Minskning av retroaktivt beviljad förtidspension har ansetts skola göras med för samma tid utgiven frivillig sjukpenning.
RÅ 2003:68
Reglerna om undantag från skalbolagsbeskattning har ansetts tillämpliga på en intern aktieöverlåtelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2003:69
Länsstyrelsen har inte ansetts kunna som villkor vid koncessionsrenskötsel föreskriva skyldighet att ta emot skötesrenar.
RÅ 2003:70
Lastpallar ingående i en för flera företag gemensam pool har ansetts utgöra inventarier. Inkomsttaxering 1994.
RÅ 2003:71
Att försäljningstillståndet för ett direktimporterat läkemedel återkallats på begäran av innehavaren utgjorde inte grund för att återkalla parallellimportörers tillstånd avseende samma läkemedel när en sådan återkallelse inte var påkallad av intresset att skydda människors hälsa.
RÅ 2003:72
Undantaget från mervärdesskatteplikt för värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet omfattar inte mottagande och vidarebefordran av order till fondkommissionärer mot ersättning (s.k. courtagedelning).
RÅ 2003:73
I fall då arbetsgivare tillhandahållit anställda övernattningsbostad och de anställda erlagt ersättning härför har av arbetsgivaren utgivna nattraktamenten efter avdrag för ersättningen ansetts skola ingå i underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter.
RÅ 2003:74
Varumärket R 1 för filtercigaretter har ansetts ha sådan särskiljningsförmåga som fordras för registrering av varumärke.
RÅ 2003:75
Att innehavare av A-aktier vid ändring av en bolagsordning, som innebär att rösträttsskillnaden mellan A- och B- aktier utjämnas, skulle kompenseras genom att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner har inte ansetts medföra några omedelbara beskattningskonsekvenser. Förhandsbesked angående inkomstskatt
RÅ 2003:76
Kravet på avräkning av tidigare tryggad ålderspension enligt 28 kap. 12 § inkomstskattelagen omfattar inte den allokerade återbäringen i en traditionell pensionsförsäkring. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2003:77
Vid allmän fastighetstaxering av en lantbruksenhet har markområden, som upptas av småhus (bostadshus), med hänsyn till husens belägenhet och användning betraktats som skilda tomter med den följden att vart och ett område kommit att utgöra en värderingsenhet. Allmän fastighetstaxering 1992.
RÅ 2003:78
Patent- och registreringsverket har i ett patentärende gjort en tjänsteanteckning av vilken framgår att verket tagit del av och bedömt sekretessbelagda uppgifter i ett äldre ärende hos verket, vilka också lämnats av sökanden och angår dennes yrkanden i det nya ärendet. Uppgifterna har ansetts tillförda det nya ärendet, till följd varav en invändare i detta haft rätt att ta del av dem.
RÅ 2003:79
Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har beviljats i form av ledsagarservice vid en resa till Danmark (I) och i form av bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet för skolgång utanför hemkommunen (II) men inte i form av korttidsvistelse utanför det egna hemmet för en resa till London (III).
RÅ 2003:80
En bostadsrättsförening har ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för upplåtelser av parkeringsplatser till utomstående. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2003:81
En enskild kan inte med stöd av 9 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) förpliktas återbetala bistånd som utgetts enligt 6 b § socialtjänstlagen (1980:620)
RÅ 2003:82
Ansökan om återställande av försutten tid har avslagits i fall där partens ombud, en advokat (I) respektive en bankjurist (II), uppgett att en överklagandeskrift postats i god tid före klagotidens utgång men skriften inte kommit in till beslutsmyndigheten.
RÅ 2003:83
Rätten att ta del av allmänna handlingar har ansetts omfatta även ett aktiebolag. Handlingar som getts in till Revisorsnämnden i ett disciplinärende rörande revision av bolaget har inte ansetts kunna lämnas ut till detta ens med förbehåll.
RÅ 2003:84
Uttag av kartavgift i ärende om visst jordbruksstöd har ansetts strida mot gemenskapsrätten.
RÅ 2003:85
Ett bolags nedsättning av fordran, som avsett skadestånd med anledning av brott av en tidigare anställd, har inte ansetts ha sin grund i anställningsförhållandet och därför inte utgjort skattepliktig intäkt. Inkomsttaxering 1998.
RÅ 2003:86
Språk- och folkminnesinstitutet har, trots att institutet framställt invändning mot enskilds ansökan om byte av efternamn, inte ansetts behörigt att överklaga ett beslut av Patent- och registreringsverket.
RÅ 2003:87
En förvaltningsmyndighets beslut att överlämna ett ärende till en annan förvaltningsmyndighet utgör ett slutligt beslut, som kan överklagas i vanlig ordning.
RÅ 2003:88
Vid avsaknad av övergångsbestämmelser har försäkrads rätt till livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring ansetts skola prövas med tillämpning av en regel som gällde under den aktuella tidsperioden, trots att regeln numera är upphävd och ersatt med en ny regel vars tillämpning kunde antagas bli förmånligare för den försäkrade.
RÅ 2003:89
Ersättning som ett bolag betalat till personer, vilka genom bolagets försorg fått arbetstillstånd i Sverige, vid plockning av vilt växande bär har ansetts utgöra ersättning för arbete. Arbetsgivaravgifter har därför beräknats på ersättningen.
RÅ 2003:90
Av begravningsentreprenör i samband med begravning tillhandahållna varor och tjänster har inte ansetts som omsättning av en enda tjänst utan som separata omsättningar av de olika varorna och tjänsterna. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2003:91
Fråga om anmälningsskyldighet enligt 40 a § uppbördslagen (numera 5 kap. 7 § skattebetalningslagen) förelegat.
RÅ 2003:92
Bestämmelserna i 4 § lagen mot skatteflykt om att en framställning om tillämpning av lagen skall göras hos länsrätt inom en viss tidsfrist har inte ansetts hindra att lagen får åberopas som en ny alternativ rättslig grund för ett yrkande i en pågående process i kammarrätt efter det att den angivna tidsfristen gått ut. Inkomsttaxering 1994.
RÅ 2003:93
En arbetslös försäkrad, som vistats åtta veckor på semester utomlands, har inte ansetts ha rätt att behålla sin tidigare fastställda sjukpenninggrundande inkomst.
RÅ 2003:94
Ett bolag som bedriver värdepappersrörelse har i samband med nyemission i ett annat bolag åtagit sig att teckna sig för eller förmedla aktier som eventuellt inte blivit sålda vid emissionen. Den s.k. garantiprovision som bolaget därvid erhållit har inte ansetts utgöra en från skatteplikt till mervärdesskatt undantagen omsättning.
RÅ 2003:95
Länsstyrelsen har inte ansetts förhindrad att besluta om körkortsingripande med anledning av en trafikförseelse som Vägverket underrättat länsstyrelsen om utan att underrättelseskyldighet förelegat.
