Prop. 1959:3
('med förslag till för\xad ordning om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning, m. m.',)
Prop. 1959:4
('med förslag till lag om ändrad tgdelse av 17 kap. 12 § handelsbalken',)
Prop. 1959:6
('med förslag till förord\xad ning angående ändring i förordningen den 27 maj 1955 (nr 256) om investeringsfonder för konjunktur\xad utjämning',)
Prop. 1959:9
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1959:11
('med förslag till lag om köttbesiktning m. m.',)
Prop. 1959:19
('med förslag till sjukhus\xad lag m. m.',)
Prop. 1959:31
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 kap. U § vattenlagen',)
Prop. 1959:35
angående åtgärder för kvalitetsförbättring av matpotatis
Prop. 1959:38
('med förslag till allmän tjänstepliktslag, m. m.',)
Prop. 1959:42
angående vissa anslag ur kyrkofonden m. m.
Prop. 1959:44
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1959:45
('angående statens stöd åt hästaveln',)
Prop. 1959:51
med förslag till lag om krigsansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring
Prop. 1959:52
('med förslag till lag med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig m. m.',)
Prop. 1959:67
('med förslag till förord\xad ning om särskilda investeringsfonder för förlorade inventarier och lagertillgångar, m. m.',)
Prop. 1959:70
('med förslag till lag med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bo\xad stad',)
Prop. 1959:72
('med förslag till lag om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge m. m.',)
Prop. 1959:78
('med anhållan om riks\xad dagens yttrande angående vissa av Internationella arbetsorganisationens konferens år 1958 vid dess fyrtioförsta sammanträde (sjunde sjöfartskonferen\xad sen) fattade beslut',)
Prop. 1959:96
rörande godkännande av en överenskommelse angående flyktingar som är sjö¬ män
Prop. 1959:100
('med förslag till lag om försäkring för allmän tilläggspension m. m.',)
Prop. 1959:104
('med förslag till förord\xad ning om ändrad lydelse av 3 § lotteriförordningen den 19 maj 1939 (nr 207)',)
Prop. 1959:105
('angående ökat stöd åt forskning m. m.',)
Prop. 1959:112
('angående ändrade rikt\xad linjer för den statliga exportkreditgarantiverksamhe\xad ten m. m.',)
Prop. 1959:122
('med förslag till lag om ändrad Igdelse av 53 § och punkt 10 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1959:126
('angående ökning av de svenska insatserna i Internationella valutafonden och Världsbanken',)
Prop. 1959:129
med förslag till lag om ändring i valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350) så ock om fortsatt giltighet av samma lag, m. m.
Prop. 1959:130
angående statliga låne¬ garantier till upprustnings- och nyanläggningsåtgär- der berörande landsbygdens elnät
Prop. 1959:134
('angående förlängning av det skandinaviska luftfartssamarbetet inom SAS m. ni.',)
Prop. 1959:135
('med förslag till förord\xad ning med särskilda bestämmelser om biografföre\xad ställningar m.m.',)
Prop. 1959:136
('med förslag till förord\xad ning om ändring i vägtrafikförordningen den 28 sep\xad tember 1951 (nr 6^8)',)
Prop. 1959:137
('med förslag till lag om ändrad lydelse av punkt H av anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1959:139
('med förslag till lag an\xad gående tillägg till konkurslagen',)
Prop. 1959:144
('med förslog till lag an\xad gående ändrad hjdelse av 1 kap. 5 och 8 §§ lagen den 8 juli 1904 (nr 26 s. 1) om vissa internationella rätts\xad förhållanden rörande äktenskap, förmynderskcip och adoption',)
Prop. 1959:150
('angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1959/60, m. m.',)
Prop. 1959:151
angående vissa pensions¬ frågor för statsanställda m. fl.
Prop. 1959:152
angående statstjänste- männens löner under år 1959 m. m.
