Ds 2017:42

Följdändringar till ny förvaltningslag

1

1. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemorian innehåller förslag till följdändringar i befintliga lagar och förordningar som krävs med anledning av förslaget till en ny förvaltningslag i propositionen En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag (prop. 2016/17:180). Den nya förvaltningslagen träder enligt förslaget i propositionen i kraft den 1 juli 2018. Med anledning av det behandlas inte i denna promemoria författningar eller bestämmelser som upphör att gälla före den 1 juli 2018, såsom förordningen (2016:1368) om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter. Inte heller behandlas författningar som har tillkommit efter utgången av juli 2017.

I den nya förvaltningslagen finns bestämmelser som helt eller delvis motsvarar bestämmelserna i den gällande förvaltningslagen. Flera föreslagna bestämmelser innehåller vissa materiella ändringar. Till exempel utvidgas tillämpningsområdet för flera av förfarandereglerna, såsom bestämmelserna om muntlig handläggning (14 §), om parters rätt att få del av uppgifter (16 och 17 §§) och om motivering av beslut (20 §), genom att den nuvarande begränsningen till myndighetsutövning tas bort. I promemorian föreslås att hänvisningar till bestämmelser i den gällande förvaltningslagen i ett antal författningar anpassas till den numreringen av paragraferna i förslaget till ny förvaltningslag.

I syfte att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet moderniseras reglerna i den nya förvaltningslagen där förfarandet hos förvaltningsmyndigheterna regleras mer heltäckande än i dag och vissa allmänna förvaltningsrättsliga principer som utvecklats i praxis slås fast i nya bestämmelser. För att dessa förstärkningar av rättsäkerheten för enskilda ska få största möjliga genomslag i

Promemorians huvudsakliga innehåll Ds 2017:42

36

rättstillämpningen föreslås i promemorian att uppräkningar i olika författningar till bestämmelser i förvaltningslagen kompletteras med hänvisningar till helt nya bestämmelser som finns i den nya förvaltningslagen. Detta gäller till exempel bestämmelserna om legalitet, objektivitet och proportionalitet (nya 5 §) och om dokumentation av beslut (nya 31 §).

Dessutom lämnas några förslag till ändringar i ett antal specialförfattningar som bedöms nödvändiga med anledning främst av att tillämpningsområdet för handläggningsreglerna i den nya förvaltningslagen utvidgas på olika sätt. Det rör sig bland annat om undantag från partsinsyn och kravet på kommunikation i upphandlingsärenden och undantag från kraven på motivering av beslut och kommunikation i ärenden om betygssättning och antagning inom skolväsendet och militär utbildning.

De författningsändringar som avser hänvisningar till den nuvarande förvaltningslagens forumbestämmelse (22 a §) och kopplar till beslut om rättelse eller om information enligt personuppgiftslagen (1998:204) föreslås träda i kraft den 25 maj 2018. Övriga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

37

2. Författningsförslag

2.1. Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 13 § föräldrabalken

1

ska ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 kap.

13 §

2

Om det framkommer skiljaktiga meningar i en överförmyndarnämnd i ett ärende enligt denna balk, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. I 19 §

förvaltningslagen (1986:223)

finns bestämmelser om rätt att få en skiljaktig mening antecknad.

För varje beslut av en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd i ett ärende enligt denna balk skall finnas en handling av vilken framgår vem som har fattat beslutet, vem som har varit föredragande samt

Om det framkommer skiljaktiga meningar i en överförmyndarnämnd i ett ärende enligt denna balk, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. I 30 §

förvaltningslagen (2017:000)

finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad.

För varje beslut av en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd i ett ärende enligt denna balk ska det finnas en handling som visar vem som har fattat beslutet, vem som har varit föredragande samt

1 Balken omtryckt 1995:974. 2 Senaste lydelse 1986:1143.

Författningsförslag Ds 2017:42

38

beslutets dag och dess innehåll.

Protokoll hos överförmynd-

are eller överförmyndarnämnd i annat ärende än enligt denna balk behöver ej upptaga annat än förteckning över dem som har deltagit i handläggningen samt beslutet i ärendet.

beslutets dag och dess innehåll.

Ett protokoll hos överför-

myndare eller överförmyndarnämnd i annat ärende än enligt denna balk behöver

inte

innehålla

annat än

en

förteckning över dem som har deltagit i handläggningen samt beslutet i ärendet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

39

2.2. Förslag till lag om ändring i jordabalken

Härigenom föreskrivs att 19 kap.22, 26 b och 26 d §§jordabalken

1

ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt Ds 2017:19 Föreslagen lydelse

19 kap.

22 §

Om fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller någon uppenbar oriktighet som beror på inskrivningsmyndighetens eller någon annans skrivfel, på något liknande förbiseende eller på ett tekniskt fel, ska inskrivningsmyndigheten rätta uppgiften. I fråga om personuppgifter gäller därutöver rätten till rättelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska. personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), dock enbart i den utsträckning som rättelse kan ske utan skada för den registrerade eller andras rättigheter eller friheter.

Om åtgärden kan bli till skada för en ägare eller en innehavare av en panträtt eller en innehavare av en rättighet för vilken inskrivning är beviljad eller sökt, ska det inbördes företrädet mellan de berörda förvärven bestämmas efter vad som är skäligt.

I fall som avses i första stycket ska 26 § förvaltnings-

lagen (1986:223) inte tillämpas.

I fall som avses i första stycket ska 36 § förvaltnings-

lagen (2017:000) inte tillämpas.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 kap.

26 b §

2

Vid

behandlingen

av

inskrivningsärenden hos inskrivningsmyndigheten ska

Vid

handläggningen

av

inskrivningsärenden hos inskrivningsmyndigheten ska

1 Balken omtryckt 1971:1209. 2 Senaste lydelse 2008:153.

Författningsförslag Ds 2017:42

40

bestämmelsen i 10 § andra

stycket förvaltningslagen (1986:223) om inkommande

handlingar inte tillämpas.

Om inskrivningsmyndigheten har begärt men inte fått en sådan bekräftelse som avses i

10 § tredje stycket förvaltnings-

lagen på ett meddelande som inte

är underskrivet, får myndigheten

bortse från meddelandet.

bestämmelsen i 22 § andra

stycket förvaltningslagen (2017:000)om inkommande

handlingar inte tillämpas.

Om inskrivningsmyndigheten har begärt men inte fått en sådan bekräftelse som avses i

21 §förvaltningslagenen handling,

får myndigheten

bortse från handlingen.

26 d §

3

Vid

behandlingen

av

inskrivningsärenden hos inskrivningsmyndigheten ska bestämmelserna i 27 och 28 §§

förvaltningslagen (1986:223) om omprövning inte tillämpas.

Vid

handläggningen

av

inskrivningsärenden hos inskrivningsmyndigheten ska bestämmelserna i

37–39 §§

förvaltningslagen (2017:000) om ändring av beslut inte tillämpas.

Av 37 a och 37 b §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter framgår att inskrivningsmyndigheten ska ompröva beslut om stämpelskatt i vissa fall.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

3 Senaste lydelse 2008:153.

Ds 2017:42 Författningsförslag

41

2.3. Förslag till lag om ändring i miljöbalken

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 4 § miljöbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 kap.

4 §

Länsstyrelser eller kommunala nämnder skall

Länsstyrelser eller kommunala nämnder ska

1. genom kungörelse i ortstidning eller på annat lämpligt sätt bereda den som kan beröras av verksamheten tillfälle att yttra sig,

2. samråda med de statliga och kommunala myndigheter som har väsentliga intressen att bevaka i saken,

3. hålla sammanträde med den som saken angår och besiktning på platsen om det behövs för utredningen i ärendet, samt

4. underrätta den som gjort en ansökan eller kommit med synpunkter genom någon annan än honom eller henne själv och ge honom eller henne tillfälle att yttra sig om inte annat följer av

17 § förvaltningslagen (1986:223) .

4. underrätta den som har gjort en ansökan eller kommit med synpunkter genom någon annan än honom eller henne själv och ge honom eller henne tillfälle att yttra sig om inte annat följer av

25 §

förvaltningslagen (2017:000).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

42

2.4. Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs att 112 kap.6 och 7 §§ och 113 kap. 22 §socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

112 kap.

6 §

Skatteverkets beslut om pensionsgrundande inkomst får fattas genom automatiserad behandling när skälen för beslutet får utelämnas enligt

20 § första stycket 1 förvaltningslagen (1986:223).

Skatteverkets beslut om pensionsgrundande inkomst får fattas genom automatiserad behandling när en klargörande

motivering för beslutet får ute-

lämnas enligt 32 § första stycket

förvaltningslagen (2017:000).

Beslut som avses i första stycket får även sättas upp i form av elektroniska dokument. Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med hjälp av automatiserad behandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

7 §

Beslut om allmän ålderspension får fattas genom automatiserad behandling av Pensionsmyndigheten när skälen för beslutet får utelämnas enligt

20 § första stycket 1 förvaltningslagen (1986:223). Detsamma

gäller i tillämpliga delar för beslut om efterlevandepension och efterlevandestöd.

Beslut om allmän ålderspension får fattas genom automatiserad behandling av Pensionsmyndigheten när en

klargörande motivering

för

beslutet får utelämnas enligt

32 § första stycket förvaltningslagen (2017:000). Detsamma

gäller i tillämpliga delar för beslut om efterlevandepension och efterlevandestöd.

Ds 2017:42 Författningsförslag

43

113 kap.

22 §

1

Bestämmelserna om ändring i 3–6 §§ tillämpas inte i ärenden om allmän ålderspension. I 26 §

förvaltningslagen (1986:223)

finns bestämmelser om rättelse av skrivfel och liknande.

Bestämmelserna om ändring i 3–6 §§ tillämpas inte i ärenden om allmän ålderspension. I 36 §

förvaltningslagen (2017:000)

finns bestämmelser om rättelse av skrivfel och liknande.

I fråga om omprövning av Pensionsmyndighetens och Skatteverkets beslut i ärenden om allmän ålderspension tillämpas endast 7 § andra stycket samt 9, 21 och 23–31 §§.

När det gäller omprövning av ett beslut om pensionsgrundande inkomst ska vad som i de i andra stycket angivna bestämmelserna, utom 25 och 28 §§, föreskrivs om Pensionsmyndigheten och det allmänna ombudet i stället avse Skatteverket och det allmänna ombudet hos Skatteverket enligt 67 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2011:1434.

Författningsförslag Ds 2017:42

44

2.5. Förslag till lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg

Härigenom föreskrivs att 38 a § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

38 a §

1

Vid handläggning hos inskrivningsmyndigheten av inskrivningsärenden tillämpas inte bestämmelserna i 10 §

andra stycket, 27 och 28 §§ förvaltningslagen (1986:223). Av

37 a och 37 b §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter framgår att inskrivningsmyndigheten

skall ompröva beslut om

stämpelskatt i vissa fall.

Vid handläggning hos inskrivningsmyndigheten av inskrivningsärenden tillämpas inte bestämmelserna i 22 §

andra stycket och 3739 §§förvaltningslagen (2017:000). Av

37 a och 37 b §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter framgår att inskrivningsmyndigheten

ska

ompröva beslut om

stämpelskatt i vissa fall.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2005:154.

Ds 2017:42 Författningsförslag

45

2.6. Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Härigenom föreskrivs att 36 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

36 §

1

Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) får dock inte överklagas.

Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om förvaltning enligt 35 § fjärde stycket ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2013:83.

Författningsförslag Ds 2017:42

46

2.7. Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 10 § fastighetsbildningslagen

1

(1970:988) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 kap.

10 §

2

Finner

lantmäterimyndig-

heten att en uppgift om fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutmärkning inte kan föras in i fastighetsregistrets allmänna del på grund av fel eller oklarhet i förrättningen och kan rättelse inte ske i den ordning som anges i 26 § förvaltningslagen

(1986:223), får myndigheten

ansöka om rättelse hos mark- och miljödomstolen. Detsamma gäller, om myndigheten finner att registrering i enlighet med förrättningen skulle äventyra fastighetsredovisningens tillförlitlighet eller på annat sätt leda till rättsosäkerhet.

Om lantmäterimyndigheten finner att en uppgift om

fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutmärkning inte kan föras in i fastighetsregistrets allmänna del på grund av fel eller oklarhet i förrättningen och rättelse inte

kan ske i den ordning som anges

i

36 § förvaltningslagen

(2017:000), får myndigheten

ansöka om rättelse hos mark- och miljödomstolen. Detsamma gäller, om myndigheten finner att registrering i enlighet med förrättningen skulle äventyra fastighetsredovisningens tillförlitlighet eller på annat sätt leda till rättsosäkerhet.

I fråga om ansökan om rättelse enligt denna paragraf tillämpas bestämmelserna i 16 kap. Rätten att ansöka om rättelse är inte begränsad till viss tid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Lagen omtryckt 1992:1212. 2 Senaste lydelse 2010:995.

Ds 2017:42 Författningsförslag

47

2.8. Förslag till lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Härigenom föreskrivs att 11 a § växtskyddslagen (1972:318) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 a §

1

När enskilda kontrollorgan utför kontroll enligt denna lag

tillämpas följande bestämmelser

i förvaltningslagen(1986:223)

– 11 och 12 §§ om jäv, – 15 § om anteckning av uppgifter,

– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut,

– 21 § om underrättelse av beslut,

– 22 § om överklagande, samt – 26 § om rättelse av skrivfel och liknande.

När enskilda kontrollorgan utför kontroll enligt denna lag

ska följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:000) tillämpas:

– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

– 10 § om partsinsyn,

– 16–18 §§ om jäv, – 23 § om utredningsansvaret,

– 24 § om när man lämnar uppgifter muntligt,

– 25 § om kommunikation, – 27 § om dokumentation av uppgifter,

– 31 § om dokumentation av beslut,

– 32 § om motivering av beslut,

– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i ett beslut och hur ett överklagande går till,

– 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och

– 42 § om vem som får överklaga ett beslut.

1 Senaste lydelse 2006:808.

Författningsförslag Ds 2017:42

48

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

49

2.9. Förslag till lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Härigenom föreskrivs att 22 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §

2

Nämndens beslut har rättskraft när tiden för överklagande har gått ut, om beslutet innebär att en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 5 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 5 a, 6 eller 7 har avgjorts. Detta gäller dock inte beslut som innebär att nämnden har avslagit en ansökan om

1. åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5 eller 16 § andra stycket jordabalken,

2. upprustningsföreläggande enligt 12 kap.18 a18 c §§jordabalken,

3. tillstånd enligt 12 kap. 18 d–18 f §§, 23 § andra stycket, 34–37 eller 40 § jordabalken,

4. tillstånd enligt 7 kap. 11 § bostadsrättslagen (1991:614),

5. uppskov enligt 12 kap. 59 § jordabalken,

6. förbud eller hävande av förbud enligt 12 kap. 18 h § jordabalken, eller

7. rätt till förhandlingsordning enligt 9 § hyresförhandlingslagen (1978:304).

Bestämmelserna i 27 och

28 §§förvaltningslagen (1986:223) om omprövning av beslut ska inte

tillämpas hos nämnderna.

Bestämmelserna i 37–39 §§

förvaltningslagen

(2017:000)

om ändring av beslut ska inte

tillämpas hos nämnderna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Lagen omtryckt 1985:660. 2 Senaste lydelse 2012:980.

Författningsförslag Ds 2017:42

50

2.10. Förslag till lag om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

2

Förvaltningslagen(1986:223)

ska tillämpas vid handläggning av ärenden hos Sveriges export- och investeringsråd enligt 1 §.

Förvaltningslagen (2017:000)

ska tillämpas vid handläggning av ärenden hos Sveriges export- och investeringsråd enligt 1 §.

Beslut i sådana ärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

– lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,

– lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga, – andra föreskrifter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2012:536. 2 Senaste lydelse 2012:536.

Ds 2017:42 Författningsförslag

51

2.11. Förslag till lag om ändring i lagen (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag

Härigenom föreskrivs att lagen (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Erkänd arbetslöshetskassa får

pröva fråga om statsbidrag till sådana fiskeföretag som har haft fiskefartyg stillaliggande till följd av beslut om fångstbegränsning enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen, eller myndighet som regeringen bestämmer.

Om ett beslut i en fråga som avses i första stycket får överklagas, tillämpas bestämmelserna i 23–25 och 30 §§

förvaltningslagen(1986:223).

En erkänd arbetslöshetskassa

får pröva frågor om statsbidrag till sådana fiskeföretag som har haft fiskefartyg stillaliggande till följd av

ett

beslut om

fångstbegränsning enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Om ett beslut i en fråga som avses i första stycket får överklagas, tillämpas bestämmelserna i 43–47 §§ förvaltnings-

lagen (2017:000).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 1989:116.

Författningsförslag Ds 2017:42

52

2.12. Förslag till lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §

1

Vid

behandlingen

hos

registermyndigheten av båtregistreringsärenden tillämpas inte bestämmelserna i 27 och

28 §§ förvaltningslagen

(1986:223).

Regeringen

meddelar

närmare föreskrifter om förfarandet i båtregistreringsärenden och får därvid föreskriva skyldighet för enskild

att till

registermyndigheten anmäla

förhållande som myndigheten

behöver känna till för ändamålsenlig registerföring.

Vid

handläggningen

hos

registermyndigheten av båtregistreringsärenden tillämpas inte bestämmelserna i 37–39 §§

förvaltningslagen (2017:000).

Regeringen

eller den

myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att till

registermyndigheten anmäla

förhållanden som myndigheten

behöver känna till för ändamålsenlig registerföring.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om förfarandet i båtregistreringsärenden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2001:379.

Ds 2017:42 Författningsförslag

53

2.13. Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

Härigenom föreskrivs att 20 kap. 2 a § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 kap.

2 a §

1

Grundläggande beslut om taxering av en fastighet får fattas genom

automatisk data-

behandling i det fall skälen för

beslutet enligt 20 § första

stycket 1 förvaltningslagen (1986:223) får utelämnas.

Grundläggande beslut om taxering av en fastighet får fattas genom automatiserad behandling

när en klargörande motivering

för beslutet får utelämnas enligt

32 § första stycket förvaltningslagen (2017:000) .

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 1999:630.

Författningsförslag Ds 2017:42

54

2.14. Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Härigenom föreskrivs 8 kap. 10 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.

10 §

2

I avgiftsärenden hos

kustbevakningen är fartygets

befälhavare behörig att på partens vägnar ta emot underrättelse enligt

17 §

förvaltningslagen(1986:223) och avge yttrande som avses i samma lagrum. Han är på motsvarande

sätt behörig att ta emot underrättelse om kustbevak-

ningens beslut enligt 21 § nämnda lag och att överklaga

beslutet.

I avgiftsärenden hos

Kustbevakningen är fartygets

befälhavare behörig att på partens vägnar ta emot underrättelse enligt

25 §

förvaltningslagen (2017:000)och yttra sig enligt

samma

bestämmelse. Befälhavaren är på

motsvarande sätt behörig att ta emot underrättelse om

innehållet i Kustbevakningens

beslut enligt 33 och 34 §§ samma lag och att överklaga beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527. 2 Senaste lydelse 1988:437.

Ds 2017:42 Författningsförslag

55

2.15. Förslag till lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Härigenom föreskrivs att 37 a och 37 b §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

37 a §

1

Ett beslut av en inskrivningsmyndighet som innefattar prövning av en fråga om fastställande av skatt, efterbeskattning eller återvinning

skall ändras av myndigheten, om

beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning och beslutet kan ändras snabbt och enkelt. Ett beslut får ändras till nackdel för en enskild part endast om parten medger det.

Skyldigheten att ompröva beslutet gäller även om beslutet överklagas. Skyldigheten gäller dock inte om inskrivningsmyndigheten redan har överlämnat handlingarna till högre instans eller om det i

annat fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar sitt beslut.

Ett beslut av en inskrivningsmyndighet som innefattar prövning av en fråga om fastställande av skatt, efterbeskattning eller återvinning ska ändras av myndigheten, om beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning och beslutet kan ändras snabbt och enkelt. Ett beslut får ändras till nackdel för en enskild part endast om parten medger det.

Skyldigheten att

ändra

beslutet gäller även om beslutet överklagas. Skyldigheten gäller dock inte om inskrivningsmyndigheten redan har överlämnat handlingarna till högre instans.

37 b §

2

Ett överklagande av en inskrivningsmyndighets

beslut

Om en inskrivningsmyndighet ändrar ett beslut som har

1 Senaste lydelse 2005:153. 2 Senaste lydelse 2008:160. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

Författningsförslag Ds 2017:42

56

förfaller, om myndigheten själv efter omprövning enligt 37 a § ändrar beslutet så som klaganden begär.

Ändrar inskrivningsmyndigheten beslutet på annat sätt än klaganden begär, ska överklagandet anses omfatta det nya beslutet, om inte överklagandet ska avvisas enligt 24 §

förvaltningslagen (1986:223) .

