HFD 2012:1
En person som är anställd som personlig assistent åt sin make (I) respektive sitt minderåriga barn (II) har förmånsbeskattats för värdet av en resa som företagits tillsammans med den funktionshindrade utan hinder av att vederbörande under resan utfört sina sysslor som personlig assistent. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012:2
En leverantör som ansökt om överprövning av en offentlig upphandling och yrkat viss rättelse har ansetts inte ha talerätt mot ett beslut att upphandlingen ska göras om.
HFD 2012:3
En försäkrad som under pågående arbetslöshet har tagit semester i direkt anslutning till en föräldraledighet har ansetts ha rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst.
HFD 2012:4
Utbetalningar från pensionsförsäkring och pensionssparkonto har ansetts utgöra livränta vid tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland.
HFD 2012:5
Fråga om tillhandahållande av lärarvikarier omfattas av undantaget för utbildningstjänster i 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012:6
Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning av lån i syfte att undgå ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012:7
Synnerliga skäl för att befria från kostnadsränta enligt skattebetalningslagen har ansetts föreligga när ränteuttaget inte stått i rimlig proportion till den skattskyldiges underlåtenhet att deklarera i tid.
HFD 2012:8
En person med flera funktionshinder har vid en sammantagen bedömning inte bedömts tillhöra personkretsen enligt 1 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
HFD 2012:9
Särskilda skäl som utgör hinder mot verkställighet utanför anstalt i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll - s.k. fotboja - har ansetts föreligga med hänsyn till gärningsmannens person.
HFD 2012:10
Beslut om avregistrering från sjukförsäkringsregistret kan inte överklagas.
HFD 2012:11
Fråga om förutsättningar för ändring av ett beslut om bistånd i form av s.k. demensboende.
HFD 2012:12
Beslut av Skatteverket om s.k. generell tredjemansrevision hos bank för att hämta in uppgifter på klientmedelskonton har ansetts oproportionerligt eftersom det saknas effektiva möjligheter att från granskning undanta uppgifter om vad advokaters klientuppdrag avser.
HFD 2012:13
Fråga om avdrag enligt bestämmelserna om vinstandelsränta. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012:14
Fråga om medlemsvillkoret enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring varit uppfyllt i visst fall.
HFD 2012:15
Fråga om innebörden av det s.k. utvidgade reparationsbegreppet i 19 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen. Inkomsttaxering 2003-2005.
HFD 2012:16
Kameraövervakning av bl.a. korridorer och uppehållsrum i en gymnasieskola under ordinarie skoltid har ansetts otillåten enligt personuppgiftslagen.
HFD 2012:17
Registrering inom folkbokföringen av utländsk vigsel har vägrats då en av parterna varit under 18 år.
HFD 2012:18
Artikel 15.1 i det nordiska skatteavtalet har ansetts innefatta ett krav på fysisk närvaro för att arbetet ska anses utfört i den andra staten. Inkomsttaxering 2005-2008.
HFD 2012:19
Försäkringskassan har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan om ersättning för särskilda hjälpmedel efter en arbetsskada redan innan sökanden haft någon utgift för hjälpmedlet.
HFD 2012:20
Att Skatteverket endast har yrkat att skatteflyktslagen ska tillämpas har inte hindrat att prövningen, utan tillämpning av den lagen, gjorts mot bestämmelserna i inkomstskattelagen. Inkomsttaxering 2007.
HFD 2012:21
Försäkringskassan har vid tillhandahållande av elektroniska självbetjäningstjänster ansetts personuppgiftsansvarig för den behandling som sker innan uppgifterna blir tillgängliga för kassan.
HFD 2012:22
Fråga om rätt till sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga. (I och II).
HFD 2012:23
Vid beräkning av spärrbelopp enligt lagen om avräkning av utländsk skatt ska tidigare års underskott inte beaktas när de utländska förvärvsinkomsterna bestäms. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012:24
En ägare till ett bankaktiebolag har inte ansetts ha talerätt mot Finansinspektionens beslut att återkalla bolagets tillstånd att bedriva bankrörelse.
HFD 2012:25
Fråga om det i arbetslöshetsförsäkringens mening funnits giltig anledning att lämna ett deltidsarbete.
HFD 2012:26
Fråga om el som ett bolag producerat i ett vindkraftverk är undantagen från skatteplikt när elen används vid bolagets uthyrning av byggnader. Förhandsbesked angående energiskatt.
