Prop. 1949:40
('angående ersätt\xad ning i vissa fall i anledning av olycksfall i arbete eller yrkessjukdom',)
Prop. 1949:93
('med förslag till för- åldrabalk, m. m.',)
Prop. 1949:101
('med förslag till lag om rätten till arbetstagares uppfinningar',)
Prop. 1949:123
('angående anslag för budgetåret 1949/50 till avlöningar och omkostnader vid statens sinnessjukhus och statens anstalt för fal\xad landesjuka, m. m.',)
Prop. 1949:151
('angående inrättande av. en statlig affärsbank m. m.',)
Prop. 1949:153
('angående anslag till främjande av bostadsförsörjningen för budgetåret 1949150 m. m.',)
Prop. 1949:160
('med förslag till förord\xad ning angående ändring i förordningen den 20 juni 1935 (nr 395) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel m. m.',)
Prop. 1949:162
('med anhållan om riks\xad dagens yttrande angående vissa av Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens år 1918 vid dess trettioförsta sammanträde fattade beslut, m. m.',)
Prop. 1949:173
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1949:184
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation, m. m.',)
Prop. 1949:194
('med förslag till förordning angående särskilda inskrivningsförrätt- ninqar under är 1949 in. in.',)
Prop. 1949:196
('angående godkännande av avtal mellan Sverige och Storbritannien för und\xad vikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflgkt beträffande inkomstskatter',)
Prop. 1949:199
('angående nya grunder för kyrkomusiker organisationen m. m.',)
Prop. 1949:201
('med förslag till lag om pantlånerörelse',)
Prop. 1949:204
('angående nya grun\xad der för avlöningen av präster m. m.',)
Prop. 1949:216
('angående åtgärder i pris- reglerande syfte på jordbrukets område',)
Prop. 1949:219
('med förslag till lag om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m. m.',)
Prop. Prop/1949:4
med förslag till förord¬ ning om upphävande av vissa för riksdagen gällande valstadgor
Prop. Prop/1949:5
med förslag till lag om val av borgmästare och rådman
Prop. Prop/1949:6
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 29 mars 19 k6 (nr 113) om tillfällig ökning av regeringsrådens antal
Prop. Prop/1949:7
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 8 § lagen den 20 december 1946 (nr 879) om högsta domstolens sammansättning och tjänstgöring
Prop. Prop/1949:8
med förslag till förord* ning om ändrad lydelse av 9 § 1 mom. förordningen den 20 juni 1981 (nr 577) angående bekämpande av tuberkulos hos nötkreatur
Prop. Prop/1949:9
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 29 juni 1946 (nr 408) om användande av statspolispersonal för vissa särskilda uppgifter
Prop. Prop/1949:11
med förslag till lag an¬ gående skgldighet att avlämna för bibliotek avsedda exemplar av tryckt skrift
Prop. Prop/1949:12
angående täckande av vissa medelsbrister, redovisade såsom proprie- balanser i försvarets civilförvaltnings räkenskaper
Prop. Prop/1949:13
med förslag till förord¬ ning angående allmänt kyrkomöte (kyrkomötesför- ordning)
Prop. Prop/1949:14
angående fort¬ satt disposition av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1949:15
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 9 septem¬ ber 1938 (nr 567) om handel med preventivmedel
Prop. Prop/1949:17
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 20 juni 1924 (nr 349) om landsting
Prop. Prop/1949:18
med förslag till lag med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål m. m.
Prop. Prop/1949:19
angående avskrivning av visst i flottledsfonden ingående belopp
Prop. Prop/1949:20
angående befrielse i vissa fall från betalningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1949:21
angående livränta till Anna Söderkvist in. in.
Prop. Prop/1949:22
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 20 juni 1931 (nr 280) om erkända sjukkassor
Prop. Prop/1949:23
angående anslag till bidrag till sjukkassor för budgetåret 1949150 in. in.