Prop. 1959:153
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1959:155
('med förslag till förord\xad ning med föreskrifter om vissa betalningsvillkor vid grkesmässig försäljning av bilar',)
Prop. 1959:157
('angående godkännande av avtal mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland för undvikande av dubbelbeskattning be\xad träffande skatter å inkomst och förmögenhet även\xad som beträffande vissa andra skatter',)
Prop. 1959:158
('med förslag till förord\xad ning om förbud mot innehav av vissa stiletter m. m.',)
Prop. 1959:161
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 3 januari 19i7 (nr 1) om allmän sjukförsäkring, m. m.',)
Prop. 1959:162
('med förslag till för\xad ordning om allmän varuskatt, m. m.',)
Prop. 1959:167
('med förslag till lag om förlängning av tiden för vissa servitut',)
Prop. 1959:168
('med förslag till lag om ändring i bgggnadslagen den 30 juni 19M (nr 385) samt till bgggnadsstadga',)
Prop. 1959:172
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 79 § kommunallagen den 18 december 1953 (nr 753)',)
Prop. 1959:173
('med förslag till lag an\xad gående ändrad Igdelse av 1 § lagen den 10 juli 19i7 (nr 523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörj\xad ningens främjande',)
Prop. 1959:175
('med förslag till förordning angående beräkning av pensionsgrundande inkomst en\xad ligt lagen om försäkring för allmän tilläggspension, m. m.',)
Prop. 1959:180
med förslag till lag om gränstullsamarbete med annan stat, m. m.
Prop. Prop/1959:5
med förslag till lag om ändrad lydelse av 53 § 1 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.
Prop. Prop/1959:8
angående skattebefrielse för bidrag från s. k. länsstiftelser m. in.
Prop. Prop/1959:13
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalnings¬ skyldighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1959:15
angående befrielse i vissa fall från betalningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1959:17
angående fortsatt dispo¬ sition av vissa äldre anslag
Prop. Prop/1959:18
angående överlåtelse av vissa, kronan tillhöriga fastigheter, m. m.
Prop. Prop/1959:20
med förslag till lag om fortsatt giltighet av hembiträdeslagen den 30 juni 1944 (nr 461)
Prop. Prop/1959:21
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 11 § 1 och 2 mom. för¬ ordningen den 22 juni 1934 (nr 320) angående grun¬ der för förvaltningen av viss kronoegendom
Prop. Prop/1959:22
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1959:23
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående vissa av Internationella ar¬ betsorganisationens allmänna konferens år 1958 vid dess fyrtioandra sammanträde fattade beslut
Prop. Prop/1959:24
angående försäljning av vissa kronoegendomar, m. m.
Prop. Prop/1959:25
angående frå¬ gor om befrielse från ersättningsskyldighet till kronan m. m.
Prop. Prop/1959:26
med förslag till lag om ändring i kommunala vallagen den 6 juni 1930 (nr 253) m. m.
Prop. Prop/1959:27
med förslag till lag an¬ gående ändrad Igdelse av punkten 4 av övergångsbe¬ stämmelserna till lagen den 27 maj 1955 (nr 255) om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)
Prop. Prop/1959:28
angående er¬ sättning till F. M. From m.fl.
Prop. Prop/1959:29
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 29 juni 19^6 (nr £31) om folkpensionering, m. m.
Prop. Prop/1959:32
angående bestri¬ dande av vissa haverikostnader
Prop. Prop/1959:33
med förslag till lag om ändrad lydelse av 54 § lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bankrörelse, m. m.
Prop. Prop/1959:34
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 20 juni 1924 (nr 225) med särskilda bestämmelser angående olovlig befatt¬ ning med spritdrycker och vin, m. m.
Prop. Prop/1959:35
angående åtgärder för kvalitetsförbättring av matpotatis
Prop. Prop/1959:36
angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att i vissa fall avstå allmänna arvs¬ fondens rätt till arv, m. m.
Prop. Prop/1959:37
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 1 § förordningen den 3 maj 1929 (nr 62) om särskild skatt å bensin och motorsprit, m. m.