överklagats, ska den även överlämna det nya beslutet till överinstansen, om inte överklagandet ska avvisas enligt 45 § förvaltningslagen (2017:000). Överklagandet ska då anses omfatta det nya beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

57

2.16. Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 26 § konkurslagen (1987:672) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

26 §

I fråga om jäv mot en tjänsteman vid tillsynsmyndigheten gäller utöver vad som följer av 11 § förvaltnings-

lagen (1986:223) att den som i

allmänt mål har tagit befattning med indrivning av en fordran som görs gällande i konkursen inte får fullgöra någon tillsynsuppgift i konkursen.

I fråga om jäv mot en tjänsteman vid tillsynsmyndigheten gäller utöver vad som följer av 16 § förvaltnings-

lagen (2017:000) att den som i

allmänt mål har tagit befattning med indrivning av en fordran som görs gällande i konkursen inte får fullgöra någon tillsynsuppgift i konkursen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

58

2.17. Förslag till lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud

Härigenom föreskrivs att 13 § lagen (1988:688) om kontaktförbud

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

2

Vid åklagarens handläggning av ärenden om kontaktförbud

gäller i övrigt 4–9, 14, 15 §§,

20 § första stycket andra meningen 1, 3 och 4 och andra stycket samt 26 § förvaltningslagen (1986:223).

Vid åklagarens handläggning av ärenden om kontaktförbud

tillämpas i övrigt 5–9, 11, 13–15, 23, 24, 27 och 31 §§, 32 § första stycket, andra stycket 2 och 3 och tredje stycket och 36 § förvaltningslagen (2017:000).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2011:487. 2 Senaste lydelse 2011:487.

Ds 2017:42 Författningsförslag

59

2.18. Förslag till lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 8 § kulturmiljölagen (1988:950)

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.

8 §

2

Förvaltningslagen(1986:223) skall tillämpas även i fråga om

tillståndsärenden som handläggs av Stiftelsen Nordiska museet. Beslut i ett sådant ärende fattas av stiftelsens styresman eller någon annan tjänsteman som styresmannen utser.

Förvaltningslagen (2017:000) ska tillämpas även i fråga om

tillståndsärenden som handläggs av Stiftelsen Nordiska museet. Beslut i ett sådant ärende fattas av stiftelsens styresman eller någon annan tjänsteman som styresmannen utser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Lagen omtryckt 2002:620. Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:548. 2 Senaste lydelse 2000:265.

Författningsförslag Ds 2017:42

60

2.19. Förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (1989:41) om finansering av radio och TV i allmänhetens tjänst

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 §

2

Förvaltningslagen(1986:223) skall tillämpas när RIKAB

handlägger ärenden enligt denna lag.

Förvaltningslagen (2017:000) ska tillämpas när RIKAB

handlägger ärenden enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:798. 2 Senaste lydelse 2006:798.

Ds 2017:42 Författningsförslag

61

2.20. Förslag till lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

Härigenom föreskrivs att 10 § begravningslagen (1990:1144) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §

1

Förvaltningslagen (1986:223) skall tillämpas när en församling

handlägger enskilda ärenden enligt denna lag.

Förvaltningslagen (2017:000) ska tillämpas när en församling

handlägger enskilda ärenden enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 1999:306.

Författningsförslag Ds 2017:42

62

2.21. Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.

1 §

2

Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 3 h § får inte överklagas.

Andra beslut som Finans-

inspektionens meddelar enligt

denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) .

Andra beslut som Finans-

inspektionen meddelar enligt

denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Lagen omtryckt 1992:558. 2 Senaste lydelse 2015:958.

Ds 2017:42 Författningsförslag

63

2.22. Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Härigenom föreskrivs att 5 och 30 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

Vårdintyget får utfärdas endast i omedelbar anslutning till undersökningen. Det skall, utöver ett uttalande enligt 4 § om förutsättningarna för tvångsvård av patienten, innehålla en redogörelse för den psykiska störningen och de omständigheter i övrigt som ger upphov till vårdbehovet.

Vid utfärdande av vårdintyg gäller bestämmelserna om jäv i

11 och 12 §§ förvaltningslagen

(1986:223) även för läkare som utövar yrket enskilt.

Den läkare som har utfärdat vårdintyget skall se till att det snarast kommer till den sjukvårdsinrättning där frågan om intagning för tvångsvård

skall prövas.

Vårdintyget får utfärdas endast i omedelbar anslutning till undersökningen. Det ska, utöver ett uttalande enligt 4 § om förutsättningarna för tvångsvård av patienten, innehålla en redogörelse för den psykiska störningen och de omständigheter i övrigt som ger upphov till vårdbehovet.

Vid utfärdande av vårdintyg gäller bestämmelserna om jäv i

16 18 §§ förvaltningslagen

(2017:000) även för läkare som utövar yrket enskilt.

Den läkare som har utfärdat vårdintyget ska se till att det snarast kommer till den sjukvårdsinrättning där frågan om intagning för tvångsvård ska prövas.

Lydelse enligt SFS 2017:373 Föreslagen lydelse

30 §

Chefsöverläkaren ska se till att en patient som vårdas enligt denna lag, så snart patientens tillstånd tillåter, genom en

1 Lagen omtryckt 2008:415.

Författningsförslag Ds 2017:42

64

individuellt anpassad information upplyses om sin rätt att få en stödperson.

När patienten begär det, ska en stödperson utses. En stödperson kan utses också i annat fall, om patienten inte motsätter sig det. Stödpersonen ska bistå patienten i personliga frågor så länge denne ges tvångsvård enligt denna lag och, om patienten och stödpersonen samtycker till det, även under fyra veckor efter det att tvångsvården har upphört. Stödpersonen har rätt att besöka patienten på vårdinrättningen.

Han får inte obehörigen röja

eller utnyttja vad han under uppdraget har fått veta om patientens hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt.

Stödpersonen ska bistå patienten i personliga frågor så länge denne ges tvångsvård enligt denna lag och, om patienten och stödpersonen samtycker till det, även under fyra veckor efter det att tvångsvården har upphört. Stödpersonen har rätt att besöka patienten på vårdinrättningen.

Stödpersonen får inte obehörigen

röja eller utnyttja vad han eller

hon under uppdraget har fått

veta om patientens hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt.

Stödpersonen utses av en patientnämnd enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner

gäller, utöver vad som i övrigt

föreskrivs, följande bestämmelser i

förvaltningslagen

(1986:223), nämligen

– 14 § om muntlig handläggning,

– 15 § om anteckning av uppgifter,

– 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut,

– 21 § om underrättelse om beslut,

– 26 § om rättelse av skrivfel

Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner ska, utöver vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i

förvaltningslagen

(2017:000) tillämpas:

5 § om legalitet, objektivitet

och proportionalitet,

– 10 § om partsinsyn, – 11 § om åtgärder om handläggningen försenas,

– 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

– 25 § om kommunikation, – 27 § om dokumentation av uppgifter,

Ds 2017:42 Författningsförslag

65

och liknande, och

– 27 § om omprövning av beslut.

– 31 § om dokumentation av beslut,

– 32 § om motivering av beslut,

– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och

– 36–39 §§ om rättelse och ändring av beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

66

2.23. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Härigenom föreskrivs att 17 § lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §

Om ett beslut som avses i 6, 10 och 14 §§ får överklagas, tillämpas bestämmelserna i 23–

25 och 30 §§ förvaltningslagen

(1986:223).

Om ett beslut som avses i 6, 10 och 14 §§ får överklagas, tillämpas bestämmelserna i 43–

47 §§ förvaltningslagen

(2017:000).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

67

2.24. Förslag till lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 5 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

5 §

1

Finansinspektionens beslut enligt denna lag får, med undantag av det som följer av hänvisningen i 2 § till 26 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Finansinspektionens beslut enligt denna lag får, med undantag av det som följer av hänvisningen i 2 § till 26 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, överklagas

till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2007:539.

Författningsförslag Ds 2017:42

68

2.25. Förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 15 a § sjölagen (1994:1009) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

15 a §

1

Vid

behandlingen

hos

registermyndigheten av registerärenden tillämpas inte bestämmelserna i 10 § andra

stycket, 27 och 28 §§förvaltningslagen (1986:223). Av 37 a

och 37 b §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter framgår att inskrivningsmyndigheten skall ompröva beslut om stämpelskatt i vissa fall.

Vid

handläggningen

hos

registermyndigheten av registerärenden tillämpas inte bestämmelserna i 22 § andra

stycket och 3739 §§förvaltningslagen (2017:000). Av 37 a

och 37 b §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter framgår att inskrivningsmyndigheten

ska

ompröva beslut om stämpelskatt i vissa fall.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2005:155.

Ds 2017:42 Författningsförslag

69

2.26. Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

En hantverksorganisations beslut om att inte tilldela en sökande mästarbrev eller att återkalla ett mästarbrev får överklagas

hos

allmän

förvaltningsdomstol. Prövnings-

tillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av en hantverksorganisations beslut tillämpas bestämmelserna i 23–25 och 30 §§ förvaltnings-

lagen (1986:223).

En hantverksorganisations beslut om att inte tilldela en sökande mästarbrev eller att återkalla ett mästarbrev får överklagas

till

allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av en hantverksorganisations beslut tillämpas bestämmelserna i 4347 §§förvaltningslagen(2017:000).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

70

2.27. Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 kap.

1 §

1

Beslut som Finansinspektionen eller registreringsmyndigheten meddelar enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) .

Beslut som Finansinspektionen eller registreringsmyndigheten meddelar enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2013:452.

Ds 2017:42 Författningsförslag

71

2.28. Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

1

Varje institut som omfattas av garantin ska betala en årlig avgift till garantimyndigheten. Avgiften för ett år grundas på institutens insättningar vid utgången av närmast föregående år, till den del insättningarna omfattas av garantin.

Institutens sammanlagda avgifter för ett år ska uppgå till ett belopp som motsvarar 0,1 procent av insättningarna.

Andra stycket behöver inte tillämpas när avgiften för ett enskilt institut

1. bestäms enligt 14 § första och andra styckena,

2. bestäms genom ompröv-

ning enligt 27 § förvaltningslagen (1986:223), eller

2. bestäms genom ändring av

beslut enligt 3739 §§förvaltningslagen (2017:000), eller

3. efter överklagande bestäms av allmän förvaltningsdomstol.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2016:625.

Författningsförslag Ds 2017:42

72

2.29. Förslag till lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1996:242) om domstolsärenden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Om en annan lag än

förvaltningslagen

(1986:223)

innehåller en bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.

Om en annan lag än

förvaltningslagen

(2017:000)

innehåller en bestämmelse som avviker från denna lag, tillämpas den bestämmelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

73

2.30. Förslag till lag om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

Bestämmelserna i 22–25, 27,

28 och 30 §§ förvaltningslagen

(1986:223) om överklagande

skall tillämpas, om beslutet har

meddelats av huvudmannen för en privat vårdinstitution eller sjukvårdsinrättning.

Härvid

skall huvudmannen jämställas

med myndighet.

Huvudmannen skall vid ett överklagande vara den enskildes motpart.

Bestämmelserna i 37–47 §§

förvaltningslagen(2017:000) om ändring av beslut, om överklagande och om beslutsmyndighetens åtgärder ska

tillämpas, om beslutet har meddelats av huvudmannen för en privat vårdinstitution eller sjukvårdsinrättning. Då ska huvudmannen jämställas med myndighet.

Huvudmannen ska vid ett överklagande vara den enskildes motpart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

74

2.31. Förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 4 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 kap.

4 §

2

Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) får dock inte överklagas.

Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2005:1123. 2 Senaste lydelse 2013:454.

Ds 2017:42 Författningsförslag

75

2.32. Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 1 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 kap.

1 §

2

Finansinspektionens beslut enligt denna lag och förordningen om värdepapperscentraler får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut i ärenden som avses i 9 kap. 6 § andra stycket, 9 och 20 §§ denna lag och i 20 § första

stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) får dock inte

överklagas.

Finansinspektionens beslut enligt denna lag och förordningen om värdepapperscentraler får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut i ärenden som avses i 9 kap. 6 § andra stycket, 9 och 20 §§ denna lag får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande enligt 9 kap. 6 och 14 §§ eller om återkallelse enligt 9 kap. 15 § första stycket ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2016:51. 2 Senaste lydelse 2016:51.

Författningsförslag Ds 2017:42

76

2.33. Förslag till lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd

Härigenom föreskrivs att 33 § lagen (1999:158) om investerarskydd ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

33 §

1

Garantimyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223)

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Garantimyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas

till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2007:1434.

Ds 2017:42 Författningsförslag

77

2.34. Förslag till lag om ändring i epizootilagen (1999:657)

Härigenom föreskrivs att 21 a § epizootilagen (1999:657) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

21 a §

1

Vid överklagande av ersättningsbeslut som fattats med stöd av bestämmelserna om schablon i 17 § skall Jordbruksverket snarast ompröva beslutet om överklagandet inte skall avvisas enligt 24 § förvaltnings-

lagen ( 1986:223 ).

Ett överklagande förfaller, om

Jordbruksverket ändrar beslutet

såsom den klagande begär. Om Jordbruksverket ändrar beslutet på annat sätt än den klagande begär, skall överklagandet anses omfatta det nya beslutet.

Vid överklagande av ersättningsbeslut som fattats med stöd av bestämmelserna om schablon i 17 § ska Jordbruksverket snarast ompröva beslutet om överklagandet inte ska avvisas enligt 45 § förvaltnings-

lagen ( 2017:000 ).

Om Jordbruksverket ändrar

det överklagade beslutet, ska verket även överlämna det nya beslutet till överinstansen, om inte överklagandet avvisas enligt

45 § förvaltningslagen (2017:000) . Överklagandet ska då anses omfatta det nya beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2007:361.

Författningsförslag Ds 2017:42

78

2.35. Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Härigenom föreskrivs att 17 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §

1

Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) får dock inte överklagas.

Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Inspektionen får bestämma att ett beslut om återkallelse enligt 16 § ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2013:100.

Ds 2017:42 Författningsförslag

79

2.36. Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Härigenom föreskrivs att 25 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

25 §

1

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän

förvaltningsdomstol.

Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att beslut enligt denna lag ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2016:1310.

Författningsförslag Ds 2017:42

80

2.37. Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Härigenom föreskrivs att 11 kap.79 §§socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap.

7 §

Socialnämnden skall i alla ärenden tillämpa bestämmelserna i 13 § förvaltningslagen

( 1986:223 ).

Socialnämnden ska i alla ärenden tillämpa bestämmelserna i 26 § förvaltningslagen

( 2017:000 ).

8 §

I ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot någon enskild skall nämnden tillämpa följande bestämmelser i förvaltningslagen(1986:223):

– 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen,

– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut,

– 21 § om underrättelse av beslut,

– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande.

I ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot någon enskild ska nämnden tillämpa följande bestämmelser i

förvaltningslagen (2017:000):

5 § om legalitet, objektivitet

och proportionalitet,

– 10 § om partsinsyn, – 11 och 12 §§ om åtgärder om handläggningen försenas,

– 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

– 25 § om kommunikation, – 31 § om dokumentation av beslut,

– 32 § om motivering av beslut,

– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och

– 36 § om rättelse av skrivfel

Ds 2017:42 Författningsförslag

81

Bestämmelserna i 16 och

17 §§ förvaltningslagen gäller

dock inte uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om ett sådant boende som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 7 § tredje stycket eller om någon annan liknande socialtjänst.

och liknande.

Bestämmelserna i 10 och

25 §§ förvaltningslagen tillämpas

dock inte i fråga om uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om ett sådant boende som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 7 § tredje stycket eller om någon annan liknande socialtjänst.

Vad som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om en ansökan eller ett yttrande till en annan myndighet i ett mål eller ärende som rör myndighetsutövning mot enskild hos denna.

9 §

Den som enligt vad som sägs i 8 § skall ges tillfälle att yttra sig enligt 17 § förvaltningslagen(1986:223) har rätt att få företräde inför nämnden, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Den som ges tillfälle att yttra sig skall underrättas om sin rätt att få företräde inför nämnden.

Den som enligt vad som sägs i 8 § ska ges tillfälle att yttra sig enligt 25 § förvaltningslagen(2017:000) har rätt att få företräde inför nämnden, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Den som ges tillfälle att yttra sig ska underrättas om sin rätt att få företräde inför nämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

82

2.38. Förslag till lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §

Riksrevisionen får vid granskning inte anlita biträde av den som på grund av ett sådant förhållande som anges i 11 §

förvaltningslagen

(1986:223)

skulle vara förhindrad att genomföra granskningen. Riksrevisionen får dock, i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed, samverka med anställda vid en granskad myndighet med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta den interna revisionen.

Riksrevisionen får vid granskning inte anlita biträde av den som på grund av ett sådant förhållande som anges i 16 §

förvaltningslagen

(2017:000)

skulle vara förhindrad att genomföra granskningen. Riksrevisionen får dock, i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed, samverka med anställda vid en granskad myndighet med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta den interna revisionen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

83

2.39. Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.

1 §

Finansinspektionens beslut enligt denna lag överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) .

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse

skall gälla omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionens beslut enligt denna lag överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse

ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

84

2.40. Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Härigenom föreskrivs att 14 kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 kap.

1 §

2

Finansinspektionens beslut enligt 10 kap. 10 § samt 12 kap. 9 a § och 19 § andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Detta

gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) .

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563. 2 Senaste lydelse 2016:892.

Ds 2017:42 Författningsförslag

85

2.41. Förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 20 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2017:376 Föreslagen lydelse

5 kap.

20 §

Stödpersonen utses av en patientnämnd enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner

gäller, utöver vad som i övrigt

föreskrivs, följande bestämmelser i

förvaltningslagen

(1986:223), nämligen

– 14 § om muntlig handläggning,

– 15 § om anteckning av uppgifter,

– 16 och 17 §§ om parters rätt att få ta del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut,

– 21 § om underrättelse om beslut,

– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande, och

– 27 § om omprövning av beslut.

Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner ska, utöver vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i

förvaltningslagen

(2017:000) tillämpas:

5 § om legalitet, objektivitet

och proportionalitet,

– 10 § om partsinsyn, – 11 § om åtgärder om handläggningen försenas,

– 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

– 25 § om kommunikation, – 27 § om dokumentation av uppgifter,

– 31 § om dokumentation av beslut,

– 32 § om motivering av beslut,

– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och

– 36–39 §§ om rättelse och ändring av beslut.

Författningsförslag Ds 2017:42

86

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

87

2.42. Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs att 17 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 kap.

1 §

1

Finansinspektionens beslut enligt 13 kap. 12 § och 15 kap. 9 a § och 18 § tredje stycket får inte överklagas.

Finansinspektionens beslut som avses i 10 kap. 1 § andra stycket 1 får överklagas till regeringen.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock

inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) .

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2015:184.

Författningsförslag Ds 2017:42

88

2.43. Förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Härigenom föreskrivs att 3 a § lagen (2004:629)om trängselskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 a §

1

Bestämmelserna i 26 och

27 §§ förvaltningslagen

(1986:223) ska inte tillämpas i fråga om Transportstyrelsens beslut enligt denna lag.

Bestämmelserna i 36–39 §§

förvaltningslagen (2017:000) ska

inte tillämpas i fråga om Transportstyrelsens beslut enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2008:1381.

Ds 2017:42 Författningsförslag

89

2.44. Förslag till lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Vid utfärdande av rättsintyg

gäller bestämmelserna om jäv i 11 och 12 §§förvaltningslagen

(1986:223) även för läkare som utövar yrket enskilt.

Vid utfärdande av rättsintyg

tillämpas bestämmelserna om jäv

i 16–18 §§ förvaltningslagen(2017:000) även för läkare som utövar yrket enskilt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

90

2.45. Förslag till lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §

Vid åklagarens handläggning av ärenden om tillträdesförbud tillämpas i övrigt endast följande bestämmelser i förvaltningslagen(1986:223):

4 och 5 §§ om myndigheternas serviceskyldighet,

6 § om samverkan mellan myndigheter,

7 § om allmänna krav på handläggningen av ärenden,

8 § om tolk, 9 § om ombud och biträde, 14 § om muntlig handläggning,

15 § om anteckning av uppgifter,

20 § första stycket andra meningen 1 och 4 och andra stycket om att beslutsskäl får utelämnas, och

26 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Vid åklagarens handläggning av ärenden om tillträdesförbud tillämpas i övrigt endast följande bestämmelser i förvaltningslagen(2017:000):

– 5 om legalitet, objektvitet och proportionalitet,

– 6 och 7 §§ om service och tillgänglighet,

– 8 § om samverkan mellan myndigheter,

– 9 § om utgångspunkter för handläggningen,

– 11 § om åtgärder om handläggningen försenas,

– 13 § om tolkning och översättning,

– 14 och 15 §§ om ombud och biträde,

– 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

– 27 § om dokumentation av uppgifter,

– 31 § om dokumentation av beslut,

– 32 § första stycket, andra stycket 2 och tredje stycket om när motivering av beslut får utelämnas, och

Ds 2017:42 Författningsförslag

91

– 36 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

92

2.46. Förslag till lag om ändring i lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

I ärenden enligt denna lag tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223):

– 11 och 12 §§ om jäv, – 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen,

– 15 § om anteckning av uppgifter,

– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut,

– 21 § om underrättelse av beslut,

– 22 § om överklagande, – 23 och 24 §§ om hur beslut överklagas,

– 25 § om överlämnande av överklagande m.m.,

– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande,

– 27 och 28 §§ om omprövning av beslut, samt

– 30 § om överklagande av avvisningsbeslut.

