Narkotikastrafflag (1968:64)

(NSL)

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1968-03-08
Ändring införd
SFS 1968:64 i lydelse enligt SFS 2019:355
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som olovligen

 1. överlåter narkotika,
 2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,
 3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,
 4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,
 5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller
 6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika

[S2]döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.

[S3]Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och olovlig befattning i vissa fall med narkotika finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1228).

 • NJA 1982 s. 525:Fråga, i tre särskilda fall i mål om ansvar enligt narkotikastrafflagen (1968:64), i vad mån åklagarens gärningsbeskrivning över huvud innefattade påståenden om någon enligt nämnda lag straffbar gärning. Tillika frågor om vilka krav som skall ställas på bevisningens styrka.
 • NJA 2008 s. 653:Innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk har bedömts som narkotikabrott av normalgraden. Även fråga om påföljd för brottet.
 • NJA 2012 s. 535:Brottsrubricering och straffvärdebedömning avseende en narkotikatransport från Danmark till Sverige (drygt 67 kg cannabis).
 • RH 2008:69:Innehav i överlåtelsesyfte av 107 gram kokain med en halt av cirka 8 procent kokainhydroklorid har inte bedömts som grovt narkotikabrott.
 • RH 2012:134:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2018 s. 649:Den som har brukat narkotika som tidigare utgjort del av eget innehav ska som huvudregel inte ersätta staten för rättegångskostnad för provtagning och undersökning, om kostnaden avser utredning som gäller bruket av narkotikan.
 • RH 2007:76:Tilltalads invändning om ansvarsfrihetsgrund har, trots att den inte motbevisats, lämnats utan avseende som alltför oprecis. Dessutom fråga om straffvärdet av narkotikabrott bestående av innehav av hemodlad cannabis med varierande THC-halt.
 • NJA 2019 s. 531:CBD-olja som innehåller THC utgör en beredning enligt psykotropkonventionen och är därmed att anse som narkotika. Det strider inte mot legalitetsprincipen att anse oljan som narkotika vid tillämpning av narkotikastrafflagen, trots att den THC som finns i oljan härrör från laglig industrihampa.
 • RH 2012:141:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2013:65:Avsaknad av haltbestämning av narkotika har inte lett till att åtal för grovt narkotikabrott ogillats och har inte heller påverkat straffvärdet när inga omständigheter framförts som gett skäl att anta att den aktuella narkotikan skulle avvika från vad som vanligen anses vara normal renhetsgrad. - Grunderna för bestämmelsen i 34 kap. 3 § andra stycket brottsbalken har ansetts vara tillämpliga när den tidigare påföljden ådömts genom slutligt beslut enligt vilket påföljd som bestämts i dom (skyddstillsyn) undanröjts.
 • RH 2013:57:Offentlig försvarare nekades ersättning för kostnad för utskrift av förundersökningsprotokoll som han erhållit i elektronisk form, eftersom sådana kostnader ansågs bli ersatta inom ramen för ersättningen för arbete.
 • RH 2012:35:Hovrätten har funnit att innehav av 6,84 gram cannabisharts vid intagningen till en kriminalvårdsanstalt, trots avsikt att ta med sig narkotikan in på anstalten, ska rubriceras som narkotikabrott, ringa brott, eftersom risken för upptäckt varit uppenbar.
 • RH 2012:98:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:126:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2011 s. 357:Straffvärdebedömning i narkotikamål (mefedron).
 • RH 2005:13:De i NJA 1998 s. 24 angivna riktlinjerna för straffmätning vid narkotikabrott avseende Rohypnol har, även efter det att synen på straffvärdet vid hantering av detta preparat ändrats genom NJA 2003 s. 339, fortfarande ansetts gälla för andra bensodiazepinpreparat, i detta fall Valium.
 • RH 2012:128:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2012 s. 70:Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (amfetamin).
 • RH 1999:79:Straffet för narkotikabrott har satts avsevärt högre än eljest med hänsyn till narkotikans renhetsgrad.
 • RH 2012:113:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:107:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:105:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2012 s. 528:Brottsrubricering och straffvärdebedömning av narkotikabrott (87,53 gram kokain).
 • NJA 1981 s. 519:Odlande av cannabisväxter har ansetts innefatta narkotikainnehav. 1 § narkotikastrafflagen (1968:64) och 1 § narkotikaförordningen (1962:704).
 • RH 2007:85:Fråga i visst fall om ett narkotikabrott bestående i innehav av fyra tabletter Subutex à 8 mg är ringa.
 • RH 2012:122:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2012 s. 849:Innehav av 50 tabletter ecstasy har bedömts som narkotikabrott av normalgraden medan innehav av fem tabletter har bedömts som ringa brott. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och 140 dagsböter.
 • NJA 1981 s. 444:Innehav av narkotika? 1 § narkotikastrafflagen.
 • RH 2008:66:En person som varit intagen på en LVM-institution har innehaft och brukat en mindre mängd heroin. Fråga om narkotikabrottet ska bedömas som ringa.
 • NJA 1982 s. 325:En person, vilken såsom intagen i kriminalvårdsanstalt där innehaft 0,7 g cannabisharts som han avsett att överlämna till en annan i anstalten intagen, har härför dömts jämlikt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64) för narkotikabrott. Brottet har ansetts böra förskylla fängelse.
 • NJA 1986 s. 736:Frågor i mål om ansvar å den som vid en rad tillfällen förvärvat narkotika för omedelbar konsumtion, huruvida straffbart innehav uppkommit och, om så var fallet, huruvida förvärven skulle bedömas vart för sig såsom narkotikaförseelse eller tillsammans som ett narkotikabrott. 1 och 2 §§ narkotikastrafflagen (1968:64) i dess lydelse närmast före d 1 juli 1983 och d 1 mars 1985.
 • RH 2002:38:Straffmätning vid innehav av bl.a. 100 Ecstacy-tabletter.
 • RH 2012:111:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2018 s. 983:Dos?
 • RH 2012:115:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 1998 s. 512:Framställning av cannabis (marijuana) genom odling i hemmet har, med hänsyn till den mängd som producerats i förening med att odlingen bedrivits i stor skala, systematiskt och med användning av avancerad utrustning, bedömts som grovt narkotikabrott. - Även fråga om tillämpning av 51 kap 23 a § RB.