Prop. Prop/1959:39
angående godkännande av förordnanden om uttagande av särskild tullavgift för vissa varuslag
Prop. Prop/1959:40
angående anslag å till- läggsstat 11 till riksstaten för budgetåret 1958/59 till Statens lånefond för den mindre skeppsfarten
Prop. Prop/1959:41
angående anslag för budgetåret 1959/60 till bidrag till studiecirkelverk¬ samhet och till ungdomens fritidsverksamhet
Prop. Prop/1959:42
angående vissa anslag ur kyrkofonden m. m.
Prop. Prop/1959:46
angående täckande av vissa medelsbrister, redovisade så¬ som propriebalanser i försvarets civilförvaltnings räkenskaper
Prop. Prop/1959:47
angående vissa ändringar inom taxeringsorganisationen i Stockholm
Prop. Prop/1959:48
angående anslag för budgetåret 1959/60 till seminarier för huslig utbild¬ ning
Prop. Prop/1959:49
angående Sveriges med¬ lemskap i Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorgani¬ sationen (IMCO)
Prop. Prop/1959:50
angående införlivande med statens järnvägar av Stockholm-Roslagens järn¬ vägar
Prop. Prop/1959:51
med förslag till lag om krigsansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring
Prop. Prop/1959:53
angående bemyndigande att försälja viss kronan tillhörig fast egendom, m. m.
Prop. Prop/1959:54
med förslag till lag om ändring i sinnessjuklagen den 19 september 1929 (nr 321)
Prop. Prop/1959:55
angående anslag till in¬ lösen av aktier i Luossavaara-Kiirunavaara aktiebo¬ lag för budgetåret 1959/60, m. m.
Prop. Prop/1959:56
angående fortsatt dis¬ position av vissa äldre reservationsanslag, avseende justitiedepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1959:58
med förslag till lag med särskilda bestämmelser rörande riksbankens sedel¬ utgivning, m. m.
Prop. Prop/1959:59
angående fortsalt disposition av vissa äldre anslag för för¬ svarsändamål
Prop. Prop/1959:60
med förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budget¬ året 1959/60
Prop. Prop/1959:61
angående dispositionen av vissa prisutjämningsavgiftsmedel
Prop. Prop/1959:62
angående försöksverk¬ samheten med nioårig enhetsskola m. m.
Prop. Prop/1959:63
med förslag till förord¬ ning om ändring i uppbördsförordningen den 5 juni 1953 (nr 272)
Prop. Prop/1959:64
angående fortsatt be- mgndigande för Kungl. Maj.t att medgiva viss utvidg¬ ning av gällande rätt till varvsindustrirestitution, in. m.
Prop. Prop/1959:65
angående reglering av priserna på fisk under budgetåret 1959/60
Prop. Prop/1959:66
angående er¬ sättning i visst fall i anledning av yrkesskada
Prop. Prop/1959:68
med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 104 § vattenlagen
Prop. Prop/1959:71
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 4 § lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., så ock om fortsatt giltighet av samma lag, m. m.
Prop. Prop/1959:73
med förslag till lag om ändrad Ig delse av 15 och 52 §§ militära rättegångs¬ lagen den 30 juni 1948 (nr 472)
Prop. Prop/1959:74
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 3 juni 19b9 (nr 31b) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om bankaktiebolags kassare¬ serv, m. m.
Prop. Prop/1959:75
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 13 § förordningen den 31 maj 1957 (nr 3k3) om oljelagring m. m.
Prop. Prop/1959:76
med förslag till förord¬ ning om handel med preventivmedel
Prop. Prop/1959:77
med förslag till förord¬ ning angående ändrad hjdelse av 2 § förordningen den 2 juni 1922 (nr 260) om automobilskatt, m. m.
Prop. Prop/1959:79
angående anordningar för forskning och utbildning i psykiatri vid vissa sinnessjukhus
Prop. Prop/1959:80
angående prissättningen på smör
Prop. Prop/1959:81
angående anslagsbehovet för budgetåret 1959/60 till sjöbefälsskolorna, m. m.