I ärenden enligt denna lag tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:000):

– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

– 10 § om partsinsyn, – 16–18 §§ om jäv, – 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

– 25 § om kommunikation, – 27 § om dokumentation av uppgifter,

– 31 § om dokumentation av beslut,

– 32 § om motivering av beslut,

– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,

– 36–39 §§ om rättelse och ändring av beslut,

– 42 § om vem som får överklaga ett beslut,

– 43 § om hur man överklagar ett beslut,

Ds 2017:42 Författningsförslag

93

– 44 § om överklagandetiden, och

– 45–47 §§ om beslutsmyndighetens åtgärder och vidarebefordran av överklagande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

94

2.47. Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Härigenom föreskrivs att 13 kap.9 och 13 §§ och 14 kap. 8 §utlänningslagen (2005:716) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 kap.

9 §

1

I ärenden om visering, tidsbegränsat uppehållstillstånd, arbetstillstånd och återkallelse av permanent uppehållstillstånd eller ställning som varaktigt bosatt i Sverige tillämpas bestämmelserna i

17 §

förvaltningslagen (1986:223) om rätt för en part att få del av uppgifter endast när utlänningen

är bosatt eller annars vistas i Sverige.

I ärenden om visering, tidsbegränsat uppehållstillstånd, arbetstillstånd och återkallelse av permanent uppehållstillstånd eller ställning som varaktigt bosatt i Sverige tillämpas bestämmelserna i

25 §

förvaltningslagen(2017:000) om kommunikation

endast när

utlänningen är bosatt eller annars vistas i Sverige.

13 §

Finner Migrationsverket att

ett beslut som verket har meddelat som första instans är oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall verket ändra beslutet, om det inte blir till nackdel för utlänningen.

Skyldigheten gäller inte, om Migrationsverket har lämnat över handlingarna i ärendet till en migrationsdomstol.

I säkerhetsärenden gäller

27 § förvaltningslagen

Om Migrationsverket finner

att ett beslut som verket har meddelat som första instans är oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska verket ändra beslutet, om det inte blir till nackdel för utlänningen.

I säkerhetsärenden gäller

38 § förvaltningslagen

1 Senaste lydelse 2014:198.

Ds 2017:42 Författningsförslag

95

(1986:223) i stället för vad som föreskrivs i första och andra

styckena.

(2017:000) i stället för vad som föreskrivs i första stycket.

Migrationsverket får ändra ett beslut som verket har meddelat som första instans och som har överklagats enbart i sådana fall som avses i första och andra styckena och bara om överklagandet och övriga handlingar i ärendet ännu inte har överlämnats till en migrationsdomstol.

14 kap.

8 §

2

Beslut av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Migrationsverket enligt denna lag får överklagas särskilt, och då i samma ordning som det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, när myndighetens beslut avser

1. fråga om offentligt biträde, eller

2. ersättning i ett ärende som handläggs enligt denna lag. Bestämmelserna i 9 och 12 §§

förvaltningslagen

(1986:223)

gäller i fråga om överklagande av Polismyndighetens, Säkerhetspolisens eller Migrationsverkets beslut om avvisande av ombud eller biträde eller om jäv.

Det som föreskrivs i första stycket gäller även Polis-

myndighetens, Säkerhetspolisens eller Migrationsverkets beslut om avvisande av ombud eller biträde eller om jäv.

Beslut av Regeringskansliet i frågor enligt första och andra styckena får överklagas till en migrationsdomstol.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2 Senaste lydelse 2014:655.

Författningsförslag Ds 2017:42

96

2.48. Förslag till lag om ändring i vallagen (2005:837)

Härigenom föreskrivs att 15 kap.9 och 10 §§vallagen (2005:837) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 kap.

9 §

Beslutsmyndigheten

skall

skyndsamt till Valprövningsnämnden yttra sig över överklagandena. Bestämmelserna i 27 och 28 §§ förvaltnings-

lagen (1986:223) om omprövning

av beslut skall inte tillämpas.

Beslutsmyndigheten

ska

skyndsamt till Valprövningsnämnden yttra sig över överklagandena. Bestämmelserna i 3739 §§förvaltningslagen(2017:000) om ändring av beslut

ska inte tillämpas.

10 §

Ett beslut genom vilket någon har förordnats till ledamot i landstings- eller kommunfullmäktige eller till ersättare gäller även om beslutet har överklagats. Om någon annan förordnats till ledamot eller ersättare med anledning av överklagandet, gäller det beslutet så snart det val eller den sammanräkning har avslutats som ledamoten eller ersättaren blivit förordnad genom.

Ledamöter i Europaparlamentet tillträder sitt uppdrag då de förordnats och deras behörighet prövats av Europaparlamentet.

Bestämmelserna om inhibition i 29 § förvaltningslagen(1986:223) gäller inte beslut som

sägs i denna paragraf.

Bestämmelserna om inhibition i 48 § förvaltningslagen(2017:000) tillämpas inte i fråga

om förordnande som avses i

denna paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

97

2.49. Förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

1 §

1

Vägtrafikskatt beslutas av Transportstyrelsen genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret.

Om skatt som har beslutats enligt första stycket har blivit uppenbart oriktig på grund av misstag vid den automatiserade behandlingen, ska Transportstyrelsen rätta beslutet.

Bestämmelserna i 26 och

27 §§ förvaltningslagen

(1986:223) ska inte tillämpas i fråga om Transportstyrelsens beslut enligt första stycket.

Bestämmelserna i 36–39 §§

förvaltningslagen (2017:000) ska

inte tillämpas i fråga om Transportstyrelsens beslut enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2008:1384.

Författningsförslag Ds 2017:42

98

2.50. Förslag till lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 10 § och 8 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

10 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att frågor som avses i 4 och 5 §§ samt 2 kap. 3 § andra stycket och 3 kap. 4 § får beslutas av ett organ med representativa företrädare för näringslivet. I ärenden som handläggs av ett sådant organ

skall följande bestämmelser i förvaltningslagen

(1986:223)

tillämpas:

– 11 och 12 §§ om jäv, – 14 § första stycket om parts rätt att meddela sig muntligen,

– 15 § om anteckning av uppgifter,

– 16 och 17 §§ om parts rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut,

– 21 § första-tredje styckena om underrättelse om beslut,

– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande, samt

– 27 och 28 §§ om

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att frågor som avses i 4 och 5 §§ samt 2 kap. 3 § andra stycket och 3 kap. 4 § får beslutas av ett organ med representativa företrädare för näringslivet. I ärenden som handläggs av ett sådant organ

ska följande bestämmelser i förvaltningslagen

(2017:000)

tillämpas:

5 § om legalitet, objektivitet

och proportionalitet,

– 10 § om partinsyn, – 16–18 §§ om jäv, – 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man lämnar uppgifter muntligt,

– 25 § om kommunikation, – 27 § om dokumentation av uppgifter,

– 31 § om dokumentation av beslut,

– 32 § om motivering av beslut,

Ds 2017:42 Författningsförslag

99

omprövning av beslut. – 33 § om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och

– 36–39 §§ om rättelse och ändring av beslut.

8 kap.

1 §

Ett beslut av ett sådant organ som avses i 7 kap. 10 § får överklagas hos Finansinspektionen av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. Överklagandet skall göras skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.

Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till det organ som fattat det överklagade beslutet inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. I fall som avses i 7 kap. 4 eller 5 §

skall, om beslutet överklagas av

annan än sökanden, överklagandet ha kommit in inom tre veckor från det att beslutet kungjordes.

Det organ som avses i första stycket prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid.

Därvid

tillämpas bestäm-

melserna i 24 och 25 §§

förvaltningslagen (1986:223).

Ett beslut av ett sådant organ som avses i 7 kap. 10 § får överklagas till Finansinspektionen av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. Överklagandet ska göras skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.

Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till det organ som fattat det överklagade beslutet inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. I fall som avses i 7 kap. 4 eller 5 §

ska, om beslutet överklagas av någon annan än sökanden,

överklagandet ha kommit in inom tre veckor från det att beslutet kungjordes.

Det organ som avses i första stycket prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid.

Vid prövningen

tillämpas

bestämmelserna i 45 § och 46 §

första stycket förvaltningslagen

(2017:000).

Författningsförslag Ds 2017:42

100

Ett beslut av det organ som avses i första stycket att avvisa en skrivelse med överklagande som för sent inkommen får överklagas i samma ordning som beslutet i huvudsaken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

101

2.51. Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 1 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 kap.

1 §

Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas

till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut enligt denna lag skall gälla omedelbart.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut enligt denna lag ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

102

2.52. Förslag till lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Härigenom föreskrivs att 26 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

26 §

Bestämmelserna i 22, 23–28

och 30 §§ förvaltningslagen

(1986:223) skall tillämpas, om beslutet har meddelats av en organisation.

Bestämmelserna i 36–39 §§

och 42–47 §§ förvaltningslagen

(2017:000) ska tillämpas, om beslutet har meddelats av en organisation.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

103

2.53. Förslag till lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

Vid strukturfondspartnerskapens handläggning

skall

bestämmelserna om jäv i 11 och

12 §§ förvaltningslagen

(1986:223) tillämpas.

Vid strukturfondspartnerskapens handläggning ska bestämmelserna om jäv i 1618 §§

förvaltningslagen

(2017:000)

tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

104

2.54. Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 16 § och 26 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 kap.

16 §

För ledamöterna i en disciplinnämnd tillämpas det

som sägs i 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223) om jäv.

För ledamöterna i en disciplinnämnd tillämpas be-

stämmelserna om jäv i 16–18 §§ förvaltningslagen(2017:000).

Lydelse enligt SFS 2017:679 Föreslagen lydelse

26 kap.

1 §

Finansinspektionens beslut enligt 23 kap. 11 § och 25 kap. 10 a §, 17 § andra stycket och 19 e § får inte överklagas.

Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag eller enligt förordningen om marknader för finansiella instrument får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Detta

gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) .

Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag eller enligt förordningen om marknader för finansiella instrument får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

105

2.55. Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

Härigenom föreskrivs att 26 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt lagrådsremiss

1

Föreslagen lydelse

26 §

Länsstyrelsens och Polismyndighetens beslut enligt denna lag och beslut om registrering av hund som meddelas av Jordbruksverket eller av den som ansvarar för driften av registret får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Bestämmelserna i 22–28 och

30 §§ förvaltningslagen

(1986:223) ska tillämpas, om det överklagade beslutet har meddelats av en organisation.

Bestämmelserna i 36–40 och

42 47 §§ förvaltningslagen

(2017:000) ska tillämpas, om det överklagade beslutet har meddelats av en organisation.

Jordbruksverket för det allmännas talan i förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en organisation.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Lagrådsremiss Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet. Regeringsbeslut den 1 juni 2017.

Författningsförslag Ds 2017:42

106

2.56. Förslag till lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 § och 4 kap. 5 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

3 §

Förvaltningslagen(1986:223)

ska inte tillämpas vid handläggningen av ärenden enligt denna lag.

Förvaltningslagen(2017:000)

ska inte tillämpas vid handläggningen av ärenden enligt denna lag.

4 kap.

5 §

För bedömningen av när en handling ska anses inkommen till den upphandlande myndigheten ska gälla vad som

sägs i 10 § förvaltningslagen

(1986:223).

För bedömningen av när en handling ska anses inkommen till den upphandlande myndigheten tillämpas 22 §

förvaltningslagen (2017:000).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

107

2.57. Förslag till lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (2008:990) om företagshypotek ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

3 §

1

Vid

behandlingen

hos

inskrivningsmyndigheten av inskrivningsärenden tillämpas inte bestämmelserna i 10 §

andra stycket, 27 och 28 §§förvaltningslagen(1986:223). Av

37 a och 37 b §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter framgår att inskrivningsmyndigheten ska ompröva beslut om stämpelskatt i vissa fall.

Vid

handläggningen

hos

inskrivningsmyndigheten av inskrivningsärenden tillämpas inte bestämmelserna i 22 §

andra stycket och 3739 §§förvaltningslagen(2017:000). Av

37 a och 37 b §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter framgår att inskrivningsmyndigheten ska ompröva beslut om stämpelskatt i vissa fall.

Ansökningar och anmälningar i inskrivningsärenden ska vara skriftliga.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

meddelar

före-

skrifter om ingivning av ansökningar och anmälningar i inskrivningsärenden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av

8 kap. 7 § regeringsformen meddela

föreskrifter om

ingivning av ansökningar och anmälningar i inskrivningsärenden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2008:1079.

Författningsförslag Ds 2017:42

108

2.58. Förslag till lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 14 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

14 §

Bestämmelserna i 20 och

21 §§ förvaltningslagen

(1986:223) ska tilllämpas även på beslut enligt 6 kap. 7 § första och andra styckena samt 9 § första stycket.

Bestämmelserna i 32–34 §§

förvaltningslagen(2017:000) ska tillämpas även på beslut enligt

6 kap. 7 § första och andra styckena samt 9 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

109

2.59. Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 11 § lagen (2009:400) offentlighets- och sekretesslagen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.

11 §

Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket av beslut av sådana organ som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ denna lag tillämpas bestämmelserna i

23–25 §§ och 30 § första meningen förvaltningslagen (1986:223) .

Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket av beslut av sådana organ som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ denna lag tillämpas bestämmelserna i

43 47 §§ förvaltningslagen

(2017:000).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

110

2.60. Förslag till lag om ändring i lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

När en gruppering med säte i Sverige handlägger förvaltningsuppgifter beträffande förvaltning av program som delvis finansieras av EU ska följande bestämmelser i förvaltningslagen(1986:223) tillämpas:

– 9 § om ombud och biträde, – 10 § om inkommande handlingar,

– 11 och 12 §§ om jäv, – 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen,

– 15 § om anteckning av uppgifter,

– 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut,

– 21 § om underrättelse av beslut,

– 22–25 §§ om överklagande m.m.,

– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande,

– 27 och 28 §§ om omprövning av beslut, samt

– 30 § om överklagande av

När en gruppering med säte i Sverige handlägger förvaltningsuppgifter som avser förvaltning av program som delvis finansieras av EU ska följande bestämmelser i förvaltningslagen(2017:000) tillämpas:

5 § om legalitet, objektivitet

och proportionalitet,

– 10 § om partsinsyn, – 14 och 15 §§ om ombud och biträde,

– 16–18 §§ om jäv, – 21 och 22 §§ om bekräftelse av handlingar och hur ankomstdagen för handlingar bestäms,

– 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

– 25 § om kommunikation, – 27 § om dokumentation av uppgifter,

– 31 § om dokumentation av beslut,

– 32 § om motivering av beslut,

– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i

Ds 2017:42 Författningsförslag

111

avvisningsbeslut. beslut och hur ett överklagande går till,

– 36–39 §§ om rättelse och ändring av beslut, och

– 42–47 §§ om överklagande, om beslutsmyndighetens åtgärder och om överinstansens åtgärder.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

112

2.61. Förslag till lag om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 5 § barlastvattenlagen (2009:1165) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

5 §

Ett fartygs befälhavare är behörig att på redarens vägnar

1. ta emot underrättelse om ett beslut att ta ut barlastvattenavgift och att överklaga beslutet, samt

2. ta emot underrättelse och

avge yttrande

enligt

17 §

förvaltningslagen(1986:223).

2. ta emot underrättelse och

yttra sig enligt 25 § förvaltningslagen(2017:000).

När en underrättelse som avses i första stycket 1 lämnas till befälhavaren ska också redaren underrättas, om det kan ske.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

113

2.62. Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1254) om officiella veterinärer

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2009:1254) om officiella veterinärer ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Följande bestämmelser i

förvaltningslagen (1986:223) ska

tillämpas när en veterinär utför uppgifter som officiell veterinär

– 11 och 12 §§ om jäv, – 15 § om anteckning av uppgifter,

– 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut,

– 21 § om underrättelse om beslut,

– 22 § om rätten att överklaga, samt

– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Följande bestämmelser i

förvaltningslagen (2017:000) ska

tillämpas när en veterinär utför uppgifter som officiell veterinär:

5 § om legalitet, objektivitet

och proportionalitet,

– 10 § om partsinsyn, – 16–18 §§ om jäv, – 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

– 25 § om kommunikation, – 27 § om dokumentation av uppgifter,

– 31 § om dokumentation av beslut,

– 32 § om motivering av beslut,

– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,

– 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och

– 42 § om vem som får överklaga ett beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

114

2.63. Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner

Härigenom föreskrivs att 22 § lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §

Näringsidkaren ska ges tillfälle att yttra sig innan ärendet avgörs, om det inte är onödigt. I fråga om näringsidkarens rätt att få del av uppgifter som har tillförts ärendet genom någon annan än näringsidkaren själv och att få tillfälle att yttra sig över dem

gäller bestämmelserna i 17 § förvaltningslagen(1986:223).

Näringsidkaren ska ges tillfälle att yttra sig innan ärendet avgörs, om det inte är onödigt. I fråga om näringsidkarens rätt att få del av uppgifter som har tillförts ärendet genom någon annan än näringsidkaren själv och att få tillfälle att yttra sig över dem

tillämpas bestämmelserna i 25 § förvaltningslagen(2017:000).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

115

2.64. Förslag till lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 5 § luftfartslagen (2010:500) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 kap.

5 §

En förvaltningsmyndighets beslut i frågor som rör trafiktillstånd får överklagas hos regeringen.

Ett beslut enligt 4 kap. 19 § andra stycket om erinran, enligt

4 kap. 21 § om omhändertagande av flygcertifikat eller ett föreläggande enligt 4 kap. 25 § första stycket får inte överklagas. Detsamma gäller

beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) .

En förvaltningsmyndighets beslut i frågor som rör trafiktillstånd får överklagas till regeringen.

Ett beslut enligt 4 kap. 19 § andra stycket om erinran, enligt

4 kap. 21 § om omhändertagande av flygcertifikat eller ett föreläggande enligt 4 kap. 25 § första stycket får inte överklagas.

Ett föreläggande enligt 4 kap. 25 § får prövas av allmän förvaltningsdomstol endast i samband med prövning av frågan om återkallelse på grund av att föreläggandet inte har följts. Ett föreläggande enligt 4 kap. 29 § får överklagas endast i samband med ett överklagande av det beslut genom vilket målet avgörs.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

116

2.65. Förslag till lag om ändring i lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Arbetsförmedlingen ska, trots 1 kap. 3 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem, tillämpa bestämmelserna om jäv i 11 och

12 §§ förvaltningslagen

(1986:223).

Arbetsförmedlingen ska, trots 1 kap. 3 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem, tillämpa bestämmelserna om jäv i 16–

18 §§ förvaltningslagen

(2017:000).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

117

2.66. Förslag till lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

1

När ett organ som enligt 2 § andra stycket jämställs med myndighet handlägger ett ärende om vidareutnyttjande av sådana handlingar som tillhandahålls av organet, ska följande bestämmelser i

förvaltningslagen

(1986:223)

tillämpas:

– 5 § andra stycket om enskildas kontaktmöjligheter,

– 11 och 12 §§ om jäv, – 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen,

– 15 § om anteckning av uppgifter,

– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,

– 21 § om underrättelse om beslut,

– 22 och 23–25 §§ om överklagande,

– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande,

– 27 och 28 §§ om

När ett organ som enligt 2 § andra stycket jämställs med myndighet handlägger ett ärende om vidareutnyttjande av sådana handlingar som tillhandahålls av organet, ska följande bestämmelser i

förvaltningslagen

(2017:000)

tillämpas:

5 § om legalitet, objektivitet

och proportionalitet,

– 7 § första stycket om tillgänglighet,

– 10 § om partsinsyn, – 16–18 §§ om jäv, – 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

– 25 § om kommunikation, – 27 § om dokumentation av uppgifter,

– 31 § om dokumentation av beslut,

– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande

1 Senaste lydelse 2015:289.

Författningsförslag Ds 2017:42

118

omprövning av beslut, och

– 30 § om överklagande av avvisningsbeslut.

går till,

– 36–39 §§ om rättelse och ändring av beslut, och

– 42–47 §§ om överklagande, om beslutsmyndighetens åtgärder och om överinstansens åtgärder.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

119

2.67. Förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 16 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap.

16 §

Bestämmelserna i 20 och

21 §§ förvaltningslagen

(1986:223) ska tillämpas även på beslut enligt 8 kap. 6 § första stycket, 7 § första och andra styckena, 9 § och 11 § första stycket.

Bestämmelserna i 32–34 §§

förvaltningslagen(2017:000) ska

tillämpas även på beslut enligt 8 kap. 6 § första stycket, 7 § första och andra styckena, 9 § och 11 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

120

2.68. Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 7 § radio-_och_tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 kap.

7 §

I ett ärende enligt 6 § ska bestämmelserna i

17 §

förvaltningslagen (1986:223) om rätt för parter att få del av uppgifter inte tillämpas på

uppgifter som endast rör någon annan sökande.