HFD 2012:27
Förvaltningsrätts dom att ogiltigförklara ett avtal som slutits efter en offentlig upphandling har ansetts inte vara ett beslut av sådant slag som gäller omedelbart. Det har därför saknats förutsättningar för inhibition av förvaltningsrättens dom.
HFD 2012:28
Beslut att anta anbud om regelbunden lufttrafik på flyglinje efter ett offentligt anbudsförfarande enligt EU:s lufttrafikförordning har ansetts överklagbart hos förvaltningsdomstol.
HFD 2012:29
Ett beslut om tjänstekoncession har ansetts inte kunna prövas av förvaltningsdomstol.
HFD 2012:30
Överlåtelse av en tidskrift tillsammans med en CD-skiva, med en viss artist som gemensamt tema, har ansetts som omsättning av två separata varor. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012:31
En DNA-analys har inte ansetts kunna ersätta kravet på fastställt faderskap till barn som grund för registrering av faderskapet inom folkbokföringen.
HFD 2012:32
Efter att den försäkrade genomgått en höftledsoperation har en återgång i arbete ansetts medföra risk för allvarlig försämring av den försäkrades sjukdom varför rätt till förlängd sjukpenning (numera sjukpenning på fortsättningsnivå) utöver 550 dagar har förelegat.
HFD 2012:33
Försvarssekretessen har inte hindrat utlämnande av uppgifter om säkerhetsprövning av domare.
HFD 2012:34
Den som är rullstolsburen får i allmänhet anses ha väsentliga svårigheter att anlita allmänna kommunikationer och därmed ha rätt till bilstöd.
HFD 2012:35
Den risk för skada som en separation från ett familjehem kan medföra ska inte vägas in i bedömningen av om vård enligt LVU ska upphöra.
HFD 2012:36
Kostnad för logi och aktiviteter vid lägervistelse har ansetts ingå i insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Även fråga om s.k. reformatio in melius.
HFD 2012:37
Fråga om s.k. byggmästarsmitta vid arv. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012:38
En enskild näringsidkare har medgetts avdrag för utgifter för egen utbildning. Inkomsttaxering 2007.
HFD 2012:39
Ersättning som avsett att kompensera ett moderbolag för att aktier i ett dotterbolag sjunkit i värde till följd av avtalsbrott har ansetts skattepliktig. Inkomsttaxering 2005.
HFD 2012:40
När kupongskatt har tagits ut för en utländsk kapitalförsäkring får avkastningsskatten på försäkringen sättas ned det beskattningsår då kupongskatten betalades.
HFD 2012:41
Varma bad och massage har inte ansetts utgöra grundläggande behov enligt 9 a § första stycket LSS.
HFD 2012:42
Beslut att inte medge fortsatt medlemskap i arbetslöshetskassa efter utträde på grund av bristande betalning av medlemsavgift ska fattas av kassans styrelse när en medlem begär att få kvarstå på grund av särskilda skäl.
HFD 2012:43
Ett uppdrag som innebär att skriva ut, kuvertera, sortera och distribuera uppdragsgivarens kundkorrespondens har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande av en transporttjänst.
HFD 2012:44
Vid beräkning av föräldrapenning för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 och som flyttat till Sverige ska arbete som utförts i land där förordningen är tillämplig beaktas (I och II).
HFD 2012:45
Ändamålskravet i 7 kap. 8 § inkomstskattelagen kan uppfyllas genom uthyrning av lokal för allmännyttiga ändamål.
HFD 2012:46
Fråga om förutsättningarna för bidrag enligt skollagen till fristående skola i form av tilläggsbelopp.
HFD 2012:47
ROT-avdrag har inte medgetts för uppförande av ett fristående växthus och inte heller för markarbeten utanför fastighetens tomtgräns vid installation av bredband. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012:48
Fråga vid en prövning mot de allmänna principerna för offentlig upphandling om tiden för leverantörer att vidta åtgärder inför avtalsstart varit tillräcklig (I och II).
HFD 2012:49
Ändring av ett registrerat varumärke - genom borttagandet av ett kraftigt streck under en bokstavskombination - har inte medgetts eftersom helhetsintrycket påverkats.
