HFD 2019:1
En myndighet kan avslå en begäran om utlämnande av allmänna handlingar - såväl genom tillhandahållande på stället som i form av kopia eller avskrift - med hänvisning till att handlingarna är i ett sådant skick att ett utlämnande skulle leda till att de förstörs.
HFD 2019:2
Ett av en underinstans meddelat positivt förhandsbesked om merkostnader för ett offentligt biträde som är ett distansbiträde gäller även under ett måls eller ärendes fortsatta handläggning i en överinstans.
HFD 2019:3
När beräkningsunderlaget för tillfällig föräldrapenning bestäms ska det bortses från arvode för uppdrag som familjehemsförälder.
HFD 2019:4
Det krävs inte att ett dödsbo skiftas under dödsåret för att medel på ett skogskonto genom arv ska kunna föras över till en närstående till arvlåtaren utan att detta utlöser beskattning. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2019:5
Fråga om föräldrapenning ska klassificeras som en moderskaps- och likvärdig faderskapsförmån eller som en familjeförmån enligt förordning 883/2004.
HFD 2019:6
Fråga om det förekommit osanna fakturor i näringsverksamhet (jfr HFD 2012 ref. 69). Även fråga om s.k. reformatio in melius.
HFD 2019:7
Kontinuiteten i beskattningen enligt reglerna om kvalificerade fusioner ska ges företräde framför beskattningsordningen för privatbostadsföretag. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2019:8
En legitimerad lärare kan meddelas varning på grund av ett agerande som har skett utanför lärarrollen. För att varning ska meddelas på grund av en enstaka händelse krävs att det är fråga om ett klandervärt agerande av allvarligt slag.
HFD 2019:9
Fråga om bevisbörda och beviskrav vid ändring av identitetsuppgifter i folkbokföringen.
HFD 2019:10
Fråga om ett beslut att inte bevilja ersättning för resekostnader i samband med sjukhusvård avser en civil rättighet enligt artikel 6.1 EKMR och därför ska kunna bli föremål för domstolsprövning.
HFD 2019:11
När avgift för bostad i särskilt boende fastställs ska den enskilde först tillgodoräknas ett förbehållsbelopp som är avsett att täcka normala levnadskostnader. Fråga om hur den del av beloppet som avser andra kostnader än boendekostnaden ska bestämmas när den enskilde inte har en viss kostnad därför att den ingår i avgiften.
HFD 2019:12
Fråga om obegränsad skattskyldighet på grund av väsentlig anknytning till Sverige när en person har varit bosatt utomlands sedan 14 år tillbaka. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2019:13
Beskattningstidpunkten för inkomster som härrör från en utländsk pensionsordning ska bestämmas utan beaktande av när skattskyldigheten inträder i det land där inkomsterna är intjänade. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2019:14
Fråga i mål om sjukpenning hur det ska avgöras om skada eller funktionsnedsättning till följd av en olycka är av sådant slag att det kan anses oskäligt att pröva den försäkrades arbetsförmåga mot förvärvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.
HFD 2019:15
Fråga om, och i så fall under vilka förutsättningar, ett övertagande företag vid en kvalificerad fusion får fortsätta att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning av inventarier när förutsättningarna för denna avskrivningsmetod inte var uppfyllda hos det överlåtande företaget. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2019:16
Fråga om hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader i ärende eller mål om skatt.
HFD 2019:17
Felaktiga utbetalningar av bostadstillägg har ansetts orsakade av att den enskilde lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan även när beslutsmyndigheten haft tillgång till korrekt information hos en annan myndighet men dessa uppgifter faktiskt inte har tillförts ärendet. Även fråga om ett i en journal antecknat ställningstagande utgör ett överklagbart beslut.
HFD 2019:18
Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal ska få bestå trots att förutsättningarna för att förklara avtalet ogiltigt är uppfyllda.
HFD 2019:19
Skada till följd av olyckshändelse som inträffat i samband med intag av mat på arbetsplatsen under ett måltidsuppehåll har ansetts vara en arbetsskada.
HFD 2019:20
Utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden får dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll.
HFD 2019:21
Försäkringskassans ställningstagande att inte längre betala ut assistansersättning direkt till en viss assistansanordnare utgör inte ett överklagbart beslut.
HFD 2019:22
En femdagarskurs i redovisning som äger rum i ett annat EU-land än Sverige och tillhandahålls beskattningsbara personer omfattas av begreppet tillträde till evenemang i 5 kap. 11 a § mervärdesskattelagen och är därför omsatt utomlands. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
HFD 2019:23
Fråga om vilken betydelse det fria vårdvalet har för rätten till ersättning för kostnader för vård i ett annat land inom EES-området.
