SOU 1938:1
Betänkande angående omorganisation av Polisskolan i Stockholm m. m. : avgivet av inom Socialdepartementet tillkallade sakkunniga
SOU 1938:2
Förslag till revision av Den svenska kyrkohandboken
SOU 1938:3
Byggnadsindustrien i Sverige 2,utredning och betänkande.
SOU 1938:4
Byggnadsindustrien i Sverige : utredning och betänkande
SOU 1938:5
Betänkande med utredning och förslag rörande produktions- och avsättningsförhållandena inom trädgårdsnäringen
SOU 1938:6
Betänkande i näringsfrågan
SOU 1938:7
Betänkande angående barnbeklädnadsbidrag m. m
SOU 1938:8
Betänkande med förslag rörande omorganisation av vissa delar av Tekniska skolan i Stockholm
SOU 1938:9
Utlåtande rörande flottans fartygstyper m. m.
SOU 1938:10
Byggnadsindustrien i Sverige : utredning och betänkande
SOU 1938:11
Riktlinjer för en lagstiftning om ägareförbehåll och avbetalningsköp
SOU 1938:12
Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden enligt beredningsnämndernas förslag vid 1938 års allmänna fastighetstaxering.
SOU 1938:13
Betänkande angående förvärvsarbetande kvinnors rättsliga ställning vid äktenskap och barnsbörd
SOU 1938:14
Betänkande och förslag angående Skolöverstyrelsens organisation avgivna av inom Ecklesiastikdepartementet tillkallade sakkunniga
SOU 1938:15
None
SOU 1938:16
Betänkande och förslag angående verksamheten vid Kungl. Dramatiska teatern, dess förvaltning och ledning
SOU 1938:17
Betänkande med förslag till lotteriförordning m. m
SOU 1938:18
Betänkande med förslag till lag om frivillig pensionering av i enskild tjänst anställda m. m
SOU 1938:19
Yttrande med socialetiska synpunkter på befolkningsfrågan
SOU 1938:20
Betänkande angående barnkrubbor och sommarkolonier m. m
SOU 1938:21
Arbetslöshetsräkningen den 31 augusti 1937
SOU 1938:22
Betänkande med förslag till reformerad hyreslagstiftning
SOU 1938:23
Betänkande med förslag till lag om enskilda vägar m. m
SOU 1938:24
Betänkande med vissa demografiska utredningar
SOU 1938:25
Betänkande med förslag till lag om villkorlig frigivning m. m
SOU 1938:26
Betänkande med utredning och förslag angående centrala verkstadsskolor m. m
SOU 1938:27
Betänkande med förslag till trafikförsäkringslag jämte därmed sammanhängande författningar
SOU 1938:28
Betänkande rörande åtgärder för enhetliggörande av det svenska järnvägsnätet
SOU 1938:29
Betänkande med utredning och förslag angående intagning av elever i första klassen av de allmänna läroverken och med dem jämförliga läroanstalter
SOU 1938:30
Betänkande jämte lagförslag angående lärlingsutbildningen inom hantverket och den mindre industrien
SOU 1938:31
Försöksutredning beträffande omfattningen av yrkesmässig godstrafik med automobil eller släpvagn under år 1937
SOU 1938:32
Betänkande med utredning och förslag angående begynnelsespråket i realskolan
SOU 1938:33
Betänkande och förslag rörande den andliga vården inom försvarsväsendet
SOU 1938:34
Den statliga egnahemsverksamheten
SOU 1938:35
Betänkande och förslag angående utsträckning av den årliga lästiden vid folkskolan m. m.
SOU 1938:36
Betänkande med förslag rörande djurskyddslagstiftning
SOU 1938:37
Normalbestämmelser för järnkonstruktioner till byggnadsverk (järnbestämmelser)
SOU 1938:38
Betänkande med förslag till ändringar i arrendelagstiftningen
SOU 1938:39
Betänkande med förslag till statliga åtgärder för stödjande av privatflygningens utveckling i Sverige
SOU 1938:40
Betänkande med utredning och förslag rörande statsbidrag till anordnande av bostäder åt åldringar och änkor i s. k. pensionärshem
SOU 1938:41
Betänkande med förslag till omorganisation av uppbördsväsendet och folkbokföringen m. m
SOU 1938:42
Betänkande med utredning och förslag angående åtgärder till den svenska exportnäringens främjande
SOU 1938:43
Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk
SOU 1938:44
Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk
SOU 1938:45
Betänkande med förslag angående reglering av strandbebyggelsen m. m
SOU 1938:46
Betänkande med förslag till omorganisation av uppbördsväsendet och folkbokföringen m. m
SOU 1938:47
Betänkande angående gift kvinnas förvärvsarbete m.m
SOU 1938:48
Betänkande med förslag till omorganisation av uppbördsväsendet och folkbokföringen m. m. D. 3,
SOU 1938:49
Betänkande med förslag angående utbildningen av lärare i teckning och i slöjd samt för yrkesundervisningen
SOU 1938:50
Betänkande angående utbildningen av lärare vid de allmänna läroverken och med dem jämförliga läroanstalter
SOU 1938:51
Uppbörds- och folkbokföringsreformen kortfattad framställning av 1936 års uppbördskommittés förslag rörande omorganisation av uppbördsväsendet och folkbokföringen m. m. : utarbetad på uppdrag av kommittén
SOU 1938:52
Betänkande med förslag till civilt icke-ordinarie-reglemente
SOU 1938:53
Utredning rörande skogsnäringens ekonomiska läge med förslag till åtgärder för höjande av näringens bärkraft
SOU 1938:54
Betänkande med utredning och förslag angående överstyrelse för yrkesutbildning
SOU 1938:55
Betänkande med förslag till militärt avlöningsreglemente
SOU 1938:56
Betänkande med förslag till lag om förhandlingsrätt för kommunala tjänstemän
SOU 1938:57
Slutbetänkande
SOU 1938:58
Utredning rörande skogsnäringens ekonomiska läge med förslag till åtgärder för höjande av näringens bärkraft
SOU 1938:59
Betänkande med förslag till förordning angående yrkesmässig biltrafik m. m
SOU 1938:60
Betänkande med förslag till reviderad fornminneslagstiftning m. m