HFD 2012:50
Fråga om förutsättningar för att lämna förhandsbesked angående skatteflyktslagens tillämplighet på ett visst förfarande.
HFD 2012:51
Ett anslag från en stiftelse som på vissa villkor betalats ut för täckande av avdragsgilla utgifter i en ideell förenings näringsverksamhet har ansetts utgöra skattepliktig inkomst. Inkomsttaxering 2006 och 2007.
HFD 2012:52
Undantaget från skatteplikt för tjänster som utgör social omsorg har inte ansetts tillämpligt på barntillsyn i hemmet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012:53
Uthyrning av standardiserade moduler som sätts samman till tillfälliga verksamhetslokaler har inte ansetts utgöra från skatteplikt undantagen uthyrning av fastighet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012:54
På bolagsstämma i ett moderbolag kan förslag inte framställas om att särskild granskare ska utses i ett dotterbolag.
HFD 2012:55
Skatteverket har i visst fall inte gjort sannolikt att arbetsgivarens kostnad för en bostadsförmån motsvarat förmånens marknadsvärde och har inte heller presenterat något underlag för att beräkna förmånsvärdet på annat sätt. Det har därför saknats grund för att frångå den värdering av förmånen som den skattskyldige gjort i deklarationerna. Inkomsttaxering 2007 och 2008.
HFD 2012:56
Fråga om den mervärdesskatterättsliga behandlingen av förvärv av fordringar (I och II). Även fråga om beräkning av beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand (I).
HFD 2012:57
Fråga om befrielse från tilläggsavgift enligt lagen om trängselskatt (I och II).
HFD 2012:58
Ett aktiebolag vars tillgångar består uteslutande av aktier i dotterbolag och av fordringar överlåter samtliga sina tillgångar och skulder. Överlåtelsen har ansetts uppfylla villkoret i 23 kap. 17 § inkomstskattelagen att den ska avse bolagets hela näringsverksamhet. Även fråga om skatteflyktslagen är tillämplig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012:59
Fråga om förutsättningar för ett beslut om ändrat genomförande av insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i form av bostad med särskild service för vuxna.
HFD 2012:60
Det nordiska skatteavtalet har inte ansetts omfatta schablonintäkt på uppskovsbelopp.
HFD 2012:61
Nytt bokslut har inte godtagits vid beskattningen. Inkomsttaxering 2005.
HFD 2012:62
En kommuns beslut att av arbetsmiljöskäl vägra en grundskoleelevs personliga assistenter att i skolan utföra assistansarbete åt eleven har inte ansetts olagligt. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.
HFD 2012:63
Utlänning har rest in till Sverige med förfalskat pass. Fråga om särskild avgift enligt utlänningslagen ska tas ut av transportören för bristande kontroll av resehandlingar.
HFD 2012:64
Statistiksekretess har inte hindrat utlämnande av uppgifter om namn på tingsrätter i en tabell över utdömda brottspåföljder.
HFD 2012:65
Fråga om förutsättningar för skönsmässig eftertaxering.
HFD 2012:66
När ett strandområde som utgör tomtmark inom en enskilt bebyggd fastighet i detaljplan lagts ut som allmänt område, natur, har detta ansetts innebära att ett enskilt intresse åsidosatts på otillåtet sätt. Regeringens beslut att fastställa detaljplanen har upphävts vid rättsprövning.
HFD 2012:67
Fråga om innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (I och II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012:68
Fråga om tidpunkten för skattskyldighetens inträde vid försäljning av presentkort för annat företags räkning. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012:69
Fråga om det förekommit s.k. osanna fakturor i näringsverksamhet (I-III). Inkomsttaxering 2005 och 2006, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, skatteavdrag samt skattetillägg.
HFD 2012:70
En kommuns insatser och kostnader för att ställa i ordning och underhålla skidspår har ansetts vara av sådan omfattning att avgiftsbeläggning av spåren inte står i strid med allemansrätten. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.
HFD 2012:71
Övningar för barn i åldrarna tre månader till fyra år i simbassäng har inte ansetts omfattade av den reducerade mervärdesskattesatsen för idrottslig verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012:72
Ett barn, som bor växelvis hos sina separerade särskilt förordnade vårdnadshavare och är folkbokfört hos en av dem, har rätt till underhållsstöd.
