Dir. 1989:1
Begravningskostnader
Dir. 1989:2
Vissa frågor om organisation och ledning vid statens mät- och provråd m.m.
Dir. 1989:3
Tilläggsdirektiv till meddelarskyddskommittén (Ju 1988:03)
Dir. 1989:4
Utvärdering av verksamheten hos ombudsmannen och nämnden mot etnisk diskriminering
Dir. 1989:5
Åtgärdsprogram för västra Skåne
Dir. 1989:6
Svenska kyrkans ekonomiska och rättsliga förhållanden
Dir. 1989:7
Utredning om vissa undervisningsfrågor i högskolan
Dir. 1989:8
Utredning om kårobligatoriet m.m.
Dir. 1989:9
Åtgärdsprogram för Sundsvall-Timråregionen
Dir. 1989:10
Översyn av kärntekniklagstiftningen
Dir. 1989:11
Former för organisation av huvudmannaskapet för flygplatser
Dir. 1989:12
Förstärkt konkurrenspolitik
Dir. 1989:13
En reformering av budgetpropositionen
Dir. 1989:14
Utvärdering av prövningsförfarandets effekter i ärenden om tillstånd till vapenfri tjänst
Dir. 1989:15
Underlag för ställningstaganden om den framtida TV-politiken
Dir. 1989:16
Kommitté för frågor om skola -- skolbarnsomsorg
Dir. 1989:17
Tilläggsdirektiv till utredningen (S 1987:03) för översyn av bestämmelserna om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen, m.m.
Dir. 1989:18
Översyn av formerna för postverkets och televerkets kundvillkor
Dir. 1989:19
Utrednings- och forskningsprogram om produktivitetsutvecklingen i näringslivet
Dir. 1989:20
Kommunalisering av särskolan
Dir. 1989:21
Tilläggsdirektiv till radiolagsutredningen
Dir. 1989:22
Utredning om service, stöd och vård till psykiskt störda
Dir. 1989:23
Översyn av kostnaderna för att driva teaterverksamhet
Dir. 1989:24
Det kommunala inflytandet vid regeringens tillåtlighetsprövning av vissa industrianläggningar m.m.
Dir. 1989:25
Förenklad handläggning av ansökningar om bostadslån m. m.
Dir. 1989:26
Översyn av datalagen (1973:289)
Dir. 1989:27
Utredning om taxering av bostadsrättsfastigheter m.m.
Dir. 1989:28
Den statliga redovisningsrevisionen i framtiden
Dir. 1989:29
Översyn av boendekostnaderna m. m.
Dir. 1989:30
Översyn av de statliga insatserna för att förbättra konstnärsskapets villkor
Dir. 1989:31
Översyn av Sveriges lantbruksuniversitet
Dir. 1989:32
Översyn av miljöskyddslagstiftningen
Dir. 1989:33
Tilläggsdirektiv till miljöavgiftsutredningen (ME 1988:03)
Dir. 1989:34
Tilläggsdirektiv till utredaren (ME 1988:05) med uppdrag att utreda förslag till åtgärder så att rimliga konkurrensvillkor kan bibehållas för den elintensiva industrin
Dir. 1989:35
Utredning om beskattning av den finansiella sektorn
Dir. 1989:36
Tilläggsdirektiv till folkhögskolekommittén
Dir. 1989:37
Översyn av huvudmannaskapet för bilregistret m m
Dir. 1989:38
Översyn av statens roll i det exportfrämjande arbetet genom Sveriges exportråd
Dir. 1989:39
Översyn av svenskt multilateralt utvecklingssamarbete
Dir. 1989:40
Översyn av behov och organisation av personalutbildning inom totalförsvaret
Dir. 1989:41
Utredning om särskild redovisningsmetod för enskild näringsverksamhet
Dir. 1989:42
Utredning om en självständig högskoleenhet på idrottens område i Stockholm
Dir. 1989:43
Översyn av instansordningen i utlänningsärenden m.m.
Dir. 1989:44
Översyn av hyreslagstiftningen
Dir. 1989:45
Tilläggsdirektiv till stiftelse- och föreningsskattekommittén (Fi 1988:03)
Dir. 1989:46
Organisationskommitté för statliga arkivdepåer
Dir. 1989:47
Plan för ombyggnad av Sagerska huset till permanent statsministerbostad
Dir. 1989:48
Ungdomars villkor på 90-talet
Dir. 1989:49
Organisation av viss statlig förhandlingsverksamhet
Dir. 1989:50
En översyn av lagstiftningen om offentlig anställning
Dir. 1989:51
Utredning om beskattningen av alkoholhaltiga drycker
Dir. 1989:52
Det allmännas skadeståndsansvar
Dir. 1989:53
Utredning om skatt på vissa spel
Dir. 1989:54
Straffrättsliga och processrättsliga frågor med anknytning till data- och teleteknikens utveckling m.m.
Dir. 1989:55
Översyn av förarutbildningen och författningarna rörande körkort m.m.
Dir. 1989:56
Översyn av domstolarnas uppgifter, arbetssätt och organisation
Dir. 1989:57
En statistikkommission för 1990 års folk- och bostadsräkning
Dir. 1989:58
En kommission för att motverka våldet och förbättra stödet till brottsoffren
Dir. 1989:59
Översyn av arbetslivsforskningens organisation
Dir. 1989:60
Översyn av sjömanslagen
Dir. 1989:61
Utredning om bytesbalansen
Dir. 1989:62
Utredning angående skydd för enklare tekniska idéer
Dir. 1989:63
Utredning om kraftföretagens vinster
Dir. 1989:64
Tilläggsdirektiv till 1983 års folkbokföringskommitté (Fi 1983:04)