RÅ 2003:96
Vid tillämpningen av de bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 enligt vilka den som beger sig till annat EU-land för att under högst tre månader söka arbete där under vissa förutsättningar bibehåller sin rätt till arbetslöshetsersättning har en arbetssökande ansetts efter hemkomsten ha fortsatt rätt till ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring när han uppfyllt den enda förutsättning som i detta hänseende uppställts i förordningen, nämligen att ha återvänt inom tremånadersperioden.
RÅ 2003:97
De sökta efternamnen Berneckow (I) och Hemilton (II) har ansetts lätt kunna förväxlas med de redan förekommande efternamnen Barnekow respektive Hamilton och därför inte kunna godkännas som efternamn.
RÅ 2003:98
Ett beslut av kommunal nämnd att lämna anbud till landsting vid upphandling av sjuktransporter har ansetts kompetensöverskridande.
RÅ 2003:99
En kommun har inte ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för tillhandahållande av parkeringsplatser på gatumark mot avgift. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2003:100
Fråga om innebörden av begreppet stadigvarande bostad i 8 kap. 9 § första stycket 1 mervärdesskattelagen (I och II).
RÅ 2003:101
En person i ett säsongsbetonat arbete har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning efter säsongens slut utan hinder av att parterna kommit överens om anställning nästkommande säsong.
RÅ 2003:102
Ersättning i utländsk valuta för försålda varor har till den del den motsvarar den allmänt vedertagna säljkursen för valutan ansetts ingå i beskattningsunderlaget för mervärdesskatt. Den ersättning som därutöver kan ha erhållits vid växlingen av valutan i bank har ansetts utgöra en sådan finansiell intäkt som inte skall inräknas i beskattningsunderlaget.
RÅ 2003 not 1
Beskattningskonsekvenser vid överföring av pensionsåtagande, säkerställt genom en kapitalförsäkring, från en arbetsgivare till en annan genom återköp av försäkringen och utgivande av kontant ersättning eller genom överlåtelse av försäkringen (förhandsbesked) / Särskild löneskatt på pensionskostnader (beskattningskonsekvenser vid överföring av pensionsåtagande, säkerställt genom kapitalförsäkring, från en arbetsgivare till en annan genom återköp av försäkringen och utgivande av kontant ersättning eller genom överlåtelse av försäkringen)
RÅ 2003 not 2
Kammarrätten hade inte tagit del av handlingar som begärts utlämnade och målet återförvisades därför till kammarrätten
RÅ 2003 not 3
Ingående skatt som hänförde sig till verksamhet avseende myndighetsutövning var inte avdragsgill (förhandsbesked)
RÅ 2003 not 4
Ansökan om rättsprövning av P-O.F. m.fl. av ett beslut ang. detaljplan
RÅ 2003 not 5
Verksamhetskravet i 3 kap. 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt var inte uppfyllt när det av aktieägaren ägda aktiebolaget ägde hälften av andelarna i ett handelsbolag som i sin tur, genom ett helägt aktiebolag, ägde ett handelsbolag i vilket aktieägaren var verksam
RÅ 2003 not 6
Ansökan om resning av G.H. i mål ang. utdömande av vite.- Byggnadsnämnden i Kiruna kommun förelade G.H. i beslut den 17 oktober 1996 vid vite av 25 000 kr att senast den 30 juni 1997 bygga om ett båthus till ett ordinärt envåningsbåthus enligt givet bygglov. G.H:s överklagade till Länsstyrelsen i Norrbottens län och sedan till Länsrätten i Norrbottens län utan annat resultat än att tiden för fullgörande av föreläggandet senarelades till den 31 augusti 1997. Länsrättens dom, meddelad den 4 april 1997, vann laga kraft. Byggnadsnämnden ansökte därefter om utdömande av förelagt vite. Länsrätten biföll ansökan i dom den 16 december 1997. Länsrätten och Kammarrätten i Sundsvall avslog G.H:s överklaganden. Slutligen beslutade Regeringsrätten den 15 februari 2000 att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 2003 not 7
Regeringens beslut att lämna uppdrag att för statens räkning förhandla om och träffa avtal angående statens jakträtt ansågs inte avse ett ärende enligt 11 kap. 11 § regeringsformen (avvisning)
RÅ 2003 not 8
Kammarrätts avvisningsbeslut upphävdes då förenklad delgivning använts trots att den som skulle delges vistades utomlands
RÅ 2003 not 9
Fråga om förvar ansågs ha förfallit sedan Utlänningsnämnden beslutat att utlänningen skulle vara ställd under uppsikt / Fråga om förvar av utlänning ansågs ha förfallit sedan Utlänningsnämnden beslutat att utlänningen skulle vara ställd under uppsikt
RÅ 2003 not 10
Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet fick inte överklagas
RÅ 2003 not 11
Sekretess enligt 6 kap. 1 § sekretesslagen ansågs inte föreligga för uppgifter om de ekonomiska villkoren i en uppgörelse mellan ett kommunalt kreditmarknadsbolag och dess tidigare vd
RÅ 2003 not 12
Återkallelse av serveringstillstånd (resningsärende, avslag) / Yrkande i fråga om återkallelse av serveringstillstånd om undanröjande av kammarrätts dom på grund av domvilla prövat endast som en ansökan om resning (avslag)
RÅ 2003 not 13
Skattetillägg som påförts sedan den skattskyldige avlidit undanröjdes
RÅ 2003 not 14
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 2003 not 15
Ansökan av A.H. om återställande av försutten tid
RÅ 2003 not 16
Sjukpenninggrundande inkomst (bestämmelsen i 3 kap. 5 c § lagen om allmän försäkring ansågs inte tillämplig när fråga var om förtidspension eller sjukbidrag som upphört eller minskat före bestämmelsens ikraftträdande)
RÅ 2003 not 17
Kammarrätts beslut i fråga om muntlig förhandling fick inte överklagas särskilt
RÅ 2003 not 18
Kameraövervakning med rätt att spela in och bevara bilderna under en tid av högst en månad medgavs i fråga om Nationalmuseum
RÅ 2003 not 19
Tillstånd till kameraövervakning av museum fick förenas med rätt att under tid museet håller öppet spela in och under en begränsad tid bevara bilder
RÅ 2003 not 20
När kammarrättens domskäl och domslut var oförenliga vad avser den utgående skatten nedsattes denna till det belopp som följde av domskälen
RÅ 2003 not 21
Bolag som sålt prenumerationer på från skatteplikt undantagna utländska periodiska publikationer ansågs inte ha tillhandahållit några skattepliktiga förmedlingstjänster