I ett ärende enligt 6 § ska bestämmelserna i

25 §

förvaltningslagen(2017:000) om kommunikation inte tillämpas på

uppgifter som endast rör någon annan sökande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

121

2.69. Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 26 § lagen (2010:751) om betaltjänster ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.

26 §

1

Finansinspektionens beslut enligt 23 § tredje stycket och 24 § andra stycket och beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Detta

gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) .

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018

1 Senaste lydelse 2017:652.

Författningsförslag Ds 2017:42

122

2.70. Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800)

Härigenom föreskrivs att 29 kap.10 och 11 §§skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

29 kap.

10 §

I ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild enligt denna lag hos en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman ska följande bestämmelser i förvaltningslagen(1986:223) tillämpas:

– 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen,

– 15 § om anteckning av uppgifter,

– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut,

– 21 § om underrättelse av beslut, och

– 26 § om rättelse av skrivfel eller liknande.

I sådana ärenden hos en enskild huvudman ska också 11

och 12 §§ förvaltningslagen

tillämpas.

I ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild enligt denna lag hos en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman ska följande bestämmelser i förvaltningslagen(2017:000) tillämpas:

5 § om legalitet, objektivitet

och proportionalitet,

– 10 § om partsinsyn, – 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

– 25 § om kommunikation, – 27 § om dokumentation av uppgifter,

– 31 § om dokumentation av beslut,

– 32 § om motivering av beslut,

– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och

– 36 § om rättelse av skrivfel eller liknande.

I sådana ärenden hos en enskild huvudman ska också

bestämmelserna i 16–18 §§

förvaltningslagen tillämpas.

Ds 2017:42 Författningsförslag

123

Bestämmelserna i 16 och

17 §§ förvaltningslagen gäller

dock inte uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om plats i utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag.

Bestämmelserna i 10 och

25 §§ förvaltningslagen tillämpas

dock inte i fråga om uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om plats i utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag.

Det som sägs i denna paragraf gäller inte vid betygssättning.

11 §

I ärenden där beslut får överklagas enligt 28 kap. ska utöver vad som följer av 10 § också

23–25 och 30 §§

förvaltningslagen

(1986:223)

tillämpas.

I ärenden där beslut får överklagas enligt 28 kap. ska utöver vad som följer av 10 § också 4347 §§förvaltningslagen(2017:000) tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

124

2.71. Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Härigenom föreskrivs att 13 kap.8 och 16 §§plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 kap.

8 §

1

Bestämmelser om vem som får överklaga beslut som avses i 2 a, 3, 5 och 6 §§ finns i 22 §

förvaltningslagen (1986:223).

Bestämmelser om vem som får överklaga beslut som avses i 2 a, 3, 5 och 6 §§ finns i 42 §

förvaltningslagen(2017:000).

16 §

2

Bestämmelser om överklagande av ett beslut som avses i 2 a §, 3, 5, 5 a och 6 §§ finns i

23 25 §§ förvaltningslagen

(1986:223).

Tiden för överklagande av ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser räknas dock från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. När beslutet har fattats av kommunfullmäktige, ska det som enligt

23–25 §§

förvaltningslagen gäller i fråga om den myndighet som har meddelat beslutet i stället gälla kommunstyrelsen.

Bestämmelser om överklagande av ett beslut som avses i 2 a, 3, 5, 5 a och 6 §§ finns i 43–

47 §§ förvaltningslagen

(2017:000).

Tiden för överklagande av ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser räknas dock från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. När beslutet har fattats av kommunfullmäktige, ska det som enligt

43–47 §§

förvaltningslagen gäller i fråga om den myndighet som har meddelat beslutet i stället gälla kommunstyrelsen.

1 Senaste lydelse 2016:252. 2 Senaste lydelse 2017:424.

Ds 2017:42 Författningsförslag

125

Tiden för överklagande av ett beslut om lov eller förhandsbesked räknas, för alla som inte ska delges beslutet enligt 9 kap. 41 §, från den dag som infaller en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

126

2.72. Förslag till lag om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

Härigenom föreskrivs att 5, 18 och 19 §§ lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

1

Om en polisman eller tulltjänsteman påträffar en substans och det skäligen kan antas att ett beslut om förstörande av substansen kan komma att meddelas enligt denna lag, får han eller hon besluta att omhänderta substansen i avvaktan på åklagarens beslut.

Bestämmelserna i 16–25 och

27 30 §§ förvaltningslagen

(1986:223) tillämpas inte på förfarandet hos Tullverket i frågor som gäller omhändertagande i avvaktan på beslut om förstörande eller på förfarandet hos Polismyndigheten.

Bestämmelserna i 10, 25, 28–

30 , 32 34 och 37 48 §§ förvaltningslagen

(2017:000)

tillämpas inte på förfarandet hos Tullverket i frågor som gäller omhändertagande i avvaktan på beslut om förstörande eller på förfarandet hos Polismyndigheten.

18 §

Vid åklagarens handläggning enligt denna lag tillämpas följande bestämmelser i

förvaltningslagen(1986:223):

– 4 och 5 §§ om myndigheternas serviceskyldighet,

– 6 § om samverkan mellan myndigheter,

– 7 § om allmänna krav på handläggningen av ärenden,

– 8 § om tolk,

Vid åklagarens handläggning enligt denna lag tillämpas följande bestämmelser i

förvaltningslagen (2017:000):

5 § om legalitet, objektivitet

och proportionalitet,

– 6 och 7 §§ om service och tillgänglighet,

– 8 § om samverkan mellan myndigheter,

– 9 § om utgångspunkter för

1 Senaste lydelse 2014:653.

Ds 2017:42 Författningsförslag

127

– 9 § om ombud och biträde, – 10 § om inkommande handlingar,

– 11 och 12 §§ om jäv, – 15 § om anteckning av uppgifter,

– 16 § om parters rätt att få del av uppgifter,

– 20 § första stycket andra meningen 1 och 4 och andra stycket om att beslutsskäl får utelämnas,

– 24 § om rättidsprövning av överklagande,

– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande, och

– 30 § om överklagande av avvisningsbeslut.

handläggningen,

– 10 § om partsinsyn, – 13 § om tolkning och översättning,

– 14 och 15 §§ om ombud och biträde,

– 16–18 §§ om jäv, – 22 § om hur ankomstdagen för handlingar bestäms,

– 23 § om utredningsansvaret,

24 § om när man får lämna

uppgifter muntligt,

– 27 § om dokumentation av uppgifter,

– 31 § om dokumentation av beslut,

– 32 § första stycket, andra stycket 2 och tredje stycket om när motivering av beslut får utelämnas,

– 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och

– 45 § om beslutsmyndighetens åtgärder.

Vid handläggning av en fråga om förstörande tillämpas även följande bestämmelser i förvaltningslagen:

– 13 § första stycket om remiss,

– 14 § om muntlig handläggning, och

– 17 § om parters rätt att få del av uppgifter innan ett ärende avgörs.

– 25 § om kommunikation, och

– 26 § första och andra styckena om remiss.

I fråga om allmän åklagare ska dock bestämmelsen om jäv i 7 kap. 6 § rättegångsbalken tillämpas.

19 §

Åklagarens beslut om omhändertagande eller förstörande får överklagas hos tingsrätt av en enskild som berörs av beslutet. Ett

Författningsförslag Ds 2017:42

128

överklagande ska vara skriftligt och ges in till åklagaren. Överklagandet ska ha kommit in till åklagaren inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Beslut om omhändertagande får dock överklagas utan begränsning till viss tid.

Om åklagaren inte avvisar överklagandet enligt

24 §

förvaltningslagen(1986:223), ska

han eller hon tillsammans med eget yttrande överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till tingsrätten.

Om åklagaren inte avvisar överklagandet enligt

45 §

förvaltningslagen(2017:000), ska

han eller hon tillsammans med eget yttrande överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till tingsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

129

2.73. Förslag till lag om ändring i avgasreningslagen (2011:318)

Härigenom föreskrivs att 40 § avgasreningslagen (2011:318) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

40 §

En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Detta

gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) .

En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

130

2.74. Förslag till lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

Härigenom föreskrivs att 27 § drivmedelslagen (2011:319) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 §

En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Detta

gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) .

En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

131

2.75. Förslag till lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

Härigenom föreskrivs 13 § lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

Riksdagsstyrelsen är beslutsför när ordföranden och därutöver minst sex ledamöter är närvarande.

Vid omröstning tillämpas bestämmelserna i

18 §

förvaltningslagen(1986:223).

Vid omröstning tillämpas bestämmelserna i 28 och 29 §§

förvaltningslagen (2017:000).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

132

2.76. Förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 26 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.

26 §

1

Finansinspektionens beslut att förelägga den som bedriver en viss verksamhet att lämna de uppgifter som behövs för att inspektionen ska kunna bedöma om verksamheten är tillståndspliktig enligt denna lag samt beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Detta

gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) .

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2017:655.

Ds 2017:42 Författningsförslag

133

2.77. Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Härigenom föreskrivs att det i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska införas en ny paragraf, 1 kap. 3 a §, och närmast före 1 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

Undantag från förvaltningslagen

3 a §

Sådana upphandlande myndigheter och enheter som vid upphandling tillämpar förvaltningslagen (2017:000) ska inte tillämpa 10 eller 25 § i den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

134

2.78. Förslag till lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §

Ett kontrollorgan som avses i 3 § första stycket ska vid kontrollen tillämpa följande bestämmelser i förvaltningslagen(1986:223)

– 11 och 12 §§ om jäv, – 14 § om muntlig handläggning,

– 15 § om anteckning av uppgifter,

– 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut,

– 21 § om underrättelse av beslut, och

– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Ett kontrollorgan som avses i 3 § första stycket ska vid kontrollen tillämpa följande bestämmelser i förvaltningslagen(2017:000):

5 § om legalitet, objektivitet

och proportionalitet,

– 10 § om partsinsyn, – 16–18 §§ om jäv, – 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

– 25 § om kommunikation, – 27 § om dokumentation av uppgifter,

– 31 § om dokumentation av beslut,

– 32 § om motivering av beslut,

– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och

– 36 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

135

2.79. Förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 kap.

1 §

1

Finansinspektionens beslut enligt 13 kap. 14 § samt och 14 kap. 13 a § och 23 § andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag eller beslut enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013, i den ursprungliga lydelsen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013, i den ursprungliga lydelsen, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760, i den ursprungliga lydelsen, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Detta

gäller dock inte ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) .

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag eller beslut enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013, i den ursprungliga lydelsen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013, i den ursprungliga lydelsen, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760, i den ursprungliga lydelsen, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2017:658.

Författningsförslag Ds 2017:42

136

2.80. Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Härigenom föreskrivs att 35 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

35 §

1

Finansinspektionens beslut enligt 24 § andra stycket och beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.

Finansinspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Detta

gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) .

Finansinspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2017:659.

Ds 2017:42 Författningsförslag

137

2.81. Förslag till lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 1 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap.

1 §

Beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag eller med stöd av föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) .

Beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag eller med stöd av föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

138

2.82. Förslag till lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap.

1 §

Beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag eller med stöd av föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) .

Beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag eller med stöd av föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

139

2.83. Förslag till lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Härigenom föreskrivs att 27 kap. 24 § och 30 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 kap.

24 §

Det som i 13 och 16 §§ anges om de totala resolutionsavgifterna och tilläggsavgifterna behöver inte tillämpas när avgiften för ett enskilt företag

1. bestäms enligt 23 § eller enligt artikel 12.1 eller 17.1 i förordningen om resolutionsavgifter,

2. bestäms genom ompröv-

ning enligt 27 § förvaltningslagen

(1986:223), eller

2. bestäms genom ändring av

beslut enligt 37–39 §§ förvaltningslagen (2017:000), eller

3. efter överklagande bestäms av allmän förvaltningsdomstol.

30 kap.

1 §

Riksgäldskontorets och Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Riksgäldskontorets och Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas

till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Riksgäldskontorets beslut om resolution enligt 8 kap. 5–9 och 11 §§ och om resolutionsåtgärder som anges i 12 kap. 1 § första stycket gäller omedelbart.

Riksgäldskontoret och Finansinspektionen får bestämma att beslut om krisavvärjande åtgärder enligt denna lag, eller förelägganden, förbud eller beslut om återkallelse som meddelats med stöd av lagen, ska gälla omedelbart.

Förelägganden enligt denna lag får förenas med vite.

Författningsförslag Ds 2017:42

140

Regeringens beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

141

2.84. Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 1 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.

1 §

Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 16 § andra stycket får dock inte överklagas.

Detsamma gäller beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) .

Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 16 § andra stycket får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

142

2.85. Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Härigenom föreskrivs att i fråga om lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

dels att 12 kap. 21 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 3 a §, och närmast

före 1 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

Undantag från förvaltningslagen

3 a §

Sådana upphandlande myndigheter som vid upphandling tillämpar förvaltningslagen (2017:000) ska inte tillämpa 10 eller 25 § i den lagen.

12 kap.

21 §

En begäran om att få tillgång till ett kontrakt ska behandlas skyndsamt.

När en upphandlande myndighet handlägger ett ärende om att lämna ut ett kontrakt, ska den tillämpa bestämmelserna om motivering

av beslut och underrättelse om beslut i 20 och 21 §§ förvaltningslagen (1986:223) .

När en upphandlande myndighet handlägger ett ärende om att lämna ut ett kontrakt, ska den tillämpa bestämmelserna

i 32–34 §§

förvaltningslagen (2017:000) om motivering av beslut och om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

143

2.86. Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

dels att 12 kap. 20 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 3 a §, och närmast

före 1 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

Undantag från förvaltningslagen

3 a §

Sådana upphandlande enheter som vid upphandling tillämpar förvaltningslagen (2017:000) ska inte tillämpa 10 eller 25 § i den lagen.

12 kap.

20 §

En begäran om att få tillgång till ett kontrakt ska behandlas skyndsamt.

När en upphandlande enhet handlägger ett ärende om att lämna ut ett kontrakt, ska den tillämpa bestämmelserna om

motivering av beslut och underrättelse om beslut i 20 och

21 §§ förvaltningslagen (1986:223) .

När en upphandlande enhet handlägger ett ärende om att lämna ut ett kontrakt, ska den tillämpa bestämmelserna i 32–

34 §§ förvaltningslagen (2017:000) om motivering av beslut och om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

144

2.87. Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

Härigenom föreskrivs att det i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska införas en ny paragraf, 1 kap. 3 a §, och närmast före 1 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

Undantag från förvaltningslagen

3 a §

Sådana upphandlande myndigheter och enheter som vid upphandling tillämpar förvaltningslagen (2017:000) ska inte tillämpa 10 eller 25 § i den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

145

2.88. Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.

1 §

Beslut om sanktionsföreläggande enligt 5 kap. 19 § får inte överklagas. Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag och marknadsmissbruksförordningen får, om inte annat anges, överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Detta gäller dock inte ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) .

Beslut om sanktionsföreläggande enligt 5 kap. 19 § får inte överklagas. Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag och marknadsmissbruksförordningen får, om inte annat anges, överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller förbud enligt denna lag ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

146

2.89. Förslag till förordning om ändring i kungörelsen (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen

Härigenom föreskrivs att 7 § kungörelsen (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Transportstyrelsens beslut enligt 2 § får överklagas hos regeringen.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Transportstyrelsens beslut enligt 2 § får överklagas till regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2008:1173.

Ds 2017:42 Författningsförslag

147

2.90. Förslag till förordning om ändring i kungörelsen (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen

Härigenom föreskrivs att 6 § kungörelsen (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Transportstyrelsens beslut enligt 2 § får överklagas hos regeringen.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Transportstyrelsens beslut enligt 2 § får överklagas till regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2008:1174.

Författningsförslag Ds 2017:42

148

2.91. Förslag till förordning om ändring i kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

Härigenom föreskrivs att 3 § kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 1998:1069.

Ds 2017:42 Författningsförslag

149

2.92. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

Härigenom föreskrivs att 15 § förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

1

ska ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §

2

En försäkring enligt denna förordning får inte pantsättas eller belånas.

Bestämmelserna i 107 kap. 9 och 10 §§, 112 kap. 5 § samt 113 kap. 10, 12, 14–17, 19 och

20 §§socialförsäkringsbalken gäller i tillämpliga delar

beträffande en försäkring enligt

denna förordning.

Bestämmelserna i 107 kap. 9 och 10 §§, 112 kap. 5 § samt 113 kap. 10, 12, 14–17, 19 och

20 §§socialförsäkringsbalken gäller i tillämpliga delar i fråga

om en försäkring enligt denna

förordning.

I ärenden som rör den frivilliga försäkringen ska tillämpas även de bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) som enligt sin lydelse endast gäller ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Förordningen omtryckt 1976:1048. Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975:1048. 2 Senaste lydelse 2013:392. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

Författningsförslag Ds 2017:42

150

2.93. Förslag till förordning om ändring i kungörelsen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet

Härigenom föreskrivs att 11 § kungörelsen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §

1

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 1998:1048.

Ds 2017:42 Författningsförslag

151

2.94. Förslag till förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Härigenom föreskrivs att 35 § patentkungörelsen (1967:838)

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

35 §

2

Patenthavaren skall få en kopia av samtliga skrivelser från invändare. I övrigt gäller bestämmelserna i

17 §

förvaltningslagen(1986:223).

Patenthavaren ska få en kopia av samtliga skrivelser från invändare. I övrigt gäller bestämmelserna i

25 §

förvaltningslagen (2017:000).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Förordningen omtryckt 1991:1331. 2 Senaste lydelse 1993:1312.

Författningsförslag Ds 2017:42

152

2.95. Förslag till förordning om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Härigenom föreskrivs att 6 § kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om utfärdande av äktenskapscertifikat får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om utfärdande av äktenskapscertifikat får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 1998:1033.

Ds 2017:42 Författningsförslag

153

2.96. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre

Härigenom föreskrivs att 8 § förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §

2

Länsstyrelsens beslut enligt lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre får överklagas hos Jordbruksverket.

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1990:844. 2 Senaste lydelse 1998:1104.

Författningsförslag Ds 2017:42

154

2.97. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Härigenom föreskrivs att 9 § förordningen (1970:340) om skolskjutsning

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Förordningen omtryckt 1975:880.

Ds 2017:42 Författningsförslag

155

2.98. Förslag till förordning om ändring i kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

Härigenom föreskrivs att 3 § kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

1

Länsstyrelsen kan vid vite förelägga den uppgiftsskyldige att lämna föreskrivna uppgifter. Frågan om att döma ut vitet prövas av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen får besluta att förelägga den uppgiftsskyldige att lämna föreskrivna uppgifter.

Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Frågan om att

döma ut vitet prövas av länsstyrelsen.

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 1998:1107.

Författningsförslag Ds 2017:42

156

2.99. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

Härigenom föreskrivs att 10 § förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §

1

Andra beslut enligt denna förordning än som avses i 2 § fattas av Kammarkollegiet.

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 2 § första stycket får inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 2 § första stycket får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2001:825.

Ds 2017:42 Författningsförslag

157

2.100. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet

Härigenom föreskrivs att 12 § förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet

1

ska ha följande

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

2

Länsstyrelsens beslut enligt lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen får överklagas hos Jordbruksverket.

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Länsstyrelsens beslut enligt lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen får överklagas till Jordbruksverket.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1993:880. 2 Senaste lydelse 1998:1108.

Författningsförslag Ds 2017:42

158

2.101. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

1

ska

ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

2

Beslut om föreskrifter som Läkemedelsverket meddelat enligt 2 § andra stycket får överklagas hos regeringen.

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol av annat beslut.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol av annat beslut.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Förordningen omtryckt 1985:854. 2 Senaste lydelse 1998:1061.

Ds 2017:42 Författningsförslag

159

2.102. Förslag till förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Härigenom föreskrivs att 17 a § arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 a §

2

Av 6 § förvaltningslagen (1986:223) följer att Arbetsmiljöverket ska samverka med andra myndigheter inom ramen för den egna verksamheten. När det gäller

Arbetsmiljöverkets

tillsyns-

ansvar enligt 17 § denna

förordning ska samverkan vid behov ske med Kemikalieinspektionen samt berörda länsstyrelser och kommuner.

Vid

Arbetsmiljöverkets

tillsyn

enligt 17 § denna

förordning ska samverkan vid behov ske med Kemikalieinspektionen samt berörda länsstyrelser och kommuner.

Om Arbetsmiljöverket i sin tillsyn enligt 17 § uppmärksammar att förordning (EG) nr 1907/2006 inte följs och det avser frågor som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) omfattas av en annan myndighets tillsynsansvar, ska Arbetsmiljöverket underrätta den ansvariga myndigheten om bristerna.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Förordningen omtryckt 1992:1136. 2 Senaste lydelse 2011:14.

Författningsförslag Ds 2017:42

160

2.103. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

Härigenom föreskrivs att 21 § förordningen (1978:164) om vissa rörledningar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

21 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9, 19 och 20 §§ lagen (1978:160) om vissa rörledningar får dock överklagas

hos regeringen.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9, 19 och 20 §§ lagen (1978:160) om vissa rörledningar får dock överklagas

till regeringen.

Beslut enligt 7 a § tredje stycket får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2009:1098.