Prop. Prop/1959:82
angående anslag för budgetåret 1959/60 till bidrag till byggnadsarbeten m. m. inom skolväsendet
Prop. Prop/1959:83
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1943 (nr 444) om tillståndstvång för byggnadsarbete
Prop. Prop/1959:84
rörande statsbidrag sgiv- ningen till anläggningar för vattenförsörjning och avlopp
Prop. Prop/1959:86
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 12 § 4 mom. och 86 § 1 mom. rusdrycksförsäljningsförordningen den 26 maj 1954 (nr 521), m. in.
Prop. Prop/1959:87
angående anslag till vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus m. m. för budgetåret 1959160
Prop. Prop/1959:88
angående anslag för bud¬ getåret 1959/60 till statens skolor tillhörande barna- och ungdomsvården in. m.
Prop. Prop/1959:89
angående inrättande av en lärarhögskola i södra Sverige
Prop. Prop/1959:90
angående fortsatt dis¬ position av vissa äldre anslag, avseende ecklesiastik¬ departementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1959:91
angående pension åt förre tjänstemannen vid Shanghai Municipal Council A. Th. Dahl
Prop. Prop/1959:92
angående utbildning av lärare i manlig slöjd
Prop. Prop/1959:93
angående anslag för budgetåret 1959/60 till vissa kostnader för läkarut¬ bildningen
Prop. Prop/1959:94
med förslag till förord¬ ning angående villkoren för postbefordran av tidning¬ ar (tidningsförordning)
Prop. Prop/1959:95
angående vissa anslag till universitetssjukhusen m. m.
Prop. Prop/1959:96
rörande godkännande av en överenskommelse angående flyktingar som är sjö¬ män
Prop. Prop/1959:97
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 21 decem¬ ber 19i5 (nr 823) om nöjesskatt, m. m.
Prop. Prop/1959:98
angående anslag till vat¬ tendomstolarna för budgetåret 1959/60
Prop. Prop/1959:99
angående anslag för bud¬ getåret 1959/60 till Statens tekniska forskningsråd och till Tekniskt-vetenskaplig forskning m. m.
Prop. Prop/1959:101
angående understöd åt båttrafiken i Stockholms skärgård
Prop. Prop/1959:102
angående godkännande av avtal om fortsatt drift av Svenska träforsknings¬ institutet, m. m.
Prop. Prop/1959:103
angående överlåtelse av viss kronan tillhörig mark m. m.
Prop. Prop/1959:107
angående anställnings¬ formen för vissa assistenter vid lantbruks-, veterinär- och skogshögskolorna
Prop. Prop/1959:109
angående överförande till Finland av visst gränsområde i Muonio älv
Prop. Prop/1959:110
angående vissa avlönings- m. fl. anslag under riksstatens fjärde huvudtitel för budgetåret 1959/60 m. m.
Prop. Prop/1959:111
angående inrättande av en biblioteksdepå
Prop. Prop/1959:116
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 16 § folkbokföring sför¬ ordningen den 28 juni 1946 (nr 469)
Prop. Prop/1959:123
angående överlåtelse av vissa kronan tillhöriga fastigheter inom kommunika¬ tionsdepartementets ämbetsområde
Prop. Prop/1959:124
angående reglering av sockernäringen i riket
Prop. Prop/1959:125
angående ytterligare ut¬ gifter å tilläggsstat 11 till riksstaten för budgetåret 1958/59
Prop. Prop/1959:128
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående vissa av Europarådets råd¬ givande församling år 1958 och 1959 vid dess tionde ordinarie möte fattade beslut
Prop. Prop/1959:129
med förslag till lag om ändring i valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350) så ock om fortsatt giltighet av samma lag, m. m.
