HFD 2016:1
Handlingar som utväxlats mellan en kommun och kommunens juridiska ombud i en pågående rättsprocess har inte ansetts vara allmänna handlingar.
HFD 2016:2
Fråga om tillämpningen av bestämmelserna om påföljd som kan meddelas en fastighetsmäklare (I och II).
HFD 2016:3
Fråga om tillämpning av bestämmelserna om onormalt låga anbud vid offentlig upphandling (I och II).
HFD 2016:4
Ny bevisning som åberopats först i Högsta förvaltningsdomstolen har avvisats i ett mål om offentlig upphandling.
HFD 2016:5
Medlemmarna i en DJ-duo har i visst fall ansetts vara utövande konstnärer som framför upphovsrättsligt skyddade verk. Framförandet omfattas därför av undantag från skatteplikt. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2016:6
Transaktioner i form av växling av traditionell valuta till den virtuella valutan bitcoin och omvänt utgör omsättning av tjänster som omfattas av undantag från skatteplikt för finansieringstjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2016:7
En kommun har, sedan tiden för en tidsbegränsad insats enligt LSS har löpt ut, fortsatt att utföra insatsen. Detta har inte medfört att det har förelegat en rätt till insatsen som gällt tills vidare.
HFD 2016:8
Fråga om undantag från personuppgiftslagens förbud för enskilda att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott.
HFD 2016:9
E-cigarettprodukter som innehåller viss mängd nikotin har inte ansetts utgöra läkemedel till sin funktion.
HFD 2016:10
Fråga om det efter 180 dagar förelegat särskilda skäl att inte pröva en persons arbetsförmåga mot normalt förekommande arbeten. Denna prövning kan grundas på en läkarundersökning som genomförts vid en senare tidpunkt än den som prövningen avser.
HFD 2016:11
Renovering av bostadsrättslägenhets rök- och ventilationskanaler har inte ansetts utförd i lägenheten och berättigar därmed inte till ROT-avdrag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2016:12
Fråga om inhibition av ett beslut om beredande av vård enligt LVU när den unge inte är föremål för omedelbart omhändertagande.
HFD 2016:13
Fråga om återkrav av EU-stöd.
HFD 2016:14
Avdragsförbudet för kapitalförluster vid avyttring av näringsbetingade andelar som berott på en valutakurs-förändring har inte ansetts strida mot EU-rätten (I). Däremot har avdragsförbudet för kapitalförluster vid avyttring av fordringar mellan företag i intressegemenskap som berott på en ändrad växelkurs mellan euro och svenska kronor ansetts strida mot EU-rätten (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2016:15
Hinder mot att bevilja serveringstillstånd enligt alkohollagen har ansetts föreligga när hyresvärden motsätter sig alkoholservering i lokalen.
HFD 2016:16
Utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag enligt bestämmelserna om beloppsspärr har ansetts innefatta ersättning i form av andelar i det förvärvande företaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2016:17
Uppgifter om kunder samt om namn på anställda och konsulter hos ett bemanningsföretag har ansetts som sådana uppgifter om enskilds affärs- eller driftförhållanden som omfattas av sekretess.
HFD 2016:18
Fråga om synnerliga skäl enligt 5 kap. 10 § körkortslagen kan anses föreligga för att begränsa giltighetstiden av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare när körkortshavaren gjort sig skyldig till rattfylleri - med en alkoholkoncentration som endast med liten marginal överskridit gränsen till det straffbara området - och därefter till en avsevärd hastighetsöverträdelse.
HFD 2016:19
Ett bolag som bedriver kapitalförvaltning med inriktning mot hälso- och sjukvårdsområdet har medgetts rätt till avdrag för utgifter för medicinsk forskning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2016:20
Aktier som förvärvas genom gåva blir inte kvalificerade andelar hos gåvotagaren enbart på den grunden att de var kvalificerade hos givaren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2016:21
Ett tillstånd till bearbetningskoncession enligt minerallagen har inte omfattat för driften nödvändiga anläggningar. Denna begränsning har medfört att en samlad bedömning av verksamhetens påverkan på angränsande Natura 2000-områden inte har gjorts. Rättsprövning.