RÅ 2003 not 22
Överenskommelse mellan företrädare för riksdagspartierna kunde inte överklagas
RÅ 2003 not 23
Annan skattskyldig hade medgetts avdrag för realisationsförlust vid avyttring av fastighet till gemensamägt aktiebolag (avslag)
RÅ 2003 not 24
Arbetsplan för väg och indragning av väg (rättsprövning, avslag)
RÅ 2003 not 25
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs ändå ha partshabilitet i process avseende mervärdesskatt
RÅ 2003 not 26
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning kunde inte beviljas i ett mål som avsåg endast frågan om ersättning / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs ändå ha partshabilitet i process avseende kostnadsersättning i mål om skatt
RÅ 2003 not 27
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2003 not 28
Ansökan av I.G. om rättsprövning av ett beslut ang. arbetsplan för väg m.m. -Regeringen (Kommunikationsdepartementet, 1998-11-26) beslutade om fastställande av arbetsplan för omläggning av väg 156, förbifart Skene, delen Varbergsvägen - riksväg 41, samt indragning av väg, Marks kommun, Västra Götalands län
RÅ 2003 not 29
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2003 not 30
Besvärsrätt, saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Arbetslöshetskassa hade inte rätt att överklaga kammarrätts avgörande
RÅ 2003 not 31
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om kommuns rätt att i färdtjänstreglemente införa villkor och begränsningar / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (kommuns rätt att i färdtjänstreglemente införa villkor och begränsningar, prejudikatskäl)
RÅ 2003 not 32
Kammarrätt, som lagt uppgifter från klagandens motpart till grund för sitt avgörande, skulle ha berett klaganden tillfälle att yttra sig över uppgifterna och inte endast för kännedom ha översänt dem till klaganden
RÅ 2003 not 33
Ansökan av A.B. om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov. -Byggnadsnämnden i Norrtälje kommun (1997-04-24) beslutade att avslå en ansökan om bygglov för uppförande av ett enbostadshus och ett uthus på Solö 1:54 i kommunen. Sedan beslutet överklagats ändrade Länsstyrelsen i Stockholms län (1997-08-25) inte det överklagade beslutet
RÅ 2003 not 34
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Besvärsrätt ansågs inte föreligga mot beslut att anta detaljplan (avslag) / Besvärsrätt ansågs inte föreligga mot beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 2003 not 35
Ansökan av AEC Fastigheter KB (bolaget) om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov. -Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Vaxholms kommun (1998-10-20) beviljade Storholmens tomtägarförening (föreningen) bygglov för bl.a. en befintlig brygga på Storholmen 1:280 i kommunen. Bolaget överklagade och anförde bl.a. följande. Beslutet strider mot både första, andra, tredje och åttonde kapitlet plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Enligt lagen gäller att allmänna intressen skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelsen och att anläggningen inte skall medföra fara eller betydande olägenhet för omgivningen. Bolagets fastighet ligger inklämd mellan föreningens brygganläggning och den brygga som hör till Storholmen 1:66. Framkomligheten till fastigheten är starkt begränsad och ibland obefintlig. Brygganläggningen omöjliggör nyttjande av bolagets strand som uteplats och för badande. Barn kan skadas av båtar och propellrar. Till detta kommer giftiga olje- och avgasutsläpp. Brygganläggni...
RÅ 2003 not 36
Medgivande till fastighetsbildning (rättsprövning, avslag)
RÅ 2003 not 37
Tillstånd till förköp av fastighet (rättsprövning, avslag)
RÅ 2003 not 38
Tillstånd till förköp av fastighet (rättsprövning, avslag)
RÅ 2003 not 39
Beslut att anta detaljplan för ändring från fritidsboende till permanentboende
RÅ 2003 not 40
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2003 not 41
Beskattning vid kontantlösen av personaloption (förhandsbesked)
RÅ 2003 not 42
Invändning att fråga om bygglov inte varit föremål för domstolsprövning (avslag)
RÅ 2003 not 43
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2003 not 44
Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet fick inte överklagas
RÅ 2003 not 45
Ansökan om resning i mål om disciplinpåföljd avslogs då preskription inträtt
RÅ 2003 not 46
Lagerfastigheter i bolags byggnadsrörelse ansågs behålla sin karaktär också efter det att bolagets aktiva byggnadsrörelse avyttrats och även fastigheter som därefter förvärvades ansågs erhålla denna karaktär (förhandsbesked)
RÅ 2003 not 47
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde om ett kommunalt organ utgjorde en sådan fullmäktigeberedning vars beslut faller utanför tillämpningsområdet för laglighetsprövning / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde laglighetsprövning enligt kommunallagen (fråga om ett kommunalt organ utgjorde en sådan fullmäktigeberedning vars beslut faller utanför tillämpningsområdet för laglighetsprövning)
RÅ 2003 not 48
Misstag beträffande tiden för överklagande, när flera olika mål med skilda överklagandetider samtidigt avgjorts av kammarrätten (avslag)
RÅ 2003 not 49
Vid skattskyldigs avyttring av hela sin ideella andel i en fastighet, som vid avyttringstillfället utgjorde en självständig taxeringsenhet, skulle realisationsvinstberäkningen ske enligt huvudregeln i 25 § 1 mom. första stycket lagen om statlig inkomstskatt
RÅ 2003 not 50
Ansökan av T.M. om rättsprövning av beslut ang. detaljplan för bostadsbebyggelse. -Byggnadsnämnden i Helsingborgs kommun (1999-12-08) antog detaljplan för fastigheten Babord 4. Planens syfte var att möjliggöra utbyggnad av enbostadshus utmed södra tomtgränsen på aktuell fastighet. T.M. i egenskap av ägare till en närliggande fastighet, överklagade byggnadsnämndens beslut. Till stöd för överklagandet anförde han i huvudsak att den nya byggnad som planen medgav innebar en försämring av charmen inom området och att tillbyggnaden skulle komma att bli till stort förfång för bakomvarande fastigheter, bl.a. då hans egen fastighet Styrbord 4
RÅ 2003 not 51
Negativt förhandsbesked om nybyggnad av bastubyggnad (avslag)
