Prop. 1895:6
("med, förslag till lag om handelsbolag och enkla bolag, lag om aktiebolag, . lag om pissa föreningar för ekonomisk verksamhet, lag om aktiebolag, som drifva försäkringsrörelse, lag angående ändring i vissa delar af strafflagen, lag om ändring i vissa delar af förordningen angående handelsböcker och handelsräkningar den 4 maj 1855, lag angående ändring i 10 §' af förordningen om tioårig preskription och om dr sstämning den 4 mars 1862, lag om registrering af bankaktiebolag samt lag om ändring i vissa delar af lagen angående handelsregister, firma och prokura den 13 juli 1887",)
Prop. Prop/1895:1
angående statsverkets tillstånd och behof
Prop. Prop/1895:2
om anordnande vid Upsala af en asyl för sinnessjuke
Prop. Prop/1895:3
angående Verm- lands och Gotlands läns skiljande från Svea hofrätts och förläggande under Göta hofrätts domvärjo och i sammanhang dermed erforderliga bestämmelser
Prop. Prop/1895:4
angående för¬ höjning af tullen å spanmål in. rn.
Prop. Prop/1895:5
angående bere¬ dande af ålderdomsunderstöd åt barnmorskor
Prop. Prop/1895:7
angående be¬ redande af lånemedel till utveckling af statens telefon¬ väsende
Prop. Prop/1895:8
angående dispo¬ sition af förra länsmansbostället \ mantal Fintorp n:o 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1895:10
angående bevil¬ jande af vissa förmåner för enskilda jernvägsanläggningar
Prop. Prop/1895:13
angående jord- afsöndring från indragna mönsterskrifvarebostället 3 A mantal Silleberg N:o 3 Börje Olofsgård med 7* mantal Åker N:o 2 i Skaraborgs län
Prop. Prop/1895:14
angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter Ulrika Chariotta Thorsberg
Prop. Prop/1895:15
angående för¬ säljning till Borgholms stad af ett jordområde om 2 hektar 52 ar från Borgholms kungsladugård
Prop. Prop/1895:17
angående en sär¬ skild tilläggsbevillning för är 1896
Prop. Prop/1895:18
angående löneturs¬ beräkning för lärare vid folkskolelärareseminarium, som förut varit anstäld vid allmänt läroverk
Prop. Prop/1895:19
angående afsön¬ dring af jord från den under Sundbyholms kungsgård lydande kronolägenheten Sundbyås n:o 1 i Söderman¬ lands län
Prop. Prop/1895:20
angående kyrko- värdars tillsättande för viss tid
Prop. Prop/1895:21
angående förändring af § 10 af reglementet för småskolelärares m. fl. ålderdoms- understödsanstalt den 22 juni 1892
Prop. Prop/1895:22
med förslag till lag angående försäkring för beredande af pension vid varaktig oförmåga till arbete
Prop. Prop/1895:23
om disposition af indragna militieb o stället 1/8 mantal Sjöleden n:o 1 och 1/8 mantal Lökshus n:o 1 i Kristianstads län
Prop. Prop/1895:24
angående upp¬ låtelse till allmänna barnhusinrättningen af oinskränkt egande- och dispositionsrätt till tomten n:o 11 qvarter et Barnhuset samt uppförande af nytt cellfängelse för Stock¬ holms län m. m.
Prop. Prop/1895:26
angående till¬ stånd för apotekaren F. Lillja att tillbyta sig ett område af länsmansbostället Vara Stommen n:o 9 i Vara socken och Skaraborgs län
Prop. Prop/1895:27
med förslag till lag angående hvad till fast egendom är att hänföra samt lag om ändrad lydelse af 1 § i förordningen angående lagfart å fång till fast egendom den 16 juni 1815
Prop. Prop/1895:28
angående skyl¬ dighet för kommuner och enskilde att fullgöra reqvisi- tioner för krigsmagtens behof samt att till krigsbruk afstå hästar och fordon
Prop. Prop/1895:29
angående lindring i vilkoren för ett åt Hjelmarens och Qvismarens sjösänk- ningsbolag af staten beviljadt lån å 2,000,000 kronor
Prop. Prop/1895:30
angående vissa förändringar i gällande förordning angående stämpel- afgiften
Prop. Prop/1895:31
angående god¬ kännande af grunder för blindundervisningens ordnande
Prop. Prop/1895:32
angående för¬ värfvande för statens räkning af vissa enskilda jern- vägar
Prop. Prop/1895:33
angående anslag för anläggning af en bibana från norra stambanan vid Vännäs till Umeå och vidare till Storsandskär
Prop. Prop/1895:34
om anordnande af ett isolering sstall vid veterinärinstitutet i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1895:35
angående upp¬ förande af nytt landsstatshus i Luleå
Prop. Prop/1895:36
angående utvidgning af Manna skjutfält
Prop. Prop/1895:38
om uppförande af skolhusbyggnad m. m. inom Tärna kapellförsamling
Prop. Prop/1895:39
angående förbätt¬ ring i de nuvarande pensionsvilkoren i folkskolelärarnes enke- och pupillkassa
Prop. Prop/1895:40
angående bidrag till bestridande af kostnaderna för en allmän konst- och industriutställning i Stockholm år 1897
Prop. Prop/1895:41
om vissa förändringar i gällande förordning angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller distillerade spirituösa drycker
Prop. Prop/1895:42
angående tillägg till lagen angående skydd mot yrkesfara den 10 maj 1889
Prop. Prop/1895:43
om uppgörelse med Stockholms stad angående öfverlåtande på staten af den rätt, staden må ega till vissa delar af Helgeands¬ holmen
Prop. Prop/1895:45
angående rätt för Eslöfs köpings skoldistrikt att öfvertaga ett från förra militiebostället n:r 15 och 17 Eslöf i Vestra Sallerups socken af Malmöhus län afsöndradt område
Prop. Prop/1895:46
angående pension å allmänna indragning sstaten åt kartografen Carl Edvard Dahlman
Prop. Prop/1895:47
om anordnande af bageri och bryggeri vid Vexla hospital.
Prop. Prop/1895:48
angående utredning af Vexla hospitals område
Prop. Prop/1895:49
angående försälj¬ ning af kronan tillhöriga. halfva gården n:o 71 med halfva tomten n:o 127 a inom qvarteret Stor- och Vretroten, m. in. i Arboga
Prop. Prop/1895:51
angående vissa ändringar i och tillägg till de för erhållande af lån frän odling slånefonden stadgade vilkor och bestämmelser
Prop. Prop/1895:52
angående upplåtelse åt enskilde af ett invid Jörns jernväg sstation beläget om¬ råde af kronoparken Vestra Jörnsmarken i Jörns socken af Vesterbottens län
Prop. Prop/1895:53
angående försäljning till Upsala stad af kronolägenheten Slottstegelhagen och en del af kronolägenheten Slottshumlegården
Prop. Prop/1895:54
angående för- ändradt sätt för användandet af ett till en mejeriskola inom Jemtlands län anvisadt anslag
Prop. Prop/1895:55
angående ändring i stadgadt vilkor för åtnjutandet af de pensioner, som vid 1894 års Riksdag beviljats åtskilliga vid statens jernvägsbyqgnader anstälde tjenstemän
Prop. Prop/1895:56
angående försälj¬ ning till aktiebolaget Visby cementfabrik af ett område af Visborgs kungsladugård i Gotlands lön
Prop. Prop/1895:57
angående jord- afsöndring från förra kronolänsmansbostället Va mantal Fintorp n:o 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1895:58
angående extra an¬ slag till domkapitlens expeditioner