Prop. Prop/1949:24
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 8 juni i923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänk- ningsskatt å spritdrycker
Prop. Prop/1949:25
med hemställan om be¬ myndigande för Kungl. Maj:t att föreskriva ändrade grunder för fördelning av totalisatormedel
Prop. Prop/1949:26
med förslag till förord¬ ning om ändrad lijdelse av § 4 förordningen den 16 maj 1890 (nr 21 s. 1) angående Sveriges allmänna hg- poteksbank, m. m.
Prop. Prop/1949:27
angående avvecklingen av 1941 och 1942 års krislån
Prop. Prop/1949:28
angående fortsatt tull¬ frihet för Svenska röda korset för viss sjukvårds-, beklädnads- och sjuktransportmateriel
Prop. Prop/1949:29
angående fortsatt tull¬ frihet i vissa fall för Föreningen Rädda barnen för kläder, beklädnadsmateriel och livsförnödenheter
Prop. Prop/1949:31
angående inrättande av en försöksgård i Sunne socken, Värmlands län
Prop. Prop/1949:32
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1949:33
angående godkännande av ett mellan svenska regeringen och argentinska re¬ geringen träffat handels- och betalningsavtal
Prop. Prop/1949:35
angående be¬ stridande av vissa haverikostnader
Prop. Prop/1949:36
med förslag till förord¬ ning angående rätt för Konungen att åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1949:37
angående an¬ slag till lindring i mindre bemedlade patienters å landsbygden sjukvårdskostnader
Prop. Prop/1949:38
angående ersättning från kgrkofonden för övertalig personal vid domän¬ verket
Prop. Prop/1949:41
angående anslag till lantbrukshögskolan och statens lantbruksförsök för budgetåret 1949/50 m. m.
Prop. Prop/1949:42
angående åtgärder för en effektiviserad sysselsättnings- och arbetsterapi
Prop. Prop/1949:43
angående bidrag till bokföringsverksamheten inom jordbruket
Prop. Prop/1949:44
angående bestridandet av vissa förlikningskostnader
Prop. Prop/1949:45
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 11 juni 1937 (nr 339) om mödrahjålp
Prop. Prop/1949:46
angående bidrag till den halvöppna barnavården för budgetåret 1949i50 in. in.
Prop. Prop/1949:47
angående anslag till fria resor för barn in. m. för budgetåret 1949150
Prop. Prop/1949:48
angående fortsatt dis¬ position av vissa äldre anslag
Prop. Prop/1949:50
angående avstående i vissa fall av allmänna arvsfondens rätt till arv
Prop. Prop/1949:51
angående anslag till lindring i mindre bemedlades kostnader för djursjuk¬ vård
Prop. Prop/1949:52
med förslag till förord¬ ning om uppskov med allmän fastighetstaxering, m. m.
Prop. Prop/1949:53
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 10 § 2 mom. lagen den 20 de¬ cember 1940 (nr 10i4) om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus
Prop. Prop/1949:54
med förslag till vissa änd¬ ringar i gällande tulltaxa, m. m.
Prop. Prop/1949:55
angående anslag för budgetåret 1949/50 till avlöningar vid de allmänna läroverken
Prop. Prop/1949:56
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 5 mars 1948 (nr 85) om försäljningsskatt
Prop. Prop/1949:57
angående anslag till an¬ skaffande av ny apparatur för den allmänna skärm- bildsundersökningen
Prop. Prop/1949:58
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 3 § förordningen den it juni 1937 (nr 338) om moderskapspenning
Prop. Prop/1949:59
angående fortsatt dis¬ position av ett äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1949:60
angående stats- förvärv av Norsholm—Västervik—Hultsfreds järn¬ vägar m. to.
Prop. Prop/1949:62
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den SO juni 1943 (nr 444) om tillståndstvång för byggnadsarbete
Prop. Prop/1949:63
angående repara¬ tion och ombyggnad av Falsterbokanalen m. m.
Prop. Prop/1949:64
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av § 2 förordningen den 3 augusti 1929 (nr 256) om Svenska bostadskredit- kassan och om bostadskreditföreningar, m. m.