RÅ 2003 not 52
Ansökan av A.C.R.M. om rättsprövning av beslut om bygglov. - Regeringen avslog den 12 september 2002 överklaganden av bl.a. A.C.R.M. avseende bygglov på Baggatomten 1:10 i Härryda kommun
RÅ 2003 not 53
Ansökan av M.G. ang. återställande av försutten tid
RÅ 2003 not 54
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Tillfällig föräldrapenning för fadern till ett nyfött barn där modern förlösts genom kejsarsnitt (ändringsskäl) / Tillfällig föräldrapenning (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om tillfällig föräldrapenning för fadern till ett nyfött barn där modern förlösts genom kejsarsnitt, ändringsskäl)
RÅ 2003 not 55
Socialförsäkringsnämnd hade inte rätt att ändra ett beslut till den enskildes nackdel efter det att protokollet från nämndens sammanträde justerats
RÅ 2003 not 56
Förlust vid avyttring av fordran till ett av närstående ägt aktiebolag ansågs som personlig levnadskostnad och inte avdragsgill
RÅ 2003 not 57
Fråga om res judicata i mål om arbetsskadelivränta / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Arbetsskadelivränta då försäkringskassan ansett frågan om rätt till livränta rättskraftigt avgjord genom prövning av rätt till arbetsskadesjukpenning (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetsskadelivränta då försäkringskassan ansett frågan om rätt till livränta rättskraftigt avgjord genom prövning av rätt till arbetsskadesjukpenning (prejudikatskäl)
RÅ 2003 not 58
Utdelning från ett aktiebolag ansågs skattefri enligt utredningsregeln i 24 kap. 16 § 2 inkomstskattelagen trots att verksamheten i bolaget och dess dotterbolag var under avveckling (förhandsbesked)
RÅ 2003 not 59
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 2003 not 60
En ansökan om resning i ärende om pensionsgrundande inkomst ansågs också utgöra en begäran om omprövning av beslut om pensionsrätt och handlingarna överlämnades till försäkringskassan
RÅ 2003 not 61
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Arbetsskadelivränta då rättsläget var oklart om betydelsen av löneutvecklingen i nytt yrke / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då rättsläget var oklart om betydelsen av löneutvecklingen i nytt yrke
RÅ 2003 not 62
Ansökan av M.M. om rättsprövning i ett ärende ang. bygglov. -Byggnadsnämnden i Uddevalla kommun (1998-09-17) beviljade S.J. bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Åsen 1:88. Nämnden angav som villkor att godtagbar vattentäkt skulle vara ansluten till fastigheten innan byggnaden togs i anspråk och att servitut skulle säkerställas
RÅ 2003 not 63
Beräkning av livränteunderlag (fråga om återgång till arbete på heltid efter arbetstidsförkortning)
RÅ 2003 not 64
Upplåtelse mot avgift av rätt till fiske på statens mark / Ersättning för sökandens kostnader i ett rättsprövningsmål kunde inte utgå / Beslut ansågs inte röra något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet avsett
RÅ 2003 not 65
Förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus (avslag)
RÅ 2003 not 66
Ansökan av L.O.Å., M.W. och B.W. om rättsprövning av ett beslut om bygglov. -Miljö- och byggnadsnämnden i Svalövs kommun (1998-08-10) beslutade att ändra ett bygglov för ett vindkraftverk på fastigheten Felestad 3:2 som Svalövs Lantbruksskolas Naturbruksgymnasium tidigare fått; ändringen innebar bl.a. att verket fick större effekt, rotordiameter och navhöjd
RÅ 2003 not 67
Fastighetsfonder, vilkas förmögenhet förvaltades av ett tyskt bolag, ansågs inte vara sådana utländska värdepappersfonder som avses i 6 kap. 10 a § inkomstskattelagen (förhandsbesked)
RÅ 2003 not 68
Kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om handikappersättning
RÅ 2003 not 69
Ansökan avvisad och överlämnad till kammarrätt när den avsett förfluten tid för att överklaga dom eller beslut av länsrätt
RÅ 2003 not 70
Rättsprövning: fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning / Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att länsstyrelse uppmanat ägare av byggnad att avlägsna den från statens mark
RÅ 2003 not 71
Kammarrätt borde ha kompletterat utredningen i mål om sjukpenning och meddelat prövningstillstånd / Sjukpenning (kammarrätt borde ha kompletterat utredningen i målet och meddelat prövningstillstånd) / Prövningstillstånd: kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om sjukpenning (kompletterande utredning borde ha inhämtats)
RÅ 2003 not 72
Besvärsrätt: saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Miljö- och byggnämnd, som avslagit en begäran om utlämnande av allmänna handlingar, fick inte överklaga kammarrätts beslut i saken) / Miljö- och byggnämnd, som avslagit en begäran om utlämnande av allmänna handlingar, fick inte överklaga kammarrätts beslut att lämna ut handlingarna
RÅ 2003 not 73
Fördelning mellan makar av underskott i näringsverksamhet
RÅ 2003 not 74
Beslut att anta detaljplan för bostadsbebyggelse (avslag)
RÅ 2003 not 75
Yrkande om skadestånd m.m. i mål om resning avvisades / Behov av rättshjälpsbiträde ansågs inte föreligga i mål om resning i mål om psykiatrisk tvångsvård
RÅ 2003 not 76
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2003 not 77
Besvärsrätt: saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Rätt att överklaga beslut om bygglov förelåg inte för medlem i hembygdsförening / Rätt att överklaga beslut om dispens från strandskyddsbestämmelse förelåg inte (avslag) / Rätt att överklaga beslut om bygglov förelåg inte för medlem i hembygdsförening (avslag) / Rätt att överklaga beslut om dispens från strandskyddsbestämmelse förelåg inte (rättsprövning, avslag) / Rätt av överklaga beslut om bygglov förelåg inte för medlem i hembygdsförening (rättsprövning, avslag) / Rätt att överklaga beslut om dispens f rån strandskyddsbestämmelse förelåg inte (rättsprövning, avslag) / Rätt att överklaga beslut om bygglov förelåg inte på grund av avståndet till den fastighet på vilken bygglov beviljats (avslag) / Rätt att överklaga beslut om bygglov förelåg inte på grund av avståndet till den fastighet på vilken bygglovet beviljats (avslag) / Rätt att överklaga beslut om bygglov förelåg inte på grund av avståndet till den fastighet ...