 • RH 2007:86:Fråga om beaktande av andra omständigheter än mängd och art narkotika vid bestämmande av straffvärde och straffmätning i mål om ansvar för narkotikabrott.
 • RH 2012:131:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:116:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:138:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:88:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:123:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:146:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:135:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:117:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 1997 s. 522:Innehav för eget bruk av en liten mängd amfetamin har bedömts som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64). Tillika fråga om straffmätningen.
 • RH 2012:145:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 1983 s. 754:Fråga om avvägning av farlighetsgraden hos kokain som underlag för bedömande huruvida visst narkotikabrott bör anses grovt och för straffmätningen (I och II).
 • RH 2012:90:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:94:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2017 s. 415:Den som har brukat narkotika som tidigare har utgjort del av eget innehav av narkotika, ska dömas endast för straffbart innehav, som konsumerar det straffbara bruket.
 • RH 2014:31:Olovlig framställning av mindre mängd cannabis avsedd för eget bruk har bedömts som ringa narkotikabrott. Även fråga om bötesstraffets nivå.
 • RH 2010:11:Fråga i visst fall om narkotikabrott, bestående i hantering av Oxycontin-tabletter med den verksamma substansen oxikodon, är grovt.
 • RH 1995:65:Hantering av ett parti narkotika om ca 100 gram har inte bedömts som grovt narkotikabrott då den faktiska mängd kokain som ingått i partiet inte kunde antas vara så stor. Att de tilltalade för egen del trott sig ha hanterat en väsentligt större mängd kokain har beaktats vid bedömningen av straffvärdet inom ramen för straffskalan för narkotikabrott (1 § narkotikastrafflagen).
 • RH 2012:79:Fråga om gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott vid innehav av ecstasy.
 • RH 2010:3:Tilltalad, som transporterat narkotika i bil vid färd från Lettland till Sverige och som vid ankomsten till Sverige gripits vid tullstationen i Stockholms Frihamn, har åtalats för narkotikasmuggling och narkotikabrott men endast fällts till ansvar för narkotikasmuggling.
 • RH 1996:101:Hantering av sammanlagt 260 kg respektive 329 kg kat har bedömts som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen. Långa fängelsestraff har ådömts.
 • RH 2012:101:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:142:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:114:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:95:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:125:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:133:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:109:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:129:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 1998 s. 24:Grovt narkotikabrott (Rohypnol)?
 • RH 2012:93:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:140:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 1996 s. 478:Befattning med en liten mängd metadon har ansetts som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64).
 • RH 2012:110:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:132:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:137:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2015:21:Var köp av beslagtagen narkotika ett straffbart försök till narkotikabrott?
 • RH 2012:144:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:87:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:127:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:97:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2008:49:Innehav av två tabletter Subutex á 8 mg har bedömts som ringa narkotikabrott.
 • NJA 2011 s. 799:Straffvärdebedömning avseende organiserad narkotikahandel via internet (mefedron och MDPV).
 • NJA 1992 s. 524:Försök till narkotikabrott har ansetts föreligga redan när det första ledet i den av flera kemiska processer bestående tillverkningen av amfetamin påbörjats. Kemikalier som varit avsedda för tillverkning av amfetamin har ansetts utgöra hjälpmedel vid tillverkningen och har tillsammans med viss utrustning samt handböcker och recept ansetts vara av sådan art att anskaffande och förvaring därav utgjort straffbar förberedelse till narkotikabrott.
 • RH 2012:143:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2004:26:Innehav, huvudsakligen i överlåtelsesyfte, av 12,89 gram heroin och 2,32 gram fentanyl har bedömts som narkotikabrott av normalgraden. Frågan om fentanylens större farlighet i jämförelse med heroin kunde motivera att brottet skulle rubriceras som grovt narkotikabrott har besvarats nekande.
 • RH 2012:136:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2008:20:Enbart den omständigheten att det saknas utredning om renhetsgraden av narkotika, som varit föremål för olaglig hantering, medför inte att straffet ska sättas lägre än normalt vid ett rent mängdresonemang.
 • RH 2012:124:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:104:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2012 s. 650:Narkotikabrott (mefedron). Gränsdragningen mellan brott av normalgraden och brott som är att anse som ringa. Även fråga om påföljdsval.
 • NJA 2003 s. 473:En person som hyr ut ett rum i sin lägenhet får kännedom om att hyresgästen förvarar narkotika i rummet. Fråga om hyresvärden genom att förhålla sig helt passiv har gjort sig skyldig till narkotikabrott eller medverkan till sådant brott.
 • NJA 2012 s. 115:Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (ecstasy).
 • NJA 1992 s. 679:I anledning av åtal för försök till grovt narkotikabrott uppkommer fråga om dels huruvida försökspunkten uppnåtts dels huruvida faran för brottets fullbordan varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. (Prejudikatfrågedispens) Eftersom påföljdsfrågan inte kom under HD:s bedömning, uttalade sig HD inte i frågan om avräkning av häktningstid.
 • NJA 1991 s. 110:Fråga om narkotikahandel förelegat i den mening som avses i 1 § 5 narkotikastrafflagen (1968:64).
 • RH 1994:101:Narkotikabrott och försök till varusmuggling avseende 28,9 gram cannabisharts har med hänsyn till tillvägsgångssättet vid smugglingsförsöket ansetts icke kunna utgöra ringa brott.
