Prop. 1940:4
('med förslag till lag om förhandlingsrätt för kommunala tjänstemän',)
Prop. 1940:15
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § 1 mom. lagen den 11 maj 1934 (nr 140) angående köttbesiktning och slakthus',)
Prop. 1940:59
('med förslag till lag angå\xad ende ändring i vissa delar av lagen den 15 juni 1935 (nr 337) om kommunalstyrelse i Stockholm, m. m.',)
Prop. 1940:63
('angående viss omläggning av systemet för de värnpliktigas rullföring och redovisning rn. rn.',)
Prop. 1940:78
('med hemställan örn riks\xad dagens samtycke till meddelande av förordnande jäm\xad likt 1 § valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350)',)
Prop. 1940:93
('med förslag till förordning om familjebidrag åt värnpliktiga under krig stjänstgöring m. m. (krigsfamiljebidragsförordning)',)
Prop. 1940:106
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 3 och 29 §§ lagen den 11 september 1936 (nr 506) örn förenings- och förhand\xad lingsrätt',)
Prop. 1940:107
('nied förslag till lag an\xad gående ändring i vissa delar av lagen den 27 juni 1924 (nr 320) om förmynderskap, m. m.',)
Prop. 1940:115
('med förslag till förord\xad ning angående yrkesmässig automobiltrafik m. m.',)
Prop. 1940:217
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 kap. samt 9 kap. 7 § och 10 kap. 14 § strafflagen m. m.',)
Prop. 1940:239
('med förslag till ändrad lydelse av § 63 regeringsformen och § 39 mom. 1 riksdagsordningen',)
Prop. 1940:270
('med förslag till ändring i vissa delar av tryckfrihetsförordningen m. m.',)
Prop. 1940:281
('angående biträdande av ackord med avseende å lån från statens utlåningsfonder m. m.',)
Prop. Prop/1940:2
angående utgifter å till- läggsstat II till riksstaten för budgetåret 19.WUiO
Prop. Prop/1940:3
angående förskottsstat för försvarsväsendet m. m.
Prop. Prop/1940:6
angående avstående i vis¬ sa fall av mark från kronoegendomar eller upplå¬ tande av nyttjanderätt eller servitutsrätt till sådan mark
Prop. Prop/1940:7
angående medgivande för Kungl. Majit att i vissa fall försälja kronoegendom m. m.
Prop. Prop/1940:8
angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att biträda ackordsuppgörelser i frå¬ ga om kronans fordringar för försålda kronoegendo- mar
Prop. Prop/1940:10
angående anordnande av luftskyddsrum i vissa postverket tillhöriga fastig¬ heter
Prop. Prop/1940:11
angående avlöningsför¬ måner till viss lärarpersonal vid lantbruks- och lant¬ mannaskolor under tjänstledighet för militärtjänstgö¬ ring i anledning av anbefalld förstärkt försvarsbered¬ skap m. m.
Prop. Prop/1940:12
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 10, 11 och 15 §§ lagen den 18 juni 1926 (nr 336) om sammanläggning av fastig¬ heter å landet, m. m.
Prop. Prop/1940:13
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 17 juni 1932 (nr 245) angående rätt för Konungen att åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1940:14
angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineral- fyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1940:16
angående försäljning av lägenheten Sporrmossen d Grängesbergs gruvallmån- ning
Prop. Prop/1940:17
med förslag till lag med vissa bestämmelser örn fraktfart med svenska fartyg
Prop. Prop/1940:18
med förslag till lag om ändring i vissa delar av luftskyddslagen den 11 juni 1937 (nr 504)
Prop. Prop/1940:19
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående de av den internationella arbetsorganisationens konferens år 1939 vid dess tju¬ gofemte sammanträde fattade besluten
Prop. Prop/1940:20
med förslag till lag om utsträckning av tiden för upptagande av växelpro¬ test m. m. vid krig eller krigsfara
Prop. Prop/1940:21
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 48 och 149 §§ lagen den 25 maj 1917 (nr 257) örn försäkringsrörelse
Prop. Prop/1940:22
med förslag till förordning örn befrielse i visst fall från påföljd jämlikt. § 41 mom. 1 värnpliktslagen den 30 juni 1936 (nr 443)
Prop. Prop/1940:23
angående för¬ säljning av ett till landsjiskalsbostället Rinkeby 31 i Danderyds socken av Stockholms län hörande om¬ råde
Prop. Prop/1940:24
med förslag till lag an¬ gående preskription av vissa riksbankssedlar av äldre typ
Prop. Prop/1940:25
angående an¬ visande å tilläggsstat II till riksstaten för budget¬ året 1939140 av vissa anslagsmedel
Prop. Prop/1940:26
angående befrielse för dödsboet efter legitimerade veterinären A. A. A. Nor¬ lén från viss ersättningsskyldighet
Prop. Prop/1940:27
angående Sveriges delta¬ gande i internationella skogsvårdscentralen i Berlin
Prop. Prop/1940:28
angående indragning av de med universitetsprofessurerna i praktisk teologi förenade prebendena
Prop. Prop/1940:29
angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1940:31
angående be¬ myndigande för Kungl. Maj:t att besluta om till- läggsavgift för vissa postexpeditioner vid postverkets expedition å centralstationen i Stockholm
Prop. Prop/1940:32
angående gäl¬ dandet av vissa haverikostnader m. m.
Prop. Prop/1940:33
med förslag till ändrad lydelse av §§ 5, 6, 25 och 43 regeringsformen samt § 38 riksdagsordningen
Prop. Prop/1940:35
angående anslag ur kyrkofonden för budgetåret 1940141 för biträde vid handläggning av boställsärenden och vad därmed äger samband
Prop. Prop/1940:36
angående anslag till brandalarmanläggning i nationalmuseet
Prop. Prop/1940:37
angående överlåtelse på Strängnäs stad av Kungl. Majit och kronan tillkommande rätt till visst markområde i Sträng¬ näs m. to.