RÅ 2003 not 78
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2003 not 79
Fråga om inhibition i mål enligt lagen om vård av unga hade förfallit då målet slutligt avgjorts
RÅ 2003 not 80
Fråga om rätt ordning för skattemyndighetens prövning av rätten till avdrag för underskott när ackord medgivits i förvärvskällan / Frågan om påförande av skattetillägg till följd av skattskyldigs underlåtenhet att upplysa om att ackord medgivits det år de underskott uppkommit skulle prövas vid taxeringen för det beskattningsår som följde efter underskottsåret / Bestämmelsen i 11 § lagen om avdrag för underskott av näringsverksamhet ansågs i det fall ackord medgivits ett kommanditbolag i vilket ett aktiebolag var delägare avse aktiebolagets underskott och inte kommanditbolagets underskott
RÅ 2003 not 81
Ersättning för kostnader i ärenden om mål om skatt m.m. / Ersättning beviljades i mål om avdrag för underskott i kommanditbolag / Fråga om rätt ordning för skattemyndighetens prövning av rätten till avdrag för underskott när ackord medgivits i förvärvskällan / Frågan om påförande av skattetillägg till följd av skattskyldigs underlåtenhet att upplysa om att ackord medgivits det år de underskott uppkommit skulle prövas vid taxeringen för det beskattningsår som följde efter underskottsåret / Bestämmelsen i 11 § lagen om avdrag för underskott av näringsverksamhet ansågs i det fall ackord medgivits ett kommanditbolag i vilket ett aktiebolag var delägare avse aktiebolagets underskott och inte kommanditbolagets underskott
RÅ 2003 not 82
När värderingsenhet inte gick fram till strandlinjen och stranden utnyttjats av allmänheten hänfördes fastigheten till belägenhetsklass 2, strandnära
RÅ 2003 not 83
Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att fastställa länsstyrelses beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet fick inte överklagas
RÅ 2003 not 84
I ärende om uppehålls- och arbetstillstånd (avslag) / Behov av rättshjälp ansågs inte föreligga i mål om resning i ärende ang. uppehålls- och arbetstillstånd
RÅ 2003 not 85
Mål om rättshjälp återförvisades till kammarrätten eftersom kammarrätten felaktigt utgått från att sökandens ekonomiska underlag översteg det i 6 § rättshjälpslagen angivna beloppet
RÅ 2003 not 86
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Målet avskrevs när Riksskatteverkets yrkande i ersättningsdelen var beroende av yrkandet i huvudsaken och det yrkandet hade återkallats
RÅ 2003 not 87
Utlänningslagen – beslut om fortsatt förvar upphävdes och ersattes med beslut om ställande under uppsikt
RÅ 2003 not 88
Vid beräkning av underlaget för särskild vinstskatt hade en minskning av lagerreserven inte beaktats / Vid beräkning av underlaget för vinstdelningsskatt hade inte en minskning av underlaget för skatten inte beaktats
RÅ 2003 not 89
Överlåtelse av kapitalförsäkring behandlades enligt kapitalvinstreglerna / Inverkan på beskattningsunderlag av överföring av pensionsutfästelser (förhandsbesked) / Överlåtelse av kapitalförsäkring behandlades enligt kapitalvinstreglerna (förhandsbesked) / Särskild löneskatt på pensionskostnader (inverkan på beskattningsunderlag av överföring av pensionsutfästelser) / En före detta arbetsgivare ansågs berättigad till avdrag för ersättning för överförda pensionsutfästelser i form av en kapitalförsäkring (förhandsbesked) / När det bolag där den skattskyldige tidigare var anställd utfäst en direktpension, säkerställd av en av bolaget förvärvad kapitalförsäkring, inträdde skattskyldigheten för den skattskyldige först när pensionen betalades ut trots att denne dessförinnan kunde påverka placeringen av medel som tillhörde kapitalförsäkringen (förhandsbesked)
RÅ 2003 not 90
Överlåtelse av kapitalförsäkring behandlades enligt kapitalvinstreglerna (förhandsbesked) / Lagen mot skatteflykt ansågs inte tillämplig vid överföring av pensionsutfästelser (förhandsbesked) / Arbetsgivare ansågs berättigad till avdrag för ersättning för överförda pensionsutfästelser i form av en kapitalförsäkring (förhandsbesked)
RÅ 2003 not 91
Bygglov för mast och teknikbodar för mobiltelefoni (avslag)
RÅ 2003 not 92
Förutsättningarna för enkelt planförfarande och beslut av byggnadsnämnd ansågs uppfyllda (avslag) / Förutsättningarna för enkelt planförfarande och beslut av byggnadsnämnden ansågs uppfyllda (avslag)
RÅ 2003 not 93
Fast egendom: medgivande till fastighetsbildning (rättsprövning, avslag)
RÅ 2003 not 94
Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om sjukpenning
RÅ 2003 not 95
Anstånd beviljades med betalning av skattetillägg på betydande belopp / I mål om anstånd med betalning av skattetillägg behövde kommunikation inte ske av yttrande i taxeringsfrågan
RÅ 2003 not 96
Realisationsvinst skulle inte beaktas vid bedömningen av om en stiftelse uppfyllde fullföljdskravet (förhandsbesked) / Ränta och annan inkomst på grund av innehav av aktieobligation skulle beaktas vid bedömningen av om en stiftelse uppfyllde fullföljdskravet / Ränta och annan inkomst på grund av innehav av aktieobligation men inte realisationsvinst skulle beaktas vid bedömningen av om en stiftelse uppfyllde fullföljdskravet i 7 kap. 6 § inkomstskattelagen
RÅ 2003 not 97
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd när det framstod som osäkert om föreläggande enligt djurskyddslagen riktats mot rätt person / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om djurskydd (det framstod som osäkert om föreläggande enligt djurskyddslagen riktats mot rätt person)
RÅ 2003 not 98
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Underhållsstöd (ansökan avsåg annan tidsperiod än tidsperiod som prövats tidigare / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd när ansökan avsåg annan tidsperiod än tidsperiod som prövats tidigare
RÅ 2003 not 99
Beslut om förhandsbesked om nybyggnad av sjöbod (rättsprövning, avslag)
RÅ 2003 not 100
Frågor om kommunal beslutsbehörighet, samråd och miljökonsekvensbeskrivning vid ändring av detaljplan (avslag)
RÅ 2003 not 101
Tillfälligt avverkningsförbud i ärende om bildande av naturreservat (avslag) / Tillfälligt avverkningsförbud i ärende om bildande av naturreservat (rättsprövning, avslag)
RÅ 2003 not 102
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2003 not 103
Då kammarrätt avslagit ansökan om prövningstillstånd utan att ta ställning till framställning om inhämtande av sakkunnigutlåtande återförvisades målet / Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd upphävdes och målet återförvisades då kammarrätten inte tagit ställning till framställning om inhämtande av sakkunnigutlåtande
RÅ 2003 not 104
Överlåtelse av aktier till barn till underpris ansågs ske delvis genom köp och delvis genom gåva (förhandsbesked)
RÅ 2003 not 105
Rättsprövning kunde inte ske av miljödomstols dom eller Miljöverdomstolens beslut
RÅ 2003 not 106
Ansökan av R.B. om rättsprövning
RÅ 2003 not 107
Förlängning av löptid för teckningsoption medförde att optionen ansågs avyttrad för belopp motsvarande dess marknadsvärde (förhandsbesked)
RÅ 2003 not 108
Villkorsändringar i personaloptionsplan som föranletts av fusion ansågs inte medföra förmånsbeskattning av optionsinnehavaren (förhandsbesked)
RÅ 2003 not 109
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2003 not 110
Överklagande avvisades då uppgivet ombud inte styrkt sin behörighet
RÅ 2003 not 111
Mål om nedsättning av socialavgifter i stödberättigad verksamhet (avslag) / Påstådd felaktig uppgift från domstolspersonal om överklagandetiden i mål om nedsättning av socialavgifter (avslag)
RÅ 2003 not 112
Beslut i ärende ang. uppehållstillstånd kunde inte bli föremål för rättsprövning
RÅ 2003 not 113
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Inhibition medgavs i mål om anstånd med betalning av inkomstskatt / Ersättning beviljades i mål om anstånd med betalning av inkomstskatt / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde anstånd med betalning av inkomstskatt (ändringsskäl)
RÅ 2003 not 114
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2003 not 115
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Rätt till s.k. utvidgat reparationsavdrag förelåg för uppförande inom en befintlig byggnad av en kontorsvåning ovanpå befintliga förmanshytter i en produktionslokal
RÅ 2003 not 116
Avkastningsskatt enligt lagen (1960:61) om avkastningsskatt på pensionsmedel / Anskaffningskostnader som aktiverats enligt 4 kap. 8 § årsredovisningslagen skulle inte ingå i kapitalunderlaget enligt 3 § lagen om avkastningsskatt (förhandsbesked)
RÅ 2003 not 117
Beslut att anta detaljplan för golfbana och friluftsbad (avslag)
RÅ 2003 not 118
Fråga om interimistiskt beslut i mål om vård av unga om var barn skulle vara placerat hade förfallit då målet prövats i sak av länsrätten
RÅ 2003 not 119
Beskattningseffekter vid uttag ur fåmansföretag av bostadsrätt som anskaffats för företagsledarens/delägarens privata bruk / Uttag ur fåmansföretag av bostadsrätt som förvärvats för företagsledaren/delägarens privata bruk skulle inte föranleda någon beskattning hos företagsledaren eller företaget (förhandsbesked) / Vid uttag ur fåmansföretag av bostadsrätt som anskaffats för företagsledarens/delägarens privata bruk skulle anskaffningsutgiften vara det belopp denne beskattats för vid företagets förvärv av bostadsrätten (förhandsbesked) / Uttag av fåmansföretag av bostadsrätt som anskaffats för företagsledarens/delägarens privata bruk skulle inte föranleda någon beskattning hos företagsledaren när denna beskattats för företagets anskaffningsavgift vid förvärvet av bostadsrätten (förhandsbesked) / Uttag av fåmansföretag av bostadsrätt som anskaffats för företagsledarens/delägarens privata bruk skulle inte föranleda någon beskattning hos företaget då företagsledaren blivit beskattad för fö...