HFD 2019:24
En handling som översänts till domstol för prövning av om sekretess föreligger är inkommen och därmed allmän hos domstolen (I). En sådan handling anses däremot inte tillförd målet och en klagande har därför inte rätt att ta del av den med stöd av bestämmelsen om partsinsyn (II).
HFD 2019:25
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är inte förhindrad att pröva en anmälan om återkallelse av legitimation på grund av att en fastställd prövotidsplan inte följs, när beslutet om prövotid gäller omedelbart men inte har vunnit laga kraft.
HFD 2019:26
Förutsättningar för att återkalla ett serveringstillstånd har i ett visst fall inte ansetts föreligga när tillståndshavaren efter det att omprövningsärendet inletts har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de missförhållanden som föranlett omprövningen.
HFD 2019:27
Byggnader med bostäder som används för internatboende vid en folkhögskola har ansetts utgöra skolbyggnad enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen.
HFD 2019:28
Särskilda skäl för att återkalla en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin föreligger när Arbetsförmedlingen har gjort vad som inom ramen för programmet ankommer på myndigheten, men utan att det har resulterat i att deltagaren har fått ett arbete.
HFD 2019:29
Handlingar som ingick i en av Kriminalvården granskad och kvarhållen försändelse till en intagen var allmänna eftersom undantaget för befordran av brev inte ansetts tillämpligt.
HFD 2019:30
Det är inte förenligt med unionsrätten att ta ut kupongskatt på utdelningar som lämnas till ett utländskt livförsäkringsföretag när utdelningarna avser aktier som ingår i en pensions- eller kapitalförsäkring för vilken försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt. Förhandsbesked om kupongskatt.
HFD 2019:31
SJ har ansetts bedriva sådan verksamhet bestående i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen.
HFD 2019:32
Fråga om ett kommunalt nämndutskott överskridit sin befogenhet enligt kommunallagen vid beslut om att godkänna ett avtal om marköverlåtelse i ett medialt uppmärksammat ärende.
HFD 2019:33
Ett bidrag från en arbetsgivare om 6 500 kr till friskvårdsaktiviteter utgör inte en personalvårdsförmån av mindre värde. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2019:34
Kravet på månadsvis redovisning av assistans som utförs i avvaktan på beslut i ärende om assistansersättning gäller inte assistans som utförs under tid då ärendet överprövas i domstol.
HFD 2019:35
Fråga om hur sanktionsavgift för transportföretag ska bestämmas när förarkort har använts felaktigt.
HFD 2019:36
Fråga om ett företag har fått fast driftställe i Sverige enligt skatteavtalet mellan Sverige och Polen genom att tiden för byggnadsverksamhet här har överstigit tolv månader. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2019:37
En internetbaserad tränartjänst har inte ansetts vara en sådan tjänst inom idrottsområdet som omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdes-skatt.
HFD 2019:38
En företrädare för en juridisk person har ansetts kunna bli betalningsskyldig för överskjutande ingående mervärdesskatt även om företrädaren inte personligen lämnat oriktiga uppgifter.v
HFD 2019:39
Bestämmelserna om onormalt låga anbud är inte tillämpliga på sådana priser som ligger till grund för utvärderingen av ett anbud i en upphandling men som inte utgör avtalsvillkor.
HFD 2019:40
Ovillkorade aktieägartillskott som har lämnats till ett underskottsföretag får inte räknas med i utgiften för för-värvet av det bestämmande inflytandet vid tillämpning av beloppsspärren. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2019:41
En försäkrad som är arbetslös omfattas av rätten till förebyggande sjukpenning.
HFD 2019:42
Fråga om för vilken tid som förebyggande sjukpenning kan lämnas.
HFD 2019:43
Fråga om förutsättningarna för att ett enskilt organs beslut om statsbidrag ska kunna prövas av allmän förvaltningsdomstol.
HFD 2019:44
En forsränningstur har inte ansetts vara en sådan tjänst avseende förevisning av naturområden m.m. som omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
HFD 2019:45
Tillhandahållande av en tjänst som innehåller flera delar, bl.a. ett system för kassahantering, har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande som inte omfattas av undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
HFD 2019:46
Fråga om upplåtelse av möblerade lägenheter utgör skattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
HFD 2019:47
Bostadsrätter som avyttrats av ett bolag har ansetts utgöra lagertillgångar.