HFD 2012:73
Tillhandahållande av papperskopior av fotografiska bilder har ansetts utgöra leverans av varor. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012:74
Ett aktiebolag överlåter näringsbetingade aktier i ett dotterbolag till ett annat aktiebolag, ägt av VD i dotterbolaget. Fråga vid tillämpning av bestämmelserna om underprisöverlåtelser om värdet av VD:s framtida arbetsinsatser i dotterbolaget ska betraktas som s.k. sidovederlag och om aktieägare i det överlåtande bolaget ska beskattas för utdelning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012:75
En kommun har inte ansetts skyldig att på den enskildes begäran varaktigt anordna en del av insatsen personlig assistans medan återstående del tillhandahålls av annan anordnare.
HFD 2012 not 1
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bostadstillägg till pensionärer (fråga om utländsk gottgörelseförmån skulle beaktas vid beräkningen av bostadstillägget, prejudikatskäl)
HFD 2012 not 2
Fastigheter förvärvade i investeringssyfte av företagsledare i fåmansföretag som bedrev byggnadsrörelse ansågs utgöra lagertillgångar (förhandsbesked)
HFD 2012 not 3
Fråga om tillämpning av ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. inkomstskattelagen (förhandsbesked)
HFD 2012 not 4
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att den närmare innebörden av ett avtal var oklar (inkomstskatt) Förhandsbesked, skatter
HFD 2012 not 5
Avdragsrätt för vinstandelsränta på vissa skuldebrev inte borde bedömas för sig då innehållet i kompenserande avtal inte var känt (inkomstskatt)
HFD 2012 not 6
Landningsbanor på flygplats ansågs inte utgöra markinventarier
HFD 2012 not 7
Bristfälligt beslutsunderlag samt otillåtet enkelt planförfarande (avslag)
HFD 2012 not 8
Beslut om fastställande av vattenskyddsområde (avslag)
HFD 2012 not 9
Väsentlig anknytning ansågs inte föreligga för en utflyttad person som genom ett cypriotiskt bolag ägde aktier i svenska familjeföretag (förhandsbesked) / På ett förfarande som innebar att en utflyttad person överlät aktier i svenska familjeföretag till underpris till ett cypriotiskt bolag som senare, inför en återflyttning till Sverige, likviderades (förhandsbesked) / Skatteflyktslagen ansågs inte tillämplig på ett förfarande som innebar att en utflyttad person överlät aktier i svenska familjeföretag till underpris till ett cypriotiskt bolag som senare, inför en återflyttning till Sverige, likviderades
HFD 2012 not 10
Ansökan av A.H. om prövning av statsråds beslut om uppsikt enligt utlänningslagen
HFD 2012 not 11
Vid avyttring av aktier fick en beräknad kapitalförlust inte ökas med belopp motsvarande sparat lättnadsutrymme (förhandsbesked)
HFD 2012 not 12
Yrkande om inhämtande av yttrande från Europadomstolen (avvisning)
HFD 2012 not 13
Överklagande av Skatteverket och E.A. av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt
HFD 2012 not 14
Överklagande, som gjorts i syfte att få uttalande i beslutsskäl ändrade, avvisades
HFD 2012 not 15
Överklagande ansågs ha kommit in i rätt tid då det inte framgick att klaganden blivit delgiven det överklagade beslutet genom förenklad delgivning
HFD 2012 not 16
Sjukpenning (fråga om bedömning av hel arbetsförmåga då det finns såväl medicinsk utredning som Arbetsförmedlingens arbetsförmågebedömning)
HFD 2012 not 17
Talerätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan / Då sökandena var innehavare av och boende i bostadsrättslägenheter nära planområdet
HFD 2012 not 18
Ansökan av N.A. om återställande av försutten tid, m.m
HFD 2012 not 19
Medlem av Den världsvida Orden av Jehovas vittnen i särskild heltidstjänst beskattades för naturaförmåner och kontant ersättning (förhandsbesked)
HFD 2012 not 20
Energiskatt (ekonomisk förening ansågs bedriva yrkesmässig verksamhet och vara skattskyldig när föreningen producerade vindkraft och levererade den till sina medlemmar) / Energiskatt (ekonomisk förening ansågs bedriva yrkesmässig verksamhet och vara skattskyldig när föreningen producerade vindkraft och levererade den till sina medlemmar, förhandsbesked)
HFD 2012 not 21
Väsentlig anknytning ansågs föreligga vid utflyttning / Då den utflyttade hade behållit sin permanentbostad i Sverige (förhandsbesked)
