Prop. 2012/13:1
Budgetpropositionen för 2013
Prop. 2012/13:2
Höständringsbudget för 2012
Prop. 2012/13:4
Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning
Prop. 2012/13:6
Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
Prop. 2012/13:7
Sekretess vid samarbete mellan europeiska energitillsynsmyndigheter
Prop. 2012/13:9
Program för energieffektivisering och vissa andra frågor
Prop. 2012/13:10
Stärkt stöd och skydd för barn och unga
Prop. 2012/13:11
Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018
Prop. 2012/13:12
Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m
Prop. 2012/13:13
Resultatberäkning vid vissa fastighetsavyttringar
Prop. 2012/13:14
Skattereduktion för läxhjälp
Prop. 2012/13:16
Vissa frågor om underhållsstöd
Prop. 2012/13:17
Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid
Prop. 2012/13:18
Vissa internationella socialavgiftsfrågor
Prop. 2012/13:20
Inspektionen för vård och omsorg - en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst
Prop. 2012/13:21
Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem
Prop. 2012/13:22
Bättre villkor för svensk film
Prop. 2012/13:23
Några körkortsfrågor
Prop. 2012/13:24
Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto
Prop. 2012/13:25
Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem
Prop. 2012/13:26
Utvidgad målgrupp för etableringslagen
Prop. 2012/13:27
Beskattning av tillsatser i motorbränsle
Prop. 2012/13:28
Förlängning av övergångsperiod för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen
Prop. 2012/13:30
Forskning och innovation
Prop. 2012/13:31
Nordisk konvention om social trygghet
Prop. 2012/13:32
Certifiering av vissa installatörer
Prop. 2012/13:34
Personalliggare för tvätteribranschen
Prop. 2012/13:35
Nya regler för industriutsläpp
Prop. 2012/13:36
Snabbare betalningar
Prop. 2012/13:37
Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om internationell roaming
Prop. 2012/13:38
En ny tidsbegränsad vapenamnesti
Prop. 2012/13:39
Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen
Prop. 2012/13:40
Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU Skydd mot förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan
Prop. 2012/13:41
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
Prop. 2012/13:45
En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess
Prop. 2012/13:46
Låneram för SAS AB
Prop. 2012/13:49
Ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) - överlåtelse av uppgiften att utfärda certifikat
Prop. 2012/13:53
Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten
Prop. 2012/13:55
Ny lag om kontroll av ekologisk produktion
Prop. 2012/13:56
Informationsutbytesavtal med Antigua och Barbuda
Prop. 2012/13:57
Informationsutbytesavtal med Saint Lucia
Prop. 2012/13:58
Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd
Prop. 2012/13:61
Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor
Prop. 2012/13:63
Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling
Prop. 2012/13:64
Utökad undervisningstid i matematik
Prop. 2012/13:65
Förkortad tid för styrelseledamöters personliga betalningsansvar
Prop. 2012/13:66
Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats (Operation Atalanta)
Prop. 2012/13:67
Värdlandsavtal för sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS)
Prop. 2012/13:68
Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar
Prop. 2012/13:69
Kränkande fotografering
Prop. 2012/13:70
Prövning av nätkoncession
Prop. 2012/13:71
Anmälningsskyldighet vid utstationering
Prop. 2012/13:72
OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
Prop. 2012/13:73
Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete
Prop. 2012/13:74
Förfalsknings- och sanningsbrotten
Prop. 2012/13:76
Ett mer tillförlitligt fastighetsregister
Prop. 2012/13:77
God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården
Prop. 2012/13:78
Bevakning ombord på svenska fartyg
Prop. 2012/13:79
Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget
Prop. 2012/13:81
Skadeståndsansvar för oljeskador till sjöss
Prop. 2012/13:82
Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg
Prop. 2012/13:83
Bosättningskravet vid biluthyrning
Prop. 2012/13:84
Olagligt statsstöd
Prop. 2012/13:85
Naturgasfrågor
Prop. 2012/13:86
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica
Prop. 2012/13:87
Informationsutbytesavtal med Seychellerna
Prop. 2012/13:88
Informationsutbytesavtal med Panama
Prop. 2012/13:89
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien samt överenskommelse med Indien om anstånd med betalning av skatter
Prop. 2012/13:92
Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan
Prop. 2012/13:93
Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter
Prop. 2012/13:94
Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet
Prop. 2012/13:95
Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena
Prop. 2012/13:96
Kulturmiljöns mångfald
Prop. 2012/13:99
Vårändringsbudget för 2013