Prop. Prop/1949:65
angående lån till svenska lastbilaktiebolaget m. in.
Prop. Prop/1949:66
angående anslag för budgetåret 1949/50 till folkskolinspektionen
Prop. Prop/1949:67
angående reglering av priserna på fisk
Prop. Prop/1949:68
angående åtgärder till stödjande av oljeväxt- samt hamp- och linodlingen m. m.
Prop. Prop/1949:69
angående godkännande av en mellan Sverige och Danmark träffad överens¬ kommelse angående återbetalning av vissa under åren 1945 och 1946 lämnade svenska statskrediter till Danmark
Prop. Prop/1949:70
angående fullmakt att i arbetslöshetsbekämpande syfte igångsätta arbeten, för vilka anslag uppförts å allmän beredskapsstat för budgetåret 194-6/47
Prop. Prop/1949:71
med förslag till stat för försvarets fastighets fond för hudgetåret 1949150
Prop. Prop/1949:72
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 11 juni 1948 (nr 283) om pappersskatt samt om fortsatt giltighet av förordningen, m. m.
Prop. Prop/1949:73
angående änd¬ ring i bestämmelserna om disposition av krigsma- terielverkets rörelsekapital
Prop. Prop/1949:74
angående anordnande av lokaler för statens rättsläkarstation i Lund, m. in.
Prop. Prop/1949:75
angående vissa anslag till barnmorskeläroanstalterna
Prop. Prop/1949:76
angående anslag till landsfiskalerna m. fl.
Prop. Prop/1949:77
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1949:78
angående anslag till bidrag till vissa anläggningar för vattenförsörj¬ ning och avlopp
Prop. Prop/1949:79
angående organisationen av forskning, undervisning och försöksverksamhet på mejerinäringens område samt av trädgårdsundervis- ning och trädgårdsförsök, m. m.
Prop. Prop/1949:80
angående anslag för budgetåret 1949/50 till anskaffning av matematik¬ maskinutrustning m. m.
Prop. Prop/1949:81
angående godkännande av handelsöverenskommelse mellan Sverige och Frankrike
Prop. Prop/1949:82
med förslag till lag an¬ gående reglering av förbrukningen av elektrisk kraft
Prop. Prop/1949:83
angående fortsatt disposition av vissa äldre anslag å sjätte huvudtiteln in. in.
Prop. Prop/1949:84
angående befrielse från tull för vissa från Finland införda kreatur
Prop. Prop/1949:85
angående anslag till skolor tillhörande barna- och ungdomsvården m. m.
Prop. Prop/1949:86
med förslag till lag angående upphävande av 43 § 2 mom. barna vårdslagen den 6 juni 1924 (nr 361)
Prop. Prop/1949:87
angående bemyndigan¬ de att försälja viss kronan tillhörig fast egendom, m. m.
Prop. Prop/1949:88
angående garni¬ sonssjukhusets i Sollefteå framtida ställning
Prop. Prop/1949:89
angående anslag till nötboskapsavelns befrämjande under budgetåret 1949/50
Prop. Prop/1949:90
angående anslag för budgetåret 1949/50 till veterinärinrättningen i Skara m. m.
Prop. Prop/1949:91
angående förstärkning av tionde huvudtitelns anslag till kommittéer och ut¬ redningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1949:92
angående vissa anslag till tandläkarhögskolorna
Prop. Prop/1949:94
angående godkännande av avtal mellan staten och Stockholms stad rörande del av Mariebergsområdet, del av Kampementsbac- ken å Ladugårdsgärdet och tomten nr 1 i kvarteret Atomena i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1949:95
med förslag till vapen¬ förordning
Prop. Prop/1949:96
med förslag till förord¬ ning angående fortsatt giltighet av förordningen den 15 december 19H (nr 779) om kristillägg å daghjälp från erkända arbetslöshetskassor
Prop. Prop/1949:97
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 3 § lotteriförordningen den 19 maj 1939 (nr 207)
Prop. Prop/1949:98
med förslag till lag om ändring i militära rättegångslagen den 30 juni 1948 (nr 472) m. m.