 • NJA 1982 s. 64:En i kriminalvårdsanstalt intagen person A anmodade brevledes B att inköpa ett parti cannabisharts och söka föra in partiet på anstalten samt överlämna det till A. B efterkom dock inte anmaningen. I mål om ansvar för A för stämpling till narkotikabrott har det ansetts böra antagas att A avsett att partiet skulle inköpas för hans räkning och att B skulle försträcka honom köpeskillingen. Då ett fullgörande av uppdraget från B:s sida under dessa förhållanden inte skulle ha innefattat någon överlåtelse av narkotika från B till A, har åtalet ogillats.
 • NJA 2001 s. 86:Fråga om påföljd för artbrottslighet (varusmugglingsbrott och narkotikabrott avseende kat) med ett straffvärde av fyra månader.
 • RH 2011:29:Olovlig framställning av 21,1 gram cannabis med låg THC-halt har bedömts som narkotikabrott av normalgraden. Påföljden har bestämts till fängelse. Även fråga om bevisvärdet av en av ett polisbefäl upprättad handling, vari intygas att ett visst beslag utgör hasch.
 • RH 2012:103:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 1992 s. 108:Fråga om tillämpningen av 1 eller 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt om påföljden för ringa narkotikabrott.
 • RH 2012:118:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2001:61:Överlåtelse av 94 tabletter innehållande ecstacy (MDMA) har bedömts som narkotikabrott av normalgraden.
 • RH 2012:96:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:89:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 1993 s. 292:En svensk medborgare har med ett utländskt fartyg transporterat narkotika från internationellt vatten utanför Marocko dels direkt till Nederländerna dels via Danmark och Storbritannien till Nederländerna. Påföljden har bestämts med hänsyn till nederländsk lag, som har lägst straffmaximum.
 • RH 2012:130:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2012 s. 510:Brottsrubricering och straffvärdebedömning av narkotikabrott (4 973 tabletter ecstasy).
 • RH 2012:92:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 1989 s. 498:I framställning från Amerikas Förenta Stater begärs utlämning för brott, bestående i att gärningsmannen på beställning försålt narkotika till en person som utan hans vetskap var polisman i tjänsteutövning. Fråga om gärningen motsvarar brott enligt svensk lag.
 • NJA 2011 s. 675:Brottsrubricering och straffvärdebedömning i mål om narkotikabrott och narkotikasmuggling avseende syntetiska katinoner.
 • RH 2012:108:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 1983 s. 887:Ett sådant handhavande av narkotika som äger rum i direkt anslutning till konsumtion har inte ansetts utgöra innehav i narkotikastrafflagens mening. Tillika fråga om val av påföljd för narkotikabrott.
 • RH 2012:139:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 1981 s. 825:Utvisning?
 • NJA 2017 s. 45:Påföljden för innehav i överlåtelsesyfte av 0,34 gram heroin har bestämts till skyddstillsyn med samhällstjänst.
 • NJA 2012 s. 144:Straffvärdebedömning av transport, förvaring och innehav av 97 kg cannabisharts.
 • RH 2012:91:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2009:62:Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott angående hantering av amfetamin (drygt 1,7 kg) och hasch (drygt 2,2 kg).
 • NJA 1997 s. 193:Innehav av en liten mängd heroin har ansetts som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64).
 • NJA 2007 s. 557:Enligt ett åtal för narkotikabrott har en person olovligen mottagit, förpackat och förvarat en viss mängd amfetamin i en lägenhet. Därefter väcks ett nytt åtal mot samma person för grovt narkotikabrott. Åklagaren påstår därvid att den tilltalade i lägenheten har mottagit och förvarat dels ecstacytabletter, dels en mängd amfetamin, varvid det anmärks att en del av amfetaminet omfattades av det första åtalet. Enligt det nya åtalet har den tilltalade dessutom förpackat och transporterat den narkotika som inte omfattades av det första åtalet till ett gömställe. All narkotika har mottagits vid samma tillfälle. De båda åtalen har ansetts avse samma gärning, och det andra åtalet har inte kunnat tas upp till prövning.
 • RH 2012:102:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2007:45:Narkotikabrott avseende Subutextabletter. Brottsrubricering och straffvärde.
 • RH 2012:106:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:112:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2001:64:Innehav av 0,16 g cannabis på en kriminalvårdsanstalt ansågs utgöra narkotikabrott, ringa brott.
 • RH 2006:3:Fråga om narkotikabrott skulle anses som ringa.
 • RH 2012:100:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:120:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:99:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2010:35:Fråga om straffvärde för underlåtenhet att till tullbehandling anmäla 43 liter GBL, som omfattas av förbud mot eller villkor för införsel.
 • NJA 1994 s. 374:Fråga om farlighetsgraden hos råopium och om straffmätning vid narkotikabrott och försök till varusmuggling.
 • NJA 2007 s. 219:S.k.industrihampa som odlats med tillstånd från länsstyrelsen har innehafts av en person som tillgripit hampan från odlingen. Innehavet har objektivt sett inte bedömts som narkotikabrott.
 • RH 2008:48:Fråga om gränsen mellan ringa narkotikabrott och brott av normalgraden beträffande innehav av flunitrazepam (rohypnol).
 • RH 2014:53:I gärningsbeskrivningen för ett åtal om ansvar för eget bruk av narkotika har åklagaren angett att den tilltalade har ”tagit” narkotika. Fråga om åtalet varit tillräckligt tydligt utformat för att den tilltalade ska kunna dömas för gärningen (I och II).
 • NJA 1987 s. 156:Fråga om påföljd för narkotikabrott enligt 1 § 4 och 5 narkotika strafflagen (1968:64).
 • NJA 1987 s. 680:En person reste enligt - i samråd med andra - uppgjord plan till utrikes ort, medförande egna pengar i syfte att inköpa ett narkotikaparti som skulle tillhandahållas honom för vidare försäljning i Sverige. Bestämmelsen i 1 § 5 narkotikastrafflagen (1968:64) om narkotikabrott genom befordran av vederlag för narkotika har ansetts ej vara tillämplig. Förfarandet har i stället bedömts som försök till grovt narkotikabrott och pengarna har förklarats förverkade enligt 6 § 2 st andra meningen narkotikastrafflagen.
 • NJA 1991 s. 612:Bevisvärdering i mål om ansvar för grovt narkotikabrott. - Tillika fråga om ändring eller justering av åtal.
 • RH 2010:27:Befattning med 26,7 gram metedron har bedömts som grovt narkotikabrott.
 • RH 2007:61:Försökspunkten vid grovt narkotikabrott har inte ansetts uppnådd då någon brottsplan inte fanns vid den tidpunkt då brottet skulle ha kunnat fullbordas.
 • RH 2008:82:Fråga om brottsrubricering i mål om narkotikabrott (Bromo-Dragonfly).