Prop. Prop/1940:38
angående dispositions¬ rätten till visst anslag å förskottsstaten för försvars- väsendet m. m.
Prop. Prop/1940:39
med förslag till förord¬ ning om fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och ut- skänkningsskatt å spritdrycker
Prop. Prop/1940:40
med förslag till lag om ändring i vissa delar av kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.
Prop. Prop/1940:41
angående anslag till åt¬ gärder för avhjälpande av stråfoderbrist på Öland
Prop. Prop/1940:43
med förslag till lag om skyldighet för ägare av anläggningar och byggnader att anordna skyddsrum m. m.
Prop. Prop/1940:44
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 6 § lagen den 15 juni 1934 (nr 300) om sparbankernas säkerhetskassa
Prop. Prop/1940:45
angående lindring i vill¬ koren för kraftleverans från Hjältorps ström i Fritsla socken av Älvsborgs län
Prop. Prop/1940:46
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1940:47
angående för¬ säljning av kronans fallandelar i Kässelälven m. m.
Prop. Prop/1940:48
angående an¬ visande ä tilläggsstat II till riksstaten för budget¬ året 1939140 av vissa ytterligare anslagsmedel
Prop. Prop/1940:49
angående vissa åtgärder för förstärkning av flygvapnet
Prop. Prop/1940:50
angående anslag till om- och tillbyggnad av ekonomibyggnaderna vid dövstumskolan å Broby gård m. m.
Prop. Prop/1940:51
angående an¬ slag till vattenledning för tekniska högskolan och statens väginstitut m. m.
Prop. Prop/1940:52
angående fortsatt regle¬ ring av tillverkningen och avsättningen av potatis¬ mjöl
Prop. Prop/1940:53
angående bemyndigande att förordna om uttagande av viss tillåggstull å druv- och stärkelsesocker m. m.
Prop. Prop/1940:55
med förslag till lag om ändrad lydelse av 12 § och 14 § 2 mom. lagen den 9 december 1910 (nr 141, sid. 27) örn reglering av prästerskapets avlöning
Prop. Prop/1940:56
angående medel till luftskyddsanordningar vid telegrafverket rn. m.
Prop. Prop/1940:57
med förslag till förord¬ ning rörande förbud mot befordran av vissa periodis¬ ka skrifter med statliga trafikmedel m. m.
Prop. Prop/1940:58
angående för¬ stärkning av fjärde huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1940:60
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 26 och 30 §§ lagen den 28 juni 1935 (nr 434) örn folkpensionering, m. m.
Prop. Prop/1940:61
angående förlag för anskaffning av vägmaskinei' m. m.
Prop. Prop/1940:62
angående förvärv av vattenrätt i Angermanälven m. m.
Prop. Prop/1940:64
angående civil¬ tekniska luftskyddsåtgärder vid statens kraftverks- anläggningar
Prop. Prop/1940:65
angående befrielse för vicekorpralen S. H. Hansson m. fl. från ersätt¬ ningsskyldighet
Prop. Prop/1940:67
angående befrielse för stenarbetaren Karl Edvin Karlsson frän skyldighet att till kronan utgiva viss ersättning
Prop. Prop/1940:68
angående anslag till statens transportkommission
Prop. Prop/1940:69
angående upplåtelse av kronan tillkommande rätt till inmutat område
Prop. Prop/1940:72
angående rätt för före¬ ståndaren för W eibullsholms växtförädlingsanstalt H. A. K. Lamprecht och lärarinnan i kvinnlig slöjd i Sundbybergs skoldistrikt Augusta Pauline Walken¬ dorff till viss tjänstårsberåkning för pension
Prop. Prop/1940:73
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1940:74
angående anslag till sta¬ tens skeppsprovningsanstalt
Prop. Prop/1940:75
angående bere¬ dande av sjukhusvård i Sverige dt krigsinvalider från Finland m. rn.
Prop. Prop/1940:76
med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 2 juni 1916 (nr 180) om skyddskoppympning
Prop. Prop/1940:77
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 22 december 1939 (nr 895) angående rätt för Konungen att meddela sär¬ skilda bestämmelser örn riksbankens sedelutgivning och bankrörelse m. m.
Prop. Prop/1940:79
angående anordnande av skyddsrum för vissa museisamlingar
Prop. Prop/1940:80
angående för¬ säljning av vissa kronan tillhöriga markområden
Prop. Prop/1940:81
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 4 och 5 §§ tullt axe förord¬ ningen den 4 oktober 1929 (nr 316), m. m.
Prop. Prop/1940:82
angående ytter¬ ligare förstärkning av anslaget till frivilliga skytte- väsendets befrämjande
Prop. Prop/1940:83
angående beräkning i vis¬ sa fall av anställningstid för pension enligt kungörel¬ sen den 7 december 193b (nr 585) med föreskrifter angående pensionering av viss arbetarpersonal i sta¬ tens tjänst
Prop. Prop/1940:84
med förslag till lag om fortsatt giltighet av maximiprislagen den 22 juni 1939 (nr 349)
Prop. Prop/1940:85
med förslag till lag om fortsatt giltighet av valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350)
Prop. Prop/1940:87
med förslag till förord¬ ning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 22 december 1939 (nr 924) örn tilläggsskatt å ben¬ sin, m. m.
Prop. Prop/1940:88
angående tullfrihet för viss sjukvårdsbeklädnads- och sjuktransportmate- riel
Prop. Prop/1940:89
med förslag till lag an¬ gående ändring i vissa delar av lagen den 20 juni 1924 (nr 349) om landsting, m. m.
Prop. Prop/1940:90
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 8 §, 3 kap. 14 §, 4 kap. 3 och 4 §§ samt 17 kap. 1 § lagen den 18 juni 1926 (nr 326) örn delning av jord å landet, m. m.