Prop. Prop/1949:99
med förslag till lag om straff för olovlig varuutförsel, m. in.
Prop. Prop/1949:100
med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 29 juni 1945 (nr 520) om återställande av viss från ockuperat land härrörande egendom, m. m.
Prop. Prop/1949:102
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker
Prop. Prop/1949:103
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 29 november 1946 (nr 722) med särskilda bestämmelser om upp¬ finningar av betydelse för försvaret
Prop. Prop/1949:104
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 14 § lagen den 30 juni 1948 (nr 449) om disciplinstraff för krigsmän och lag angående ändrad lydelse av 66, 68 och 69 §§ militära rättegångslagen den 30 juni 1948 (nr 472)
Prop. Prop/1949:105
angående anslag till sta¬ tens sockernämnd för budgetåret 1959/50
Prop. Prop/1949:106
angående vissa ersätt¬ ningar av statsmedel till arbetstagare som drabbats av silikos (stendammslunga)
Prop. Prop/1949:107
angående Sveriges an¬ slutning till Förenta nationernas organisation för uppfostran, vetenskap och kultur (Unesco)
Prop. Prop/1949:108
angående ersättning till Erik Ask
Prop. Prop/1949:109
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 30 juni 1943 (nr 449) angående dijrtidstillägg åt vissa ersätt- ningstagare enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete, m. m.
Prop. Prop/1949:110
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 79 § 2 mom. lagen den 6 juni 1930 (nr 251) om kommunalstyrelse på landet, m. m.
Prop. Prop/1949:111
angående vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjuUius m. ra.
Prop. Prop/1949:112
angående anslag till viss lagei'hållning inom väg- och vattenbyggnads¬ verket
Prop. Prop/1949:115
angående anslag till centraldepån för blindas arbeten
Prop. Prop/1949:116
angående anslag för budgetåret 1949/50 till åtgärder för arbetsmarkna¬ dens reglering m. m.
Prop. Prop/1949:117
angående anslag till av¬ löningar vid beskickningar och konsulat
Prop. Prop/1949:118
angående bidrag till restaurering av vissa domkyrkor
Prop. Prop/1949:120
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 27 § förordningen den 15 december 1939 (nr 887) angående tillverkning och beskattning av maltdrycker
Prop. Prop/1949:121
angående över¬ låtelse av vissa fastigheter m. m.
Prop. Prop/1949:122
med förslag till förord¬ ning med provisoriska bestämmelser om begränsning i vissa fall av preliminär skatt
Prop. Prop/1949:124
angående yrkesutbild¬ ning inom jordbruk och skogshantering
Prop. Prop/1949:125
angående ytterligare ut¬ gifter å tilläggsstat II till riksstalen för budgetåret 1948/49
Prop. Prop/1949:126
angående anslag till teck¬ ning av aktier i Aktiebolaget Aerotransport m. m.
Prop. Prop/1949:127
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 21 december 1945 (nr 872) om verkställighet av frihetsstraff m. m.
Prop. Prop/1949:128
angående anslag till fångvårdsstgrelsen m. m.
Prop. Prop/1949:129
angående anslag till sta¬ tens forskningskommitté för lantmannabyggnader un¬ der budgetåret 1949/50
Prop. Prop/1949:130
angående vissa anslag till universitetssjukhusen in. m.
Prop. Prop/1949:131
angående anslag till statens skol- och yrkeshem på Salbohed och i Väners¬ borg för budgetåret 1949150 in. in.
Prop. Prop/1949:132
angående vissa änd¬ ringar i statens allmänna avlöningsreglemente, m. m.
Prop. Prop/1949:133
med förslag till lag an¬ gående ändring i stadgan den 21 februari 1941 (nr 98) om ersättning för riksdagsmannauppdragets full¬ görande
Prop. Prop/1949:134
angående understöd åt , efterlevande till vissa i statens tjänst anställda per¬ soner
Prop. Prop/1949:135
angående vissa avlönings- m. fl. anslag under riksstatens fjärde huvudtitel för budgetåret 1949/50 in. m.