2 §  Är brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2016:488).

Prop. 2015/16:111: Paragrafen ändras endast genom att en särskild brottsbeteckning, ringa narkotikabrott, införs. Ändringen behandlas i avsnitt 6.3.

 • NJA 2008 s. 653:Innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk har bedömts som narkotikabrott av normalgraden. Även fråga om påföljd för brottet.
 • NJA 2018 s. 649:Den som har brukat narkotika som tidigare utgjort del av eget innehav ska som huvudregel inte ersätta staten för rättegångskostnad för provtagning och undersökning, om kostnaden avser utredning som gäller bruket av narkotikan.
 • NJA 2019 s. 531:CBD-olja som innehåller THC utgör en beredning enligt psykotropkonventionen och är därmed att anse som narkotika. Det strider inte mot legalitetsprincipen att anse oljan som narkotika vid tillämpning av narkotikastrafflagen, trots att den THC som finns i oljan härrör från laglig industrihampa.
 • RH 2012:35:Hovrätten har funnit att innehav av 6,84 gram cannabisharts vid intagningen till en kriminalvårdsanstalt, trots avsikt att ta med sig narkotikan in på anstalten, ska rubriceras som narkotikabrott, ringa brott, eftersom risken för upptäckt varit uppenbar.
 • RH 2007:85:Fråga i visst fall om ett narkotikabrott bestående i innehav av fyra tabletter Subutex à 8 mg är ringa.
 • NJA 2012 s. 849:Innehav av 50 tabletter ecstasy har bedömts som narkotikabrott av normalgraden medan innehav av fem tabletter har bedömts som ringa brott. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och 140 dagsböter.
 • RH 2006:61:Fråga om renhetsgraden (THC-halten), vid sidan om art och mängd narkotika, skall tillmätas betydelse vid straffmätningen för narkotikabrott bestående i innehav av Cannabis Sativa-plantor, vilka vid analys konstaterats utgöra 71,3 gram cannabis.
 • RH 1994:54:Påföljden för innehav av 0,05 gram heroin har bestämts till 40 dagsböter.
 • RH 2008:66:En person som varit intagen på en LVM-institution har innehaft och brukat en mindre mängd heroin. Fråga om narkotikabrottet ska bedömas som ringa.
 • NJA 1986 s. 736:Frågor i mål om ansvar å den som vid en rad tillfällen förvärvat narkotika för omedelbar konsumtion, huruvida straffbart innehav uppkommit och, om så var fallet, huruvida förvärven skulle bedömas vart för sig såsom narkotikaförseelse eller tillsammans som ett narkotikabrott. 1 och 2 §§ narkotikastrafflagen (1968:64) i dess lydelse närmast före d 1 juli 1983 och d 1 mars 1985.
 • NJA 1997 s. 522:Innehav för eget bruk av en liten mängd amfetamin har bedömts som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64). Tillika fråga om straffmätningen.
 • NJA 2017 s. 415:Den som har brukat narkotika som tidigare har utgjort del av eget innehav av narkotika, ska dömas endast för straffbart innehav, som konsumerar det straffbara bruket.
 • RH 1997:50:En person som i utlandet köpt ett läkemedel innehållande bromazepam, som är klassat som narkotika, har åtalats för narkotikabrott och försök till varusmuggling varvid han gjort gällande att han inte känt till att läkemedlet innehöll ett narkotikaklassat ämne. På grund av bristande uppsåt har han frikänts från ansvar för brott. - Yrkande om förverkande av läkemedlet har bifallits trots att den tilltalade frikänts.
 • RH 2014:31:Olovlig framställning av mindre mängd cannabis avsedd för eget bruk har bedömts som ringa narkotikabrott. Även fråga om bötesstraffets nivå.
 • RH 2012:79:Fråga om gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott vid innehav av ecstasy.
 • NJA 2005 s. 348:Fråga om differentiering av straffvärdet vid eget bruk av amfetamin (I) och heroin (II).
 • NJA 1996 s. 478:Befattning med en liten mängd metadon har ansetts som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64).
 • NJA 1989 s. 837:Fråga om narkotikabrott skulle anses som ringa. Tillika fråga om påföljd för sådant brott.
 • RH 2018:7:Hovrätten har funnit att den tilltalade inte ska dömas särskilt för brukande av narkotika när han samtidigt döms för innehav av narkotika (jfr NJA 2017 s. 415). Den tilltalade har ansetts skyldig att återbetala kostnaden för provtagning och analys till staten.
 • RH 2008:49:Innehav av två tabletter Subutex á 8 mg har bedömts som ringa narkotikabrott.
 • NJA 2011 s. 799:Straffvärdebedömning avseende organiserad narkotikahandel via internet (mefedron och MDPV).
 • RH 1996:100:Fråga om en person genom s.k. passiv rökning av cannabis kan uppnå sådana koncentrationer av tetrahydrocannabinolsyra i urinen som normalt föranleder ansvar för narkotikabrott.
 • RH 1996:29:Narkotikabrott bestående i innehav av 8,97 g amfetamin har ansetts som ringa.
 • NJA 2012 s. 650:Narkotikabrott (mefedron). Gränsdragningen mellan brott av normalgraden och brott som är att anse som ringa. Även fråga om påföljdsval.
 • NJA 2012 s. 115:Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (ecstasy).
 • RH 1994:101:Narkotikabrott och försök till varusmuggling avseende 28,9 gram cannabisharts har med hänsyn till tillvägsgångssättet vid smugglingsförsöket ansetts icke kunna utgöra ringa brott.
 • RH 2011:29:Olovlig framställning av 21,1 gram cannabis med låg THC-halt har bedömts som narkotikabrott av normalgraden. Påföljden har bestämts till fängelse. Även fråga om bevisvärdet av en av ett polisbefäl upprättad handling, vari intygas att ett visst beslag utgör hasch.
 • NJA 1992 s. 108:Fråga om tillämpningen av 1 eller 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt om påföljden för ringa narkotikabrott.
 • RH 2008:48:Fråga om gränsen mellan ringa narkotikabrott och brott av normalgraden beträffande innehav av flunitrazepam (rohypnol).
 • NJA 1997 s. 193:Innehav av en liten mängd heroin har ansetts som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64).
 • RH 2001:16:En person, som brukat cannabis i Danmark, har dömts i Sverige till böter för narkotikabrott, eftersom även bruk av narkotika anses som straffbart innehav av narkotika enligt dansk lagstiftning.
 • RH 2007:45:Narkotikabrott avseende Subutextabletter. Brottsrubricering och straffvärde.
 • RH 2014:53:I gärningsbeskrivningen för ett åtal om ansvar för eget bruk av narkotika har åklagaren angett att den tilltalade har ”tagit” narkotika. Fråga om åtalet varit tillräckligt tydligt utformat för att den tilltalade ska kunna dömas för gärningen (I och II).
 • RH 2001:64:Innehav av 0,16 g cannabis på en kriminalvårdsanstalt ansågs utgöra narkotikabrott, ringa brott.
 • RH 1995:134:Narkotikabrott. Fråga om rubricering av och påföljd vid upprepade innehav av heroin.
 • RH 2006:3:Fråga om narkotikabrott skulle anses som ringa.