HFD 2016:22
Andelar i en utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en specialfond vid tillämpningen av bestämmelserna om schablonintäkt i inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2016:23
Ersättning enligt sponsorsavtal för att en idrottsman exponerar ett företags varumärke vid tävlingar har ansetts utgöra sådan ersättning för idrottslig verksamhet som är skattepliktig enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
HFD 2016:24
Kammarrätten har utan yrkande och till klagandens nackdel upphävt förvaltningsrättens dom i viss del. Kammarrättens avgörande har undanröjts med tillämpning av 29 § förvaltningsprocesslagen.
HFD 2016:25
En svensk värdepappersfond har ansetts ha skatterättslig hemvist i Sverige vid tillämpning av ett skatteavtal, trots att den inte är föremål för någon beskattning här.
HFD 2016:26
Luftningsbassänger och flissilor har vid fastighetstaxeringen ansetts utgöra allmänna fastighetstillbehör och inte industritillbehör. Förhandsbesked angående fastighetstaxering.
HFD 2016:27
Fråga om ersättning för kostnader för vård i annat land inom EES.
HFD 2016:28
Chefsinstruktionen för en regiondirektör ansågs innefatta en sådan delegation av beslutanderätt att hans beslut om ny övergripande organisationsstruktur inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömdes vara fattat på regionstyrelsens vägnar och därmed överklagbart. Eftersom det var fråga om ett ärende som det ankom på fullmäktige att besluta i var beslutet olagligt.
HFD 2016:29
Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen.
HFD 2016:30
För ett offentligt biträde som är ett s.k. distansbiträde men som saknar rätt till ersättning för merkostnader, ska ersättning för tidsspillan och utlägg bestämmas utifrån samma schablon som tillämpas för en offentlig försvarare i motsvarande situation.
HFD 2016:31
En kommuns rätt till statlig ersättning för kostnader för mottagande av ensamkommande barn upphör när barnet tagits om hand av en förälder eller den rättsliga vårdnaden överförts till denne.
HFD 2016:32
En frånskild make ska kallas till bouppteckningsförrättning med anledning av den tidigare makens bortgång när bodelning med anledning av äktenskapsskillnaden inte har ägt rum.
HFD 2016:33
Fråga om förutsättningar för att meddela en person som har gjort sig skyldig till försök till dråp tillstånd att inneha skjutvapen.
HFD 2016:34
Förutsättningar för granskningsdispens i kammarrätt.
HFD 2016:35
Vid uppdelning av verksamheten i en koncern på två företag genom en serie korsvisa överlåtelser till underpris har respektive företag - direkt eller indirekt genom dotterföretag - erhållit full kompensation. Överlåtelserna har bedömts utgöra byten som inte medför utdelningsbeskattning av de fysiska personer som är ägare till företagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2016:36
Det har ansetts förenligt med unionsrätten att beskatta en utomlands bosatt person som har förvärvat hela sin inkomst i Sverige med källskatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, när den skattskyldige har haft rätt att välja att i stället bli beskattad enligt inkomstskattelagen.
HFD 2016:37
Vid en prövning mot de allmänna principerna för offentlig upphandling har, framförallt med hänsyn till likabehandlingsprincipen, en upphandlande myndighet ansetts ha handlat rätt när den förkastat ett anbud som inte uppfyllt ett obligatoriskt krav (I) och felaktigt när myndigheten godtagit ett anbud med bortseende från ett sådant krav (II).
HFD 2016:38
Regeringens beslut i ärende om överförande av straffverkställighet har ansetts inte kunna bli föremål för rättsprövning.
HFD 2016:39
Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt) i ett folkbokföringsärende.
HFD 2016:40
Personuppgiftslagens krav på att personuppgifter får behandlas bara om det är lagligt innebär att behandlingen ska vara förenlig med bestämmelserna i den lagen och i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Tillämpning av 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen.
HFD 2016:41
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade har ansetts röra en civil rättighet och därför vara överklagbart.