Prop. Prop/1940:91
angående förstärkning av andra huvudtitelns anslag till extra utgifter
Prop. Prop/1940:92
angående anslag till elektrifiering av banan Långsele—Boden m. m.
Prop. Prop/1940:94
med förslag till förordning om familjebidrag åt värnpliktiga under tjänstgöring i fredstid (fredsfamiljébidragsförordning) m. m.
Prop. Prop/1940:95
angående statsverkets övertagande av staden Eksjös förpliktelser beträffan¬ de innehavare av vissa befattningar, vilka vid upphö¬ rande av rådhusrätten i staden komma att indragas
Prop. Prop/1940:96
angående slutande av avtal mellan kronan och Karlskrona stad om reglering av vissa tvistiga mellanhavanden
Prop. Prop/1940:97
angående anslag till flottans ersättning sbyggnad m. m.
Prop. Prop/1940:98
angående anslag till barnsjukvården m. m.
Prop. Prop/1940:99
angående för¬ ordning om ändrad lydelse av 23 § 2 mom. och 34 § 1 mom. vägtrafikstadgan den 23 oktober 1936 (nr 562)
Prop. Prop/1940:100
angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1940:101
angående statsförvårv av Göteborg—Borås med flera järnvägar
Prop. Prop/1940:102
angående anslag till väg skatteutjämning sbidrag m. m.
Prop. Prop/1940:104
med förslag till lag om ändrad lydelse av 39 § lagen den 23 oktober 1914 (nr 325) örn krig sdomstolar och rättegången därstädes
Prop. Prop/1940:108
angående anvisande av medel till utrustning av statens anstalt för själsligt abnorma manliga skgddshemselever
Prop. Prop/1940:109
med förslag till lag om vissa ändringar i lagen den 12 juni 1925 (nr 338) om värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänk¬ ligheter mot värnpliktstjänstgöring, samt till lag örn ändrad lydelse av 1 § lagen den 12 juni 1925 (ni¬ lsd) örn straff för förbrytelser i tjänsten av vissa värnpliktiga (civilarbetare)
Prop. Prop/1940:110
angående anslag till värme- och ventilationsanläggningar i operabygg¬ naden m. m.
Prop. Prop/1940:111
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen den 22 juni 1939 (nr 293)
Prop. Prop/1940:112
angående ersätt¬ ning till S. G. Karlsson i anledning av sjukdom ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1940:113
angående för¬ säljning av vissa kronan tillhöriga markområden
Prop. Prop/1940:114
angående kungörelse om hänförande av vissa automobiler till fordonstgpen mo¬ torredskap m. m.
Prop. Prop/1940:116
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyl¬ dighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1940:117
angående ytterligare an¬ slag till såkerhetsanstalter för sjöfarten
Prop. Prop/1940:118
angående anslag till lant- bruksattachéerna
Prop. Prop/1940:119
angående pensioner eller understöd åt vissa i statens tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1940:120
angående understöd åt efterlevande till vissa i statens tjänst anställda perso¬ ner m. fl.
Prop. Prop/1940:121
angående ändrade grun¬ der för ersättning till veterinärer, som deltaga i be¬ kämpandet av epizootier m. m.
Prop. Prop/1940:122
angående anslag till an¬ ordnande av skyddsrum m. m. vid beskicknings- och konsulatfastigheter
Prop. Prop/1940:123
angående avstående i vis¬ sa fall av allmänna arvsfondens rätt till arv
Prop. Prop/1940:124
angående lönetursrått för vissa ordinarie tjänstemän hos pensionsstyrelsen
Prop. Prop/1940:125
angående försäljning av viss kronan tillhörig mark i Luleå, m. m.
Prop. Prop/1940:126
angående försäljning av vissa allmänna arvsfonden tillfallna fastigheter
Prop. Prop/1940:127
med förslag till man- skapsavlöningsreglemente m. m.
Prop. Prop/1940:128
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 4 § lagen den 28 maj 1937 örn inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar
Prop. Prop/1940:129
nied förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 26 november 1920 örn val till riksdagen
Prop. Prop/1940:131
angående det statsun¬ derstödda bekämpandet av tuberkulos hos nötkrea¬ tur
Prop. Prop/1940:132
angående stödjande av odlingen av vissa kulturväxter m. m.
Prop. Prop/1940:133
angående räntan å ogul¬ den köpeskilling för viss kronoegendom samt örn be¬ talning sanstånd för köpare av sådan egendom
Prop. Prop/1940:134
angående ersättning av statsmedel för taxeringsarbete i Stockholms stad för tiden 1 oktober 1940—30 september 1941
Prop. Prop/1940:135
med förslag till förord¬ ning om fortsatt uppskov med ikraftträdandet av före¬ skriven skatt ä motorsprit
Prop. Prop/1940:136
angående rätt för profes¬ sorn S. B. Liljegren att för erhållande av ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1940:137
angående utbyte av viss statens anstalt för sinnesslöa flickor tillhörig mark
Prop. Prop/1940:139
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § förordningen den 19 no¬ vember 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften, m. m.
Prop. Prop/1940:141
med förslag till förord¬ ning med särskilda bestämmelser rörande mantals¬ skrivningen för år 1941 i anledning av folkräkningen den 31 december 1940
Prop. Prop/1940:142
med förslag till stat för statens allmänna fastighetsfond för budgetåret 1940/41 m. m.
Prop. Prop/1940:143
angående försäljning av viss kronan tillfallen fast egendom
Prop. Prop/1940:144
med förslag till kungö¬ relse om ändring i vissa delar av civila avlöningsreg- lementet den 4 januari 1939 (nr 8) m. m.