RÅ 2003 not 120
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde disciplinansvar enligt lagen om behörighet att utöva veterinäryrket (ändringsskäl)
RÅ 2003 not 121
Överklagande av beslutat skattetillägg hade förfallit sedan skattemyndigheten i beslut om taxeringsåtgärder undanröjt skattetillägget
RÅ 2003 not 122
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljades i mål om arbetsgivaravgifter och avgiftstillägg / Kammarrätts dom undanröjdes och målet återförvisades till kammarrätten då uppgifterna i domen inte var tillräckliga för att läggas till grund för beslut om debiteringsåtgärder / Kammarrätts dom i mål om arbetsgivaravgifter undanröjdes och målet återförvisades till kammarrätten då uppgifterna i domen inte var tillräckliga för att läggas till grund för beslut om debiteringsåtgärder
RÅ 2003 not 123
Medgivande till fastighetsbildning (rättsprövning, avslag)
RÅ 2003 not 124
Beslut att anta detaljplan för bostadsbebyggelse som var förenlig med en senare antagen översiktsplan (avslag)
RÅ 2003 not 125
Not 125.Plan- och miljönämndens i Motala kommun (2000-09-20, § 297) beslutade att bevilja M.K. och H.K. bygglov för uppförande av vindkraftverk på fastigheten Stenkilsvarv 1:13 i Motala kommun. Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande. Vindkraftverket kommer att utgöra ett dominerande inslag i landskapsbilden, men då det är fråga om ett enstaka verk i jordbrukslandskap med inslag av skyddande skogsridåer bedöms det inte medföra några betydande olägenheter för omgivningen
RÅ 2003 not 126
Ägare av grannfastighet var inte berättigad att överklaga beslut om bildande av naturreservat (avslag) / Ägare av grannfastighet var inte berättigad att överklaga beslut om bildande av naturreservat (rättsprövning, avslag)
RÅ 2003 not 127
Femtioårig avtalstid fick periodiseras över avtalets löptid / Engångsersättning avseende bl.a. åtagande att fullgöra vissa tjänsteuppdrag under en femtioårig avtalstid fick periodiseras över avtalets löptid
RÅ 2003 not 128
Försäljning av vara från ett svenskt företag till ett brittiskt företag som sålde varan vidare till en köpare utanför EG för avhämtning i Sverige ansågs som omsättning inom landet / Mervärdesskatt (försäljning av vara från ett svenskt företag till ett brittiskt företag som sålde varan vidare till en köpare utanför EG för avhämtning i Sverige ansågs som omsättning inom landet, förhandsbesked)
RÅ 2003 not 129
Ansökan om resning avvisades då den inte undertecknats utan endast sänts in via fax
RÅ 2003 not 130
Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd kunde inte bli föremål för rättsprövning / Mål om resning avskrevs när resningsansökningen avsåg en fråga om inhibition som förfallit när beslut i huvudsaken meddelats
RÅ 2003 not 131
Kvarstående oklarheter i ansökningar om tillstånd att sända lokalradio hindrade inte en sakprövning i kammarrätten
RÅ 2003 not 132
Vid tillämpning av reglerna om underprisöverlåtelser ansågs en andel i ett kommanditbolag inte som en näringsbetingad andel (förhandsbesked) / Uttagsbeskattning kunde inte underlåtas vid överlåtelse av en andel i ett kommanditbolag till underpris eftersom andelen inte var att betrakta som en verksamhetsgren (förhandsbesked)
RÅ 2003 not 133
Ersättning för rättegångskostnader kunde inte utgå i mål om rättsprövning / Länsstyrelsen uppmanat innehavare av byggnad att avlägsna den från statens mark / Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att
RÅ 2003 not 134
Kammarrätt avgjorde mål innan klagandenas svarsfrist gått ut (återförvisning) / Kammarrätt avgjorde mål om utdömande av vite innan klagandenas svarsfrist gått ut (återförvisning)
RÅ 2003 not 135
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2003 not 136
Sedan kammarrätts beslut att avvisa besvär över ett beslut att inte meddela prövningstillstånd överklagats och fastställts överlämnades en samtidigt med överklagandet gjord ansökan om resning till kammarrätten för prövning
RÅ 2003 not 137
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 2003 not 138
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till oklarheter i ansökningen
RÅ 2003 not 139
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Arbetsskadeförsäkring (för belysning av principen om försäkrad i befintligt skick, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd för belysning av principen om försäkrad i befintligt skick
RÅ 2003 not 140
Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (förhandsbesked)
RÅ 2003 not 141
Ansökan av C.N. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen. -Chefen för Justitiedepartementet (2003-06-13): Svea hovrätt dömde den 2 december 1999 C.N., medborgare i Tanzania, för grov misshandel m.m. till fängelse i sex år samt utvisade honom ur riket med förbud att återvända hit
RÅ 2003 not 142
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2003 not 143
För bostadsbebyggelse m.m. (trafikfrågor ej lösta, avslag) / Rättsprövning, plan- och bygglagen, beslut att anta detaljplan / För att möjliggöra bostadsbebyggelse m.m. (trafikfrågor ej lösta, avslag)
RÅ 2003 not 144
Ansökan av K.P. och Y.P. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan
RÅ 2003 not 145
Överklagande av L.P. av avvisningsbeslut ang. fråga om prövningstillstånd i kammarrätt i mål om körkortsingripande. - Kammarrätten i Göteborg beslutade den 14 oktober 2002 att vägra L.P. prövningstillstånd i mål om körkortsingripande. L.P. överklagade beslutet men kammarrätten beslutade den 5 december 2002 att avvisa hans talan och hänvisade till att överklagandet kommit in för sent
RÅ 2003 not 146
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / I mål om utlämnande av allmänna handlingar ingående i ett vid universitet förvarat forskningsmaterial ansågs person om vilken uppgifter lämnas i materialet inte ha rätt att ansöka om resning
RÅ 2003 not 147
Kammarrätts beslut att i mål om vård av unga avslå yrkande om läkarundersökning fick inte överklagas särskilt
RÅ 2003 not 148
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Arvinge som inte påförts någon arvsskatt hade inte rätt att föra talan mot beskattningsbeslutet