HFD 2016:42
Ett läkarutlåtande kan inte ersättas med ett intyg från en tandläkare för att styrka ett barns särskilda vård- eller tillsynsbehov enligt bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning i 13 kap. 22 § socialförsäkringsbalken.
HFD 2016:43
En person som behöver ha uppehållstillstånd i Sverige har ansetts sakna rätt till bosättningsbaserade förmåner enligt socialförsäkringsbalken när sådant tillstånd löpt ut.
HFD 2016:44
Fortsatta beslut om tvångsvård av en patient som dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning men som varit avviken sedan mycket lång tid, har inte ansetts proportionerliga.
HFD 2016:45
Korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § inkomstskattelagen har ansetts kunna tillämpas när ett avtal med ett visst villkor ersatts med ett avtal med ett sämre, men i och för sig marknadsmässigt, villkor. Inkomsttaxering 2009-2011.
HFD 2016:46
Arbetsmiljöverkets beslut att vitesförelägga en arbetsgivare att ansvara för tvätt av arbetskläder har ansetts sakna författningsstöd.
HFD 2016:47
Fråga om principerna för rätt till och beräkning av ränta när kupongskatt återbetalas på grund av att skatten har tagits ut i strid med EU-rätten.
HFD 2016:48
Fråga om utformningen av en förvaltningsdomstols avgörande sedan domstolen gjort en sakprövning i ett s.k. desert mål. Även fråga om huruvida ett visst arbetsföretag kan anses ingå i pågående markanvändning och därför inte innebär att ett markområde tas i anspråk i den mening som avses i 2 kap. 11 § första stycket kulturmiljölagen.
HFD 2016:49
Beslut om statsbidrag till organisation har i visst fall ansetts röra en civil rättighet och därför vara överklagbart.
HFD 2016:50
En kommuns upplåtelse av rum till missbrukare har inte ansetts avse stadigvarande bostad. Fastighetsägaren har medgetts frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt.
HFD 2016:51
En del av en fastighet i ett gruppboende som nyttjas av såväl de boende som av personalen och är möjlig att hyra ut separat har ansetts kunna bli föremål för frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt.
HFD 2016:52
Skäl för byte till ett offentligt biträde som den enskilde har särskilt förtroende för har ansetts föreligga när några betydande biträdeskostnader ännu inte kunnat uppstå i målet.
HFD 2016:53
Enbart en ökning av antalet förtroendevalda i en kommunal nämnd utgör inte en förändring i den kommunala nämndorganisationen. Återkallelse av samtliga förtroendeuppdrag i nämnden har därför inte varit lagligen grundad. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.
HFD 2016:54
Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas uppdrag vid förändringar i nämndorganisationen omfattar även kommunstyrelsen. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.
HFD 2016:55
S.k. provsekretess har inte ansetts hindra att ifyllda testblanketter från ett psykologiskt test lämnas ut från Arbetsförmedlingen till en legitimerad psykolog som i sitt arbete använder samma test.
HFD 2016:56
En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen i form av hemtjänstinsatser i samband med sänggåendet på kvällen.
HFD 2016:57
En ändring i kommentarerna till OECD:s modellavtal som inneburit att tillämpningsområdet för artikel 17 i avtalet utvidgats har inte beaktats vid tolkningen av ett dessförinnan ingånget skatteavtal.
HFD 2016:58
En komplementär i ett kommanditbolag tillhandahåller bolaget förvaltningstjänster mot ett arvode som utgår oavsett resultatet i kommanditbolaget. Tillhandahållandet har ansetts utgöra omsättning av tjänster enligt mervärdesskattelagen.
HFD 2016:59
Fråga om ett visst beslut av en myndighet utgör ett normbeslut eller ett förvaltningsbeslut i ett enskilt fall.
HFD 2016:60
En likvidators betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar har i visst fall satts ned med hänvisning till proportionalitetsprincipen.
HFD 2016:61
Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig när andelsägaren i ett fåmansföretag genom ett visst förfarande överlåtit aktierna i företaget till närstående och placerat försäljningsintäkten i ett annat, indirekt ägt, företag samtidigt som den närstående kunnat fortsätta verksamheten utan tillämpning av bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet i 57 kap. inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2016:62
Fråga huruvida länsstyrelses krav på betalning av statens regressfordran avseende lönegarantimedel får överklagas. Även fråga om till vilken del fordran omfattas av ett offentligt ackord.
