Rättshjälp

Ett ekonomiskt bidrag från staten till den enskilde för att täcka rättegångskostnader i ett tvistemål.

Reglerna för rättshjälp finns i rättshjälpslagen. Kraven för att rättshjälp ska beviljas är att den enskilde (fysisk person eller, om synnerliga skäl föreligger, ett dödsbo) inte har en årsinkomst över ett visst belopp (6 §), om den sökande har behov av juridiskt biträde (7 §) och att det med hänsyn till tvistens art, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten ska bidra till rättegångskostnaderna (8 §).

En ytterligare förutsättning är att den sökande inte har (eller borde ha haft) en rättsskyddsförsäkring som täcker rättegångskostnaderna. Om nan kan få juridiskt biträde genom exempelvis sin fackförening eller hyresgästförening kan man vanligtvis inte få rättshjälp.

Beslut om rättshjälp tas av domstolen, om det rör hjälp i ett ärende som redan pågår vid domstolen, eller av Rättshjälpsmyndigheten.