Prop. Prop/1949:136
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m.
Prop. Prop/1949:137
med förslag till förord¬ ning angående handel med skrot, lump och begagnat gods m. m.
Prop. Prop/1949:138
angående ordnande av Södra skånska infanteriregementets förläggning i Ystad
Prop. Prop/1949:139
angående anslag till vat¬ tendomstolarna
Prop. Prop/1949:140
angående fortsatt disposi¬ tion av investeringsanslaget till län till uppförande i Stockholm av eu bgggnad för blinda
Prop. Prop/1949:141
angående anslag till upplysningsarbete avseende produktions- och export¬ frågor
Prop. Prop/1949:142
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1949:143
angående Svenska skiffer- oljeaktiebolagets framtida verksamhet
Prop. Prop/1949:144
angående ersättning till Ebba Eriksson i anledning av olycksfall i arbete
Prop. Prop/1949:145
angående frågor om befrielse från betalningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1949:146
angående anslag för budgetåret 1949/50 till hjälpverksamhet för ut¬ landssvenskar och flyktingar
Prop. Prop/1949:147
angående anslag till er¬ sättningar för vissa läkarundersökningar enligt arbetar¬ skyddslagen m. in.
Prop. Prop/1949:148
angående anslag för budgetåret 194-9/50 till viss försöksverksamhet m. m.
Prop. Prop/1949:149
angående utarbetande och tryckning av register över kyrkomötets proto¬ koll jämte bihang för åren 1920—1948
Prop. Prop/1949:152
angående anslag till byggnadsforskning och standardiseringsverksamhet för budgetåret 1949/50
Prop. Prop/1949:154
angående vissa anslag till civilförsvaret för budgetåret 1949/50 m. m.
Prop. Prop/1949:155
angående medgivande att vidtaga de åtgärder, som erfordras för Sveriges an¬ slutning till Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)
Prop. Prop/1949:156
angående ändrade grun¬ der för bekämpandet av hönstyfus m. \m.
Prop. Prop/1949:157
angående anslag till sin¬ nessjuknämnden för budgetåret 1949150
Prop. Prop/1949:158
angående vissa bygg¬ nadsfrågor m. m. inom ecklesiastikdepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1949:159
angående särskilt an¬ slag för budgetåret 1949/50 till verksamheten vid statsunderstödda privatläroverk
Prop. Prop/1949:161
angående ersätt¬ ning i vissa fall enligt 1909 och 1927 års militär¬ ersättning sförordning ar m. in.
Prop. Prop/1949:163
angående anslag för budgetåret 1949/50 till Stockholms och Göteborgs högskolor
Prop. Prop/1949:164
angående vissa anslag för budgetåret 1949/50 till tekniska högskolan i Stockholm
Prop. Prop/1949:165
angående anslag till Flygtekniska försöksanstalten: Projekterings- och konstruktionskostnader
Prop. Prop/1949:166
angående reglering av pensionsförhållandena för vissa befattningshavare, m. yr?.
Prop. Prop/1949:168
angående vissa anslag för budgetåret 19^9/50 till universiteten och karo¬ linska institutet m. m.
Prop. Prop/1949:169
angående vissa anslag ur kyrkofonden för avlönande av präster m.m.
Prop. Prop/1949:170
med förslag till lag om dyrtidstillägg för år 1949 å folkpensioner
Prop. Prop/1949:171
angående bidrag till utgivande av lagsamling
Prop. Prop/1949:174
angående försäljning av vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1949:175
angående bemgndigande för Kungl. Maj.t att medgiva befrielse i vissa fall från skyldighet att erlägga inkomstskatt vid fusion mellan försäkringsbolag
Prop. Prop/1949:176
angående bestri¬ dande av vissa kostnader' från anslaget till oförut¬ sedda utgifter
Prop. Prop/1949:177
angående fortsatt disposition av vissa äldre reservationsanslag under fjärde huvudtiteln in. m.