HFD 2016:63
Fråga om underlaget för skattetillägg ska bestämmas med eller utan beaktande av ingående mervärdesskatt i vissa fall av felaktig redovisning av den utgående mervärdesskatten i skattedeklarationen (I och II).
HFD 2016:64
Ett körkort kan inte återkallas enbart med hänvisning till att körkortshavaren gjort sig skyldig till grovt sjöfylleri.
HFD 2016:65
Särskilda skäl har ansetts föreligga för att befria en djurhållare som lider av demenssjukdom från ansvar för kostnader för omhändertagande av djur.
HFD 2016:66
Fråga om det vid en aktieöverlåtelse mellan två bolag ska anses förekomma sidovederlag i form av arbetsinsatser och överlåtelsen därför inte utgör en underprisöverlåtelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2016:67
Ett statligt bolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för universitet och högskolor (Akademiska Hus AB) har ansetts utgöra ett offentligt styrt organ som ska jämställas med myndighet vid tillämpning av lagen om offentlig upphandling.
HFD 2016:68
Fråga om en anställds förvärv av syntetiska optioner från arbetsgivaren ska ske på sådana villkor att optionerna ska behandlas som värdepapper vid beskattningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2016:69
En förmögenhetsöverföring i form av aktier i ett bolag från föräldrar till en son som är verkställande direktör i bolaget har ansetts ha ett annat syfte än att belöna sonen för hans arbetsprestationer. Inkomstbeskattning har därför inte skett. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2016:70
Det finns förutsättningar för att ta ut kontrollavgift när den personalliggare som hållits tillgänglig för Skatteverket i verksamhetslokalen saknat uppgifter för förfluten tid.
HFD 2016:71
En kamera som är monterad på en drönare har ansetts utgöra en övervakningskamera som kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen (I) medan en kamera som är monterad på vindrutan i en bil eller på ett cykelstyre inte har ansetts utgöra en sådan kamera (II).
HFD 2016:72
Den omständigheten att revisionsberättelsen saknat ett ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet bör beviljas eller inte har inte medfört att kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan har ansetts olagligt.
HFD 2016:73
Skatteverket kan inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige fatta ett beslut som i förhållande till såväl tidigare beslut som den skattskyldiges yrkanden är till nackdel för den skattskyldige.
HFD 2016:74
Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall fatta beslut enligt LVU att inte röja den unges vistelseort.
HFD 2016:75
Upplåtelse av s.k. serverrack i en datorhall har ansetts utgöra uthyrning av fast egendom. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2016:76
De inskränkningar i en fastighetsägares förfoganderätt som ett beslut om utvidgat strandskydd medför har inte ansetts innebära en oproportionerlig begränsning av dennes möjligheter att fortsatt bedriva skogsbruk eller annars nyttja fastigheterna.
HFD 2016:77
Möjligheten att få tillstånd att förvara vapen hos någon annan förutsätter inte att vapeninnehavaren är bosatt i Sverige och inte heller att förvaringen är en tillfällig lösning.
HFD 2016:78
Fråga om hur sanktionsavgift ska bestämmas när ett fordon brukats trots att färdskrivarutrustningen inte besiktigats.
HFD 2016:79
När en upphandlande myndighets beslut att avbryta en upphandling är föremål för prövning i domstol ska ett samtidigt pågående mål om överprövning av själva upphandlingen inte skrivas av.
HFD 2016:80
Arbetsgivarens delfinansiering av ett medlemskap hos ett friskvårdsföretag som, förutom möjlighet till fysisk träning, även ger fri tillgång till bl.a. relaxavdelning, träningskläder och hälsodrinkar har inte ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2016:81
Fråga om det finns förutsättningar för befrielse från kontrollavgift enligt bestämmelserna om kassaregister.