Prop. Prop/1940:145
angående anslag till sta¬ tens krisrevision för budgetåret 1940/41
Prop. Prop/1940:146
angående ytterligare för¬ längd giltighet av gällande indelning för taxering till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt samt kommu¬ nalskatt av samtliga orter i riket med avseende å lev¬ nadskostnadernas höjd
Prop. Prop/1940:147
angående anslag till kost¬ nader för dyrortsgruppering för budgetåret 1940141
Prop. Prop/1940:148
med förslag till förordning om utrymning sifalp, m. m.
Prop. Prop/1940:149
angående anslag till karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet samt till avlöningar vid karolinska mediko-kirurgiska institu¬ tet
Prop. Prop/1940:150
angående anslag till Hä¬ radsrätterna: Avlöningar, m. m.
Prop. Prop/1940:151
med förslag till lag om anstånd för vissa värnpliktiga med betalning av hyra m. m.
Prop. Prop/1940:152
med förslag till ändrad lydelse av §§ 96, 97 och 98 regeringsformen samt av § 52 mom. 2 och § 68 riksdagsordningen
Prop. Prop/1940:153
angående förändring i avseende å löneställning och antal beträffande vissa ordinarie befattningar vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk m. m.
Prop. Prop/1940:154
angående anslag till avlö¬ ningar vid de alba Önna läroverken m. m.
Prop. Prop/1940:155
angående vissa anslag till folkskoleväsendet m. m.
Prop. Prop/1940:156
angående ersättning åt sakkunniga i akademiska befordringsärenden
Prop. Prop/1940:157
angående expeditions- vakten i finansdepartementet K. E. Axelssons löne- tursrätt
Prop. Prop/1940:158
angående an¬ visande av anslag till statens utrymning skommission m. m.
Prop. Prop/1940:159
angående vissa avlönings- m. Jl. anslag under riksstatens fjärde huvudtitel för budgetåret 1940/41
Prop. Prop/1940:160
angående anslag till biblio¬ teks- och föreläsningsverksamhet inom försvarsväsen- det
Prop. Prop/1940:161
angående räntan för egnahemslån vid statens järnvägar och statens vatten/allsverk
Prop. Prop/1940:162
angående stats- förvärv av Falkenbergs järnväg
Prop. Prop/1940:163
angående stats- förvärv av Kalmar—Berga, östra Smålands och Mönsterås järnvägar
Prop. Prop/1940:164
angående inför¬ livande med statens järnvägar av de till de statliga järnvägsbolagen hörande järnvägarna samt Skåne— Smålands järnväg
Prop. Prop/1940:165
angående an¬ visande av vissa anslag till det civila luftskyddet
Prop. Prop/1940:166
angående anslag till anordnande av nya lokaler åt yrkesskolan vid vanföreanstalten i Hälsingborg
Prop. Prop/1940:167
angående an¬ slag till bidrag till inköp av motorbrand sprutor åt vissa kommuner
Prop. Prop/1940:168
angående lån av statsmedel åt stiftelsen Godtemplarordens vårdhem för alkoholister för utförande av byggnadsarbeten m. m. vid erkända alkoholistanstalten Dagöholm
Prop. Prop/1940:169
angående an¬ visande å tilläggsstat II till riksstaten för budget¬ året 1939140 av vissa ytterligare anslagsmedel
Prop. Prop/1940:170
med förslag till stat för försvarsväsendets fastig hetsfond för hudget¬ året 1940141
Prop. Prop/1940:171
med förslag till lag om skyldighet att avverka ved till avsalu, m. m.
Prop. Prop/1940:172
angående anslag till be- redskapskurser i mjölkning m. m.
Prop. Prop/1940:173
angående anslag till alarmanordningar vid telegrafverket m. m.
Prop. Prop/1940:174
angående anslag till bidrag till enskilda järnvägar för anordnande av vissa skyddsrum
Prop. Prop/1940:175
angående anslag till bidrag till reservkraftanordningar å Gotland
Prop. Prop/1940:176
angående anslag till frakt- lindring för kalk
Prop. Prop/1940:177
angående inköp för statens järnvägars räkning av godsvagnar
Prop. Prop/1940:178
angående anslag till an¬ ordnande av skyddsrum vid vissa lots- och fyrplat¬ ser
Prop. Prop/1940:179
angående inköp för sta¬ tens hingstdepåers och stuteris räkning av avelshings- tar av nordsvensk ras
Prop. Prop/1940:180
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 15 december 1939 (nr 850) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser örn bankaktiebolags kassareserv
Prop. Prop/1940:181
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 18 juni 1937 (nr 481) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser örn stämpelav¬ gift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1940:182
angående anslag till an¬ ordnande av vissa farleder
Prop. Prop/1940:183
med förslag till lag med särskilda bestämmelser angående domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1940:184
med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 31 mars 1938 (nr 90) örn förfoganderätt för luftskyddets behov
Prop. Prop/1940:185
med förslag till förordning om värnskatt för budgetåret 1950/51
Prop. Prop/1940:186
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 2 § förordningen den 17 juni 1938 (nr 370) om särskild skatt å för¬ mögenhet
Prop. Prop/1940:187
angående lån av statsmedel för anordnande av skyddsrum
Prop. Prop/1940:188
med förslag till viss änd¬ ring i gällande tulltaxa m. m.
Prop. Prop/1940:189
angående reglering av sockernäringen i riket
Prop. Prop/1940:190
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 12 § lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred m. m.
Prop. Prop/1940:191
angående ändrad användning av ett för budgetåret 1937138 till lån till svenska diakoniss-sällskapet för om- och tillbygg¬ nadsarbeten vid skyddshemmet Sjötorp anvisat anslag
Prop. Prop/1940:192
angående an¬ slag till statens tvångsarbetsanstalt å Svartsjö och statens alkoholistanstalt därstädes: vissa byggnads¬ arbeten
Prop. Prop/1940:193
med förslag till förordning örn särskild ersättning i vissa fall för skada till följd av olycksfall vid flygning
Prop. Prop/1940:194
angående åtgärder för utbildning av viss er sättning sper sonal
Prop. Prop/1940:195
angående avlönings- och statsbidragsbestämmelser i anledning av undervisning¬ ens inställande till följd av bränslebrist m. m.