Ds 2017:42 Författningsförslag

161

2.104. Förslag till förordning om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Härigenom föreskrivs att 22 § terrängkörningsförordningen (1978:594)

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §

2

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Förordningen omtryckt 1997:713. 2 Senaste lydelse 1998:1172.

Författningsförslag Ds 2017:42

162

2.105. Förslag till förordning om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)

Härigenom föreskrivs att 12 § ordningsvaktsförordningen (1980:589) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2014:1132.

Ds 2017:42 Författningsförslag

163

2.106. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

2

I 22 a §förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 §

förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Förordningen omtryckt 1984:729. Senaste lydelse av förordningens rubrik 2014:1134. 2 Senaste lydelse 2014:1134.

Författningsförslag Ds 2017:42

164

2.107. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Härigenom föreskrivs att 9 § förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 1998:1035.

Ds 2017:42 Författningsförslag

165

2.108. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1983:1099) om anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (1983:1099) om anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

1

ska ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

2

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2014:1135. 2 Senaste lydelse 2014:1135.

Författningsförslag Ds 2017:42

166

2.109. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 15 § förordningen (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

1

ska upphöra att gälla

den 25 maj 2018.

1 Förordningen omtryckt 2001:393. Senaste lydelse av förordningens rubrik 2001:393 15 § 2001:812.

Ds 2017:42 Författningsförslag

167

2.110. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Härigenom föreskrivs att 17 § förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §

2

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Kammarkollegiets beslut att avslå en ansökan om auktorisation eller bevis enligt 6 § får inte överklagas, om beslutet beror på att ett kunskapsprov enligt 4 § första stycket 2 inte har godkänts.

Kammarkollegiets eller domstols beslut om upphävande av auktorisation gäller omedelbart, om inte något annat beslutas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Förordningen omtryckt 1994:413. 2 Senaste lydelse 2007:718.

Författningsförslag Ds 2017:42

168

2.111. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1985:728) om krigsplaceringspremie för flygförare i flygvapnet

Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (1985:728) om krigsplaceringspremie för flygförare i flygvapnet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 1998:1049.

Ds 2017:42 Författningsförslag

169

2.112. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 1998:1187.

Författningsförslag Ds 2017:42

170

2.113. Förslag till förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)

Härigenom föreskrivs att 8 § sjötrafikförordningen (1986:300) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Länsstyrelsens beslut enligt 2 §, 2 a § och 6 § första stycket får överklagas hos regeringen. Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket får överklaga sådana beslut. Kustbevakningen får överklaga länsstyrelsens beslut enligt 2 a §.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Länsstyrelsens beslut enligt 2 §, 2 a § och 6 § första stycket får överklagas till regeringen. Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket får överklaga sådana beslut. Kustbevakningen får överklaga länsstyrelsens beslut enligt 2 a §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2011:655.

Ds 2017:42 Författningsförslag

171

2.114. Förslag till förordning om ändring i svävarfartsförordningen (1986:305)

Härigenom föreskrivs att 16 § svävarfartsförordningen (1986:305) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten får överklaga länsstyrelsens beslut enligt denna förordning. Länsstyrelsen ska särskilt underrätta Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten om ett sådant beslut.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2011:656.

Författningsförslag Ds 2017:42

172

2.115. Förslag till förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Härigenom föreskrivs att 58 § jaktförordningen (1987:905)

1

ska

ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

58 §

2

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Följande beslut enligt denna förordning får inte överklagas:

1. Naturvårdsverkets beslut i ett överklagat ärende,

2. länsstyrelsens beslut enligt 4 § om beslutet avser annat än registrering av kronhjortsområde,

3. Naturvårdsverkets eller länsstyrelsens beslut enligt 9 § andra eller tredje stycket,

4. Naturvårdsverkets eller länsstyrelsens beslut enligt 15 §,

5. Naturvårdsverkets eller länsstyrelsens beslut enligt 21 § andra stycket,

6. Naturvårdsverkets beslut enligt 24 a §,

7. Polismyndighetens beslut enligt 30 §,

8. Naturvårdsverkets beslut enligt 38 §,

9. Polismyndighetens beslut enligt 40 a § tredje stycket, 10. länsstyrelsens beslut enligt 47 § första stycket, och 11. länsstyrelsens beslut enligt 52 d §. Andra beslut av länsstyrelsen än de som anges i 1–3 nedan får överklagas till Naturvårdsverket:

1. beslut som anges i andra stycket,

2. beslut om avgift enligt 52 b och 52 c §§, och

3. beslut om jakt efter vilda fåglar eller beslut om jakt efter björn, varg, järv, lo eller annan art som är markerad med N eller F i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845).

1 Förordningen omtryckt 2000:1216. 2 Senaste lydelse 2016:556. Ändringar i bestämmelsen föreslås i Näringsdepartementets promemoria (dnr N2017/04696/RS).

Ds 2017:42 Författningsförslag

173

Andra beslut av Polismyndigheten än de som anges i andra stycket får överklagas till länsstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

174

2.116. Förslag till förordning om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101)

Härigenom föreskrivs att 14 § personalföreträdarförordningen (1987:1101)

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 §

2

Av

11 § första stycket

förvaltningslagen

(1986:223)

framgår att den som ska handlägga ett ärende är jävig bland annat om det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans eller hennes opartiskhet i ärendet.

Av

16 § första stycket

förvaltningslagen

(2017:000)

framgår att den som ska handlägga ett ärende är jävig bland annat om det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans eller hennes opartiskhet i ärendet.

När styrelsen eller personalansvarsnämnden handlägger ett ärende där en arbetstagarorganisation har ett intresse att bevaka, ska en personalföreträdare inte anses jävig enligt den paragrafen enbart på grund av att

– han eller hon är förtroendeman eller funktionär hos organisationen, eller

– han eller hon har företrätt denna i förhandlingar enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Förordningen omtryckt 2007:744. 2 Senaste lydelse 2007:744.

Ds 2017:42 Författningsförslag

175

2.117. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor

Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

2

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:139. 2 Senaste lydelse 2006:139.

Författningsförslag Ds 2017:42

176

2.118. Förslag till förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293)

Härigenom föreskrivs att 19 § strålskyddsförordningen (1988:293) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Strålsäkerhetsmyndighetens beslut med stöd av 14 § och generalläkarens beslut i frågor som avses i 16 § tredje stycket överklagas dock

hos regeringen. Strålsäkerhets-

myndighetens beslut om förlängd handläggningstid enlig 12 a § får inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Strålsäkerhetsmyndighetens beslut med stöd av 14 § och generalläkarens beslut i frågor som avses i 16 § tredje stycket överklagas dock

till regeringen. Strålsäkerhets-

myndighetens beslut om förlängd handläggningstid enlig 12 a § får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2009:1331.

Ds 2017:42 Författningsförslag

177

2.119. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Härigenom föreskrivs att 14 § förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om återbetalning av bidrag får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om återbetalning av bidrag får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 1998:1138.

Författningsförslag Ds 2017:42

178

2.120. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

Härigenom föreskrivs att 43 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

1

ska ha följande

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

43 §

2

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 26 och 38 §§ får inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 26 och 38 §§ får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Förordningen omtryckt 1994:734. 2 Senaste lydelse 2010:1141.

Ds 2017:42 Författningsförslag

179

2.121. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 1998:1147.

Författningsförslag Ds 2017:42

180

2.122. Förslag till förordning om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Härigenom föreskrivs att 20 § arkivförordningen (1991:446) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §

1

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 7 a § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 7 a § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2001:556.

Ds 2017:42 Författningsförslag

181

2.123. Förslag till förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Härigenom föreskrivs att 4 § avgiftsförordningen (1992:191) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

1

En myndighet får, om det är förenligt med myndighetens uppgift enligt lag, instruktion eller annan förordning, mot avgift tillhandahålla:

1. tidskrifter och andra publikationer,

2. informations- och kursmaterial,

3. konferenser och kurser,

4. rådgivning och annan liknande service,

5. lokaler,

6. utrustning,

7. offentlig inköps- och resurssamordning,

8. automatisk databehandlingsinformation i annan form än utskrift,

9. upplysningar per telefon, om den service myndigheten därmed tillhandahåller går utöver myndighetens serviceskyldighet enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och

förvaltningslagen

(1986:223), samt

9. upplysningar per telefon, om den service myndigheten därmed tillhandahåller går utöver myndighetens serviceskyldighet enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och

förvaltningslagen

(2017:000), och

10. tjänsteexport. Varor och tjänster enligt första stycket får tillhandahållas bara om verksamheten är av tillfällig natur eller av mindre omfattning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2011:216.

Författningsförslag Ds 2017:42

182

2.124. Förslag till förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Härigenom föreskrivs i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

1

dels att 1 kap. 4 a §, 6 kap. 23 § och 12 kap. 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 4 a §, och närmast

före 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

Undantag från förvaltningslagen

4 a §

Bestämmelserna i 25 och

32 §§ förvaltningslagen (2017:000) om kommunikation före beslut i ett ärende och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om antagning till eller betygssättning inom utbildningen.

Om en motivering har utelämnats ska om möjligt en sådan lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.

6 kap.

23 §

2

Ett beslut enligt

26 §

Ett beslut enligt

36 §

1 Förordningen omtryckt 1998:1003. 2 Senaste lydelse 2006:1053.

Ds 2017:42 Författningsförslag

183

förvaltningslagen (1986:223) om

rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende i fråga om ett betyg skall fattas av en examinator.

förvaltningslagen (2017:000) om

rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende i fråga om ett betyg ska fattas av en examinator.

12 kap.

3 §

3

Att beslut av en disciplinnämnd om avstängning och varning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen(1986:223).

Att beslut av en disciplinnämnd om avstängning och varning får överklagas till allmän förvaltningsdomstol följer av 40 § förvaltningslagen(2017:000).

Andra beslut av en disciplinnämnd får inte överklagas.

4 §

Beslut av en högskola i annat fall än som nämns i detta kapitel får överklagas endast om det är

medgivet i annan författning än förvaltningslagen (1986:223).

Beslut av en högskola i annat fall än som nämns i detta kapitel får överklagas endast om det är

tillåtet i annan författning än förvaltningslagen(2017:000).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

3 Senaste lydelse 2002:81.

Författningsförslag Ds 2017:42

184

2.125. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

Härigenom föreskrivs att 33 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

33 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Följande beslut får inte överklagas:

1. beslut i fråga om skriftligt prov enligt 7 §,

2. en polismans beslut enligt 25 a och 25 b §§, och

3. Transportstyrelsens beslut enligt 25 d §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2013:11.

Ds 2017:42 Författningsförslag

185

2.126. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

2

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten får överklaga länsstyrelsens beslut.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2004:607. 2 Senaste lydelse 2011:623.

Författningsförslag Ds 2017:42

186

2.127. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Härigenom föreskrivs att 10 § förordningen om besiktning av tivolianordningar (1993:1634) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2014:1146.

Ds 2017:42 Författningsförslag

187

2.128. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Härigenom föreskrivs att 7 § förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §

1

En officiell veterinärs beslut enligt denna förordning eller enligt med stöd av förordningen

meddelade föreskrifter

får

överklagas hos Jordbruksverket.

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslut som meddelats enligt förordningen eller med stöd av förordningen

meddelade

föreskrifter gäller omedelbart,

om inte något annat bestäms.

En officiell veterinärs beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har

meddelats

med stöd av

förordningen får överklagas till Jordbruksverket.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Beslut som har meddelats enligt förordningen eller enligt

föreskrifter som har meddelats

med stöd av förordningen gäller omedelbart, om inte något annat bestäms.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 1998:757.

Författningsförslag Ds 2017:42

188

2.129. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister

Härigenom föreskrivs att 16 § förordningen (1994:598) om pantbrevsregister ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om avgift får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om avgift får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 1998:1041.

Ds 2017:42 Författningsförslag

189

2.130. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:1162) om skeppsmätning

Härigenom föreskrivs att 40 § förordningen (1994:1162) om skeppsmätning ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

40 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Transportstyrelsens beslut enligt denna förordning i ärenden om meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen får överklagas

hos regeringen.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Transportstyrelsens beslut enligt denna förordning i ärenden om meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen får överklagas

till regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2008:1162.

Författningsförslag Ds 2017:42

190

2.131. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:1543) om personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m.

Härigenom föreskrivs att 11 § förordningen (1994:1543) om personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m.

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §

2

Beslut om att inte meddela rättelse eller om att inte lämna information som skall lämnas efter ansökan får överklagas. I

22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslut om att inte meddela rättelse eller om att inte lämna information som ska lämnas efter ansökan får överklagas. I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1997:18. 2 Senaste lydelse 2001:692.

Ds 2017:42 Författningsförslag

191

2.132. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

Härigenom föreskrivs att 22 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 1999:526.

Författningsförslag Ds 2017:42

192

2.133. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 6 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.

6 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Havs- och vattenmyndighetens, länsstyrelsens och Jordbruksverkets beslut i enskilda fall enligt 2 kap., 3 kap., 4 kap. 14 och 45 §§, 5 kap. samt 6 kap. 2 a och 5 a–5 c §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Havs- och vattenmyndighetens, länsstyrelsens och Jordbruksverkets beslut i enskilda fall enligt 2 kap., 3 kap., 4 kap. 14 och 45 §§, 5 kap. samt 6 kap. 2 a och 5 a–5 c §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2016:826.

Ds 2017:42 Författningsförslag

193

2.134. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Härigenom föreskrivs att 19 § förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 §

1

En officiell veterinärs beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen får överklagas till Jordbruksverket.

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart om inte något annat bestäms. Detsamma gäller beslut enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning och beslut enligt förordning (EU) nr 576/2013.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2014:1380.

Författningsförslag Ds 2017:42

194

2.135. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt ska införas en ny paragraf, 1 kap. 2 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §

Bestämmelserna i 25 och

32 §§ förvaltningslagen (2017:000) om kommunikation före beslut i ett ärende och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om inskrivning för värnplikt, civilplikt eller utbildningsreserv enligt 3 kap. 1 § lagen ( 1994:1809 ) om totalförsvarsplikt.

Om en motivering har utelämnats ska om möjligt en sådan lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

195

2.136. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 1 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 kap.

1 §

1

I 4 § lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret finns bestämmelser om

1. tillämpning av socialförsäkringsbalken i fråga om ändring och omprövning av beslut, och

2. överklagande i fråga om dagpenning och familjebidrag. I fråga om överklagande av beslut rörande statlig riskgaranti tillämpas 22 a § förvaltningslagen(1986:223) om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I fråga om överklagande av beslut rörande statlig riskgaranti tillämpas 40 § förvaltningslagen(2017:000) om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2010:1474.

Författningsförslag Ds 2017:42

196

2.137. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 9 § förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

9 §

Bestämmelser om rätt att anlita ombud eller biträde finns i

9 § förvaltningslagen(1986:223).

Bestämmelser om rätt att anlita ombud eller biträde finns i

14 § förvaltningslagen

(2017:000).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

197

2.138. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet

Härigenom föreskrivs att 9 § förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §

2

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 7 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 7 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Förordningen omtryckt 1997:481. Senaste lydelse av förordningens rubrik 1997:481. 2 Senaste lydelse 1998:1154.

Författningsförslag Ds 2017:42

198

2.139. Förslag till förordning om ändring i vapenförordningen (1996:70)

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 1 § vapenförordningen (1996:70) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 kap.

1 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2014:1149.

Ds 2017:42 Författningsförslag

199

2.140. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Härigenom föreskrivs att 24 § förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

24 §

1

Beslut av Jordbruksverket som första instans i frågor om stöd som avses i denna förordning får omprövas av verket. Begäran om omprövning ska ha kommit in till verket inom fyra veckor från det att stödmottagaren fått del av beslut som rör stödet.

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Jordbruksverkets omprövningsbeslut får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Jordbruksverkets omprövningsbeslut får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2017:11.

Författningsförslag Ds 2017:42

200

2.141. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1996:992) om Patientskadenämnden

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (1996:992) om Patientskadenämnden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Försäkringsgivarledamot som är anställd hos en försäkringsgivare får inte delta i handläggningen av ärende som rör den försäkringsgivaren.

I övrigt gäller för Patientskadenämndens ledamöter samt för sakkunniga som nämnden anlitar samma jäv som enligt 11 § förvaltningslagen

(1986:223) föreskrivs för den

som skall handlägga ett ärende enligt den lagen.

I övrigt gäller för Patientskadenämndens ledamöter samt för sakkunniga som nämnden anlitar samma jäv som enligt 16 § förvaltningslagen

(2017:000) föreskrivs för den

som ska handlägga ett ärende enligt den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

201

2.142. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

Härigenom föreskrivs att 12 § förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 a, 7 och 8–9 §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 a, 7 och 8–9 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2014:9.

Författningsförslag Ds 2017:42

202

2.143. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1996:1515) om instruktion för Regeringskansliet

Härigenom föreskrivs att 19 § förordningen (1996:1515) om instruktion för Regeringskansliet

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 §

2

Regeringskansliet får avskriva ett ärende i vilket en framställning till regeringen har återkallats. Detta gäller också när

ett överklagande av en myndighets beslut har förfallit enligt 28 § första stycket förvaltningslagen (1986:223) .

Regeringskansliet får även till en annan myndighet överlämna en framställning som är ställd till regeringen i ett ärende som uppenbarligen ska avgöras av den andra myndigheten.

Regeringskansliet får avskriva ett ärende i vilket en framställning till regeringen har återkallats. Regeringskansliet får även till en annan myndighet överlämna en framställning som är ställd till regeringen i ett ärende som uppenbarligen ska avgöras av den andra myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Förordningen omtryckt 2014:1460. 2 Senaste lydelse 2008:66.

Ds 2017:42 Författningsförslag

203

2.144. Förslag till förordning om ändring i hemvärnsförordningen (1997:146)

Härigenom föreskrivs att det i hemvärnsförordningen (1997:146) ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 a §

Bestämmelserna i 25 och

32 §§ förvaltningslagen (2017:000) om kommunikation före beslut i ett ärende och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om antagning till hemvärnet.

Om en motivering har utelämnats ska om möjligt en sådan lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

204

2.145. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1997:1121) om farledsavgift

Härigenom föreskrivs att 12 § förordningen (1997:1121) om farledsavgift ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 1998:1089.

Ds 2017:42 Författningsförslag

205

2.146. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare

Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

1

Länsstyrelsens beslut om bidrag får överklagas hos Jordbruksverket.

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Länsstyrelsens beslut om bidrag får överklagas

till

Jordbruksverket.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 1998:1132.

Författningsförslag Ds 2017:42

206

2.147. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Härigenom föreskrivs att 8 § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §

2

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Följande beslut får inte överklagas:

1. en polismans beslut enligt 7 c och 7 d §§, och

2. Transportstyrelsens beslut enligt 7 e §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:1365. 2 Senaste lydelse 2014:1439.

Ds 2017:42 Författningsförslag

207

2.148. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter

Härigenom föreskrivs att 12 § förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Länsstyrelsens och Sametingets beslut enligt 9 § och Havs- och vattenmyndighetens beslut i ärenden om forsknings- och utvecklingsbidrag enligt 10 § andra stycket får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2011:627.

Författningsförslag Ds 2017:42

208

2.149. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Härigenom föreskrivs att 13 § förordningen (1998:978) om trafikskolor ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

209

2.150. Förslag till förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 1 § körkortsförordningen (1998:980) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap.

1 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser finns i 8 kap.13 §§körkortslagen (1998:488).

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser finns i 8 kap.13 §§körkortslagen (1998:488).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2009:1369.

Författningsförslag Ds 2017:42

210

2.151. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

Härigenom föreskrivs att 20 a § förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 a §

1

Institutet ska vara tillgängligt för kontakter med enskilda.

I 5 § tredje stycket förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om myndigheters öppethållande.

Institutets öppettider får anpassas till lokala förhållanden när det gäller veckans arbetsdagar och helgdagar.

Institutet får efter beslut av Regeringskansliet stängas under en begränsad tid för semester eller tjänsteresa eller av någon annan sådan orsak.

När institutet är stängt ska allmänheten hänvisas till en utlandsmyndighet eller till Utrikesdepartementet.

Nöd-

vändiga åtgärder ska vidtas för att institutet

ska kunna

upprätthålla sina skyldigheter

gentemot allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.

När institutet är stängt ska allmänheten hänvisas till en utlandsmyndighet eller till Utrikesdepartementet. I 7 §

andra stycket förvaltningslagen (2017:000) finns bestämmelser om att myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att den ska kunna uppfylla

sina skyldigheter

gentemot allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.

1 Senaste lydelse 2015:43.

Ds 2017:42 Författningsförslag

211

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

212

2.152. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården

Härigenom föreskrivs att 7 a § förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 a §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Havs- och vattenmyndighetens beslut att inte betala ut stöd enligt 4 a § och Havs- och vattenmyndighetens beslut i ett överklagat ärende som avser länsstyrelsens beslut att inte betala ut stöd enligt 4 a § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Havs- och vattenmyndighetens beslut att inte betala ut stöd enligt 4 a § och Havs- och vattenmyndighetens beslut i ett överklagat ärende som avser länsstyrelsens beslut att inte betala ut stöd enligt 4 a § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2011:648.