HFD 2016:82
Internetbaserad sjukvård där legitimerade läkare diagnostiserar och behandlar patienter utan att träffa dem fysiskt har ansetts vara undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
HFD 2016:83
En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet sedan ett av Försäkringskassan meddelat beslut om återkrav vunnit laga kraft på grund av att omprövning inte begärts i tid.
HFD 2016:84
Kriminalvården har rätt att återkalla ett meddelat besökstillstånd med stöd av bestämmelserna i fängelselagen.
HFD 2016:85
Vid offentlig upphandling är likabehandlingsprincipen av avgörande betydelse för vilka ändringar som kan ske av ett avtals innehåll under avtalstiden.
HFD 2016:86
En förälder till ett kroniskt sjukt barn har inte rätt till tillfällig föräldrapenning vid vård av barnet då barnets anpassade förskola är stängd och kommunen inte erbjuder något lämpligt alternativ.
HFD 2016:87
En kommun har rätt att kräva att en enskild som begär ersättning för kostnader för personlig assistans, ger in underlag som möjliggör en bedömning av kostnadernas skälighet även om ersättningsanspråket inte överstiger schablonbeloppet för den statliga assistansersättningen.
HFD 2016:88
En avfallsanläggning var indelad i olika områden med olika verksamheter vilka bedrevs med stöd av separata miljötillstånd. Varje delområde har ansetts utgöra en egen avfallsanläggning vid tillämpningen av lagen om skatt på avfall.
HFD 2016:89
Fråga om förutsättningar för licensjakt efter varg.
HFD 2016 not 1
Beslut den 5 februari 2016 i mål 2320-15
HFD 2016 not 2
Dom den 5 februari 2016 i mål 4188-15
HFD 2016 not 3
Beslut den 24 februari 2016 i mål 3668-15
HFD 2016 not 4
Beslut den 2 mars 2016 i mål 4488-15
HFD 2016 not 5
Dom den 8 mars 2016 i mål 7180-15
HFD 2016 not 6
Beslut den 16 mars 2016 i mål 6838-15
HFD 2016 not 7
Dom den 18 mars 2016 i mål 6460-14
HFD 2016 not 8
Beslut den 8 april 2016 i mål 5489-15
HFD 2016 not 9
Dom den 8 april 2016 i mål 6744-15
HFD 2016 not 10
Dom den 20 april 2016 i mål 6892-14
HFD 2016 not 11
Beslut den 20 april 2016 i mål 227-16
HFD 2016 not 12
Dom den 3 maj 2016 i mål 2393-14
HFD 2016 not 13
Beslut den 3 maj 2016 i mål 6636-15
HFD 2016 not 14
Beslut den 10 maj 2016 i mål 2585-15
HFD 2016 not 15
Dom den 18 maj 2016 i mål 728-16
HFD 2016 not 16
Dom den 26 maj 2016 i mål 5332-14
HFD 2016 not 17
Beslut den 24 maj 2016 i mål 5141-15
HFD 2016 not 18
Beslut den 8 juni 2016 i mål 5405–5407-15
HFD 2016 not 19
Dom den 13 juni 2016 i mål 1376–1383-15
HFD 2016 not 20
Dom den 22 juni 2016 i mål 5293-15 och 5645-15
HFD 2016 not 21
Beslut den 28 juni 2016 i mål 1026-16
HFD 2016 not 22
Beslut den 20 juni 2016 i mål 549–551-16
HFD 2016 not 23
Dom den 22 juni 2016 i mål 211-16
HFD 2016 not 24
Dom den 10 oktober 2016 i mål 2172-16
HFD 2016 not 25
Beslut den 6 oktober 2016 i mål 3400-16
HFD 2016 not 26
Beslut den 27 september 2016 i mål 249-16
HFD 2016 not 27
Dom den 14 november 2016 i mål 4080-15
HFD 2016 not 28
Dom den 7 november 2016 i mål 2828-16
HFD 2016 not 29
Dom den 8 november 2016 i mål 1743-16
HFD 2016 not 30
Beslut den 18 november 2016 i mål 3425-16
HFD 2016 not 31
Dom den 8 november 2016 i mål 2184-16
HFD 2016 not 32
Beslut den 13 december 2016 i mål 2361-16