3 §  Är brott som avses i 1 § första stycket att anse som grovt, döms för grovt narkotikabrott till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

[S2]Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art. Lag (2016:488).

Prop. 2015/16:111: Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.

Paragrafen ...

 • NJA 1982 s. 525:Fråga, i tre särskilda fall i mål om ansvar enligt narkotikastrafflagen (1968:64), i vad mån åklagarens gärningsbeskrivning över huvud innefattade påståenden om någon enligt nämnda lag straffbar gärning. Tillika frågor om vilka krav som skall ställas på bevisningens styrka.
 • RH 2006:64:Fängelsestraffets längd har för en artonåring som skall dömas för grovt narkotikabrott reducerats inte bara med hänsyn till hans ungdom utan även med hänsyn till att hans befattning med narkotikan varit begränsad, av inte särskilt kvalificerad art och motiverats av rädsla.
 • NJA 2012 s. 535:Brottsrubricering och straffvärdebedömning avseende en narkotikatransport från Danmark till Sverige (drygt 67 kg cannabis).
 • NJA 1991 s. 255:Straffmätning vid grov narkotikabrottslighet och grova varusmugglingsbrott, bestående i att en person såsom narkotikakurir vid flera tillfällen tagit befattning med stora mängder narkotika. Bl a fråga om straffskärpningsregeln i 26 kap 2 § 2 st BrB.
 • RH 2012:134:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2007:61:Försökspunkten vid grovt narkotikabrott har inte ansetts uppnådd då någon brottsplan inte fanns vid den tidpunkt då brottet skulle ha kunnat fullbordas.
 • RH 2012:141:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2013:65:Avsaknad av haltbestämning av narkotika har inte lett till att åtal för grovt narkotikabrott ogillats och har inte heller påverkat straffvärdet när inga omständigheter framförts som gett skäl att anta att den aktuella narkotikan skulle avvika från vad som vanligen anses vara normal renhetsgrad. - Grunderna för bestämmelsen i 34 kap. 3 § andra stycket brottsbalken har ansetts vara tillämpliga när den tidigare påföljden ådömts genom slutligt beslut enligt vilket påföljd som bestämts i dom (skyddstillsyn) undanröjts.
 • RH 2013:57:Offentlig försvarare nekades ersättning för kostnad för utskrift av förundersökningsprotokoll som han erhållit i elektronisk form, eftersom sådana kostnader ansågs bli ersatta inom ramen för ersättningen för arbete.
 • RH 2012:98:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:126:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:128:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2012 s. 70:Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (amfetamin).
 • RH 2012:113:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:107:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:105:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2012 s. 528:Brottsrubricering och straffvärdebedömning av narkotikabrott (87,53 gram kokain).
 • RH 2012:122:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2001:17:Fråga om narkotikabrott bestående i innehav och överlåtelse av GHB skall anses som grovt.
 • NJA 1992 s. 235:Fråga om farlighetsgraden hos LSD och "Extacy" (MDMA) vid brottsrubricering och straffmätning i mål om narkotikabrott.
 • RH 2002:58:Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott (innehav - delvis i överlåtelsesyfte - av omkring 300 gram amfetamin).
 • RH 2012:111:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:115:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 1998 s. 512:Framställning av cannabis (marijuana) genom odling i hemmet har, med hänsyn till den mängd som producerats i förening med att odlingen bedrivits i stor skala, systematiskt och med användning av avancerad utrustning, bedömts som grovt narkotikabrott. - Även fråga om tillämpning av 51 kap 23 a § RB.
 • RH 2012:131:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:116:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:138:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:88:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:123:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:146:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:135:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:117:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:145:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:121:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:90:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:94:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2010:11:Fråga i visst fall om narkotikabrott, bestående i hantering av Oxycontin-tabletter med den verksamma substansen oxikodon, är grovt.
 • NJA 2002 s. 365:Fråga om brottsrubricering och straffmätning i mål om narkotikabrott (GHB).
 • RH 2010:35:Fråga om straffvärde för underlåtenhet att till tullbehandling anmäla 43 liter GBL, som omfattas av förbud mot eller villkor för införsel.
 • RH 2010:3:Tilltalad, som transporterat narkotika i bil vid färd från Lettland till Sverige och som vid ankomsten till Sverige gripits vid tullstationen i Stockholms Frihamn, har åtalats för narkotikasmuggling och narkotikabrott men endast fällts till ansvar för narkotikasmuggling.
 • RH 2012:119:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:101:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:142:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:114:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:95:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:125:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:133:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:109:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:129:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2010:54:En kort transport av narkotika i landet efter ett fullbordat smugglingsbrott har bedömts inte vara en så självständig hantering av narkotikan att den bör föranleda ansvar också för narkotikabrott.
 • NJA 1998 s. 24:Grovt narkotikabrott (Rohypnol)?
 • RH 2006:44:Brottsrubricering och straffmätning i mål om grovt narkotikabrott.
 • RH 2012:93:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:140:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:110:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:132:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:137:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 1985 s. 164:Fråga om narkotikabrott skulle bedömas som grovt brott.
 • NJA 2004 s. 797:En person placerar narkotika i ett skåp i sin svärmoders lägenhet, varefter han blir häktad och intagen i fängelse för ett annat brott. Under fängelsevistelsen informerar han sin hustru, som har fritt tillträde till lägenheten, om narkotikan. Fråga om hustrun har gjort sig skyldig till narkotikabrott. - Även fråga om tillämpning av 34 kap. 3 § 2 st. BrB.