Ds 2017:42 Författningsförslag

213

2.153. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:1345) om stöd till biodling

Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (1998:1345) om stöd till biodling ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

214

2.154. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg

Härigenom föreskrivs att 8 § förordningen (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

215

2.155. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom Kriminalvården m.fl.

Härigenom föreskrivs att 7 § förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom Kriminalvården m.fl.

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §

2

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2014:1156. 2 Senaste lydelse 2014:1156.

Författningsförslag Ds 2017:42

216

2.156. Förslag till förordning om ändring i kommittéförordningen (1998:1474)

Härigenom föreskrivs att 23 § kommittéförordningen (1998:1474) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 §

Hos kommittéer

skall

förvaltningslagen

(1986:223)

tillämpas endast vid deras handläggning av

Hos kommittéer

ska

förvaltningslagen

(2017:000)

tillämpas endast vid deras handläggning av

1. administrativa ärenden, och

2. ärenden om utlämnande av allmänna handlingar.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

217

2.157. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1999:215) om lotsavgifter

Härigenom föreskrivs att 10 § förordningen (1999:215) om lotsavgifter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

218

2.158. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1999:272) om handel med begagnade varor

Härigenom föreskrivs att 14 § förordningen (1999:272) om handel med begagnade varor ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart, om inte annat bestämts.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

219

2.159. Förslag till förordning om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

Härigenom föreskrivs att 18 § epizootiförordningen (1999:659) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §

1

Bestämmelser om överklagande finns i 21 §

epizootilagen (1999:657) och i

22 a § förvaltningslagen

(1986:223).

Bestämmelser om överklagande finns i 21 §

epizootilagen (1999:657) och i

40 § förvaltningslagen

(2017:000).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2006:819.

Författningsförslag Ds 2017:42

220

2.160. Förslag till förordning om ändring i zoonosförordningen (1999:660)

Härigenom föreskrivs att 21 § zoonosförordningen (1999:660) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

21 §

1

Bestämmelser om överklagande finns i 13 § zoonoslagen (1999:658) och i 22 a §

förvaltningslagen (1986:223).

Bestämmelser om överklagande finns i 13 § zoonoslagen (1999:658) och i 40 §

förvaltningslagen(2017:000).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2006:820.

Ds 2017:42 Författningsförslag

221

2.161. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

Härigenom föreskrivs att 21 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

21 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om organisationsbidrag enligt 6– 8 §§, verksamhetsbidrag enligt 10 § och om att inte betala ut statsbidrag enligt 20 § första stycket får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om organisationsbidrag enligt 6– 8 §§, verksamhetsbidrag enligt 10 § och om att inte betala ut statsbidrag enligt 20 § första stycket får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2017:103.

Författningsförslag Ds 2017:42

222

2.162. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1999:1155) om Polisens utlandsstyrka

Härigenom föreskrivs att 20 § förordningen (1999:1155) om Polisens utlandsstyrka ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Endast

beslut enligt 8 § första stycket och 10–15 §§ får överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Andra

beslut än beslut enligt 8 § första stycket och 10–15 §§ får dock

inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2014:1160.

Ds 2017:42 Författningsförslag

223

2.163. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet

Härigenom föreskrivs att 13 § förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

1

Vid Sveriges Riksidrottsförbunds handläggning av ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223):

– 11 och 12 §§ om jäv, – 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut, och

– 21 § om underrättelse av beslut.

Vid Sveriges Riksidrottsförbunds handläggning av ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:000):

5 § om legalitet, objektivitet

och proportionalitet,

– 10 § om partsinsyn, – 16–18 §§ om jäv, – 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

– 25 § om kommunikation, – 31 § om dokumentation av beslut,

– 32 § om motivering av beslut, och

– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2009:1589.

Författningsförslag Ds 2017:42

224

2.164. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Härigenom föreskrivs att 20 § förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2015:432.

Ds 2017:42 Författningsförslag

225

2.165. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service

Härigenom föreskrivs att 41 § förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

41 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än länsstyrelsens beslut enligt 32 a § att inte betala ut ett stöd får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än länsstyrelsens beslut enligt 32 a § att inte betala ut ett stöd får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2016:126.

Författningsförslag Ds 2017:42

226

2.166. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Härigenom föreskrivs att 39 a § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

39 a §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 10 § första stycket, 36 e och 37 §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 10 § första stycket, 36 e och 37 §§ får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2015:947.

Ds 2017:42 Författningsförslag

227

2.167. Förslag till förordning om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Härigenom föreskrivs att 26 § utsädesförordningen (2000:1330) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

26 §

1

Beslut av en juridisk person som avses i 14 § får överklagas till Jordbruksverket om beslutet har meddelats med stöd av denna förordning eller med stöd av föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018

1 Senaste lydelse 2004:749.

Författningsförslag Ds 2017:42

228

2.168. Förslag till förordning om ändring i viltskadeförordningen (2001:724)

Härigenom föreskrivs att 14 § viltskadeförordningen (2001:724) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Sametingets beslut enligt denna förordning får överklagas. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas utom när det gäller beslut enligt 12 §.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Sametingets beslut enligt denna förordning får överklagas. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas utom när det gäller beslut enligt 12 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

229

2.169. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Härigenom föreskrivs att 12 § förordningen (2001:720) om sjöfartsstöd ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Trafikverkets preliminära beslut om sjöfartsstöd enligt 8 § får inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Trafikverkets preliminära beslut om sjöfartsstöd enligt 8 § får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2010:1833.

Författningsförslag Ds 2017:42

230

2.170. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2002:287) om behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala kulturarvsprojekt

Härigenom föreskrivs att 13 § förordningen (2002:287) om behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala kulturarvsprojekt ska upphöra att gälla den 25 maj 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

231

2.171. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2002:366) om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs att 11 § förordningen (2002:366) om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

232

2.172. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Härigenom föreskrivs att 20 § förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

233

2.173. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor att det ska införas en ny paragraf, 6 a §, och närmaste före 6 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Undantag från förvaltningslagen

6 a §

Bestämmelserna i 25 och

32 §§ förvaltningslagen (2017:000) om kommunikation före beslut i ett ärende och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om betygssättning inom utbildningen.

Om en motivering har utelämnats ska om möjligt en sådan lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

234

2.174. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne

Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

För juryn gäller, i tillämpliga delar, endast följande bestämmelser i förvaltningslagen(1986:223):

– 11 och 12 §§ om jäv,

– 18 § om omröstning.

För juryn gäller, i tillämpliga delar, endast följande bestämmelser i förvaltningslagen

( 2017:000 ):

– 16–18 §§ om jäv, – 28 och 29 §§ om hur beslut fattas och om omröstning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

235

2.175. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.

Härigenom föreskrivs att 13 § förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

I 4 och 5 §§ förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om serviceskyldighet i myndigheters förvaltningsverksamhet. I lämplig utsträckning

skall

domstolar även i den del av sin verksamhet som inte omfattas av förvaltningslagen lämna upplysningar till enskilda i frågor som rör den verksamheten.

Det finns också bestämmelser i 15 kap. 4 och 10–12 §§

sekretesslagen (1980:100)om

upplysningar som myndigheter

skall lämna till enskilda.

I 6 och 7 §§ förvaltningslagen(2017:000) finns bestämmelser om service och tillgänglighet i myndigheters förvaltningsverksamhet. I lämplig utsträckning

ska domstolar även i den del av

sin verksamhet som inte omfattas av förvaltningslagen lämna upplysningar till enskilda i frågor som rör den verksamheten.

Det finns också bestämmelser i 4 kap. 2 § och 6 kap. 4, 6

och 7 §§offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)om

upplysningar som myndigheter

ska lämna till enskilda.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

236

2.176. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Härigenom föreskrivs att 20 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §

I ärenden enligt 3 kap.8 och 22 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

skall bestämmelserna i 17 § förvaltningslagen(1986:223) om rätt för part att få del av uppgifter

inte tillämpas på uppgifter som rör endast någon annan sökande.

De uppgifter som en sökande har lämnat in i ett sådant ärende får läggas till grund för Post- och telestyrelsens beslut endast

i den mån de har lämnats in

1. före ansökningstidens utgång, eller

2. efter denna tids utgång på

anmodan

av Post- och

telestyrelsen.

Post- och telestyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet i sådana ärenden.

I ärenden enligt 3 kap.8 och 22 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska bestämmelserna i 25 § förvalt-

ningslagen (2017:000) om kommunikation inte tillämpas på

uppgifter som rör endast någon annan sökande.

De uppgifter som en sökande har lämnat in i ett sådant ärende får läggas till grund för Post- och telestyrelsens beslut endast

om de har lämnats in

1. före ansökningstidens utgång, eller

2. efter denna tids utgång på

uppmaning

av Post- och

telestyrelsen.

Post- och telestyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet i sådana ärenden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

237

2.177. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

Härigenom föreskrivs att 11 § förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §

1

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 a § och 10 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 a § och 10 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2014:1529.

Författningsförslag Ds 2017:42

238

2.178. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande

Härigenom föreskrivs att 12 § förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

2

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 b § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 b § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:569. 2 Senaste lydelse 2015:569.

Ds 2017:42 Författningsförslag

239

2.179. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 9 § förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse ska upphöra att gälla den 25 maj 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

240

2.180. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:330) om inlåningsverksamhet

Härigenom föreskrivs att 9 § förordningen (2004:330) om inlåningsverksamhet ska upphöra att gälla den 25 maj 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

241

2.181. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Härigenom föreskrivs att 8 § förordningen (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

1

ska upphöra att gälla

den 25 maj 2018.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2017:670.

Författningsförslag Ds 2017:42

242

2.182. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 14 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 kap.

14 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Transportstyrelsens beslut enligt 2 kap. 3 § får överklagas

hos regeringen.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Transportstyrelsens beslut enligt 2 kap. 3 § får överklagas

till regeringen.

Följande beslut får inte överklagas:

1. Polismyndighetens beslut enligt 5 kap. 9 §,

2. en polismans beslut enligt 5 och 6 §§, och

3. Transportstyrelsens beslut enligt 8 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2014:1273.

Ds 2017:42 Författningsförslag

243

2.183. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne

Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

1

För juryn gäller, i tillämpliga delar, endast följande bestämmelser i förvaltningslagen

( 1986:223 ):

11 och 12 §§ om jäv, 18 § om omröstning.

För juryn gäller, i tillämpliga delar, endast följande bestämmelser i förvaltningslagen

( 2017:000 ):

16–18 §§ om jäv,

– 28 och 29 §§ om hur beslut fattas och om omröstning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2007:1200.

Författningsförslag Ds 2017:42

244

2.184. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:1169) om vägtransportledare

Härigenom föreskrivs att 15 § förordningen (2004:1169) om vägtransportledare ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

245

2.185. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Härigenom föreskrivs att 64 § förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

64 §

1

Bestämmelser om överklaganden finns i 9 kap. lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. I fråga om beslut enligt 56 e § finns i 22 a §

förvaltningslagen (1986:223)

bestämmelser om överklagande

hos allmän förvaltningsdomstol.

Bestämmelser om överklaganden finns i 9 kap. lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. I fråga om beslut enligt 56 e § finns i 40 §

förvaltningslagen

(2017:000)

bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2007:742.

Författningsförslag Ds 2017:42

246

2.186. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 7 § förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling ska upphöra att gälla den 25 maj 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

247

2.187. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel

Härigenom föreskrivs att 12 § förordningen (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

248

2.188. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort

Härigenom föreskrivs att 22 § förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

249

2.189. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd

Härigenom föreskrivs att 15 § förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §

Ett beslut enligt

26 §

förvaltningslagen(1986:223) om

rättelse

skall

om möjligt

antecknas på varje exemplar av det avgörande som rättats.

Ett beslut enligt

36 §

förvaltningslagen(2017:000) om

rättelse

ska

om möjligt

antecknas på varje exemplar av det avgörande som rättats.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

250

2.190. Förslag till förordning om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Härigenom föreskrivs att 14 § vägtrafikskatteförordningen (2006:242) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande av beslut enligt

denna förordning hos allmän

förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

251

2.191. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:275) om behandling av personuppgifter i utrikesförvaltningens konsulära verksamhet

Härigenom föreskrivs att 13 § förordningen (2006:275) om behandling av personuppgifter i utrikesförvaltningens konsulära verksamhet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

252

2.192. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar

Härigenom föreskrivs att 34 § förordningen (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

34 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. En tunnelmyndighets beslut i ärenden om undantag från säkerhetskraven får dock inte överklagas, om beslutet föregåtts av en ansökan till Europeiska kommissionen om undantag från säkerhetskraven.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. En tunnelmyndighets beslut i ärenden om undantag från säkerhetskraven får dock inte överklagas, om beslutet föregåtts av en ansökan till Europeiska kommissionen om undantag från säkerhetskraven.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

253

2.193. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land

Härigenom föreskrivs att 16 § förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 §

Beslut av en kommunal nämnd enligt denna förordning, enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen eller enligt de EGbestämmelser som kompletteras av förordningen får överklagas

hos länsstyrelsen.

I 31 och 32 §§livsmedelslagen (2006:804) och 22 a §

förvaltningslagen

(1986:223)

finns bestämmelser om överklagande

hos

allmän

förvaltningsdomstol.

Beslut av en kommunal nämnd enligt denna förordning, enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen eller enligt de EUbestämmelser som kompletteras av förordningen får överklagas

till länsstyrelsen.

I 31 och 32 §§livsmedelslagen (2006:804) och 40 §

förvaltningslagen

(2017:000)

finns bestämmelser om överklagande

till

allmän

förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

254

2.194. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Härigenom föreskrivs att 24 § förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

24 §

Bestämmelser om överklagande finns i 31 och 32 §§ lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter samt i

22 a § förvaltningslagen

(1986:223).

Bestämmelser om överklagande finns i 31 och 32 §§ lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och i

40 § förvaltningslagen

(2017:000).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

255

2.195. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Härigenom föreskrivs att 20 § förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §

Bestämmelser om överklagande finns i 23 och 24 §§ lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. och i

22 a § förvaltningslagen

(1986:223).

Bestämmelser om överklagande finns i 23 och 24 §§ lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. och i 40 §

förvaltningslagen (2017:000).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

256

2.196. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

Härigenom föreskrivs att 15 § förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §

Bestämmelser om överklagande finns i 19 och 20 §§ lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. och i 22 a §

förvaltningslagen (1986:223).

Bestämmelser om överklagande finns i 19 och 20 §§ lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. och i 40 §

förvaltningslagen(2017:000).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

257

2.197. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

Härigenom föreskrivs att 26 § förordningen (2006:817) om växtskydd m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

26 §

Jordbruksverkets beslut i ärenden om utfärdande av sundhetsintyg får inte överklagas.

I 11 och 11 a §§växtskyddslagen (1972:318) och 22 a §

förvaltningslagen

(1986:223)

finns bestämmelser om överklagande

hos

allmän

förvaltningsdomstol.

I 11 och 11 a §§växtskyddslagen (1972:318) och 40 §

förvaltningslagen

(2017:000)

finns bestämmelser om överklagande

till

allmän

förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

258

2.198. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter

Härigenom föreskrivs att 9 § förordningen (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

259

2.199. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

Härigenom föreskrivs att 14 § förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om rättelse och avgift får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om rättelse och avgift får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

260

2.200. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Härigenom föreskrivs att 20 a § förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 a §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 16 §, 18 § första stycket och 19 f § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 16 §, 18 § första stycket och 19 f § får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2010:396.

Ds 2017:42 Författningsförslag

261

2.201. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister

Härigenom föreskrivs att 10 § förordningen (2007:108) om lägenhetsregister ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2009:723.

Författningsförslag Ds 2017:42

262

2.202. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.

Härigenom föreskrivs att 16 § förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 §

1

Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket.

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än verkets beslut i ett överklagat ärende om att inte betala ut bidrag enligt 13 § första stycket eller om återkallelse av beslut enligt 14 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än verkets beslut i ett överklagat ärende om att inte betala ut bidrag enligt 13 § första stycket eller om återkallelse av beslut enligt 14 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2009:1250.

Ds 2017:42 Författningsförslag

263

2.203. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

1

att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, och

närmast före 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Undantag från förvaltningslagen

4 a §

Bestämmelserna i 25 och

32 §§ förvaltningslagen (2017:000) om kommunikation före beslut i ett ärende och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om betygssättning inom utbildningen.

Om en motivering har utelämnats ska om möjligt en sådan lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Förordningen omtryckt 2009:281.

Författningsförslag Ds 2017:42

264

2.204. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Härigenom föreskrivs att 22 a § förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 a §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 13, 14, 15 och 20 e §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 13, 14, 15 och 20 e §§ får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2010:397.

Ds 2017:42 Författningsförslag

265

2.205. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Härigenom föreskrivs att 16 a § förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 a §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 10, 11, 12 och 14 h §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 10, 11, 12 och 14 h §§ får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2010:398.

Författningsförslag Ds 2017:42

266

2.206. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Härigenom föreskrivs att 35 § förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

35 §

Den som i en fråga som rennäringsdelegationen ska avgöra vill anmäla avvikande mening enligt 19 § första eller

andra stycket förvaltningslagen

(1986:223) ska göra det innan sammanträdet med delegationen avslutas.

Den som i en fråga som rennäringsdelegationen ska avgöra vill anmäla avvikande mening enligt 30 § första eller

andra stycket förvaltningslagen

(2017:000) ska göra det innan sammanträdet med delegationen avslutas.

Vid sammanträden med rennäringsdelegationen får företrädare för samefondens styrelse närvara och yttra sig, men inte delta i besluten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

267

2.207. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:830) med instruktion för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Härigenom föreskrivs att 16 § förordningen (2007:830) med instruktion för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 §

När det gäller beslut enligt 9 § andra stycket finns i 22 a §

förvaltningslagen

(1986:223)

bestämmelser om överklagande

hos allmän förvaltningsdomstol.

När det gäller beslut enligt 9 § andra stycket finns i 40 §

förvaltningslagen

(2017:000)

bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

268

2.208. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd

Härigenom föreskrivs att 16 § förordningen (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 §

När det gäller beslut enligt 10 § andra stycket finns i 22 a §

förvaltningslagen

(1986:223)

bestämmelser om överklagande

hos allmän förvaltningsdomstol.

När det gäller beslut enligt 10 § andra stycket finns i 40 §

förvaltningslagen

(2017:000)

bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

269

2.209. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning

Härigenom föreskrivs att 14 och 20 §§ förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 §

Bestämmelserna i 20 och

21 §§ förvaltningslagen

(1986:223) ska tillämpas även på beslut enligt 12 och 13 §§.

Bestämmelserna i 32–34 §§

förvaltningslagen(2017:000) ska

tillämpas även på beslut enligt 12 och 13 §§.

20 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns det bestämmelser om överklagande

hos allmän förvaltningsdomstol.

Andra beslut än slutliga beslut om avskiljande som avses i 3 § och beslut om interimistiskt avskiljande enligt 12 och 13 §§ får inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns det bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Andra beslut än slutliga beslut om avskiljande som avses i 3 § och beslut om interimistiskt avskiljande enligt 12 och 13 §§ får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

270

2.210. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:1081) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

Härigenom föreskrivs att 10 § förordningen (2007:1081) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 7 § andra stycket denna förordning får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 7 § andra stycket får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

271

2.211. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Härigenom föreskrivs att 26 § förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

26 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

272

2.212. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Härigenom föreskrivs att 27 § förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19 § andra stycket denna förordning får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19 § andra stycket denna förordning får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2009:1516.

Ds 2017:42 Författningsförslag

273

2.213. Förslag till förordning om ändring i förordningen för Försvarshögskolan (2007:1164)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 § förordningen för Försvarshögskolan (2007:1164) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

3 §

1

För Försvarshögskolan gäller 1 kap. 4, 5, 7, 1114 och 16 §§högskoleförordningen (1993:100).

För Försvarshögskolan gäller 1 kap. 4–5, 7, 1114 och 16 §§högskoleförordningen (1993:100).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2010:1751.

Författningsförslag Ds 2017:42

274

2.214. Förslag till förordning om ändring i officersförordningen (2007:1268)

Härigenom föreskrivs att det i officersförordningen (2007:1268) ska införas en ny paragraf, 1 kap. 1 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1 a §

Bestämmelserna i 25 och

32 §§ förvaltningslagen (2017:000) om kommunikation före beslut i ett ärende och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om antagning till eller betygssättning inom utbildningen.

Om en motivering har utelämnats ska om möjligt en sådan lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

275

2.215. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Härigenom föreskrivs att 13 § förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

2

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Specialpedagogiska skolmyndigheten än beslut att inte betala ut statsbidrag efter rekvisition enligt 10 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Specialpedagogiska skolmyndigheten än beslut att inte betala ut statsbidrag efter rekvisition enligt 10 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:856. 2 Senaste lydelse 2008:436.

Författningsförslag Ds 2017:42

276

2.216. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska

Härigenom föreskrivs att 14 § förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Sametinget än beslut att inte betala ut statsbidrag efter rekvisition enligt 11 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Sametinget än beslut att inte betala ut statsbidrag efter rekvisition enligt 11 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

277

2.217. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation

Härigenom föreskrivs att 17 § förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2010:389.

