Dir. 2015:1
Tilläggsdirektiv till Ägarprövningsutredningen
Dir. 2015:2
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag
Dir. 2015:3
Tilläggsdirektiv till Utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter (Ju 2014:07)
Dir. 2015:4
En reviderad insolvensförordning
Dir. 2015:5
Tilläggsdirektiv till 2014 års sexualbrottskommitté (Ju 2014:21)
Dir. 2015:6
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn (Ju 2014:22)
Dir. 2015:7
Tilläggsdirektiv till Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04 )
Dir. 2015:8
Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsyn inom socialförsäkringsområdet (S 2013:10)
Dir. 2015:9
Nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige
Dir. 2015:10
Utveckling av innovations- och entreprenörskapsklimatet
Dir. 2015:11
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2015:12
Tilläggsdirektiv till Skogsbrandutredningen (Fö 2014:02)
Dir. 2015:13
Tilläggsdirektiv till Utredningen om EU:s revisionspaket (Ju 2014:06)
Dir. 2015:15
Tilläggsdirektiv till Yrkesprogramsutredningen (U 2014:01)
Dir. 2015:16
Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv (S 2014:16)
Dir. 2015:17
Tilläggsdirektiv till Barnrättighetsutredningen (S 2013:08)
Dir. 2015:18
Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen
Dir. 2015:19
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2015:20
Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09)
Dir. 2015:21
Statliga finansieringsinsatser
Dir. 2015:22
Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster
Dir. 2015:23
Tilläggsdirektiv till Utredningen om högskolans utbildningsutbud
Dir. 2015:24
Tilläggsdirektiv till Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design
Dir. 2015:25
Översyn av energipolitiken
Dir. 2015:28
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av fondregelverket
Dir. 2015:29
En förändrad polisutbildning
Dir. 2015:30
Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan
Dir. 2015:31
En attraktiv gymnasieutbildning för alla
Dir. 2015:32
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2015:33
Tilläggsdirektiv till Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram
Dir. 2015:34
Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05)
Dir. 2015:35
Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola
Dir. 2015:36
Översyn av de nationella proven för grund- och gymnasieskolan
Dir. 2015:37
Tilläggsdirektiv till Skolkostnadsutredningen
Dir. 2015:39
Tilläggsdirektiv till 2015 års betaltjänstutredning
Dir. 2015:40
En nationell kommitté för hållbar vargpolitik
Dir. 2015:41
Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur (N 2014:05)
Dir. 2015:42
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en nationell rymdstrategi (U 2014:10)
Dir. 2015:43
En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter
Dir. 2015:45
Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension
Dir. 2015:46
En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan
Dir. 2015:47
Avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar
Dir. 2015:48
En utökad beslutanderätt
Dir. 2015:49
Tilläggsdirektiv till utredningen om nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Dir. 2015:50
Medverkan av tjänsteleverantörer vid hantering av ansökningar om uppehålls-och arbetstillstånd
Dir. 2015:51
Skatt på finanssektorn
Dir. 2015:52
Tilläggsdirektiv till Jämställdhetsutredningen
Dir. 2015:53
En förbättrad varumärkesrätt inom EU
Dir. 2015:54
Tilläggsdirektiv till Dricksvattenutredningen (L 2013:02)
Dir. 2015:55
Tilläggsdirektiv till Utredningen om politisk information i skolan (U 2014:13)
Dir. 2015:56
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt
Dir. 2015:57
Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén
Dir. 2015:58
Ett effektivt, ändamålsenligt och modernt straffrättsligt regelverk för juridiska personer
Dir. 2015:59
Ett bonus–malus-system för lätta fordon
Dir. 2015:60
En kommission för jämlik hälsa
Dir. 2015:61
Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26)
Dir. 2015:62
Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet
Dir. 2015:63
Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande
Dir. 2015:64
Tilläggsdirektiv till 2014 års människohandelsutredning (Ju 2014:22)
Dir. 2015:66
Tillträde till järnvägsprotokollet
Dir. 2015:67
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (Ju 2013:12)
Dir. 2015:68
Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga till arbete
Dir. 2015:69
Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet
Dir. 2015:70
Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar
Dir. 2015:71
Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten
Dir. 2015:72
Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen
Dir. 2015:73
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder
Dir. 2015:74
Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare
Dir. 2015:75
Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden
Dir. 2015:76
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett reformerat premiepensionssystem
Dir. 2015:77
Ny indelning av län och landsting
Dir. 2015:78
Vetenskapligt råd för hållbar utveckling - tilläggsdirektiv till Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A)
Dir. 2015:80
Färre i häkte och minskad isolering
Dir. 2015:81
Anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning
Dir. 2015:82
Tilläggsdirektiv till Gymnasieutredningen (U 2015:01)
Dir. 2015:83
Stärkt ställning för hyresgäster
Dir. 2015:84
Tilläggsdirektiv till Yrkesprogramsutredningen (U 2014:01)
Dir. 2015:85
Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/412 om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier
Dir. 2015:86
Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18)
Dir. 2015:88
Sveriges olika former av samarbeten respektive medlemskap med länder och i organisationer inom det försvars- och säkerhetspolitiska området
Dir. 2015:89
Tilläggsdirektiv till Utredningen om EU:s revisionspaket (Ju 2014:06)
Dir. 2015:91
Genomförande av vissa sanktionsrättsliga åtaganden mot terrorism och finansiering
Dir. 2015:92
Offentlighetsprincipen i offentligt finansierad privat utförd vård och omsorg samt utbildning inom vissa skol- och utbildningsformer
Dir. 2015:93
Översyn av möjligheterna till föräldraledighet för statsråd
Dir. 2015:94
Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande (S 2014:14).
Dir. 2015:95
Omreglering av spelmarknaden
Dir. 2015:96
Organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden
Dir. 2015:97
Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden
Dir. 2015:98
En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret
Dir. 2015:99
Organisation för utredningar om oredlighet i forskning
Dir. 2015:100
Tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen
Dir. 2015:101
Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen
Dir. 2015:102
Klassificering av nya psykoaktiva substanser
Dir. 2015:103
Forskning och utveckling på försvarsområdet
Dir. 2015:104
Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten
Dir. 2015:105
En nationell samordnare för området livsvetenskap
Dir. 2015:107
Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända
Dir. 2015:108
Tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen
Dir. 2015:109
Tilläggsdirektiv till 2014 års fondutredning
Dir. 2015:110
Tilläggsdirektiv till utredningen om nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Dir. 2015:111
Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete
Dir. 2015:112
Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad
Dir. 2015:113
En samordnad alarmeringstjänst
Dir. 2015:114
Självkörande fordon på väg
Dir. 2015:115
Ett stärkt arbete för anpassning till ett förändrat klimat
Dir. 2015:116
En särskild utredare ska analysera sjöfolksdirektivet, som ändrar vissa arbetsrättsliga EU-direktiv, och föreslå hur direktivet ska genomföras i svensk rätt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2016.
Dir. 2015:117
Tilläggsdirektiv till Skolkostnadsutredningen (U 2014:14)
Dir. 2015:119
Att vända frånvaro till närvaro
Dir. 2015:120
En samordnad utveckling av validering
Dir. 2015:121
Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen
Dir. 2015:123
Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen
Dir. 2015:124
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle
Dir. 2015:125
Kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd
Dir. 2015:126
Förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna
Dir. 2015:127
Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården
Dir. 2015:128
Tilläggsdirektiv till 2015 års betaltjänstutredning
Dir. 2015:129
Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering
Dir. 2015:130
Tilläggsdirektiv till Kommittén om översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande
Dir. 2015:132
Tilläggsdirektiv till utredningen om medverkan av tjänsteleverantörer vid hantering av ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd (UD 2015:01)
Dir. 2015:133
Tilläggsdirektiv till ToR-utredningen. Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet (S 2014:17)
Dir. 2015:134
Hjälpmedel, teknik och metoder för delaktighet och självbestämmande
Dir. 2015:135
Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning
Dir. 2015:136
Användarna i delningsekonomin
Dir. 2015:139
Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten (Ju 2015:02)
Dir. 2015:140
Tilläggsdirektiv till 2015 års skolkommission