 • RH 2012:34:Tilltalad som transporterat narkotika i bil vid färd från Nederländerna via Tyskland och Danmark till Sverige och som vid ankomsten till Sverige gripits vid tullvisitation i Helsingborgs hamn har åtalats för narkotikabrott, bestående i transporten av narkotikan från Nederländerna till Sverige, och för narkotikasmuggling, men endast fällts till ansvar för narkotikasmuggling.
 • RH 2012:144:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:87:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:127:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:97:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2011 s. 799:Straffvärdebedömning avseende organiserad narkotikahandel via internet (mefedron och MDPV).
 • RH 2008:82:Fråga om brottsrubricering i mål om narkotikabrott (Bromo-Dragonfly).
 • RH 2012:143:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2004:26:Innehav, huvudsakligen i överlåtelsesyfte, av 12,89 gram heroin och 2,32 gram fentanyl har bedömts som narkotikabrott av normalgraden. Frågan om fentanylens större farlighet i jämförelse med heroin kunde motivera att brottet skulle rubriceras som grovt narkotikabrott har besvarats nekande.
 • RH 2012:136:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:124:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:104:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2012 s. 650:Narkotikabrott (mefedron). Gränsdragningen mellan brott av normalgraden och brott som är att anse som ringa. Även fråga om påföljdsval.
 • NJA 2012 s. 115:Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (ecstasy).
 • NJA 1992 s. 679:I anledning av åtal för försök till grovt narkotikabrott uppkommer fråga om dels huruvida försökspunkten uppnåtts dels huruvida faran för brottets fullbordan varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. (Prejudikatfrågedispens) Eftersom påföljdsfrågan inte kom under HD:s bedömning, uttalade sig HD inte i frågan om avräkning av häktningstid.
 • RH 2012:103:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:118:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 1982 s. 164:Två personer har åtalats för medhjälp eller förberedelse till grovt narkotikabrott, bestående i att den ene till den andre överlämnat 240 900 kr som enligt åtalet antingen utgjorde betalning för i Sverige försåld narkotika eller var avsedda för inköp av narkotika i Holland. Mot bakgrund av utformningen av ansvarsbestämmelserna i narkotikastrafflagen uppkommer fråga om kravet på bevisning för att de tilltalade eller någon av dem begått brott som omfattas av åtalet. - Tillika fråga om ändring eller justering av åtal.
 • RH 2001:61:Överlåtelse av 94 tabletter innehållande ecstacy (MDMA) har bedömts som narkotikabrott av normalgraden.
 • RH 2012:96:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:89:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 1993 s. 292:En svensk medborgare har med ett utländskt fartyg transporterat narkotika från internationellt vatten utanför Marocko dels direkt till Nederländerna dels via Danmark och Storbritannien till Nederländerna. Påföljden har bestämts med hänsyn till nederländsk lag, som har lägst straffmaximum.
 • RH 2012:130:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2012 s. 510:Brottsrubricering och straffvärdebedömning av narkotikabrott (4 973 tabletter ecstasy).
 • RH 2012:92:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2011 s. 675:Brottsrubricering och straffvärdebedömning i mål om narkotikabrott och narkotikasmuggling avseende syntetiska katinoner.
 • RH 2012:108:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2004 s. 354:Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott.
 • RH 2012:139:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 1981 s. 825:Utvisning?
 • NJA 2012 s. 144:Straffvärdebedömning av transport, förvaring och innehav av 97 kg cannabisharts.
 • RH 2012:91:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2009:62:Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott angående hantering av amfetamin (drygt 1,7 kg) och hasch (drygt 2,2 kg).
 • NJA 2007 s. 557:Enligt ett åtal för narkotikabrott har en person olovligen mottagit, förpackat och förvarat en viss mängd amfetamin i en lägenhet. Därefter väcks ett nytt åtal mot samma person för grovt narkotikabrott. Åklagaren påstår därvid att den tilltalade i lägenheten har mottagit och förvarat dels ecstacytabletter, dels en mängd amfetamin, varvid det anmärks att en del av amfetaminet omfattades av det första åtalet. Enligt det nya åtalet har den tilltalade dessutom förpackat och transporterat den narkotika som inte omfattades av det första åtalet till ett gömställe. All narkotika har mottagits vid samma tillfälle. De båda åtalen har ansetts avse samma gärning, och det andra åtalet har inte kunnat tas upp till prövning.
 • RH 2012:102:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:106:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 1997:51:Vid straffvärdebedömningen har befattning med s.k. LSD-trippar i överlåtelsesyfte närmast jämställts med motsvarande befattning med kokain.
 • RH 2012:112:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2010:27:Befattning med 26,7 gram metedron har bedömts som grovt narkotikabrott.
 • RH 2012:100:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:120:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:99:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 1998:97:Innehav av 292,4 g amfetamin och 86,6 g cannabis vid ett och samma tillfälle har bedömts som grovt narkotikabrott.

3 a §  Den som av grov oaktsamhet begår gärning som avses i 1 § första stycket1-5 döms för vårdslöshet med narkotika till böter eller fängelse i högst ett år.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (2000:1228).

3 b §  Den som uppsåtligen

 1. överlåter, framställer, förvärvar, anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar eller tar annan liknande befattning med narkotikaprekursorer som är avsedda för olovlig framställning av narkotika, eller
 2. förvarar, innehar eller tar annan befattning med sådana narkotikaprekursorer

[S2]döms för olovlig befattning med narkotikaprekursorer till fängelse i högst två år.

[S3]Om brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika som avses framställas samt övriga omständigheter är att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S4]Om brottet är att anse som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett framställning av särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Lag (2006:46).