Författningsförslag Ds 2017:42

278

2.218. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Härigenom föreskrivs att 21 § förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

1

ska ha följande

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

21 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Förordningen omtryckt 2009:668.

Ds 2017:42 Författningsförslag

279

2.219. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

Härigenom föreskrivs att 28 § förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

28 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 22 § andra stycket och 23 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 22 § andra stycket och 23 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2014:1530.

Författningsförslag Ds 2017:42

280

2.220. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister

Härigenom föreskrivs att 23 § förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna förordning än beslut om avgift får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna förordning än beslut om avgift får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

281

2.221. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

Härigenom föreskrivs att 10 § förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §

I ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen:

4–5 §§ om serviceskyldighet och tillgänglighet,

6 § om samverkan mellan myndigheter,

7 § om snabb och enkel handläggning,

8 § om rätt till tolk, 10 § om inkomna handlingar, 11–12 §§ om jäv, 13 § om remiss, 15 § om anteckning av uppgifter,

16–17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter, och

20–21 §§ om motivering av och underrättelse om beslut.

I ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen:

– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

– 6 § om service, – 7 § om tillgänglighet, – 8 § om samverkan mellan myndigheter,

– 9 § om utgångspunkter för handläggningen,

– 10 § om partsinsyn, – 11 § om åtgärder om handläggningen försenas,

– 13 § om tolkning och översättning,

– 16–18 §§ om jäv, – 22 § om hur ankomstdagen för handlingar bestäms,

– 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

– 25 § om kommunikation, – 26 § om remiss, – 27 § om dokumentation av

Författningsförslag Ds 2017:42

282

uppgifter,

– 31 § om dokumentation av beslut,

– 32 § om motivering av beslut, och

– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

283

2.222. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Härigenom föreskrivs att 13 § förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

284

2.223. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:28) om synemän vid jordbruksarrende

Härigenom föreskrivs att 7 § förordningen (2009:28) om synemän vid jordbruksarrende ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 5 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 5 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

285

2.224. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

dels att 8 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 9 §, och närmast

före 1 kap. 9 § en ny rubrik med följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

Undantag från förvaltningslagen

9 §

En sådan anordnare av utbildning inom yrkeshögskolan som ska tillämpa förvaltningslagen (2007:000) , behöver inte tillämpa bestämmelserna i 25 och

32 §§ i den lagen om kommunikation före beslut i ett ärende och motivering av beslut i ärenden om betygssättning enligt 2 kap. eller antagning enligt 4 kap. 2 § första stycket 2.

Om en motivering har utelämnats ska om möjligt en sådan lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.

8 kap.

1 §

1

I 22 a § förvaltningslagenI

40 § förvaltningslagen

1 Senaste lydelse 2010:596.

Författningsförslag Ds 2017:42

286

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan än beslut enligt 5 kap. 11 § får dock inte överklagas.

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan än beslut enligt 5 kap. 11 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

287

2.225. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning

Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

1

När det gäller uppdragsutbildning ska förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan tillämpas med undantag av

1 kap., 2 kap. 2, 5 och 6 §§,

3 kap., 4 kap. 2 § första stycket 2, 5 kap., 6 kap. och 8 kap. 2 § andra stycket 1.

När det gäller behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbildning enligt denna förordning ska förordningen (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan tillämpas med undantag av 1 § första meningen och 2 och 4 §§ samt med de undantag som följer av första stycket. Vid tilllämpningen av den förordningen ska det med den ordinarie utbildningen förstås den ordinarie uppdragsutbildningen.

När det gäller uppdragsutbildning ska förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan tillämpas med undantag av

1 kap. 1–8 §§, 2 kap. 2, 5 och

6 §§, 3 kap., 4 kap. 2 § första stycket 2, 5 kap., 6 kap. och 8 kap. 2 § andra stycket 1.

När det gäller behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbildning enligt denna förordning ska förordningen (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan tillämpas med undantag av 1 § första meningen och 2 och 4 §§ samt med de undantag som följer av första stycket. Vid tilllämpningen av den förordningen ska det med den ordinarie utbildningen förstås den ordinarie uppdragsutbildningen.

1 Senaste lydelse 2017:14.

Författningsförslag Ds 2017:42

288

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

289

2.226. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:264) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utomlands

Härigenom föreskrivs att 8 § förordningen (2009:264) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utomlands ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut som gäller utfärdande av intyg enligt 6 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut som gäller utfärdande av intyg enligt 6 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

290

2.227. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

Härigenom föreskrivs att 18 § förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §

1

Länsstyrelsens beslut får överklagas till Statens energimyndighet.

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut av Statens energimyndighet i ett överklagat ärende om utbetalning av stöd får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut av Statens energimyndighet i ett överklagat ärende om utbetalning av stöd får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2012:971.

Ds 2017:42 Författningsförslag

291

2.228. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser

Härigenom föreskrivs att 16 § förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 a § och 12 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 a § och 12 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2014:1531.

Författningsförslag Ds 2017:42

292

2.229. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

Härigenom föreskrivs att 28 § förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

28 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 24 § andra stycket får inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 24 § andra stycket får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

293

2.230. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Härigenom föreskrivs att 23 § förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Forskarrådets beslut enligt 10 § andra stycket får inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Forskarrådets beslut enligt 10 § andra stycket får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

294

2.231. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:1251) om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin

Härigenom föreskrivs att 17 § förordning (2009:1251) om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut i fråga om tillstånd enligt 13 § och återkallelse av tillstånd enligt 16 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut i fråga om tillstånd enligt 13 § och återkallelse av tillstånd enligt 16 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

295

2.232. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer

Härigenom föreskrivs att 13 § förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

Den som, i en fråga som en viltförvaltningsdelegation ska avgöra, vill anmäla avvikande mening enligt 19 § första eller

andra stycket förvaltningslagen

(1986:223) ska göra det innan sammanträdet med delegationen avslutas.

Den som, i en fråga som en viltförvaltningsdelegation ska avgöra, vill anmäla avvikande mening enligt 30 § första eller

andra stycket förvaltningslagen

(2017:000) ska göra det innan sammanträdet med delegationen avslutas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

296

2.233. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning

Härigenom föreskrivs att 19 § förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 a § och 14 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 a § och 14 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2014:1532.

Ds 2017:42 Författningsförslag

297

2.234. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

Härigenom föreskrivs att 33 § förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

33 §

1

Riksarkivet får inom ramen för full kostnadstäckning ta ut avgifter

1. av sådana myndigheter eller organ som avses i 4 § 1–3 och 6 § första stycket för att ta emot, bevara, vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som överlämnas till Riksarkivet,

2. av enskilda som avses i 6 § andra stycket för att ta emot, bevara, vårda och tillhandahålla enskilda arkiv,

3. för sådan rådgivning till kommuner och enskilda som avses i 5 § 4 och 11 §,

4. för undersökningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt

4 §

förvaltningslagen

(1986:223),

och

4. för undersökningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt

6 §

förvaltningslagen(2017:000), och

5. för tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och allmänna råd.

Bestämmelser om kostnadsfria exemplar av myndighetens författningssamlingar finns i 13 § författningssamlingsförordningen (1976:725).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2014:265.

Författningsförslag Ds 2017:42

298

2.235. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2010:425) om ersättning för kostnader för sjuklön

Härigenom föreskrivs att 3 och 10 §§ förordningen (2010:425) om ersättning för kostnader för sjuklön ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

1

Beslut om ersättning enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön får fattas genom automatiserad behandling av Försäkringskassan när skälen för beslutet får utelämnas enligt

20 § första stycket 1 förvaltningslagen (1986:223).

Beslut om ersättning enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön får fattas genom automatiserad behandling av Försäkringskassan när

en

klargörande motivering

för

beslutet får utelämnas enligt

32 § första stycket förvaltningslagen (2017:000) .

10 §

I 22 a §förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än omprövningsbeslut enligt 9 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än omprövningsbeslut enligt 9 § får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2014:1478.

Ds 2017:42 Författningsförslag

299

2.236. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2010:651) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser

Härigenom föreskrivs att 18 § förordningen (2010:651) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 § första stycket och 7–12 §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 § första stycket och 7–12 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

300

2.237. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

Härigenom föreskrivs att 15 § förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §

I22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

301

2.238. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser

Härigenom föreskrivs att 17 § förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

302

2.239. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Härigenom föreskrivs att 23 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

303

2.240. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Härigenom föreskrivs att 42 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

42 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 32, 36, 37 och 37 a §§ får inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 32, 36, 37 och 37 a §§ får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2016:42.

Författningsförslag Ds 2017:42

304

2.241. Förslag till förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 3 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.

3 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Socialstyrelsens beslut enligt 3 kap. 5 § tredje stycket att inte medge undantag från kravet att allmäntjänstgöring ska fullgöras genom ett blockförordnande får inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Socialstyrelsens beslut enligt 3 kap. 5 § tredje stycket att inte medge undantag från kravet att allmäntjänstgöring ska fullgöras genom ett blockförordnande får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

305

2.242. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

Härigenom föreskrivs att 16 § förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 §

1

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns det bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Skogsstyrelsens beslut enligt 9 a § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns det bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Skogsstyrelsens beslut enligt 9 a § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2011:172.

Författningsförslag Ds 2017:42

306

2.243. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer

Härigenom föreskrivs att 19 § förordningen (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 §

I ärenden enligt denna förordning tillämpas

förvaltningslagens (1986:223)

bestämmelser i

– 11 och 12 §§ om jäv, – 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut, och

– 21 § om underrättelse av beslut.

I ärenden enligt denna förordning tillämpas

förvaltningslagens (2017:000)

bestämmelser i

– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

– 10 § om partsinsyn, – 16–18 §§ om jäv, – 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

– 25 § om kommunikation, – 31 § om dokumentation av beslut,

– 32 § om motivering av beslut, och

– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

307

2.244. Förslag till förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 13 § försäkringsrörelseförordningen (2011:257) ska upphöra att gälla den 25 maj 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

308

2.245. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur

Härigenom föreskrivs att 17 § förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

309

2.246. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2011:703) om leksakers säkerhet

Härigenom föreskrivs att 20 § förordningen (2011:703) om leksakers säkerhet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna förordning än en marknadskontrollmyndighets beslut enligt 19 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna förordning än en marknadskontrollmyndighets beslut enligt 19 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

310

2.247. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Härigenom föreskrivs att 21 § förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

21 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

311

2.248. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2011:1022) om tillsyn över energirelaterade produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter

Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (2011:1022) om tillsyn över energirelaterade produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

312

2.249. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2011:1053) om statsbidrag för digitalisering av biografer

Härigenom föreskrivs att 18 § förordningen (2011:1053) om statsbidrag för digitalisering av biografer ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 15 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 15 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

313

2.250. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 9 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

9 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna förordning än beslut i fråga om tillstånd enligt 6 kap. 20 § samt återkallelse av sådant tillstånd och tillfälligt verksamhetsförbud enligt 6 kap. 25 § första stycket får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna förordning än beslut i fråga om tillstånd enligt 6 kap. 20 § samt återkallelse av sådant tillstånd och tillfälligt verksamhetsförbud enligt 6 kap. 25 § första stycket får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

314

2.251. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Härigenom föreskrivs att 19 § förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 18 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 18 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

315

2.252. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat

Härigenom föreskrivs att 20 § förordningen (2011:1480) om elcertifikat ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

316

2.253. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

Härigenom föreskrivs att 15 § förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

317

2.254. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2012:31) om stöd till insatser på skogsområdet

Härigenom föreskrivs att 20 § förordningen (2012:31) om stöd till insatser på skogsområdet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns det bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Skogsstyrelsens beslut enligt 13 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns det bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Skogsstyrelsens beslut enligt 13 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

318

2.255. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur

Härigenom föreskrivs att 13 § förordningen (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av itinfrastruktur ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 8 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 8 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

319

2.256. Förslag till förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 2 § yrkestrafikförordningen (2012:237) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.

2 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om överklagande finns i 6 kap. 4 § yrkestrafiklagen (2012:210).

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om överklagande finns i 6 kap. 4 § yrkestrafiklagen (2012:210).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

320

2.257. Förslag till förordning om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 4 § taxitrafikförordningen (2012:238) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

4 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om överklagande finns i 6 kap. 3 § taxitrafiklagen (2012:211).

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om överklagande finns i 6 kap. 3 § taxitrafiklagen (2012:211).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

321

2.258. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor

Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

322

2.259. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

Härigenom föreskrivs att 18 § förordningen (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

323

2.260. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

Härigenom föreskrivs att 19 § förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

324

2.261. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag

Härigenom föreskrivs att 23 § förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 §

I ärenden om stöd enligt denna förordning ska de regionala utvecklingsbolagen tillämpa följande bestämmelser i

förvaltningslagen(1986:223):

– 11 och 12 §§ om jäv, – 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter, och

– 21 § om underrättelse av beslut.

I ärenden om stöd enligt denna förordning ska de regionala utvecklingsbolagen tillämpa följande bestämmelser i

förvaltningslagen (2017:000):

– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

– 10 § om partsinsyn, – 16–18 §§ om jäv, – 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

– 25 § om kommunikation, – 31 § om dokumentation av beslut, och

– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

325

2.262. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2012:873) om beredskapslagring av olja

Härigenom föreskrivs att 30 § förordningen (2012:873) om beredskapslagring av olja ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

30 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 11 och 16 §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 11 och 16 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

326

2.263. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

1

ska ha följande

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

2

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 5 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 5 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2014:393. 2 Senaste lydelse 2014:393.

Ds 2017:42 Författningsförslag

327

2.264. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning

Härigenom föreskrivs att 21 § förordningen (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

21 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 och 19 §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 och 19 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

328

2.265. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

329

2.266. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2013:850) om EU-miljömärket

Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2013:850) om EUmiljömärket ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

När Miljömärkning Sverige Aktiebolag handlägger ärenden som gäller ansökan om tilldelning av EU-miljömärket och villkoren för att använda detta (artikel 9) eller marknadsövervakning och kontroll av användningen av EU-miljömärket (artikel 10) tillämpas

förvaltningslagens

(1986:223)

bestämmelser i

– 11 och 12 §§ om jäv, – 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut, och

– 21 § om underrättelse om beslut.

Bestämmelserna i 16 och

17 §§ förvaltningslagen ska inte

hindra att Miljömärkning

När Miljömärkning Sverige Aktiebolag handlägger ärenden som gäller ansökan om tilldelning av EU-miljömärket och villkoren för att använda detta (artikel 9) eller marknadsövervakning och kontroll av användningen av EU-miljömärket (artikel 10) tillämpas

förvaltningslagens

(2017:000)

bestämmelser i

5 § om legalitet, objektivitet

och proportionalitet,

– 10 § om partsinsyn, – 16–18 §§ om jäv, – 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

– 25 § om kommunikation, – 31 § om dokumentation av beslut,

– 32 § om motivering av beslut, och

– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.

Bestämmelserna i 10 och

25 §§ förvaltningslagen ska inte

hindra att Miljömärkning

Författningsförslag Ds 2017:42

330

Sverige Aktiebolag hemlighåller identiteten hos den som enligt artikel 10.2 har framställt ett klagomål som rör en produkt som är märkt med EUmiljömärket.

Bestämmelserna i 16 och

17 §§ förvaltningslagen ska inte

heller hindra att Miljömärkning Sverige Aktiebolag hemlighåller uppgifter som omfattas av sekretessavtal mellan Miljömärkning Sverige Aktiebolag och någon annan.

Sverige Aktiebolag hemlighåller identiteten hos den som enligt artikel 10.2 har framställt ett klagomål som rör en produkt som är märkt med EUmiljömärket.

Bestämmelserna i 10 och

25 §§ förvaltningslagen ska inte

heller hindra att Miljömärkning Sverige Aktiebolag hemlighåller uppgifter som omfattas av sekretessavtal mellan Miljömärkning Sverige Aktiebolag och någon annan.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

331

2.267. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Härigenom föreskrivs att 41 § förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

1

ska

ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

41 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan än beslut enligt 33 och 34 §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan än beslut enligt 33 och 34 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2014:1003.

Författningsförslag Ds 2017:42

332

2.268. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2013:922) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet

Härigenom föreskrivs att 13 § förordningen (2013:922) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än verkets beslut att inte slutligt utbetala stöd enligt 6 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än beslut att inte slutligt betala ut stöd enligt 6 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

333

2.269. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Härigenom föreskrivs att 19 § förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

334

2.270. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Härigenom föreskrivs att 31 § förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

31 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 17 § andra stycket, 18 § tredje stycket, 19 § första stycket och 29 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 17 § andra stycket, 18 § tredje stycket, 19 § första stycket och 29 § får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

335

2.271. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete

Härigenom föreskrivs att 22 § förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om godkännande av anordnare, återkallelse av sådant godkännande och om utbetalning av bidrag får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om godkännande av anordnare, återkallelse av sådant godkännande och om utbetalning av bidrag får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

336

2.272. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:108) om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

Härigenom föreskrivs att 16 § förordningen (2014:108) om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

337

2.273. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 15 § förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

15 §

Utlandsmyndigheten ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda.

I 5 § tredje stycket förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om myndigheters öppethållande.

Utlandsmyndighetens öppettider får anpassas till lokala förhållanden när det gäller veckans arbetsdagar och helgdagar.

Utlandsmyndigheter med färre än tre utsända tjänstemän får efter beslut av Regeringskansliet stängas under en begränsad tid för semester eller tjänsteresa eller av någon annan sådan orsak.

Delegationer vid internationella organisationer får efter beslut av Regeringskansliet stängas under tid när organisationens verksamhet ligger nere.

När en utlandsmyndighet är stängd ska allmänheten hänvisas till en annan utlandsmyndighet eller till Utrikesdepartementet.

Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att myndigheten ska kunna upprätthålla sina skyldigheter

gentemot allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.

När en utlandsmyndighet är stängd ska allmänheten hänvisas till en annan utlandsmyndighet eller till Utrikesdepartementet. I

7 § andra stycket förvaltningslagen (2017:000) finns bestämmelser om att myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att den ska kunna uppfylla sina

skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta

Författningsförslag Ds 2017:42

338

del av allmänna handlingar.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

339

2.274. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster

Härigenom föreskrivs att 16 § förordningen (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

340

2.275. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:347) om energikartläggning i stora företag

Härigenom föreskrivs att 11 § förordningen (2014:347) om energikartläggning i stora företag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 5 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 5 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

341

2.276. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision

Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

342

2.277. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Härigenom föreskrivs att 43 § förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

43 §

Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas till Jordbruksverket.

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns det bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns det bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

343

2.278. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

Härigenom föreskrivs att 36 § förordningen (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

36 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 11, 31 och 34 §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 11, 31 och 34 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

344

2.279. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 45 § och 3 kap. 10 § förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

45 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 16, 40 och 43 §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 16, 40 och 43 §§ får dock inte överklagas.

3 kap.

10 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut avseende intyg enligt 8 § och beslut enligt 2 kap. 16, 40 och 43 §§ jämförda med 6 § i detta kapitel får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut avseende intyg enligt 8 § och beslut enligt 2 kap. 16, 40 och 43 §§ jämförda med 6 § i detta kapitel får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

345

2.280. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten

Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

346

2.281. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas

Härigenom föreskrivs att 22 § förordningen (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 18 och 19 §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 18 och 19 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

347

2.282. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden

Härigenom föreskrivs att 33 § förordningen (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

33 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10, 28 och 31 §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10, 28 och 31 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

348

2.283. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg

Härigenom föreskrivs att 12 och 26 §§ förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

Transportstyrelsen ska ompröva ett beslut om infrastrukturavgift, förseningsavgift eller tilläggsavgift som har fattats genom automatiserad behandling av uppgifter i vägtrafikregistret, om den betalningsskyldige begär det eller det finns andra skäl.

Infrastrukturavgift, förseningsavgift eller tilläggsavgift som har påförts vid omprövning ska betalas senast 30 dagar efter beslutsdagen.

Bestämmelserna om omprövning i andra fall än som avses i

första stycket finns i 27 §

förvaltningslagen(1986:223).

Bestämmelser om ändring av beslut i andra fall än som avses i

första stycket finns i 37–39 §§

förvaltningslagen(2017:000).

26 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling av uppgifter i vägtrafikregistret får inte överklagas innan det har omprövats enligt 12 §. Ett överklagande av ett sådant beslut innan det har omprövats ska behandlas som en begäran om omprövning enligt 12 § första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

349

2.284. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet

Härigenom föreskrivs att 12 § förordningen (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 § andra stycket får inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 § andra stycket får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

350

2.285. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet

Härigenom föreskrivs att 11 § förordningen (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om överklagande finns i förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om överklagande finns i förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

351

2.286. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:141) om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014

Härigenom föreskrivs att 10 § förordningen (2015:141) om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

352

2.287. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:198) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2015:198) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

I 3 § första stycket lagen (2015:197) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor finns bestämmelser om behörig domstol för överklagande av åklagarens beslut. I 23–25 §§ och

30 § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om hur beslut överklagas och om överklagande av avvisningsbeslut.