HFD 2012 not 22
För fiskeklubb i fråga om beslut att anta detaljplan / För att möjliggöra uppförande av en biogasanläggning (avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut fråga om talerätt / Föreningen Rädda Ältasjön ansågs ha talerätt i mål om antagande av detaljplan för att möjliggöra uppförande av en biogasanläggning
HFD 2012 not 23
Fråga om tillämpning av ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. inkomstskattelagen (förhandsbesked)
HFD 2012 not 24
Fråga om tillämpning av ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. inkomstskattelagen (förhandsbesked) / Avtalet med Nederländerna (fråga om tillämpning av ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. inkomstskattelagen, förhandsbesked)
HFD 2012 not 25
Tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (förhandsbesked)
HFD 2012 not 26
Tillhandahållande av tjänster avseende omhändertagande och omvårdnad av hundar ansågs inte utgöra rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet (förhandsbesked)
HFD 2012 not 27
Ersättning till vittne och företrädare för sameby medgavs i mål om bearbetningskoncession enligt minerallagen / Regeringens beslut innehöll inte någon intresseavvägning mellan riksintressena renskötsel och mineralutvinning (bifall) / Regeringens beslut innehöll inte någon intresseavvägning mellan riksintressena renskötsel och mineralutvinning (rättsprövning, bifall) / Ersättning till vittne och företrädare för sameby medgavs i mål om rättsprövning av ett beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen
HFD 2012 not 28
Avdrag medgavs för utdelning från ekonomisk förening med endast kommuner som medlemmar / Vid utdelning från ekonomisk förening med endast kommuner som medlemmar (förhandsbesked) / Avdrag medgavs för utdelning från ekonomisk förening med endast kommuner som medlemmar (förhandsbesked) / Sekretess enligt 27 kap. 1 eller 4 § eller enligt 36 kap. 2 § förelåg inte i mål om förhandsbesked om inkomstskatt då sökanden var en ekonomisk förening med endast kommuner som medlemmar
HFD 2012 not 29
Ansökan av Naturskyddsföreningen i Ängelholm om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan
HFD 2012 not 30
Skäl att inhämta förhandsavgörande av EU-domstolen förelåg inte eftersom det inte framkommit någon unionsrättslig fråga som hade betydelse för avgörandet av målet / Skatteflyktslagen ansågs tillämplig på ett förfarande med underprisöverlåtelse av fastighet till handelsbolag följt av skattefri försäljning av andelarna i handelsbolaget (förhandsbesked)
HFD 2012 not 31
Sedan föräldrarna begärt att vården av deras familjehemsplacerade barn med svår beteendestörning skulle upphöra ansågs förutsättningar för vård enligt LVU föreligga då pågående behandling annars skulle försvåras
HFD 2012 not 32
Aktiebolag beskattades för utdelning på aktier som bolaget inte ägde (förhandsbesked) / Fysisk person som överlåtit sin rätt till utdelning från ett aktiebolag beskattades inte för belopp som aktiebolaget betalade ut till annan som hade rätt till utdelningen (förhandsbesked)
HFD 2012 not 33
Tillräckliga skäl för resning förelåg inte trots att sökanden hade blivit beskattad två gånger för ett mycket högt belopp
HFD 2012 not 34
Fråga om aktier i dotterbolag till fastighetsförvaltande bolag var näringsbetingade eller lagertillgångar (förhandsbesked) / Fråga om aktier i dotterbolag till fastighetsförvaltande bolag var näringsbetingade eller lagertillgångar: Inkomst av näringsverksamhet
HFD 2012 not 35
Beslut om avvisande av överklagande på grund av att det kommit in för sent upphävdes då det av utredningen framgick att överklagandet kommit in i rätt tid
HFD 2012 not 36
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Jobb- och utvecklingsgarantin (fråga om hänsyn ska tas till den enskildes personliga omständigheter vid bedömningen av om han missköter sig eller stör verksamheten) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om hänsyn ska tas till den enskildes personliga omständigheter vid bedömningen av om han missköter sig eller stör verksamheten (prejudikatskäl)
HFD 2012 not 37