RÅ 2003 not 149
Fråga om placering i polisarrest av förvarstagen utlänning hade förfallit sedan beslut om avvisning verkställts
RÅ 2003 not 150
Ansökan om resning i ärende som först prövats av Migrationsverket i Norrköping skulle prövas av Kammarrätten i Jönköping
RÅ 2003 not 151
Ansökan om utdömande av vite som förelagts genom en skattemyndighets skattekontor i annat län än det inom vilket myndigheten hade sin sätesort skulle göras hos länsrätten i det senare länet
RÅ 2003 not 152
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2003 not 153
Begäran om omprövning av beslut om skattetillägg överlämnades till skattemyndigheten för omprövning enligt 4 kap. 12 § taxeringslagen
RÅ 2003 not 154
Överklagande ansågs inte ha avskilts för domstolen den dag då besvärstiden gick ut
RÅ 2003 not 155
Ansökan om omprövning av kammarrätts dom i taxeringsmål som avvek från rättstillämpningen i ett regeringsrättsavgörande som meddelats därefter överlämnades till skattemyndigheten
RÅ 2003 not 156
Ansökan av A. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2003 not 157
Kammarrätts beslut i fråga om muntlig förhandling fick inte överklagas särskilt
RÅ 2003 not 158
Medgivande till fastighetsbildning (rättsprövning, avslag)
RÅ 2003 not 159
Besvärsrätt ansågs inte föreligga mot beslut att anta detaljplan (avslag) / Besvärsrätt ansågs inte föreligga mot beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 2003 not 160
Beskattning av tyskt bolag som förvaltar tysk fond för fastighetsinvesteringar (förhandsbesked)
RÅ 2003 not 161
Medlem i dansk ekonomisk förening skulle beskattas när medel sattes av på hans medlemskonto (förhandsbesked)
RÅ 2003 not 162
Anstånd med betalning av inkomstskatt (ändringsskäl) / Prövningstillstånd, kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde anstånd med betalning av inkomstskatt (ändringsskäl)
RÅ 2003 not 163
Kammarrätts beslut som inte ansetts kunna överklagas / Tjänsteanteckning om upphandlingsmåls handläggning i kammarrätt / Talan mot innehållet i tjänsteanteckning om upphandlingsmåls handläggning i kammarrätt kunde inte prövas
RÅ 2003 not 164
Byte av tidigare gemensamt offentligt biträde medgavs då vårdnadshavare separerat och intog skilda ståndpunkter i vårdnadsprocessen / Byte av tidigare gemensamt offentligt biträde medgavs i mål om vård av unga då vårdnadshavare separerat och intog skilda ståndpunkter i vårdnadsprocessen
RÅ 2003 not 165
Förutsättningar saknas att påföra delägare i handelsbolag förseningsavgift enligt 5 kap. 5 § taxeringslagen med anledning av att uppgifter om den av handelsbolaget bedrivna näringsverksamheten inte inkommit i rätt tid
RÅ 2003 not 166
Delgivning hade skett med såväl ombudet som huvudmannen (bifall)
RÅ 2003 not 167
Schablonmetod för värdering av reservdelslagen godtogs inte
RÅ 2003 not 168
Ansökan av A.F. ang. återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Stockholm avslog i dom den 22 oktober 2001 A.F:s yrkande att kammarrätten, med ändring av länsrättens dom, skulle upphäva försäkringskassans beslut om återbetalning av uppburet bostadsbidrag. I skrivelse som inkom till kammarrätten den 16 januari 2002 överklagade A.F. kammarrättens dom. I beslut den 28 januari 2002 avvisade kammarrätten överklagandet som för sent inkommet
RÅ 2003 not 169
Överklagande och ansökan av S.K.H. om återställande av försutten tid
RÅ 2003 not 170
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om samband mellan besvär och trafikolycka (ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde arbetsskadelivränta då fråga var om samband mellan besvär och trafikolycka (ändringsskäl)
RÅ 2003 not 171
Ansökan av G.N. om rättsprövning av beslut i fråga om detaljplan
RÅ 2003 not 172
Rättshjälp beviljades inte i mål om avgifts- och skattetillägg
RÅ 2003 not 173
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs berättigat till överprövning i förvaltningsdomstol av påförda skattetillägg
RÅ 2003 not 174
När målsäganden i en nedlagd förundersökning gett sitt försäkringsbolag rätt att hos myndigheter inhämta upplysningar för att bedöma ersättningsanspråk mot försäkringsbolaget ansågs bestämmelserna i 5 kap. 1 § och 9 kap. 17 § sekretesslagen inte hindra att handlingar från förundersökningen lämnades ut till bolaget
RÅ 2003 not 175
Tillstånd till förköp av fastighet (rättsprövning, avslag)
RÅ 2003 not 176
Begäran om omprövning av ett tidigare regeringsbeslut lämnats utan åtgärd / Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att
RÅ 2003 not 177
Ansökan av Frostavallen Camp AB om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov
RÅ 2003 not 178
Kapitalförvaltningsuppdrag ansågs utgöra endast en tjänst och denna tjänst var inte undantagen från skatteplikt (förhandsbesked) / Mervärdesskatt (kapitalförvaltningsuppdrag ansågs utgöra endast en tjänst och denna tjänst var inte undantagen från skatteplikt, förhandsbesked)
RÅ 2003 not 179
Administration av s.k. nationella fonder ansågs inte undantagen från skatteplikt (förhandsbesked) / Mervärdesskatt (administration av s.k. nationella fonder ansågs inte undantagen från skatteplikt, förhandsbesked)
RÅ 2003 not 180
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / I mål om utlämnande av allmänna handlingar ingående i ett vid universitet förvarat forskningsmaterial ansågs den för forskningsprojektet ansvarige inte ha rätt att ansöka om resning
RÅ 2003 not 181
Fråga om barns kvarhållande varit olovligt och om hinder mot överflyttning förelegat / I mål om överflyttning av barn ansågs vardera parten böra bära sina rättegångskostnader i samtliga instanser
RÅ 2003 not 182
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs berättigat till överprövning i förvaltningsdomstol av påförda skattetillägg
RÅ 2003 not 183
Avdrag för goodwill förvärvad vid likvidation av handelsbolag
RÅ 2003 not 184
Resning kunde inte komma i fråga då tandhygienists påstådda felbehandling ägt rum för mer än fem år sedan / Resning i mål om disciplinpåföljd för tandhygienist kunde inte komma i fråga då den påstådda felbehandlingen ägt rum för mer än fem år sedan
RÅ 2003 not 185
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2003 not 186