Prop. Prop/1949:178
angående prisutjåm- ningsavgift m. m.
Prop. Prop/1949:179
med förslag till lag med särskilda bestämmelser om utskrivning från sinnes¬ sjukhus
Prop. Prop/1949:180
med förslag till förord¬ ning om explosiva varor
Prop. Prop/1949:181
angående komplettering av riksstatsfårslaget för budgetåret 19U9/50, in. m.
Prop. Prop/1949:182
med förslag till lag om förbud mot spridning av vissa kartor m. m.
Prop. Prop/1949:183
med förslag till lag om ändrad lydelse av 33 kap. 4 § rättegångsbalken, m. m.
Prop. Prop/1949:185
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 2 § 2:o), 5:o) och 16:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj.ts rege¬ ringsrätt
Prop. Prop/1949:188
med hemställan om be¬ myndigande för Kungl. Maj:t att förordna om resti¬ tution i vissa fall av tilläggsskatt å bensin, som an¬ vändes vid jordbrukets drift
Prop. Prop/1949:189
med förslag till lag an¬ gående eftergift i vissa fall från bestämmelserna i 36 § första stycket arbetar skyddslagen den 3 januari 1949 (nr 1)
Prop. Prop/1949:190
angående förlängning av giltighetstiden för vissa tilläggstullar
Prop. Prop/1949:191
med förslag till lag med vissa bestämmelser i avseende å kommunindelnings- reformens ikraftträdande, m. m.
Prop. Prop/1949:192
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 27 § förordningen den 15 juni 193b (nr 26b) om erkända arbetslöshetskassor
Prop. Prop/1949:193
med förslag till ändring i 1947 års allmänna tjänstepensionsreglemente, m. m.
Prop. Prop/1949:195
angående reglering av sockernäringen i riket m. in.
Prop. Prop/1949:198
med förslag till lag om ändring i strafflagen
Prop. Prop/1949:200
med förslag rörande pensionering genom statens pensionsanstalt av vissa icke-statliga befattningshavare, m. m.
Prop. Prop/1949:202
med förslag till lag om ändrad lydelse av punkt 6 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)
Prop. Prop/1949:203
angående fortsatt be¬ myndigande för Kungl. Maj.t att medgiva visst un¬ dantag från gällande villkor för åtnjutande av rätt till varvsindustrirestitution
Prop. Prop/1949:205
med förslag till för¬ ordning om ändring i förordningen den 19 november 1915 (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1949:206
med förslag till lag om fortsatt giltighet av valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350), m. m.
Prop. Prop/1949:207
med förslag till lag om fortsatt giltighet av prisregleringslagen den 30 juni 1947 (nr 303)
Prop. Prop/1949:208
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 20 december 1946 (nr 766) med särskilda bestämmelser angående bank¬ aktiebolags inlåning, m. m.
Prop. Prop/1949:209
med förslag till lag an¬ gående fortsatt tillämpning av lagen den 23 april 1948 (nr 175) med särskilda bestämmelser om dispositio¬ nen av aktiebolags vinstmedel
Prop. Prop/1949:210
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1, 15 och 27 §§ allmänna förfogande¬ lagen den 22 juni 1939 (nr 293) samt om fortsatt gil¬ tighet av samma lag
Prop. Prop/1949:211
angående statligt stöd åt aluminiumindustrien
Prop. Prop/1949:212
angående åtgärder i pris- reglerande sgfte på jordbrukets område
Prop. Prop/1949:213
angående godkännande av Sveriges anslutning till ett internationellt veteav¬ tal
Prop. Prop/1949:215
angående bemyndigande att till clearingkassa för kaffe överföra tull, tilläggs- tull och skatt å kaffe, m. m.
Prop. Prop/1949:217
angående subventione- ring av vissa varor m. m.
Prop. Prop/1949:218
med förslag till förord¬ ning om särskilt anstånd med inbetalning av kvarstå¬ ende skatt på grund av 1949 års taxering