Lönebaserat utrymme för aktier i ett bolag som var moderbolag till och komplementär i ett kommanditbolag ansågs inte kunna beräknas med utgångspunkt i insatserna i kommanditbolaget (förhandsbesked)
HFD 2012 not 38
Kammarrätts beslut att återförvisa mål till underinstans för ny prövning
HFD 2012 not 39
Fråga om uppskjuten villkorlig frigivning (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde fråga om uppskjuten villkorlig frigivning (prejudikatskäl)
HFD 2012 not 40
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Talerätt mot beslut enligt jaktförordningen (prejudikat- och ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde talerätt mot beslut enligt jaktförordningen (prejudikat- och ändringsskäl)
HFD 2012 not 41
Fråga om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (avslag) / Fråga om undantag från kravet på nätkoncession (rättsprövning, avslag)
HFD 2012 not 42
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Avgjort målet utan att ha prövat yrkande om ersättning för kostnader / Mål återförvisades då kammarrätt avgjort målet utan att ha prövat yrkande om ersättning för kostnader
HFD 2012 not 43
Avgiftsuttag enligt avgiftsförordningen (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde avgiftsuttag enligt avgiftsförordningen (prejudikatskäl)
HFD 2012 not 44
Livränta som utgår på grund av trafikskada som inträffat under tid då den skadade var anställd vid EU-kommissionen i Bryssel ansågs skattepliktig i Sverige (förhandsbesked)
HFD 2012 not 45
Undantagen för tjänster avseende bl.a. framställning av publikationer och omsättning av periodiska medlemsblad ansågs inte tillämpliga framställning och leverans av en tryckfärdig elektronisk förlaga till en publikation / Undantagen för tjänster avseende bl.a. framställning av publikationer och omsättning av periodiska medlemsblad ansågs inte tillämpliga på framställning och leverans av en tryckfärdig elektronisk förlaga till en publikation (förhandsbesked).
HFD 2012 not 46
Återkallelse av läkarlegitimation (resningsärende, avslag) / Återkallelse av läkarlegitimation (avslag) Läkarlegitimation
HFD 2012 not 47
Kammarrätts beslut som inte ansetts kunna överklagas särskilt / Beslut att återförvisa mål om medlemskap i arbetslöshetskassa
HFD 2012 not 48
Fråga om kapitalvinst på aktier skulle tas upp till fem sjättedelar (förhandsbesked)
HFD 2012 not 49
Ärende hade före beslut inte kommunicerats med sökanden och beslutet inte försetts med överklagandehänvisning (bifall)
HFD 2012 not 50
Väsentlig anknytning efter utflyttning ansågs inte föreligga för förälder till 17-årig dotter som studerade vid internatskola i Sverige (förhandsbesked)
HFD 2012 not 51
Väsentlig anknytning ansågs föreligga vid utflyttning / Då avskilt belägen permanentbostad av låg standard hade behållits (förhandsbesked)
HFD 2012 not 52
Den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen ansågs inte tillämplig då det utomstående ägandet inte upprätthållits under hela den i bestämmelsen angivna femårsperioden (förhandsbesked)
HFD 2012 not 53
Innan överklagandetiden gått ut utan att ha gett klaganden tillfälle att slutföra sin talan
HFD 2012 not 54
För miljöorganisation enligt 16 kap. 13 § miljöbalken i fråga om beslut om upphävande av strandskydd
HFD 2012 not 55
Vid tillämpning av bestämmelserna om koncernavdrag beräknades slutlig förlust hänförlig till livförsäkringsverksamhet i ett utländskt dotterbolag enligt de allmänna reglerna i inkomstskattelagen (förhandsbesked) / Vid tillämpning av bestämmelserna om koncernavdrag hindrade inte etableringsfriheten att slutlig förlust hänförlig till livförsäkringsverksamhet i ett utländskt dotterbolag beräknades enligt de allmänna reglerna i inkomstskattelagen (förhandsbesked)
HFD 2012 not 56
Innebörden av uttrycket ”näringsverksamhet” i inkomstskattelagen (förhandsbesked) / Överlåtelse av samtliga tillgångar och skulder från en ideell förening till ett aktiebolag kunde göras utan uttags- eller utdelningsbeskattning (förhandsbesked)
HFD 2012 not 57
Handel med värdepapper skulle beskattas som kapitalinkomst hos fysisk person / Handel med värdepapper utgjorde inte näringsverksamhet hos fysisk person (förhandsbesked) / Handel med värdepapper skulle beskattas som kapitalinkomst hos fysisk person (förhandsbesked)