Prop. Prop/1940:198
angående befrielse för förre reservofficersaspiranten A. 0. Lidholm från viss ersättningsskyldighet
Prop. Prop/1940:199
angående gäl¬ dande av vissa haverikostnader
Prop. Prop/1940:200
med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 kap. 6 § och 4 kap. 7 § gifter- målsbalken
Prop. Prop/1940:201
angående dispositionsrät¬ ten till vissa anslag å förskottsstaten för försvarsvä- sendet m. m.
Prop. Prop/1940:202
angående anslag till anordnande av skyddsrum i statens järnvägar tillhöriga fastigheter
Prop. Prop/1940:203
angående av¬ yttrande av vissa kronan tillhörande markområden
Prop. Prop/1940:204
angående anslag till sär¬ skild ersättning för debitering av värnskatt
Prop. Prop/1940:205
med förslag till vissa ändringar i gällande tulltaxa m. m.
Prop. Prop/1940:206
angående an¬ visande å tilläggsstat II till riksstaien för budget¬ året 1939140 av vissa ytterligare anslagsmedel
Prop. Prop/1940:207
med förslag till förordning om grunderna för avlöning av viss per¬ sonal tillhörande det allmänna luftskyddet
Prop. Prop/1940:208
angående vissa anslag under riksstatens fjärde huvudtitel m. m. för budgetåret 1940 41
Prop. Prop/1940:209
angående anslag å till- läggsstat II till prisreglerande åtgärder på jordbrukets område
Prop. Prop/1940:210
angående anslag å till- låggsstat II till viss lagring av jordbruksprodukter m. m.
Prop. Prop/1940:211
angående åtgärder till skydd för prästgårdarnas byggnadskultur
Prop. Prop/1940:212
angående ytterligare bidrag till föreningen till minne av Konung Oscar I och Drottning Josephina för upprätthållande av verk¬ samheten vid skyddshemmet åkerbrukskolonien Hall
Prop. Prop/1940:213
med förslag till lag angå¬ ende förordnande om anstånd med betalning av gäld m. m. (moratorielag)
Prop. Prop/1940:214
angående lång- tjänstpremie ät vissa till beredskapstjänst inkallade värnpliktiga vid marinen
Prop. Prop/1940:215
med hemställan örn riks¬ dagens samtycke till utfärdande av förordnande jäm¬ likt 1 § lagen den 30 december 1939 (nr 934) örn tjäns¬ teplikt
Prop. Prop/1940:216
angående anslag till statens arbetsmarknadskommission m. m.
Prop. Prop/1940:218
angående anslag å till- läggsstat II till åtgärder för förhindrande av skogs¬ brand
Prop. Prop/1940:219
angående om¬ organisation av landsfiskals- och stadsfiskals!) efatt- ningarna m. m.
Prop. Prop/1940:220
angående an¬ slag till vissa kraftledningar m. m. för militära behov
Prop. Prop/1940:221
angående anslag till anskaffning av två kortvågssändare för radio- telegrafi
Prop. Prop/1940:222
angående anslag d till- läggsstat II till understöd åt fiskare
Prop. Prop/1940:223
angående överskri¬ dande av viss delpost i den för länsstyrelserna fast¬ ställda avlöning sstaten
Prop. Prop/1940:224
med hemställan örn riks¬ dagens samtycke till utfärdande av förordnande jäm¬ likt 1 § lagen den 26 april 1940 med särskilda be¬ stämmelser angående domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1940:225
med förslag till lag om meddelande av förordnande att lantarbetstidslagen den 15 juni 1939 (nr 255) icke skall äga tillämpning
Prop. Prop/1940:226
angående anslag till arkivfotografering av vissa handlingar
Prop. Prop/1940:227
angående efterskänkande i vissa fall av kronans rätt till danaarv
Prop. Prop/1940:228
angående anslag till främ¬ jande och nyttiggörande av vissa uppfinningar m. m.
Prop. Prop/1940:229
angående anslag till Statens informationsstyrelse för budgetåret 1940/41
Prop. Prop/1940:230
angående anslag till vissa extra undervisningskurser för medicine stude¬ rande m. m.
Prop. Prop/1940:231
angående rätt för vissa militära beställningshavare att tillgodoräkna sig tid för anställning i finsk tjänst för placering i löneklass m. m.
Prop. Prop/1940:232
angående ytterligare anslag till anläggningar för oljelagring
Prop. Prop/1940:233
angående ersättning för skada till följd av olycksfall, som drabbat elev vid ve- terinärhögskofan
Prop. Prop/1940:234
angående god¬ kännande av avtal mellan kronan och Stockholms stad rörande vissa markfrågor i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1940:235
med förslag till lag örn tillägg till 3 § epidemilagen den 19 juni 1919 (nr 443)
Prop. Prop/1940:236
angående anslag till åt¬ gärder för arbetsmarknadens reglering m. m.
Prop. Prop/1940:237
angående anslag till främ¬ jande av bostadsförsörjning för mindre bemedlade, barnrika familjer m. m.
Prop. Prop/1940:238
angående anslag till statlig lagerhållning m. m.
Prop. Prop/1940:240
angående anslags¬ medel till frivilliga skytteväsendets befrämjande för budgetåret 1940141
Prop. Prop/1940:241
angående fortsatt befri¬ else för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld m. m.