Prop. 2005/06:42: Paragrafen är ny och innebär att ett särskilt brott med brottsrubriceringen olovlig befattning med narkotikaprekursorer införs. Vad som skall förstås med narkotikaprekursorer anges i 9 §. Förevarande paragraf är uppdelad i tre stycken. I första stycket straffbeläggs vissa förfaranden med narkotikaprekursorer. Där anges också straffskalan för brott av normalgraden. I andra och tredje styckena anges under vilka förutsättningar ett brott är att anse som ringa respektive grovt samt straffskalorna för ...

4 §  För försök eller förberedelse till narkotikabrott, ringa narkotikabrott, grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt narkotikabrott liksom för stämpling till narkotikabrott, grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt narkotikabrott döms det, om gärningen avser annan befattning än som avses i 1 § första stycket 6, till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken.

[S2]För försök till olovlig befattning med narkotikaprekursorer döms det, om gärningen avser annan befattning än som avses i 3 b § första stycket 2, till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Lag (2016:488).

Prop. 2015/16:111: För försök till olovlig befattning med narkotikaprekursorer döms det, om gärningen avser annan befattning än som avses i 3 b § första stycket 2, till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Paragrafen ändras med anledning av införandet av de särskilda brottsbeteckningarna ringa narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Dessutom görs språkliga ändringar. Ändringen behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:111#S6-3" ...

 • NJA 1982 s. 525:Fråga, i tre särskilda fall i mål om ansvar enligt narkotikastrafflagen (1968:64), i vad mån åklagarens gärningsbeskrivning över huvud innefattade påståenden om någon enligt nämnda lag straffbar gärning. Tillika frågor om vilka krav som skall ställas på bevisningens styrka.
 • NJA 2011 s. 357:Straffvärdebedömning i narkotikamål (mefedron).
 • RH 2017:43:Vid ansvar för grov narkotikasmuggling har inte dömts särskilt till ansvar för försök till grovt narkotikabrott när försöksbrottet omfattat enbart transport efter att smugglingsbrottet fullbordats. Också fråga om straffmätning vid befattning med drygt 14 kg amfetamin.
 • NJA 2002 s. 365:Fråga om brottsrubricering och straffmätning i mål om narkotikabrott (GHB).
 • RH 2010:35:Fråga om straffvärde för underlåtenhet att till tullbehandling anmäla 43 liter GBL, som omfattas av förbud mot eller villkor för införsel.
 • RH 2015:21:Var köp av beslagtagen narkotika ett straffbart försök till narkotikabrott?
 • NJA 1992 s. 524:Försök till narkotikabrott har ansetts föreligga redan när det första ledet i den av flera kemiska processer bestående tillverkningen av amfetamin påbörjats. Kemikalier som varit avsedda för tillverkning av amfetamin har ansetts utgöra hjälpmedel vid tillverkningen och har tillsammans med viss utrustning samt handböcker och recept ansetts vara av sådan art att anskaffande och förvaring därav utgjort straffbar förberedelse till narkotikabrott.
 • NJA 1981 s. 1057:L beslutar i samråd med ett par kamrater att i överlåtelsesyfte köpa ett parti narkotika av G som han tidigare förhandlat med. G:s uppsåt var emellertid från början att bedra L och vid köpet levererar G inte narkotika utan falsk vara. Åtal mot L för stämpling till narkotikabrott har lämnats utan bifall på den grund att faran för narkotikabrottets fullbordan ansetts ringa. 23 kap 2 § BrB och 4 § narkotikastrafflagen.
 • NJA 1992 s. 679:I anledning av åtal för försök till grovt narkotikabrott uppkommer fråga om dels huruvida försökspunkten uppnåtts dels huruvida faran för brottets fullbordan varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. (Prejudikatfrågedispens) Eftersom påföljdsfrågan inte kom under HD:s bedömning, uttalade sig HD inte i frågan om avräkning av häktningstid.

5 §  Har flera medverkat till brott som avses i 1-4 §§ och innefattar gärningen inte endast befattning enligt 1 § första stycket 6 eller 3 b § första stycket 2, gäller bestämmelserna i 23 kap.brottsbalken. Lag (2006:46).

 • NJA 2003 s. 473:En person som hyr ut ett rum i sin lägenhet får kännedom om att hyresgästen förvarar narkotika i rummet. Fråga om hyresvärden genom att förhålla sig helt passiv har gjort sig skyldig till narkotikabrott eller medverkan till sådant brott.
 • NJA 1982 s. 164:Två personer har åtalats för medhjälp eller förberedelse till grovt narkotikabrott, bestående i att den ene till den andre överlämnat 240 900 kr som enligt åtalet antingen utgjorde betalning för i Sverige försåld narkotika eller var avsedda för inköp av narkotika i Holland. Mot bakgrund av utformningen av ansvarsbestämmelserna i narkotikastrafflagen uppkommer fråga om kravet på bevisning för att de tilltalade eller någon av dem begått brott som omfattas av åtalet. - Tillika fråga om ändring eller justering av åtal.
 • NJA 1983 s. 887:Ett sådant handhavande av narkotika som äger rum i direkt anslutning till konsumtion har inte ansetts utgöra innehav i narkotikastrafflagens mening. Tillika fråga om val av påföljd för narkotikabrott.
5 a § Har upphävts genom lag (1992:861).

6 §  Narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för narkotikan får dess värde förklaras förverkat. Även utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag. Vad som nu sagts om narkotika gäller även narkotikaprekursorer.

[S2]Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller

 1. egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling, samt
 2. egendom med vilken har tagits befattning som utgör brott enligt denna lag.

[S3]I stället för sådan egendom som avses i andra stycket får dess värde förklaras förverkat.

[S4]Påträffas injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprutning i människokroppen, eller andra föremål, som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika, hos någon som har begått brott enligt denna lag eller i ett utrymme som disponeras av honom eller i förbindelse med narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag, skall föremålen, oavsett vem de tillhör, förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (2006:46).

Prop. 2004/05:135: Begreppet vinning har i första stycket ersatts av utbyte för att anpassa terminologin till brottsbalken. Genom att den vinning som uppstår genom brottet beskrivs som utbyte, kommer bestämmelsen i 36 kap. 1 a § brottsbalken att bli tillämplig. Ändringen motiveras i avsnitt 8.2.

Ändringen ...

Prop. 2005/06:42: Paragrafen innehåller bestämmelser om förverkande.