HFD 2012 not 58
Tilläggsköpeskilling från försäljning av aktier skulle beskattas som intäkt av tjänst (förhandsbesked)
HFD 2012 not 59
Regeringen hade inte tagit ställning till ett överklagande från en samfällighetsförening (bifall) / Regeringen hade i ett detaljplaneärende inte tagit ställning till ett överklagande från en samfällighetsförening (bifall)
HFD 2012 not 60
Fråga om försäljning av ett markområde skulle beskattas som kapitalinkomst eller anses ingå i en enkel tomtrörelse (förhandsbesked)
HFD 2012 not 61
Beslut av Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd undanröjdes sedan det framkommit att skrivelse inte var avsedd som ett överklagande av kammarrätts dom (resningsärende)
HFD 2012 not 62
Innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (förhandsbesked)
HFD 2012 not 63
Innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (förhandsbesked)
HFD 2012 not 64
Högsta förvaltningsdomstolen ansågs med stöd av 11 kap. 13 § regeringsformen och punkt 16 av övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen (2010:900) behörig att pröva frågan om resning avseende en antagen detaljplan
HFD 2012 not 65
Upplösning av pensionskassa inte kunde ske på det sätt som förutsatts i ansökningen (inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader) / Särskild löneskatt på pensionskostnader (något förhandsbesked kunde inte lämnas eftersom upplösning av pensionskassa inte kunde ske på det sätt som förutsatts i ansökningen) / Överföring av tillgångarna i en pensionskassa till en pensionsstiftelse ansågs inte förenlig med bestämmelserna i 58 kap. 18 § inkomstskattelagen och 14 kap. 14 § försäkringsavtalslagen (förhandsbesked) / Överföring av tillgångarna i en pensionskassa till en pensionsstiftelse ansågs inte förenlig med bestämmelserna i 58 kap. 18 § inkomstskattelagen och 14 kap. 14 § försäkringsavtalslagen (förhandsbesked, inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader)
HFD 2012 not 66
Förutsättningar ansågs föreligga att genomföra ett överklagat men inte lagakraftvunnet planbeslut i sådana delar som uppenbarligen inte berördes av överklagandet (avslag)
HFD 2012 not 67
Ansökan om resning m.m. i mål ang. inkomsttaxering
HFD 2012 not 68
Ansökan om att bli befriad från förbehåll som bestämts vid utlämnande av allmänna handlingar (avslag) / Ansökan om att bli befriad från förbehåll som bestämts vid utlämnande av allmänna handlingar (resningsärende, avslag)
HFD 2012 not 69
Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Ändrad verkställighet av insats i form av bostad med särskild service (resningsärende, avslag) / Ändrad verkställighet av insats enligt 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (avslag)
HFD 2012 not 70
Ansökan av M.E. m.fl. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan
HFD 2012 not 71
De faktiska omständigheterna inte var tillräckligt klarlagda (mervärdesskatt)
HFD 2012 not 72
Kammarrätts beslut att undanröja myndighets beslut om tillsynsavgift på annan grund än den av myndigheten åberopade
HFD 2012 not 73
Tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (inkomstskatt)
HFD 2012 not 74
Överlåtelse av aktier som gåva bedömdes med hänsyn till villkor som överlåtaren skulle uppfylla gentemot en annan person än gåvotagaren vara en onerös överlåtelse / Överlåtelse av aktier som gåva bedömdes med hänsyn till villkor som överlåtaren skulle uppfylla gentemot annan person än gåvotagaren vara en onerös överlåtelse (förhandsbesked)
HFD 2012 not 75
Kammarrätts avvisningsbeslut upphävdes då det grundades på uppfattningen att förvaltningsrätts återförvisningsbeslut inte innefattade fråga som påverkat målets utgång (återförvisning) / F örvaltningsrätts beslut som innehöll ett principiellt uttalande i fråga om regleringen om omprövning och som innebar att Försäkringskassan på nytt måste pröva en ansökan om arbetsskadeersättning ansågs kunna överklagas av Försäkringskassan
HFD 2012 not 76
Beslut hos kommun att inte lämna ut allmän handling hade fattats av tjänsteman som inte var behörig att fatta sådant beslut (återförvisning)