Prop. Prop/1940:242
angående uppskov med amorteringar d lån från fiskerilånefonden
Prop. Prop/1940:243
angående avlö¬ ning av viss krigspolispersonal
Prop. Prop/1940:244
angående överskridande av vissa poster i avlöning sstaterna för universiteten och karolinska mediko-kirurgiska institutet to. to.
Prop. Prop/1940:245
angående vissa anslag för försvarsändamål
Prop. Prop/1940:246
med förslag till lag om ändrad lydelse av 9 § förordningen den 16 maj 1884 (nr 25) angående patent
Prop. Prop/1940:247
angående an¬ slag till statens ammunitionsnämnd för budgetåret 1940141
Prop. Prop/1940:248
angående anslag till stat¬ liga åtgärder för tryggande av vedproduktionen m. m.
Prop. Prop/1940:249
angående anslag å till- läggsstat II för budgetåret 1939/40 till vissa vedeldnings- prov m. m.
Prop. Prop/1940:250
angående anslag till ytter¬ ligare medel för kontroll och undersökning av gasgene¬ ratoraggregat
Prop. Prop/1940:251
angående för¬ värv för kronans räkning av vattenrätt i Indalsälven m. m.
Prop. Prop/1940:252
med förslag till lag örn ändrad lydelse av 13 § lagen den 31 mars 1938 (nr 87) angående skyldighet för kommuner och enskilda att fullgöra rekvisitioner för krigsmaktens behov (rekvisitionslagen)
Prop. Prop/1940:253
angående an¬ slag till Medicinalstyrelsen: Beredskapsorganisaiion för budgetåret 1940141
Prop. Prop/1940:254
med förslag till ändrad lydelse av § 54 regeringsformen samt av §§ 37 och 50 riksdagsordningen
Prop. Prop/1940:255
med förslag till lag om förbud i vissa fall mot beviljande av kvarstad eller skingringsförbud
Prop. Prop/1940:256
med förslag till lag om undantag frän gällande bestämmelser rö¬ rande arbetstidens reglering rn. m.
Prop. Prop/1940:257
angående orga¬ niserandet av ett hemvärn
Prop. Prop/1940:258
angående lån för upp¬ förande av en anläggning för tillverkning av sträng- betong
Prop. Prop/1940:259
angående anslag till Civil personal vid krigsrätterna: Ersättningar till civila ledamöter i fältkrigsrätter m. m.
Prop. Prop/1940:260
med förslag till lag an¬ gående förbud mot vissa sammanslutningars verk¬ samhet
Prop. Prop/1940:261
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 18 § 1 mom. förordningen den 15 december 19li (nr 436) angående statsmono- pol å tobakstillverkningen i riket
Prop. Prop/1940:262
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350)
Prop. Prop/1940:263
angående åtgärder för lagring av brännoljor för jordbrukets behov
Prop. Prop/1940:264
angående anslag till fort¬ löpande konsumtionsundersökningar
Prop. Prop/1940:265
angående anslag till va¬ lutakontoret
Prop. Prop/1940:266
angående anslag till för¬ beredande arbeten d vissa staten tillhöriga torvmos¬ sar
Prop. Prop/1940:267
med förslag till lag om krigsskadeersättning
Prop. Prop/1940:268
med förslag till ändrad lydelse av § 110 regeringsformen samt § 3 mom. 9 och 10 tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1940:269
med förslag till ändrad lydelse av § 86 regeringsformen och § 38 riksdags¬ ordningen samt till införande i tryckfrihetsförord¬ ningen av en ny paragraf, betecknad såsom § 6, m. m.
Prop. Prop/1940:271
med förslag till förord¬ ning om nöjesskatt, m. m.
Prop. Prop/1940:272
med förslag till förord¬ ning om tilläggsskatt å bensin, m. m.
Prop. Prop/1940:273
med förslag till förord¬ ning om höjning av utskiftningsskatten
Prop. Prop/1940:276
angående prisreglerande åtgärder på jordbrukets område m. m.
Prop. Prop/1940:277
med förslag till lag an¬ gående utövande under vissa utomordentliga förhål¬ landen av fullmäktige i riksbanken och fullmäktige i riksgäldskontoret tillkommande befogenheter, m. m.
Prop. Prop/1940:278
angående översten F. A. K. Allbrandts tjänstepensionsförmåner i händelse av förflyttning till lägre beställning
Prop. Prop/1940:279
angående åtgärder för åvägabringande av effektivare kronouppbörd och skärpt kontroll därå
Prop. Prop/1940:280
med förslag till lag om ändrad lydelse av 191 § strafflagen för krigsmakten
Prop. Prop/1940:282
angående förlängd gil¬ tighet för den allmänna beredskapsstaten för budget¬ året 1939/40
Prop. Prop/1940:283
med förslag till lag med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig m. m. och lag med vissa bestämmelser om utländsk försäkringsrörelse här i riket vid krig m. m.
Prop. Prop/1940:284
med förslag till lag om vissa ändringar i värnpliktslagen den 30 juni 1936 (nr 443)
Prop. Prop/1940:285
angående byggnader för nomadskolorna
Prop. Prop/1940:286
angående tillägg till de av riksdagen godkända grunderna för dyrtidstillägg under budgetåret 1940/41 åt vissa befattningshavare i statens tjänst m. fl.
Prop. Prop/1940:287
angående anslag till an¬ ordnande av lastnings- och lossningsanläggningar för sockerbetor m. in.
Prop. Prop/1940:288
med förslag till lag om skyldighet att bortföra varuförråd, m. m.
Prop. Prop/1940:289
med förslag till förordning angående ändrad lydelse av 3 § för¬ ordningen den 11 juni 1937 (nr 338) om moder- skapspenning, m. in.
Prop. Prop/1940:290
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 10 § lagen den 14 juni 1918 (nr 422) om fattigvården, m. m.