HFD 2019:48
Fråga i mål om sjukersättning hur det ska avgöras om en försäkrad har en sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på arbetsmarknaden.
HFD 2019:49
Ett amerikanskt s.k. DISC-bolag har inte ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2019:50
Ingående mervärdesskatt som hänför sig till en installation av en solcellsanläggning på en bostadsbyggnad omfattas inte av avdragsförbudet för stadigvarande bostad till den del skatten kan anses hänförlig till skattepliktig försäljning av el.
HFD 2019:51
Innebörden av Skatteverkets kommunikationsskyldighet.
HFD 2019:52
Ett aktiebolag avser att mot var och en av bolagets verksamhetsgrenar emittera en serie preferensaktier. Aktier i respektive serie kommer att förvärvas av de som arbetar i verksamhetsgrenen och utdelningen på aktierna bestämmas utifrån resultatet i den. Utdelningen har ansetts utgöra ersättning för en arbetsprestation som ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2019:53
Fråga om hur bestämmelserna om avdrag för kostnader för tryggande av pensionsutfästelser ska tillämpas på utfästelser till anställda i en utländsk filial som har lämnats och tryggats enligt en pensionsordning i det land där filialen är etablerad.
HFD 2019:54
En hyresvärds och bostadsrättsförenings tillhandahållanden av el och/eller vatten, som debiteras utifrån nyttjanderättshavarnas faktiska förbrukning vilken kontrolleras genom enskilda mätare i varje lägenhet, har ansetts vara fristående från bostadsupplåtelsen och därmed skattepliktiga. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
HFD 2019:55
SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som avslutat sina studier en kortare tid före beräknad förlossning (jfr HFD 2014 ref. 11).
HFD 2019:56
Behov av hjälp med sminkning ingår inte i det grundläggande behovet personlig hygien enligt 9 a § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
HFD 2019:57
Namnen Ford, Prins och J har godkänts som förnamn (I-III).
HFD 2019:58
I en offentlig upphandling får en upphandlande myndighet förlänga en avtalsspärr under en pågående spärrperiod.
HFD 2019:59
En stiftelse som lämnar bidrag till ett aktiebolag som utan vinstsyfte bedriver utbildning och vetenskaplig forskning har ansetts främja ett allmännyttigt ändamål. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2019:60
Vid uttag av arbetsgivaravgifter har det inte funnits förutsättningar för att åsidosätta ett uppdragsavtal och bortse från det förhållandet att den som i avtalet har angetts som uppdragstagare varit godkänd för F-skatt.
HFD 2019:61
En förvaltningsdomstols avgörande i mål om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, som innebär att den enskilde har nekats visst stöd, utgör inte hinder mot att socialnämnden prövar samma sak på nytt. Fråga om res judicata.
HFD 2019:62
En tobaksprodukt har ansetts vara röktobak och därmed skattepliktig till tobaksskatt.
HFD 2019:63
Fråga om socialnämnden får avbryta en insats i form av vård i familjehem på den grunden att nämnden anser att det inte längre finns något behov av sådan vård.
HFD 2019:64
Fråga om ett generellt utformat ändringsförbehåll i stadgarna för en s.k. äldre stiftelse är ogiltigt i sin helhet.
HFD 2019:65
Fråga om det förelegat förutsättningar för att i ett samordnat upphandlingsförfarande använda direktupphandling på grund av att upphandlingens värde inte överstigit direktupphandlingsgränsen eller på grund av synnerlig brådska. Även fråga om en upphandlande myndighet haft rätt att överklaga en domstols beslut att ett avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.
HFD 2019:66
En anmälan från en läkare där det endast anges att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen har ansetts utgöra ett tillräckligt underlag för ett beslut att omhänderta patientens skjutvapen.
HFD 2019:67
Fråga om ett kommunalt bolags prissättning av utfört arbete avseende anslutning till bolagets fibernät innebär att arbetet inte räknas som skattereduktionsgrundande hushållsarbete på grund av att kommunen ska anses ha lämnat bidrag eller annat ekonomiskt stöd för arbetet.
HFD 2019:68
Det utgör omsättning av en tjänst när en hästägare som är en beskattningsbar person låter en häst starta i en travtävling där tävlingsarrangören lämnar en ersättning om 500 kr till samtliga startande oavsett placering. Beskattningsunderlaget ska bestämmas till detta belopp även om hästägaren får ytterligare ersättning baserad på hästens placering i loppet. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
HFD 2019:69
Vid prövningen av rätt till sjukersättning ska inte bortses från rehabiliteringsåtgärder av det skälet att de bedöms kunna förbättra arbetsförmågan först efter det att den försäkrade har fyllt 65 år.
