SOU 2020:1
Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor
SOU 2020:2
Skärpta regler om utländska månggiften
SOU 2020:3
Hållbar slamhantering
SOU 2020:4
Vägen till en klimatpositiv framtid
SOU 2020:5
Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget
SOU 2020:6
En begriplig och trygg sjukförsäkring
SOU 2020:7
Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem
SOU 2020:8
Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget
SOU 2020:9
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020
SOU 2020:10
Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning
SOU 2020:11
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar
SOU 2020:12
Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag
SOU 2020:13
Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar
SOU 2020:14
Framtidens teknik i omsorgens tjänst
SOU 2020:15
Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården
SOU 2020:16
Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter
SOU 2020:17
Grönt sparande
SOU 2020:18
Framtidens järnvägsunderhåll
SOU 2020:19
God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
SOU 2020:20
Skatt på modet – för att få bort skadliga kemikalier
SOU 2020:21
Sveriges museum om Förintelsen
SOU 2020:22
Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon
SOU 2020:23
Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning
SOU 2020:24
Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
SOU 2020:25
Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik
SOU 2020:26
En sjukförsäkring anpassad efter individen
SOU 2020:27
Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning
SOU 2020:28
En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning
SOU 2020:29
En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret
SOU 2020:30
En moderniserad arbetsrätt
SOU 2020:31
En ny mervärdesskattelag
SOU 2020:32
Grundpension Några anslutande frågor
SOU 2020:33
Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning
SOU 2020:34
Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg
SOU 2020:35
Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
SOU 2020:36
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter
SOU 2020:37
Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen
SOU 2020:38
Ökad trygghet för visselblåsare
SOU 2020:39
Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2019
SOU 2020:40
En gemensam utbildning inom statsförvaltningen
SOU 2020:41
Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna
SOU 2020:42
En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor
SOU 2020:43
Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper
SOU 2020:44
Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda
SOU 2020:45
Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten
SOU 2020:46
En gemensam angelägenhet
SOU 2020:47
Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag
SOU 2020:48
Skatt på engångsartiklar
SOU 2020:49
Enhetlig och effektiv marknadskontroll
SOU 2020:50
Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare
SOU 2020:51
En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal
SOU 2020:52
Rutavdrag för äldre
SOU 2020:53
Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning
SOU 2020:54
En långsiktigt hållbar migrationspolitik
SOU 2020:55
Innovation genom information
SOU 2020:56
Det demokratiska samtalet i en digital tid - Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat
SOU 2020:57
Ett särskilt hedersbrott
SOU 2020:58
EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering
SOU 2020:59
Innovation som drivkraft – från forskning till nytta
SOU 2020:60
Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn
SOU 2020:61
Ändrade regler om säkerställda obligationer
SOU 2020:62
En samlad djurhälsoreglering
SOU 2020:63
Barnkonventionen och svensk rätt
SOU 2020:64
Hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden
SOU 2020:65
55 år och karensval
SOU 2020:66
Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk
SOU 2020:67
Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska
SOU 2020:68
Försvarets radioanstalts internationella samarbete – en översyn av regelverket
SOU 2020:69
Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre
SOU 2020:70
Fast omsorgskontakt i hemtjänsten
SOU 2020:71
Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket
SOU 2020:72
Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin
SOU 2020:73
Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen
SOU 2020:74
En europeisk åklagarmyndighet i Sverige
SOU 2020:75
Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet
SOU 2020:76
Funktionalitet och enhetlighet – hyresmodell för fem kulturinstitutioners huvudbyggnader
SOU 2020:77
Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden
SOU 2020:78
Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd
SOU 2020:79
Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området
SOU 2020:80
Äldreomsorgen under pandemin
SOU 2020:81
Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare
SOU 2020:82
Avgifter för information i elektronisk form
SOU 2020:83
Havet och människan