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2003 not 187
Beskattning av privat införda alkoholdrycker (synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Alkoholskatt (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde beskattning av privat införda alkoholdrycker, synnerliga skäl)
RÅ 2003 not 188
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2003 not 189
Undantaget för värdepappershandel ansågs inte tillämpligt på förmedling av kunder till fondkommissionärsbolag
RÅ 2003 not 190
Undantaget för värdepappershandel ansågs inte tillämpligt på förmedling av kunder till fondkommissionärsbolag / Mervärdesskatt (undantaget för värdepappershandel ansågs inte tillämpligt på förmedling av kunder till fondkommissionärsbolag)
RÅ 2003 not 191
Länsstyrelse uppmanat innehavare av byggnad att avlägsna den från statens mark / Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att
RÅ 2003 not 192
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2003 not 193
Misstag beträffande överklagandetidens utgång (avslag)
RÅ 2003 not 194
Undantaget för omsättning av bank- och finansieringstjänster ansågs inte omfatta dotterbolags handhavande för annat koncernbolags räkning av fordringar som det senare bolaget övertagit från andra borgenärer (förhandsbesked) / Mervärdesskatt (undantaget för omsättning av bank- och finansieringstjänster ansågs inte omfatta dotterbolags handhavande för annat koncernbolags räkning av fordringar som det senare bolaget övertagit från andra borgenärer, förhandsbesked)
RÅ 2003 not 195
Ansökan av C.T. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen (1989:529)
RÅ 2003 not 196
Ansökan av C.N. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen (1989:529)
RÅ 2003 not 197
Mål avskrevs sedan kommunfullmäktige upphävt det klandrade beslutet
RÅ 2003 not 198
Hinder ansågs inte föreligga för registrering av märket PAMPERS BABY-DRY
RÅ 2003 not 199
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde bidrag till arbetshjälpmedel till lärare (prejudikatsskäl)
RÅ 2003 not 200
Kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om handikappersättning / Handikappersättning (kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om handikappersättning)
RÅ 2003 not 201
Ansökan av E.B. om återställande av försutten tid
RÅ 2003 not 202
Fråga om förutsättningar för vård förelegat då föräldrarna var funktionshindrade och samtyckte till vård lämnats på ett sent stadium i förfarandet
RÅ 2003 not 203
Regeringsrätten skulle inte pröva ansökan om resning i ärende i vilket varken regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet var högsta instans
RÅ 2003 not 204
Behov av program och miljökonsekvensbeskrivning? (avslag) / Detaljplanefrågor, rättsprövning – beslut att anta detaljplan / Ersättning medgavs inte för kostnader i samband med inställelse vid muntlig förhandling i mål om rättsprövning
RÅ 2003 not 205
Utgifter för till- och ombyggnad av fastighet (avslag)
RÅ 2003 not 206
När Migrationsverket avvisat överklagande av ett beslut av verket som för sent inkommet med hänvisning till att klaganden fick antas ha fått del av beslutet en vecka efter det att beslutet skickats från verket ansågs ett överklagande av kammarrättens beslut att avvisa talan mot länsrättens fastställelsebeslut innefatta en ansökan om resning alternativt återställande av försutten tid som skulle prövas av kammarrätten / När Migrationsverket avvisat överklagande av ett beslut av verket som för sent inkommet med hänvisning till att klaganden fick antas ha fått del av beslutet en vecka efter det att beslutet skickats från verket ansågs ett överklagande av kammarrättens beslut att avvisa talan mot länsrättens fastställelsebeslut innefatta en ansökan om återställande av försutten tid alternativt resning som skulle prövas av kammarrätten
RÅ 2003 not 207
Förutsättningarna för förenklad delgivning ansågs uppfyllda / Kammarrätts avvisningsbeslut fastställdes eftersom förutsättningarna för förenklad delgivning ansågs uppfyllda
RÅ 2003 not 208
Behov av program och miljökonsekvensbeskrivning? (avslag)
RÅ 2003 not 209
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde återkrav av bistånd som beviljats enligt den upphävda socialtjänstlagen (ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om återkrav av bistånd som beviljats enligt den upphävda socialtjänstlagen (kravet hade grundats på den nya socialtjänstlagen)
RÅ 2003 not 210
Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (förhandsbesked)
RÅ 2003 not 211
Överklagande ansågs inte ha avskilts för domstolen den dag då besvärstiden gick ut
RÅ 2003 not 212
Kammarrätts beslut om rättegångskostnader hade inte gått klaganden emot
RÅ 2003 not 213
Ansökan av M.F. om återställande av försutten tid. -Kammarrätten i Sundsvall (2002-09-30) avslog M.F:s överklagande i mål om bidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. M.F. överklagade kammarrättens dom. I beslut i protokoll den 25 oktober 2002 avvisade kammarrätten överklagandet eftersom detta kommit in för sent
RÅ 2003 not 214
Byggnad tillhörig kyrka skulle indelas som hyreshus och inte som specialbyggnad/ecklesiastikbyggnad
RÅ 2003 not 215
Tidskrift utgiven av ett allmännyttigt bostadsbolag ansågs inte som ett från skatteplikt undantaget medlemsblad (förhandsbesked)
RÅ 2003 not 216
Ansökan av K.F. och dödsboet efter G.F. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Byggnadsnämnden i Västerås kommun (2000-03-21) antog detaljplan för Klippan 30 m.m. i syfte bl.a. att göra en uppförd garagelänga planenlig
RÅ 2003 not 217
Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet
RÅ 2003 not 218
Påstående om domvilla prövades inom ramen för resningsförfarandet
RÅ 2003 not 219
Överklagande hade kommit in i rätt tid då klaganden angett fel dag för mottagande av det överklagade beslutet
RÅ 2003 not 220
Byggnadsmål, detaljplanefrågor, rättsprövning -beslut att anta detaljplan
RÅ 2003 not 221
Beräkning av livränteunderlag (fråga om livränteunderlag skulle beräknas med utgångspunkt i den förkortning av arbetstiden som gällde vid skadetillfället eller i hel arbetstid)