Prop. Prop/1867:2
om antagande af en lag angående efterbildning af konstverk
Prop. Prop/1867:5
angående 'pension å allmänna indragning sstaten åt Vaktmästa¬ ren vid Arméens utrednings förr åd i Göteborg, Johan Svensson, vid afgång från befattningen
Prop. Prop/1867:6
angående pension å allmänna indragning sstaten åt Kassören och Förrådsförv altar en vid Fortifikationen, f d. Un¬ derlöjtnanten Carl Johan Axel Hammarstrand vid afgång från tf ensten
Prop. Prop/1867:7
angående för¬ höjd pension vid af skedstagandet för Regements-stall- mästaren vid Bussar-regementet Konung Carl XV Mathias Giese
Prop. Prop/1867:8
angående pen¬ sioner å Allmänna Indragning s-staten för nuvarande Sekreteraren, Kamereraren och Vaktmästaren hos Komitén för Salpeter-ärendena, sedan Salp eter fonden till Riksgälds-kontoret öfverlemnats och Salpeter-komi- tén blifvit upplöst
Prop. Prop/1867:9
angående af¬ söndring af jord från Sergeantbostället vid Westgöta regemente, Munkabo Anders Bussgården, till plats för en folkskola
Prop. Prop/1867:11
om anslag till fortsättande af Statens jernvägsbygg- nader
Prop. Prop/1867:12
an¬ gående statsbidrag till anläggande af väg invid Råne eif emellan allmänna kustlandsvägen samt Degersels öfver stby
Prop. Prop/1867:13
angå- ' ende rättighet för fjerdingsman, som beordras till tjensteförrättning utom sitt distrikt vid bevärings- mönstringar, marknader och dylikt, att för sådan förrättning uppbära särskild ersättning
Prop. Prop/1867:14
an¬ gående upplåtande åt Sandby församling i Malmö¬ hus län under ständig besittningsrätt af ett tunn¬ land jord från Flyinge Kungsgårds utmark, för uppförande af en skolhusbyggnad
Prop. Prop/1867:15
angå¬ ende afskrifning ur räkenskaperna af de förre Loko¬ motivföraren G. A. Riex ådömda, af allmänna me¬ del bestridda, ersättningar m. ro.
Prop. Prop/1867:16
angåen¬ de ordnande af Veterinärväsendet i Riket
Prop. Prop/1867:17
angå¬ ende fortfarande kurhusafgift
Prop. Prop/1867:18
i fråga om den pension\, som må Gener al-Faltlyg mästaren och Che¬ fen får Artilleriet, Generalmajoren m. m. Friherre Fabian Jakob Wrede vid af skedstagandet tillkomma
Prop. Prop/1867:19
angående befrielse för Löjtnanten L. M. Törngren från honom ålagd ersättningsskyldighet, i följd af ångkorvetten Orädds sammanstötning med Ryska handelsbriggen Fanny
Prop. Prop/1867:20
angående för¬ säljning af tvänne Kronan tillhöriga odetomter i Carls- krona
Prop. Prop/1867:21
angående försäljning af tvänne Kronan tillhöriga ödetomter i Carlskrona. Uppå tillstyrkan af Stats-Rådets ledamöter behagade Kongl. Maj:t berörda förslag, sådant det finnes detta protokoll bilagdt, i nåder gilla samt befalla att, i enlighet dermed, nådig Proposition skulle till Riksdagen expedieras. Ex protocollo Carl Silfversvärd. N:o 21. Ånk. till Riksd. Kansli d. 29 Jan. 1867, kl. 11 f. m. Kongl. Maj:ts nådiga Proposition till Riksdagen, angående be¬ viljande af en särskild beskattning att under benäm¬ ning Vapenskatt utgå efter de i Bevillningsför¬ ordning ens andra artikel stadgade grunder
Prop. Prop/1867:22
angående för¬ höjning af hrdnvinstillverkningsafgiften
Prop. Prop/1867:23
angående för¬ höjning af tullsatserna å Socker, Kaffe, Tobak, Bränvin och Sprit
Prop. Prop/1867:24
angående med¬ gifvande af tullrestitution för raffineradl socker vid ut¬ försel jemväl till Norge]
Prop. Prop/1867:25
angående upp¬ hörande af grundräntas utgörande för valk- och stamp¬ verk
Prop. Prop/1867:26
om nedsättning i räntan för Try smida fiske
Prop. Prop/1867:27
angående åt¬ gärder till behofvandes undsättning vid inträffad miss- vext
Prop. Prop/1867:28
i fråga om den under No 2 vid Skeppsbron i hufvudstaden be¬ lägna, Kronan tillhöriga f. d. Ridderstolpeska egendo¬ mens användande till byggnad för Telegrafverket
Prop. Prop/1867:29
om tillåtelse för Göteborgs stad att, för ordnandet af stadens hamn, få inlösa eganderätten till kronosäteriet ett mantal Sanne¬ gården i Lundby socken och Ostra Hisings härad af Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1867:30
angående skatte- försäljning af Östra krono-allmänningen i Örebro Län, för afsilande af regleringen rörande de sä kallade fri- soc.knarnes tjenstbarheter till Dylta svafvelbruk
Prop. Prop/1867:31
angående upp¬ låtande för all tid till Varola kyrka i Skaraborgs län af en kronotomt
Prop. Prop/1867:32
angående Arren- datorn C. A. Molins befriande från arrendet af Nyqvarns gamla bro
Prop. Prop/1867:33
i anledning af P. 0. Hulténs underdåniga ansökning, dels om ersättning för förlust genom en loge-byggnads kullstörtande, dels ock om nedsättning af arrendet ä det af sökanden arrenderade indragna chefsbohemmanet Gettnabo N:o 1
Prop. Prop/1867:35
angående pension d Allmänna Indragning sstaten för Kollegan vid Hudiks¬ valls elementarläroverk Th. G. Wennberg
Prop. Prop/1867:36
i fråga om använ¬ dande af ett belopp ä besparingarne af anslaget till Na- tionalmusei inredning, för restaurering af oljefärgstaflor m. va.
Prop. Prop/1867:37
angående använ¬ dande af behaglig tids förläning s-spanmål vid ordnandet af presterskap^ aflöning