HFD 2019:70
En förvaltningsrätt var inte domför med en lagfaren domare ensam i ett socialförsäkringsmål. Målet har visats åter till förvaltningsrätten för ny behandling.
HFD 2019:71
Ett offentligt biträde i ett mål om vård enligt lagen om vård av unga har inte ansetts ha rätt till ersättning för kostnad för utskrift av en vårdutredning som översänts i elektronisk form.
HFD 2019:72
Fråga om ingripande enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning när en anmälan om en transaktion, som skulle ha gjorts senast tredje affärsdagen efter det att transaktionen genomfördes, gjorts efter denna dag men före den fjärde affärsdagen.
HFD 2019 not 1
Dom den 25 januari 2019 i mål 415-18
HFD 2019 not 2
Dom den 25 januari 2019 i mål 2063-17
HFD 2019 not 3
Dom den 7 januari 2019 i mål 5563-17
HFD 2019 not 4
Dom den 21 februari 2019 i mål 6518-17
HFD 2019 not 5
Dom den 19 februari 2019 i mål 2658-18
HFD 2019 not 6
Dom den 11 februari 2019 i mål 6506-18
HFD 2019 not 7
Beslut den 14 februari 2019 i mål 3594-18
HFD 2019 not 8
Beslut den 25 februari 2019 i mål 6179-18
HFD 2019 not 9
Dom den 8 mars 2019 i mål 229-18
HFD 2019 not 10
Dom den 11 mars 2019 i mål 6534-18
HFD 2019 not 11
Beslut den 25 mars 2019 i mål 5922-18
HFD 2019 not 12
Dom den 16 april 2019 i mål 3873-18
HFD 2019 not 13
Beslut den 15 april 2019 i mål 1005-18
HFD 2019 not 14
Beslut den 2 april 2019 i mål 4847-18
HFD 2019 not 15
Dom den 8 maj 2019 i mål 3290-18
HFD 2019 not 16
Dom den 7 maj 2019 i mål 1137-19
HFD 2019 not 17
Dom den 27 maj 2019 i mål 988-18
HFD 2019 not 18
Dom den 4 juni 2019 i mål 5375-17
HFD 2019 not 19
Beslut den 5 juni 2019 i mål 1478–1482-19
HFD 2019 not 20
Dom den 19 juni 2019 i mål 1913-18
HFD 2019 not 21
Beslut den 20 juni 2019 i mål 2270-19
HFD 2019 not 22
Beslut den 19 juni 2019 i mål 5079-18
HFD 2019 not 23
Beslut den 24 juni 2019 i mål 300-19
HFD 2019 not 24
Beslut den 23 maj 2019 i mål 755-19
HFD 2019 not 25
Beslut den 18 september 2019 i mål 6696-18
HFD 2019 not 26
Dom den 30 oktober 2019 i mål 236-19
HFD 2019 not 27
Dom den 30 oktober 2019 i mål 2659-19
HFD 2019 not 28
Beslut den 30 oktober 2019 i mål 2451-19
HFD 2019 not 29
Dom den 28 november 2019 i mål 1962-19
HFD 2019 not 30
Dom den 3 december 2019 i mål 4345-18
HFD 2019 not 31
Dom den 16 december 2019 i mål 3978-18
HFD 2019 not 32
Dom den 9 december 2019 i mål 3078-19
HFD 2019 not 33
Dom den 11 december 2019 i mål 6881-18
HFD 2019 not 34
Beslut den 12 december 2019 i mål 2661-19
HFD 2019 not 35
Beslut den 10 december 2019 i mål 1733-19
HFD 2019 not 36
Dom den 16 december 2019 i mål 5542-19
HFD 2019 not 37
Beslut den 20 december 2019 i mål 4165-16
HFD 2019 not 38
Beslut den 20 december 2019 i mål 5544-16
HFD 2019 not 39
Beslut den 21 oktober 2019 i mål 17-19 och 18-19
HFD 2019 not 40
Dom den 9 september 2019 i mål 4951-18
HFD 2019 not 41
Beslut den 20 december 2019 i mål 5507-19
HFD 2019 not 42
Dom den 19 december 2019 i mål 779-19
HFD 2019 not 43
Dom den 9 december 2019 i mål 3809-19