Prop. Prop/1940:291
angående underlättande av hjälpsändningar till krigsfångar och vissa andra krigsoffer
Prop. Prop/1940:292
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 4 § 1 mom., 5 § 1 och 4 mom., 7 § samt 17 § 1 mom. avlönings- reglementet den 15 juni 1939 (nr 278) för personal vid försvar sväsendet under krig stjänstgöring (krigs- avlöningsreglementet)
Prop. Prop/1940:293
angående reglering av förskottsstaten för försvarsväsendet m. m. för budget¬ året 1939/40, m. m.
Prop. Prop/1940:294
angående vissa av kris- läget föranledda lönespörsmål
Prop. Prop/1940:295
angående beredskaps- stat för försvarsväsendet m. m. för budgetåret 1940/ 41
Prop. Prop/1940:296
med förslag till förord¬ ning angående ytterligare utsträckning av Kungl. Maj:ts befogenhet att meddela förordnande jämlikt 1 § förordningen den 7 juni 1935 (nr 259) om accis d margarin och vissa andra fettvaror, m. m.
Prop. Prop/1940:297
angående anslag till all¬ männa utgifter för pris- och handelsreglerande åtgär¬ der å tillägg sstat II till riksstaten för budgetåret 1939/ 40
Prop. Prop/1940:298
angående anslag till åt¬ gärder för befrämjande av gengasdrift
Prop. Prop/1940:299
med förslag till ändrad lydelse av § 30 riksdagsordningen
Prop. Prop/1940:300
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 1A oktober 1939 (nr 727) om förbud mot arbetstagares avskedan¬ de med anledning av värnpliktstjänstgöring m. m.
Prop. Prop/1940:301
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1, 7 och 61 §§ strafflagen för krigs¬ makten
Prop. Prop/1940:302
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 16:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj.ts regerings¬ rätt
Prop. Prop/1940:303
angående an¬ slag till sommarvistelse på landet för barn från städer och andra tättbebyggda samhällen m. m.
Prop. Prop/1940:304
med hemställan om riksdagens samtycke till utfärdande av förordnande jämlikt 1 § moratorielagen
Prop. Prop/1940:305
med hemställan om riks¬ dagens samtycke till utfärdande av visst förordnande
Prop. Prop/1940:u1
angående utgifter å till- läggsstat I till riksstaten för budgetåret 1940141
Prop. Prop/1940:u3
med förslag till förord¬ ning om allmän omsättningsskatt
Prop. Prop/1940:u4
med förslag till lag med särskilda bestämmelser angående patent vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1940:u5
med förslag till ■förordning angående ändring i vissa delar av för¬ ordningen den 11 juni 1937 (nr 339) örn mödra- hjälp, rn. m.
Prop. Prop/1940:u6
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av fjärde stycket i övergångs¬ bestämmelserna till lagen den 18 april 1935 (nr 113) med vissa bestämmelser örn arbetsförmedling
Prop. Prop/1940:u7
angående för¬ värv av vattenrätt i Ume älv m. m.
Prop. Prop/1940:u8
med förslag till förord¬ ning om rätt att använda försvarsobligation såsom be¬ talningsmedel vid erläggande av arvsskatt, m. m.
Prop. Prop/1940:u9
med förslag till förordning om viss skattefrihet beträffande svenska statens spar¬ obligationer
Prop. Prop/1940:u10
angående förskottsstat för försvarsvåsendet m. m.
Prop. Prop/1940:u11
angående anord¬ nande av skyddsrum vid vissa skyddshem
Prop. Prop/1940:u13
med förslag till förord¬ ning om viss tillämpning i fråga örn älgkött av lagen den 11 maj 1934 (nr 140) angående köttbesiktning och slakthus, m. m.
Prop. Prop/1940:u14
angående för¬ flyttning av viss stations utrustning vid telegrafverket
Prop. Prop/1940:u15
med förslag till lag om ändring i vissa delar av kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)
Prop. Prop/1940:u16
med förslag till förordning om värnpliktslån
Prop. Prop/1940:u17
angående anvi¬ sande å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1940141 av anslagsmedel för vissa byggnadsarbeten m. rn. vid försvarsväsendet
Prop. Prop/1940:u18
angående ytterligare stats¬ bidrag för utredning rörande reglering au Övre och Nedre Olandsån i Uppsala och Stockholms län
Prop. Prop/1940:u19
angående med¬ givande för Stockholms stad att vidtaga vissa åt¬ gärder för reglering av Mälaren m. m.
Prop. Prop/1940:u20
angående lindring i grunderna för utlämnande av torvlån från industri¬ lånefonden
Prop. Prop/1940:u21
angående anslag till lånefonden för inköp av gasgeneratorer för motor¬ drift
Prop. Prop/1940:u22
angående anvisande av medel till spannmålskreditfonden
Prop. Prop/1940:u23
med förslag till lag med vissa bestämmelser örn livförsäkring m. m. vid krig
Prop. Prop/1940:u24
angående nissa åtgärder för bekämpandet av tuberkulos hos nötkreatur
Prop. Prop/1940:u25
angående anslag till skyddsrum vid serafimerlasarettet m. m.
Prop. Prop/1940:u26
med förslag till lag med särskilda bestämmelser angående bolag, föreningar, sparbanker, vissa andra inrättningar och stiftelser vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1940:u27
med förslag till lag med särskilda bestämmelser angående förmynderskap, god¬ manskap och boutredning vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1940:u28
angående anslag till vissa lijålpåtgärder
Prop. Prop/1940:u29
angående statligt stöd åt segelflygningen
Prop. Prop/1940:u30
med förslag till lag med särskilda bestämmelser angående stats- och kommu¬ nalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1940:u31
med förslag till förordning om inställande år 1940 av mönstring, som avses i § 32 värnpliktslagen den 30 juni 1936 (nr 443)
Prop. Prop/1940:u32
angående anvisande av medel för uppförande av en mejerianläggning å Ljus¬ nedals bruksegendom
Prop. Prop/1940:u33
angående försäljning av ett område av kronoegendomen Hjära nr 1 i Malmö¬ hus län
Prop. Prop/1940:u34
angående återbetalning av tull för viss spritinförsel m. m.