Prop. 2012/13:100
2013 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2012/13:104
Nedsättning av en byggsanktionsavgift
Prop. 2012/13:106
Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan
Prop. 2012/13:107
Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet, Prop 2012/13:107
Prop. 2012/13:108
Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning
Prop. 2012/13:109
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd
Prop. 2012/13:110
Överlåtelse av tillsynsuppgifter inom sjöfarten
Prop. 2012/13:111
En skärpt sexualbrottslagstiftning
Prop. 2012/13:115
En ny kameraövervakningslag
Prop. 2012/13:116
En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet
Prop. 2012/13:117
Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien
Prop. 2012/13:118
Genomförande av ändringsdirektivet 2012/26/EU i fråga om säkerhetsövervakning av läkemedel
Prop. 2012/13:120
Folkbokföringen i framtiden
Prop. 2012/13:122
Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter
Prop. 2012/13:123
Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering
Prop. 2012/13:124
Begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen
Prop. 2012/13:125
Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare
Prop. 2012/13:126
FN:s internationella brottmålstribunaler - avveckling och restfunktioner
Prop. 2012/13:128
Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur
Prop. 2012/13:129
Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen
Prop. 2012/13:132
Tolkning och översättning i brottmål
Prop. 2012/13:133
Studiemedel utan prövning av äldre studieresultat
Prop. 2012/13:134
Investeraravdrag
Prop. 2012/13:135
Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om kosmetiska produkter
Prop. 2012/13:136
Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.
Prop. 2012/13:138
Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet
Prop. 2012/13:141
Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt
Prop. 2012/13:143
Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna
Prop. 2012/13:144
Sjöfartsstödets inriktning
Prop. 2012/13:147
Ny bibliotekslag
Prop. 2012/13:148
Genomförande av blåkortsdirektivet
Prop. 2012/13:150
Patientrörlighet i EU - förslag till ny lagstiftning
Prop. 2012/13:151
Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m.
Prop. 2012/13:152
Studiemedel i en globaliserad värld
Prop. 2012/13:153
Kommunal medfinansiering av statlig sjöinfrastruktur
Prop. 2012/13:155
Förvaltare av alternativa investeringsfonder
Prop. 2012/13:156
Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen
Prop. 2012/13:157
Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter
Prop. 2012/13:158
Ändringar i lagen om dödförklaring
Prop. 2012/13:159
Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön
Prop. 2012/13:160
Nya regler för finansiella konglomerat och grupper
Prop. 2012/13:161
Bemyndiganden för elektronikavfall och bekämpningsmedel
Prop. 2012/13:162
Kommunalt mottagande av ensamkommande barn
Prop. 2012/13:163
Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Prop. 2012/13:164
Bildning och tillgänglighet - radio och tv i allmänhetens tjänst 2014-2019
Prop. 2012/13:165
Modernare reglering av statsluftfarten
Prop. 2012/13:166
Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden
Prop. 2012/13:168
Preskription och information i försäkringssammanhang
Prop. 2012/13:169
Enklare regler i socialförsäkringen
Prop. 2012/13:170
Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål – tillträde till det andra tilläggsprotokollet
Prop. 2012/13:171
Kompetens och oberoende vid upprättandet av energideklarationer
Prop. 2012/13:173
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Prop. 2012/13:174
Ändringar i växtskyddslagen
Prop. 2012/13:175
Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten
Prop. 2012/13:176
Bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter enligt strafftidslagen
Prop. 2012/13:177
Tekniska föreskrifter för fartyg på inre vattenvägar
Prop. 2012/13:178
En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Prop. 2012/13:179
EU-miljömärket
Prop. 2012/13:180
Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel
Prop. 2012/13:181
Ändringar i inkomstskattelagen med anledning av Kroatiens anslutning till EU
Prop. 2012/13:182
Internationell delgivning
Prop. 2012/13:183
Beskattning av etanolbränsle
Prop. 2012/13:186
Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer
Prop. 2012/13:187
Vissa skolfrågor
Prop. 2012/13:188
Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen
Prop. 2012/13:189
Förstärkta samarbetssamtal
Prop. 2012/13:190
Avtal med Eric-konsortium för den Europeiska spallationskällan
Prop. 2012/13:191
En hållbar rovdjurspolitik
Prop. 2012/13:192
Sekretess i det internationella samarbetet
Prop. 2012/13:193
En tydligare rätt till avbrottsersättning
Prop. 2012/13:194
Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp
Prop. 2012/13:195
Minskade krav på dokumentation i skolan