Prop. Prop/1959:130
angående statliga låne¬ garantier till upprustnings- och nyanläggningsåtgär- der berörande landsbygdens elnät
Prop. Prop/1959:131
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 16 maj 1930 (nr 139) om vissa inskränkningar beträffande tiden för förläggande av bageri- och konditoriarbete
Prop. Prop/1959:132
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 3 och 7 §§ förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpel¬ avgiften
Prop. Prop/1959:133
angående godkännande av överenskommelse med Schweiz rörande tullmedgi¬ vanden, 777 . 777.
Prop. Prop/1959:138
angående den resistens¬ biologiska forsknings- och förädlingsverksamhetens organisation, m. m.
Prop. Prop/1959:140
angående efterskänkande av staten tilldömd ersättning för släckningskostnad vid skogsbrand
Prop. Prop/1959:141
angående vissa ändring¬ ar i statens allmänna avlöningsreglemente, m. m.
Prop. Prop/1959:142
med förslag till lag om ändrad lydelse av 72 § lagen den 14 september 195i (nr 705) om aktiebolag
Prop. Prop/1959:145
angående vissa tjänster vid kommunikationsverken
Prop. Prop/1959:146
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 22 juni 1939 (nr 314) om villkorlig dom
Prop. Prop/1959:147
angående åtgärder i pris- reglerande syfte på jordbrukets område m. m.
Prop. Prop/1959:148
angående statligt stöd till jordbrukets rationalisering, m. m.
Prop. Prop/1959:151
angående vissa pensions¬ frågor för statsanställda m. fl.
Prop. Prop/1959:152
angående statstjänste- männens löner under år 1959 m. m.
Prop. Prop/1959:154
med förslag till lag om ändrad lydelse av 39 § 1 mom. landstingslagen den lb maj 195b (nr 319) m. m.
Prop. Prop/1959:156
med förslag till förord¬ ning om ändring i tulltaxan den 12 september 1956 (nr 475)
Prop. Prop/1959:159
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 10 § 2 mom. förord¬ ningen den 26 juli 19M (nr 576) om statlig inkomst¬ skatt, m. m.
Prop. Prop/1959:160
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
Prop. Prop/1959:163
med förslag till förord¬ ning angående ändring i vissa delar av förordningen den 31 maj 1957 (nr 262) om allmän energiskatt, m. m.
Prop. Prop/1959:164
med förslag till för¬ ordning angående ändrad lydelse av 10 § 1 mom. förordningen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt
Prop. Prop/1959:165
angående godkännande av tilläggsavtal till avtalen den 27 september 1956 mellan Sverige och Norge samt den 21 juli 1958 mel¬ lan Sverige och Danmark för undvikande av dubbel¬ beskattning beträffande skatter å inkomst och förmö¬ genhet
Prop. Prop/1959:166
angående godkännande au 1959 års internationella veteavtal
Prop. Prop/1959:169
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen den 26 juli 1941 (nr 529) om allmänna barnbidrag
Prop. Prop/1959:170
med förslag till lag om ändring i luftfartslagen den 6 juni 1957 (nr 297)
Prop. Prop/1959:171
angående förbättring av ersättningarna inom den frivilliga arbetslöshetsförsäk¬ ringen m. m.
Prop. Prop/1959:174
angående anläggande av flygplatser vid Skellefteå och Örnsköldsvik
Prop. Prop/1959:176
angående medel för återuppförande av viss byggnad
Prop. Prop/1959:177
med förslag till lag om ändring i lagen den 11 juni 1943 (nr 346) angående statsmonopol å tillverkning och import av tobaksva- ror, m. m.
Prop. Prop/1959:178
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 3 och 23 §§ förordningen den 19 november 19H (nr 383) angående stämpel¬ avgiften
Prop. Prop/1959:180
med förslag till lag om gränstullsamarbete med annan stat, m. m.
Prop. Prop/1959:181
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 16 maj 1958 (nr 295) om sjömansskatt, m. m.
Prop. Prop/1959:185
med förslag till lag om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft
Prop. Prop/1959:186
angående godkännande av konventionerna inom OEEC om säkerhetskontroll på atomenergiens område och om ett bolag för behand¬ ling av atombränsle