Prop. 2003/04:1
Budgetproposition för 2004
Prop. 2003/04:2
Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Prop. 2003/04:3
Allmän inpasseringskontroll i vissa kriminalvårdsanstalter och häkten
Prop. 2003/04:4
Gemensamma utredningsgrupper för brottsutredningar
Prop. 2003/04:5
Reformerade regler om värdesäkring av skadeståndslivräntor
Prop. 2003/04:7
Lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Prop. 2003/04:10
Ändrade regler för cfc-beskattning
Prop. 2003/04:11
Fortsatt giltighet av lagen om brevröstning i vissa fall
Prop. 2003/04:12
Sveriges antagande av rambeslut om åtgärder för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi
Prop. 2003/04:15
Slopad beskattning av arv till make och sambo
Prop. 2003/04:16
Omedelbart avdrag för reparation och underhåll på näringsfastigheter
Prop. 2003/04:17
Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskiften i företag m.m.
Prop. 2003/04:18
Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter
Prop. 2003/04:19
Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter (Dämpningsregel)
Prop. 2003/04:21
Förmån av tandvård och övertagande av pensionsutfästelser m.m.
Prop. 2003/04:22
Avdrag för utdelning på insatsemissioner
Prop. 2003/04:23
Antalet ledamöter i Högsta domstolen
Prop. 2003/04:24
Skatteadministrativt samarbete i EU
Prop. 2003/04:25
Europeiska unionens utvidgning 2004
Prop. 2003/04:26
Nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt
Prop. 2003/04:27
Rättigheter i luftfartyg
Prop. 2003/04:28
Skatteregler om värdering av lager av finansiella instrument
Prop. 2003/04:29
Internationella konventioner på telekommunikationsområdet om katastrofberedskap m.m.
Prop. 2003/04:30
Ny smittskyddslag m.m.
Prop. 2003/04:31
Riktlinjer för genomförande av EG:s direktiv om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser
Prop. 2003/04:32
Genomförandet av EG-direktivet om kliniska prövningar av humanläkemedel
Prop. 2003/04:33
Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten, m.m.
Prop. 2003/04:34
Patent- och registreringsverkets organisation
Prop. 2003/04:35
Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m.
Prop. 2003/04:38
En ny prisinformationslag m.m.
Prop. 2003/04:40
24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringens administration
Prop. 2003/04:41
Möjlighet till förenklat tullförfarande
Prop. 2003/04:42
Torv och elcertifikat
Prop. 2003/04:43
Obeställd e-postreklam
Prop. 2003/04:44
Nordisk konvention om social trygghet
Prop. 2003/04:45
Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande
Prop. 2003/04:48
Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap
Prop. 2003/04:50
Åtgärder för att klargöra asylsökandes identitet m.m.
Prop. 2003/04:51
Kust- och insjöfiske samt vattenbruk
Prop. 2003/04:52
Ratificering av ändring i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken
Prop. 2003/04:55
Gränser för genpatent m.m. - genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar
Prop. 2003/04:56
ILO:s konvention och rekommendation om arbetarskydd i lantbruket m.m.
Prop. 2003/04:57
Vattendistrikt och vattenmiljöförvaltning
Prop. 2003/04:58
Sekretess inom den civila sjöfarten
Prop. 2003/04:59
Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden
Prop. 2003/04:61
Svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Liberia
Prop. 2003/04:62
Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan
Prop. 2003/04:64
En begränsningsregel för förmögenhetsskatten, m.m.
Prop. 2003/04:65
Rökfria serveringsmiljöer
Prop. 2003/04:66
Reklamtid i TV
Prop. 2003/04:67
Den reviderade Eurocontrolkonventionen
Prop. 2003/04:68
Överenskommelse med Förenta nationerna om immunitet och privilegier vid FN-möten i Sverige
Prop. 2003/04:69
En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration
Prop. 2003/04:70
Europarådets straffrättsliga konvention om korruption, m.m.
Prop. 2003/04:71
Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan
Prop. 2003/04:72
Svensk anslutning till det femte protokollet till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konven
Prop. 2003/04:73
Inteckningsfrihet vid avstyckning, m.m.
Prop. 2003/04:74
Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning
Prop. 2003/04:76
Vissa fastighetstaxeringsfrågor m.m.
Prop. 2003/04:77
Säkerhetsprövning av offentliga ombud
Prop. 2003/04:78
Prövningstillstånd för riksåklagaren i hovrätt och i Högsta domstolen
Prop. 2003/04:79
Höjda begränsningsbelopp för redares skadeståndsansvar
Prop. 2003/04:80
Moderniserad konkurrensövervakning
Prop. 2003/04:83
Digitala färdskrivare vid vägtransporter
Prop. 2003/04:85
Proposition om samtjänst vid medborgarkontor
Prop. 2003/04:86
Ändringar i sametingslagen m.m.
Prop. 2003/04:87
Rättshjälp i gränsöverskridande rättsliga angelägenheter
Prop. 2003/04:88
Övervakning av sjötrafiken m.m.