I 3 § första stycket lagen (2015:197) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor finns bestämmelser om behörig domstol för överklagande av åklagarens beslut. I 43–47 §§

förvaltningslagen (2017:000)

finns bestämmelser

om

överklagande, om beslutsmyndighetens åtgärder och om överinstansens åtgärder.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

353

2.288. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

Härigenom föreskrivs att 25 § förordningen (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

25 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19, 20 och 24 §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19, 20 och 24 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

354

2.289. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag

Härigenom föreskrivs att 31 § förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

31 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 25, 26 och 30 §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 25, 26 och 30 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

355

2.290. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

Härigenom föreskrivs att 55 § förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

55 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 36, 37, 40 och 52 §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 36, 37, 40 och 52 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

356

2.291. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden

Härigenom föreskrivs att 11 § förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om överklagande finns i förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om överklagande finns i förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

357

2.292. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

Härigenom föreskrivs att 18 § förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §

I ärenden enligt denna förordning tillämpas

förvaltningslagens (1986:223)

bestämmelser i

– 11 och 12 §§ om jäv, – 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut, och

– 21 § om underrättelse av beslut.

I ärenden enligt denna förordning tillämpas

förvaltningslagens (2017:000)

bestämmelser i

– 5 § om legalitet, objektvitet och proportionalitet,

– 10 § om partsinsyn, – 16–18 §§ om jäv, – 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

– 25 § om kommunikation, – 31 § om dokumentation av beslut,

– 32 § om motivering av beslut, och

– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

358

2.293. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:307) om ersättning för skyddsutrustning och installation av skyddsutrustning i järnvägens kommunikationssystem

Härigenom föreskrivs att 12 § förordningen (2015:307) om ersättning för skyddsutrustning och installation av skyddsutrustning i järnvägens kommunikationssystem ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

359

2.294. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 50 § förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

50 §

Länsstyrelsernas beslut när det gäller stöd enligt 8–10 kap. får överklagas till Jordbruksverket.

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Andra beslut än Jordbruksverkets beslut i ett överklagat ärende enligt första stycket, beslut i fråga om stöd enligt 8 kap. 28 § och 11 kap., beslut enligt 26 och 36 §§ samt beslut om utbetalning av stöd enligt 19–23 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

360

2.295. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling

Härigenom föreskrivs att 24 och 38 §§ förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

24 §

Den lokala aktionsgruppen ska i sin handläggning av stödärenden enligt 23 § tillämpa

bestämmelserna om jäv, parters rätt att få del av uppgifter, motivering av beslut och underrättelse om beslut i 11, 12, 16, 17, 20 och 21 §§förvaltningslagen(1986:223).

Den lokala aktionsgruppen ska i sin handläggning av stödärenden enligt 23 § tillämpa

följande bestämmelser i förvaltningslagens (2007:000) :

– 5 § om principerna om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

– 10 § om partsinsyn, – 16–18 §§ om jäv, – 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

– 25 § om kommunikation, – 31 § om dokumentation av beslut,

– 32 § om motivering av beslut,

– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.

38 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut att inte betala ut stöd enligt 27 § och att upphäva

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut att inte betala ut stöd enligt 27 § och att upphäva

Ds 2017:42 Författningsförslag

361

beslut om stöd enligt 31 § får dock inte överklagas.

beslut om stöd enligt 31 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

362

2.296. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:500) om resebidrag

Härigenom föreskrivs att 16 § förordningen (2015:500) om resebidrag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 14 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 14 § får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

363

2.297. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

Härigenom föreskrivs att 58 § förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

58 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut om återkallelse av anvisning och avräkning får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut om återkallelse av anvisning och avräkning får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

364

2.298. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar

Härigenom föreskrivs att 28 § förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

28 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut av Naturvårdsverket i ärenden enligt 20 och 22 §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut av Naturvårdsverket i ärenden enligt 20 och 22 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

365

2.299. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare

Härigenom föreskrivs att 11 § förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §

I ärenden enligt denna förordning tillämpas

förvaltningslagens (1986:223)

bestämmelser i

– 11 och 12 §§ om jäv, – 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut, och

– 21 § om underrättelse av beslut.

I ärenden enligt denna förordning tillämpas

förvaltningslagens (2017:000)

bestämmelser i

– 5 § om legalitet, objektvitet och proportionalitet,

– 10 § om partsinsyn, – 16–18 §§ om jäv, – 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

– 25 § om kommunikation, – 31 § om dokumentation av beslut,

– 32 § om motivering av beslut, och

– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

366

2.300. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Härigenom föreskrivs att 24 § förordningen (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

1

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

24 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Boverkets beslut enligt 17 § andra stycket att inte slutligt betala ut bidrag får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Boverkets beslut enligt 17 § andra stycket att inte slutligt betala ut bidrag får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2016:359.

Ds 2017:42 Författningsförslag

367

2.301. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:613) om militär grundutbildning

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2015:613) om militär grundutbildning

dels att 19 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas att en ny paragraf, 1 a §, av följande

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 a §

Bestämmelserna i 25 och

32 §§ förvaltningslagen (2017:000) om kommunikation före beslut i ett ärende och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om antagning till eller betygssättning inom utbildningen.

Om en motivering har utelämnats ska om möjligt en sådan lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.

19 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om rehabilitering och ersättning till anhöriga enligt 13 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om rehabilitering och ersättning till anhöriga enligt 13 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

368

2.302. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever

Härigenom föreskrivs att 15 § förordningen (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

369

2.303. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:10) om förvaltning av fonden för inre säkerhet

Härigenom föreskrivs att 33 § förordningen (2016:10) om förvaltning av fonden för inre säkerhet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

33 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10, 28 och 31 §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10, 28 och 31 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

370

2.304. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

dels att 2 § ska upphöra att gälla,

dels att 6 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

371

2.305. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar

Härigenom föreskrivs att 16 § förordningen (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna förordning än Transportstyrelsens beslut enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 15 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna förordning än Transportstyrelsens beslut enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 15 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

372

2.306. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 2 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap.

2 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

373

2.307. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:187) om ekodesign

Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2016:187) om ekodesign ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

374

2.308. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Härigenom föreskrivs att 20 § förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 16 § om att inte betala ut bidrag får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 16 § om att inte betala ut bidrag får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

375

2.309. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

Härigenom föreskrivs 19 § förordningen (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 15 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 15 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

376

2.310. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling

Härigenom föreskrivs att 19 § förordningen (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 och 13 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 och 13 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

377

2.311. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

Härigenom föreskrivs att 18 § förordningen (2016:836) om elbusspremie ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 § om att inte betala ut en elbusspremie får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 § om att inte betala ut en elbusspremie får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

378

2.312. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Härigenom föreskrivs att 39 § förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

39 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket.

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än verkets beslut i ett överklagat ärende om att inte betala ut stöd enligt 28–30 och 32 §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än beslut i ett överklagat ärende om att inte betala ut stöd enligt 28–30 och 32 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

379

2.313. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer

Härigenom föreskrivs att 20 § förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket.

I 22 a § förvaltningslagen(1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än verkets beslut i ett överklagat ärende om att inte betala ut stöd enligt 15 § eller 17 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än beslut i ett överklagat ärende om att inte betala ut stöd enligt 15 § eller 17 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

380

2.314. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Härigenom föreskrivs att 27 § förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket.

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än beslut i överklagade ärenden enligt 17, 20 eller 26 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än beslut i överklagade ärenden enligt 17, 20 eller 26 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

381

2.315. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi

Härigenom föreskrivs att 17 § förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §

Länsstyrelsens beslut får överklagas till Statens energimyndighet.

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut av Statens energimyndighet i ett överklagat ärende om utbetalning av stöd enligt 12 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut av Statens energimyndighet i ett överklagat ärende om utbetalning av stöd enligt 12 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

382

2.316. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:989) om statsbidrag till film

Härigenom föreskrivs att 29 och 30 §§ förordningen (2016:989) om statsbidrag till film ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

29 §

I ärenden enligt denna förordning tillämpas

förvaltningslagens (1986:223)

bestämmelser i

– 11 och 12 §§ om jäv, – 16 och 17 §§ om en parts rätt att få ta del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut, och

– 21 § om underrättelse av beslut.

I ärenden enligt denna förordning tillämpas

förvaltningslagens (2017:000)

bestämmelser i

5 § om legalitet, objektivitet

och proportionalitet,

– 10 § om partsinsyn, – 16–18 §§ om jäv, – 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

– 25 § om kommunikation – 31 § om dokumentation av beslut,

– 32 § om motivering av beslut, och

– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.

30 §

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 § 2, 12 § i de fall som beslutet avser verksamhetsbidrag och 2526 §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 § 2, 12 § i de fall som beslutet avser verksamhetsbidrag och 25 och 26 §§ får dock inte överklagas.

Ds 2017:42 Författningsförslag

383

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

384

2.317. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:1044) om arbetstid vid inlandssjöfart

Härigenom föreskrivs att 14 § förordningen (2016:1044) om arbetstid vid inlandssjöfart ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 §

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

385

2.318 Förslag till förordning om ändring i förordningen ( 2016:1264 ) om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat

Härigenom föreskrivs att 11 § förordningen (2016:1264) om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 7 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 7 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

386

2.319. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:1283) om statligt stöd genom nationellt utvecklingsbolag

Härigenom föreskrivs att 11 och 12 §§ förordningen (2016:1283) om statligt stöd genom nationellt utvecklingsbolag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §

I ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen

( 1986:223 ):

– 11 och 12 §§ om jäv, – 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut,

– 21 § om underrättelse av beslut, och

– 22 § om överklagande.

I ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen

( 2017:000 ):

– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

– 10 § om partsinsyn, – 16–18 §§ om jäv, – 23 § om utredningsansvaret, – 24 § när man får lämna uppgifter muntligt,

– 25 § om kommunikation, – 31 § om dokumentation av beslut,

– 32 § om motivering av beslut,

– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och

– 42 § om vem som får överklaga ett beslut.

12 §

Det nationella utvecklingsbolagets beslut enligt denna förordning får överklagas till Verket för innovationssystem. Andra beslut än beslut enligt 7 och 8 §§ får dock inte överklagas.

Ds 2017:42 Författningsförslag

387

I lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter finns bestämmelser om förfarandet vid överklagande.

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

388

2.320. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

Härigenom föreskrivs att 26 § förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

26 §

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

389

2.321. Förslag till förordning om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 10 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.

10 §

Sakkunniga ska samråda med varandra och utan onödigt dröjsmål lämna sina anställningsförslag.

I fråga om de sakkunnigas beslut gäller 18 och 19 §§

förvaltningslagen (1986:223) om

omröstning och om rätt att få en avvikande mening antecknad.

I fråga om de sakkunnigas beslut gäller 29 och 30 §§

förvaltningslagen (2017:000) om

omröstning och om rätt att få en avvikande mening antecknad.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

390

2.322. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service

Härigenom föreskrivs att 21 § förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

21 §

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om utbetalning av bidrag får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om utbetalning av bidrag får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

391

2.323. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2017:309) om försöksverksamhet med självkörande fordon

Härigenom föreskrivs att 12 § förordningen (2017:309) om försöksverksamhet med självkörande fordon ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om tillstånd enligt 4 §, återkallelse av tillstånd enligt 8 § och avgift enligt 10 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om tillstånd enligt 4 §, återkallelse av tillstånd enligt 8 § och avgift enligt 10 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

392

2.324. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 18 § och 6 kap. 12 § förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.

18 §

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än den personuppgifts-

ansvariges beslut i fråga om rättelse och tillsynsmyndighetens

beslut enligt 13 § andra stycket får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än tillsynsmyndighetens beslut enligt 13 § andra stycket får dock inte överklagas.

6 kap.

12 §

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än den personuppgifts-

ansvariges beslut i fråga om rättelse och tillsynsmyndighetens

beslut enligt 8 § andra stycket får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än tillsynsmyndighetens beslut enligt 8 § andra stycket får dock inte överklagas

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

393

2.325. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 5 § förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.

5 §

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 2 kap. 1 § andra stycket får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 2 kap. 1 § andra stycket får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

394

2.326. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän

Härigenom föreskrivs att 11 § förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 4 och 6 §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 4 och 6 §§ får dock inte överklagas

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

395

2.327. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar

Härigenom föreskrivs att 20 § förordningen (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

396

2.328. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Härigenom föreskrivs att 25 § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

25 §

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 14 § får inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 14 § får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

397

2.329. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Härigenom föreskrivs att 20 § förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 och 15 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 och 15 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

398

2.330. Förslag till förordning om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)

Härigenom föreskrivs att 44 § elsäkerhetsförordningen (2017:218) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

44 §

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om drifttillstånd enligt 7 och 8 §§, beslut om skyldighet att göra ändringar av starkströmsledningar enligt 9 och 10 §§, beslut om ersättning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 33 § 12 och beslut om dispens enligt 38 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om drifttillstånd enligt 7 och 8 §§, beslut om skyldighet att göra ändringar av starkströmsledningar enligt 9 och 10 §§, beslut om ersättning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 33 § 12 och beslut om dispens enligt 38 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

399

2.331. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden

Härigenom föreskrivs att 15 § förordningen (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 § andra meningen, 10 eller 11 § om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 § andra meningen, 10 eller 11 § om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Författningsförslag Ds 2017:42

400

2.332. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 5 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2017:819 Föreslagen lydelse

11 kap.

5 §

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Arbetsförmedlingen än beslut enligt 3 § får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Arbetsförmedlingen än beslut enligt 3 § får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Ds 2017:42 Författningsförslag

401

2.333. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Härigenom föreskrivs att 29 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2017:820 Föreslagen lydelse

29 §

I 22 a § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 28 § om omprövning av beslut enligt 18, 20 och 21 §§ får dock inte överklagas.

I

40 § förvaltningslagen

(2017:000) finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 28 § om omprövning av beslut enligt 18, 20 och 21 §§ får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

403

3. Bakgrund

Den 17 april 2008 beslutade regeringen att en särskild utredare skulle ges i uppdrag att se över bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223) och lämna förslag till en ny lag (dir. 2008:36). Utredningen, som tog namnet Förvaltningslagsutredningen (Ju 2008:08), överlämnade i maj 2010 betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29). Betänkandet har remissbehandlats och en sammanställning av de synpunkter som lämnats på förslagen i betänkandet har publicerats (Ds 2010:47). En remissammanställning finns tillgänglig i Justitiedepartementet (dnr Ju2010/03874/L6). Förslagen i betänkandet behandlas i propositionen En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag (prop. 2016/17:180) som överlämnades till riksdagen i april 2017. I propositionen föreslås en ny förvaltningslag och att den nuvarande förvaltningslagen övergångsvis ska fortsätta gälla i den utsträckning som det finns hänvisningar i specialförfattningar till den lagen. Samtidigt framhålls att ambitionen bör vara att befintlig reglering så snart som möjligt anpassas till den nya lagen så att skilda handläggningsrutiner i förfarandet i möjligaste mån kan undvikas (prop. 2016/17:180 s. 278).

I denna promemoria lämnas förslag till följdändringar i ett antal författningar med anledning av förslaget till en ny förvaltningslag. Vidare föreslås vissa ändringar i några lagar på upphandlingsområdet och i vissa förordningar som rör skolväsendet och militär utbildning som på olika grunder bedöms nödvändiga med anledning av förslaget i propositionen om en ny förvaltningslag.

405

4. Allmänt om den nya förvaltningslagen

Den nya förvaltningslagen bygger i allt väsentligt på den nuvarande lagens struktur men innehåller en mera utförlig och heltäckande reglering av förvaltningsförfarandet. I likhet med vad som gäller enligt den nuvarande förvaltningslagen föreslås att den nya lagen görs subsidiär i förhållande till avvikande bestämmelser i annan lag eller förordning. Flera av bestämmelserna i den nuvarande lagen vidareutvecklas och preciseras i den nya lagen med utgångspunkt bland annat i den rättspraxis som har utvecklats på området. Det lämnas också förslag till helt nya bestämmelser som främst syftar till att kodifiera de allmänna rättsgrundsatser och den praxis som utvecklats över tid. Det gäller till exempel i fråga om principerna om legalitet, objektivitet och proportionalitet (nya 5 §) och om utredningsansvaret (nya 23 §). Det föreslås också att det i den nya lagen tas in särskilda bestämmelser om åtgärder vid långsam handläggning (nya 11, 12 och 49 §§).

I förslaget till ny förvaltningslag används inte uttrycket myndighetsutövning för att inskränka tillämpningsområdet för olika förfarandebestämmelser. Detta motiveras i förarbetena med att det inte finns anledning att generellt ställa lägre krav på myndigheterna när det till exempel gäller dokumentations- eller motiveringsskyldigheten eller i fråga om enskilda parters möjligheter att lämna uppgifter muntligen och få upplysningar om beslutets innehåll bara för att ärendet inte avser myndighetsutövning (jfr prop. 2016/17:180 s. 53). Det anförs vidare i förarbetena att den föreslagna utvidgningen av tillämpningsområdet kan bidra till att ytterligare förbättra förutsättningarna för myndigheterna att fatta riktiga beslut och

Allmänt om den nya förvaltningslagen Ds 2017:42

406

samtidigt stärka rättssäkerheten och enskildas förtroende för förvaltningen (prop. 2016/17:180 s. 52).

Innehållet i den nya lagen görs mer lättillgängligt genom en omfattande rubrikanvändning liksom genom språkliga och redaktionella ändringar. Den nya utformningen av lagen förutses kunna bidra till en ökad förståelse för vilka regler som gäller för förfarandet. Detta gäller både bland enskilda och företag i den breda allmänheten och hos det stora antalet anställda i stat och kommun som ska tillämpa den nya lagen.

407

5. Följdändringar med anledning av den nya förvaltningslagen

5.1. Utgångspunkterna för följdändringar

Som redovisas i avsnitt 3 har regeringen föreslagit att riksdagen ska besluta att anta en ny förvaltningslag (prop. 2016/17:180). I den nya förvaltningslagen föreslås en övergångsbestämmelse som innebär att den upphävda lagen ska fortsätta gälla i den utsträckning som det i en annan lag eller författning finns bestämmelser som innehåller hänvisningar till den lagen. Regeringen har dock understrukit att dessa hänvisningar så snart som möjligt bör ändras och anpassas till den nya lagen (prop. 2016/17:180 s. 278). Om riksdagen följer regeringens förslag innebär det med andra ord att hänvisningar till den nuvarande förvaltningslagen i ett antal författningar bör anpassas till den nya lagen.

Hänvisningar till den nuvarande förvaltningslagen förekommer i ett stort antal specialförfattningar. Dessa hänvisningar är av skiftande slag. I vissa fall anges att förvaltningslagen ska tillämpas i dess helhet vid ärendehandläggningen. I andra fall anges vilka paragrafer i lagen som ska tillämpas i den specialreglerade verksamheten. I några fall pekas enbart ett särskilt stycke i en viss paragraf ut. I åter andra anges särskilda undantag från lagens tillämpning i ett visst förfarande.

En utgångspunkt för de förslag som lämnas i denna promemoria är att den förstärkning av rättssäkerheten för enskilda som den nya förvaltningslagen innebär bör få största möjliga genomslag även på specialreglerade områden, där regleringen i specialförfattningar på förvaltningsrättens område helt eller till största del grundar sig på bestämmelserna i den nuvarande förvaltningslagen. Om regleringen i specialförfattningar utformas på ett sätt som ligger i linje med

Följdändringar med anledning av den nya förvaltningslagen Ds 2017:42

408

regleringen i förvaltningslagen, skapas också förutsättningar för att handläggningsrutinerna hos myndigheterna enklare ska kunna effektiviseras. Ett av de övergripande målen med att skapa en mer enhetlig reglering i specialförfattningar är också att minska riskerna för att myndigheterna av misstag vidtar felaktiga åtgärder i handläggningen av ett ärende.

En annan utgångspunkt för förslagen är att reformen av förvaltningslagen inte ska påverka förfarandet vid upphandling eller förutsättningarna för till exempel betygssättning vid olika utbildningsformer eller antagning till frivillig utbildning.

5.2. Rena följdändringar

Promemorians förslag: Hänvisningar i ett antal författningar

till bestämmelser i den nuvarande förvaltningslagen ersätts med hänvisningar till motsvarande bestämmelser i den nya förvaltningslagen i dess lydelse enligt förslaget i propositionen En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag (prop. 2016/17:180).

Skälen för promemorians förslag: Regeringens förslag till en

ny förvaltningslag behandlas i propositionen En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag (prop. 2016/17:180) som överlämnades till riksdagen i april 2017. Den nya förvaltningslagen innehåller bestämmelser som helt eller delvis motsvarar de som finns i den nuvarande lagen, dock med vissa materiella, redaktionella och språkliga ändringar. Vidare kompletteras den nya lagen med många nya bestämmelser och rubriker. För en närmare beskrivning av vilka ändringar som föreslås i respektive bestämmelse hänvisas till den nyss nämnda propositionen.

Som framgår ovan har i förarbetena till den nya förvaltningslagen förutsatts att reformen ska följas upp av ändringar i författningar som hänvi