Prop. Prop/1870:3
om antagande af en författning angående ändring i Konkurslagens stadganden om borgenärsed och ackord
Prop. Prop/1870:4
angående ändringar i §§. 45, 46 och 41 af Förordningen om kommunal-styrelse i Stock¬ holm
Prop. Prop/1870:5
angående försäljning af Kronans egendom i Tanger
Prop. Prop/1870:8
angående anslag till fortsättande af Statens Jernväg sbyggnader
Prop. Prop/1870:9
i fråga om an¬ läggning af en ny jernväg sstation å södra stambanan mellan stationerna Elmhult och Ousby
Prop. Prop/1870:10
angående dispo¬ nerandet af de åt f. d. Bergsskolan i Falun upplåtna gårdar m. in.
Prop. Prop/1870:12
angående försäljning af indragna Krono-inspektorsbostället i Avesta
Prop. Prop/1870:13
i fråga om upplå¬ telse till Göteborgs och Bolrns läns landsting af en tomtplats å Bohus fästning sområde för anläggning af ett sjukhus
Prop. Prop/1870:16
angående ifrågasatt försäljning till Carlskrona stad af en Kronan tillhörig tomt derstädes jemte andel uti en byggnad
Prop. Prop/1870:17
angående jord- afsöndring från f. d. mönsterskrifvarebostället Naum och f. d. hofsmedsbostället Kjedum, för anläggning af skolhus i Naums och Kjedums församlingar uti Skciralorgs län
Prop. Prop/1870:18
angående jord- afsöndring från f. d. Trumpetarebostället Kyrkö vid Westgöta regemente för anläggning af skolhus i Molla församling
Prop. Prop/1870:19
angående förhöjning af bränvinstillverknings-afgiften och af tullen å bränvin och sprit
Prop. Prop/1870:20
i fråga om kronohemman samt åtskilliga andra kronolägenheters upplåtande under s kattemannar ätt utan särskild köpe¬ skillings erläggande
Prop. Prop/1870:21
i fråga om anläggning af en jernväg sstation vid Arlöf mellan Malmö och Äkorps stationer å Södra Stambanan
Prop. Prop/1870:23
angående upplå¬ telse under eganderätt af en till marknads- och kyrkostugu- plats anslagen mark inom Lycksele socken af Westerbot- tens lön
Prop. Prop/1870:24
angående anslag till Slöjdskolan i Stockholm
Prop. Prop/1870:27
angående restitution till bola¬ get L. O. Smith & C:o af erlagd tillverkning saf gift för icke till- verkadt bränvin
Prop. Prop/1870:28
angående be¬ myndigande för Kongl. Maj:t att till uppförande af ett nytt posthus i Stockholm använda erforderligt be¬ lopp af postverkets Öfver skottsmedel för innevarande och nästföljande år
Prop. Prop/1870:29
om öfverlå¬ telse under full eganderätt åt Stockholms stads och läns kurhusinrättning af den till samma inrättning upplåtna egendom å Kungsholmen
Prop. Prop/1870:31
angående beviljande åt Storbritanniske mdersåterna Audley C. Gosling och Hugh C. Smith af vissa förmåner i och för jemn äg sant äggning mellan Frövi och Ludvika
Prop. Prop/1870:32
angående åtskil¬ liga frågor rörande postväsendet