Prop. Prop/1940:u35
angående uppställningen av avlöningsstaterna för allmänna civilförvaltningens myndigheter
Prop. Prop/1940:u36
angående anvisande av medel till åtgärder för ökad användning av inhemskt motorbränsle
Prop. Prop/1940:u37
angående sär¬ skild portoavgift för debetsedelsförsändelser
Prop. Prop/1940:u38
angående anvi¬ sande å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1940/41 av vissa ytterligare anslagsmedel
Prop. Prop/1940:u39
angående placering i lö¬ ne klass av vissa statstjänstemän
Prop. Prop/1940:u41
angående an- skaffande av vissa motorbrand sprutor för industriens behov
Prop. Prop/1940:u42
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 1—3 §§ förordningen den 9 maj 1924 (nr 118) med vissa bestämmelser angå¬ ende handel med brännved och annat virke i löst mått
Prop. Prop/1940:u43
angående anslag till befrämjande av landsbygdens elektrifiering
Prop. Prop/1940:u44
angående änd¬ ring av hälsovårdsstadgan den 19 juni 1919 (nr 566)
Prop. Prop/1940:u45
angående anslag till vissa väg- och brof öretag
Prop. Prop/1940:u46
angående för¬ värv av vattenrätt i Tännforsén inom Indalsälvens vattensystem
Prop. Prop/1940:u47
angående ytter¬ ligare medel för anskaffning av gengasaggregat för statens järnvägars land sv ägs fordon
Prop. Prop/1940:u48
angående ytter¬ ligare medel för anskaffning av gengasaggregat m. m. för postverkets motorfordon
Prop. Prop/1940:u49
angående anord¬ nande av kostäder för viss personal vid Skaraborgs flygflottilj
Prop. Prop/1940:u50
angående regle¬ ring av vissa sjöar inom Indalsälvens reglerings- område
Prop. Prop/1940:u51
angående anvisande av medel till stödjande av linodlingen m. m.
Prop. Prop/1940:u52
angående förvärv av vattenrätt i Ren- och Reg er for sama i Vindel- älven
Prop. Prop/1940:u53
med förslag till lag an¬ gående ändring i vissa delar av lagen den 21 juni 1940 (nr 540) om krigsskadeersättning
Prop. Prop/1940:u54
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 10 mars 1939 (nr 68) örn statlig krigsförsäkring m. m.
Prop. Prop/1940:u55
med förslag till lag om straff för sabotage m. m.
Prop. Prop/1940:u56
angående tullfri införsel av ett parti konfektionsartiklar
Prop. Prop/1940:u57
angående anvi¬ sande av medel till anskaffande av gengasaggregat för vissa statens sinnessjukhus tillhöriga motorfordon m. m.
Prop. Prop/1940:u58
angående anslag till an¬ läggningskapital för nya sulfitsprit fabriker
Prop. Prop/1940:u59
angående an¬ slag till bidrag till främjande av bostadsbyggande pä landsbygden m. m.
Prop. Prop/1940:u60
angående medel för ytterligare anskaffning av artillerimateriel m. rn.
Prop. Prop/1940:u61
angående ytter¬ ligare anslag till flottans ersättning sbyggnad
Prop. Prop/1940:u62
angående bidrag till upp¬ förande av brandtorn m. m.
Prop. Prop/1940:u63
angående anslag till skif- feroljeverk
Prop. Prop/1940:u64
angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1940:u66
angående kristillägg åt vissa befattningshavare i statens tjänst m. fl.
Prop. Prop/1940:u67
angående anvi¬ sande av vissa anslag till det civila luftskyddet
Prop. Prop/1940:u68
med förslag till förord¬ ning angående särskild beredskapsmönstring för år 1941, m. m.
Prop. Prop/1940:u69
angående anslag å till- låggsstat I till förlag skapital för inköp av förnödenheter m. m.
Prop. Prop/1940:u70
angående anslag till torv- beredning å vissa staten tillhöriga mossar
Prop. Prop/1940:u71
angående anslag till ytter¬ ligare förlag skapital för Svenska gengasaktiebolaget
Prop. Prop/1940:u72
angående reglering av ved¬ produktionen
Prop. Prop/1940:u73
angående vissa byggnadsarbeten vid för svar sväsendet
Prop. Prop/1940:u74
angående anslag till för- malning sersättningar
Prop. Prop/1940:u75
angående avtal rörande leverans av Jlygmateriel till staten
Prop. Prop/1940:u76
angående ekono¬ miskt stöd åt den som lidit förlust i anledning av vissa åtgärder sorn vidtagits för militära ändamål
Prop. Prop/1940:u77
angående anslag till an¬ läggningar för utnyttjande av vissa staten tillhöriga malmfyndigheter m. m.
Prop. Prop/1940:u78
angående inrättande av en lånefond för anskaffande av gasgeneratorer för vissa fartyg
Prop. Prop/1940:u80
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 1 och 5 §§ förord¬ ningen den 2 juni 1922 (nr 260) om automobilskatt
Prop. Prop/1940:u81
angående reglering av vissa utgifter å för skottsstaten för försvar sväsendei m. m. för budgetåret 1940/41, m. m.
Prop. Prop/1940:u82
angående statens teck¬ nande av aktier i Aktiebolaget Träkolsbriketter
Prop. Prop/1940:u83
angående ersättning till importörer och exportörer för vissa krigsförluster
Prop. Prop/1940:u84
rörande bemyndigande för Kungl. Maj:t att i vissa fall medgiva eftergift beträf¬ fande krigskonjunkturskatt, m. m.