 • NJA 2016 s. 202:Vid bestämning av det belopp som ska förklaras förverkat som utbyte vid överlåtelse av narkotika ska avdrag för inköpskostnader normalt ske från vederlaget.
 • NJA 1991 s. 612:Bevisvärdering i mål om ansvar för grovt narkotikabrott. - Tillika fråga om ändring eller justering av åtal.
 • RH 2007:58:En bil har använts som hjälpmedel vid transport av drygt 240 gram amfetamin. Det har inte ansetts föreligga särskilda skäl enligt 6 § andra stycket narkotikastrafflagen (1968:64) att förverka bilen.
 • NJA 1987 s. 680:En person reste enligt - i samråd med andra - uppgjord plan till utrikes ort, medförande egna pengar i syfte att inköpa ett narkotikaparti som skulle tillhandahållas honom för vidare försäljning i Sverige. Bestämmelsen i 1 § 5 narkotikastrafflagen (1968:64) om narkotikabrott genom befordran av vederlag för narkotika har ansetts ej vara tillämplig. Förfarandet har i stället bedömts som försök till grovt narkotikabrott och pengarna har förklarats förverkade enligt 6 § 2 st andra meningen narkotikastrafflagen.
 • NJA 1991 s. 387:Fråga om beräkning av det belopp som skall förklaras förverkat som värde och vinning vid överlåtelse av narkotika.
 • RH 1994:89:Bifall till yrkande om förverkande av vinning av brott har ansetts kräva ett påstående om individualiserat brott, vilket kan prövas av domstolen.
 • NJA 1981 s. 1076:Konkreta föremål som utgjort betalning för narkotika kan förklaras förverkade som vinning av narkotikabrott. 6 § 1 st narkotikastrafflagen (1962:64).

/Upphör att gälla U: 2019-07-01/

7 §  Angående beslag av egendom, som kan antas vara förverkad enligt 6 §, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med följande avvikelser.

Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då beslag har skett av narkotika, narkotikaprekursorer eller egendom som avses i 6 § fjärde stycket denna lag. Tiden för att anmäla missnöje skall dock räknas från dagen för förordnandet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om förfarandet med narkotika och narkotikaprekursorer som tagits i beslag. Lag (2006:46).

/Träder i kraft I: 2019-07-01/

7 §  Angående beslag av egendom, som kan antas vara förverkad enligt 6 §, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med följande avvikelser.

[S2]Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. ska tillämpas på motsvarande sätt då beslag har skett av narkotika, narkotikaprekursorer eller egendom som avses i 6 § fjärde stycket denna lag. Tiden för att anmäla missnöje ska dock räknas från dagen för förordnandet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om förfarandet med narkotika och narkotikaprekursorer som tagits i beslag. Lag (2019:355).

8 §  Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som

 1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller
 2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen. Lag (1999:43).

Prop. 1997/98:183: starkt vanebildande ersätts med beroendeframkallande, dels genom att euforiserande effekter införs som ett alternativt rekvisit till beroende-

framkallande egenskaper. Detta kräver även att en följdändring görs i en senare del av meningen.

Den närmare bakgrunden till förändringen av narkotikadefinitionen framgår av avsnitt 6.1. Förändringen medför framför allt ...

 • NJA 2019 s. 531:CBD-olja som innehåller THC utgör en beredning enligt psykotropkonventionen och är därmed att anse som narkotika. Det strider inte mot legalitetsprincipen att anse oljan som narkotika vid tillämpning av narkotikastrafflagen, trots att den THC som finns i oljan härrör från laglig industrihampa.
 • NJA 2018 s. 983:Dos?
 • NJA 2014 s. 259:Enbart sådana åtgärder som att avlägsna blad, avskilja bark och mala ned växtmaterial - som inte är klassificerat som narkotika men som innehåller ett ämne som är narkotikaklassat - har inte ansetts medföra att materialet blivit narkotika.
 • NJA 1995 s. 219:Fråga huruvida försäljning av svamp som innehåller ett som narkotika klassificerat ämne objektivt sett är att bedöma som narkotikabrott. 8 § narkotikastrafflagen (1968:64).
 • NJA 2007 s. 219:S.k.industrihampa som odlats med tillstånd från länsstyrelsen har innehafts av en person som tillgripit hampan från odlingen. Innehavet har objektivt sett inte bedömts som narkotikabrott.
 • NJA 1999 s. 485:Deuterioamfetamin har ansetts vara narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64).

9 §  Med narkotikaprekursorer förstås i denna lag ämnen som kan användas vid framställning av narkotika och som är förtecknade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer eller rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer. Lag (2006:46).

Prop. 2005/06:42: Paragrafen är ny och innehåller en definition av narkotikaprekursorer. Med narkotikaprekursorer förstås i lagen ämnen som kan användas vid framställning av narkotika och som är förtecknade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari

Prop. 2005/06:42 ...

Ändringar

Narkotikastrafflag (1968:64)

Ändring, SFS 1969:33

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1972:193

Lag (1980:28) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Lag (1981:226) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Lag (1981:468) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Lag (1983:363) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:141
  Omfattning
  ändr. 1, 4-7 §§; nya 3 a, 5 a, 8 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1985:9) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:46
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1985-03-01

Lag (1988:286) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:71
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1992:861) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:107
  Omfattning
  upph. 5 a §; ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:211) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:142, Bet. 1992/93:JuU17
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:364) om ändring i lagen (1992:861) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:186, Bet. 1992/93:SoU24
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1992:861

Lag (1994:1419) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:40, Prop. 1994/95:23, Bet. 1994/95:JuU2
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1999:43) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:139, Prop. 1997/98:183, Bet. 1998/99:SoU5
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (2000:1228) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 3 a, 4, 5 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2005:290) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2006:46) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:147, Prop. 2005/06:42, Bet. 2005/06:JuU10
Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7 §§; nya 3 b, 9 §§
CELEX-nr
32005R0111
Ikraftträder
2006-05-01

Lag (2016:488) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:233, Prop. 2015/16:111, Bet. 2015/16:JuU15
Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2019:355) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:239, Prop. 2018/19:59, Bet. 2018/19:SoU18
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2019-07-01