Prop. 2003/04:89
Åtgärder för ett effektivare och snabbare brottmålsförfarande
Prop. 2003/04:91
Vissa premiepensionsfrågor
Prop. 2003/04:92
Sveriges antagande av rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff
Prop. 2003/04:93
Några frågor om sekretess, m.m.
Prop. 2003/04:94
Bostadsrätt - underrättelser till socialnämnden
Prop. 2003/04:95
Utökade planeringsramar för väg- och järnvägsinvesteringar 2004-2015
Prop. 2003/04:96
Vissa socialförsäkringsfrågor
Prop. 2003/04:97
Ändringar i tullagstiftningen med anledning av Tullverkets omorganisation
Prop. 2003/04:98
Konvention mellan Sverige och Luxemburg om social trygghet
Prop. 2003/04:99
Följdändringar med anledning av nya regler för bank- och finansieringsrörelse samt inlåningsverksamhet
Prop. 2003/04:100
2004 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2003/04:105
God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting
Prop. 2003/04:106
Lag om sjöfartsskydd
Prop. 2003/04:108
Inteckning i utländsk valuta
Prop. 2003/04:109
Förstärkt skydd för försäkringstagare i livförsäkringsbolag
Prop. 2003/04:111
Ett utvidgat straffansvar för människohandel
Prop. 2003/04:112
Europabolag
Prop. 2003/04:113
Stärkt barnperspektiv i mål om utvisning på grund av brott
Prop. 2003/04:115
Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler m.m.
Prop. 2003/04:116
Miljöbedömningar av planer och program
Prop. 2003/04:117
Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror m.m.
Prop. 2003/04:118
Digitala TV-sändningar
Prop. 2003/04:121
Ny produktsäkerhetslag
Prop. 2003/04:122
Arbetstagarinflytande i europabolag
Prop. 2003/04:123
Förslag till en ny järnvägslag
Prop. 2003/04:124
En hållbar svensk politik i fråga om valar
Prop. 2003/04:126
Undantag från skattskyldighet för vissa ersättningar i form av royalty och avgift
Prop. 2003/04:127
Ett stärkt Green Cargo AB för hållbara transportlösningar
Prop. 2003/04:128
Medel från Fonden för den mindre skeppsfarten
Prop. 2003/04:131
Internationella adoptionsfrågor
Prop. 2003/04:132
Handel med utsläppsrätter
Prop. 2003/04:133
Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolag, m.m.
Prop. 2003/04:134
Beskattning av Europabolag
Prop. 2003/04:135
Särskild förvaltning av elnät
Prop. 2003/04:136
Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät
Prop. 2003/04:138
Tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
Prop. 2003/04:140
Kunskap och kvalitet - elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan
Prop. 2003/04:144
Skattebefrielse för el i vissa industriella processer
Prop. 2003/04:145
Trängselskatt
Prop. 2003/04:146
Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m.
Prop. 2003/04:147
Sveriges antagande av rambeslut om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel
Prop. 2003/04:148
Stamcellsforskning
Prop. 2003/04:149
Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m.
Prop. 2003/04:150
Ny försäkringsavtalslag
Prop. 2003/04:151
Beskattning av lokalanställd personal vid utländska beskickningar och konsulat i Sverige
Prop. 2003/04:152
Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration
Prop. 2003/04:154
Lag om luftfartsskydd
Prop. 2003/04:155
Ändringar i det kommunala utjämningssystemet
Prop. 2003/04:156
Skärpta regler mot penningtvätt
Prop. 2003/04:157
Nya bestämmelser om revisionsberättelsens utformning
Prop. 2003/04:158
Extraordinära smittskyddsåtgärder
Prop. 2003/04:159
Tillfälligt omhändertagande av egendom för att förhindra trafiknykterhetsbrott
Prop. 2003/04:160
Fortsatt arbete för en säker vägtrafik
Prop. 2003/04:161
Alkoholpolitiska frågor
Prop. 2003/04:162
Medlemskap för de baltiska staterna i Nordiska Investeringsbanken
Prop. 2003/04:163
Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus (ROT-avdrag)
Prop. 2003/04:164
Sveriges antagande av rambeslut om angrepp mot informationssystem
Prop. 2003/04:165
Stämpelskatt i samband med företagsinteckning
Prop. 2003/04:166
Sveriges antagande av rambeslut om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott
Prop. 2003/04:167
Inspektioner inom sjöfartsskyddet
Prop. 2003/04:169
Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt
Prop. 2003/04:170
Program för energieffektivisering, m.m.
Prop. 2003/04:171
Sveriges tillträde till avtalet om immunitet och privilegier för Internationella brottmålsdomstolen.
Prop. 2003/04:173
Skatteavtal mellan Sverige och Malaysia
Prop. 2003/04:174
Några frågor om ordningslagen
Prop. 2003/04:176
Privilegier och immunitet för Athena inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. Prop. 2003/04:176
Prop. 2003/04:177
Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning
Prop. 2003/04:179
Transplantationer räddar liv
Prop. 2003/04:180
Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv
Prop. 2003/04:182
Skärpta krav för närradiotillstånd, m.m.