SOU 1994:1
Ändrad ansvarsfördelning för den statliga statistiken
SOU 1994:2
Kommunerna, landstingen och Europa
SOU 1994:3
Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap
SOU 1994:4
Vapenlagen och EG
SOU 1994:5
Kriminalvård och psykiatri : slutbetänkande
SOU 1994:6
Sverige och Europa
SOU 1994:7
EU, EES och miljön
SOU 1994:8
Historiskt vägval
SOU 1994:9
Förnyelse och kontinuitet om konst och kultur i framtiden
SOU 1994:10
Anslutning till EU
SOU 1994:11
Had there been a war- : preparations for the reception of military assistance 1949-1969 : report of the Commission on Neutrality Policy
SOU 1994:12
Suveränitet och demokrati
SOU 1994:13
JIK-metoden, m.m. : delbetänkande
SOU 1994:14
Konsumentpolitik i en ny tid : Konsumentpolitiska kommitténs betänkande
SOU 1994:15
På väg
SOU 1994:16
Skoterkörning på jordbruks- och skogsmark
SOU 1994:17
Års- och koncernredovisning enligt EG-direktiv : delbetänkande
SOU 1994:18
Kvalitet i kommunal verksamhet : nationell uppföljning och utvärdering : rapport till Lokaldemokratikommittén
SOU 1994:19
Rena roller i biståndet
SOU 1994:20
Reformerat pensionssystem
SOU 1994:21
Reformerat pensionssystem
SOU 1994:22
Reformerat pensionssystem
SOU 1994:23
Förvalta bostäder
SOU 1994:24
Svensk alkoholpolitik : en strategi för framtiden : huvudbetänkande
SOU 1994:25
Svensk alkoholpolitik : bakgrund och nuläge : delbetänkande
SOU 1994:26
Att förebygga alkoholproblem : delbetänkande
SOU 1994:27
Vård av alkoholmissbrukare : delbetänkande
SOU 1994:28
Kvinnor och alkohol : delbetänkande
SOU 1994:29
Barn - föräldrar - alkohol : delbetänkande
SOU 1994:30
Vallagen : slutbetänkande
SOU 1994:31
Vissa mervärdeskattefrågor III kultur m.m. : slutbetänkande
SOU 1994:32
Mycket under samma tak
SOU 1994:33
Vandelns betydelse i medborgarskapsärenden, m.m. : slutbetänkande
SOU 1994:34
Tekniskt utrymme för ytterligare TV-sändningar : slutbetänkande
SOU 1994:35
Vår andes stämma - och andras
SOU 1994:36
Miljö och fysisk planering : delbetänkande
SOU 1994:37
Sexualupplysning och reproduktiv hälsa under 1900-talet i Sverige
SOU 1994:38
Kvinnor, barn och arbete i Sverige 1850-1993
SOU 1994:39
Gamla är unga som blivit äldre : om solidaritet mellan generationerna : Europeiska äldreåret 1993 : slutbetänkande
SOU 1994:40
Långsiktig strålskyddsforskning
SOU 1994:41
Ledighetslagstiftningen - en översyn
SOU 1994:42
Staten och trossamfunden
SOU 1994:43
Uppskattad sysselsättning
SOU 1994:44
Folkbokföringsuppgifterna i samhället : slutbetänkande
SOU 1994:45
Grunden för livslångt lärande
SOU 1994:47
Avveckling av den obligatoriska anslutningen till studentkårer och nationer
SOU 1994:48
Kunskap för utveckling
SOU 1994:49
Utrikessekretessen
SOU 1994:50
Allemanssparandet en översyn
SOU 1994:51
Minne och bildning : museernas uppdrag och organisation
SOU 1994:52
Teaterns roller
SOU 1994:53
Mästarbrev för hantverkare betänkande
SOU 1994:54
Utvärdering av praxis i asylärenden
SOU 1994:55
Rätten till ratten : reformerat bilstöd : slutbetänkande
SOU 1994:56
Ett centrum för kvinnor som våldtagits och misshandlats : delbetänkande
SOU 1994:57
Beskattning av fastigheter
SOU 1994:58
6 juni
SOU 1994:59
Vilka vattendrag skall skyddas?
SOU 1994:60
Särskilda skäl : utformning och tillämpning av 2 kap. 5 § och andra bestämmelser i utlänningslagen : slutbetänkande
SOU 1994:61
Pantbankernas kreditgivning : rapport från Pantbanksutredningen
SOU 1994:62
Rationaliserad fastighetstaxering : delbetänkande
SOU 1994:63
Personnummer
SOU 1994:64
Med raps i tankarna? : delbetänkande
SOU 1994:65
Statistik och integritet
SOU 1994:66
Finansiella tjänster i förändring : [insättning av kundmedel, andelsbank och kreditföretag, valutaväxling, banktjänster genom ombud] : delbetänkande
SOU 1994:67
Räddningstjänst i samverkan och på entreprenad : slutbetänkande
SOU 1994:68
Otillbörlig kurspåverkan och vissa insiderfrågor
SOU 1994:69
On the general principles of environment protection a report from the Swedish Environmental Advisory Council
SOU 1994:70
Inomkommunal utjämning
SOU 1994:71
Om intyg och utlåtanden som utfärdas av hälso- och sjukvårdspersonal i yrkesutövningen
SOU 1994:72
Sjukpenning, arbetsskada och förtidspension : förutsättningar och erfarenheter : rapport från Sjuk- och arbetsskadeberedningen
SOU 1994:73
Ungdomars välfärd och värderingar : rapport till Barn- och ungdomsdelegationen och Generationsutredningen
SOU 1994:74
Punktskatterna och EG : delbetänkande
SOU 1994:75
Patientskadelag
SOU 1994:76
Trade and the environment towards a sustainable playing field : a report from the Swedish Environmental Advisory Council
SOU 1994:78
Citytunneln i Malmö betänkande
SOU 1994:79
Allmänhetens bankombudsman betänkande
SOU 1994:80
Iakttagelser under en reform : lägesrapport från Resursberedningens uppföljning vid sex universitet och högskolor av det nya resurstilldelningssystemet för grundläggande högskoleutbildning : delbetänkande
SOU 1994:81
Ny lag om skiljeförfarande : delbetänkande
SOU 1994:82
Förstärkta miljöinsatser i jordbruket
SOU 1994:83
Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar : EU och den svenska arbetsrätten : delbetänkande
SOU 1994:84
Samvetsklausul inom högskoleutbildningen betänkande
SOU 1994:85
Ny lag om skatt på energi : en teknisk översyn och EG-anpassning
SOU 1994:86
Teknologi och vårdkonsumtion inom sluten somatisk korttidsvård 1981-2001 : rapport till Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000
SOU 1994:87
Nya tidpunkter för redovisning och betalning av skatter och avgifter : delbetänkande
SOU 1994:88
Mervärdesskatten och EG : slutbetänkande
SOU 1994:89
Tullagstiftningen och EG
SOU 1994:90
Kart- och fastighetsverksamhet : finansiering, samordning och författningsreglering : slutbetänkande
SOU 1994:91
Trafiken och koldioxiden : principer för att minska trafikens koldioxidutsläpp : delbetänkande
SOU 1994:92
Miljözoner för trafik i tätorter : delbetänkande
SOU 1994:93
Levande skärgårdar
SOU 1994:94
Dagspressen i 1990-talets medielandskap : en expertrapport från Pressutredningen -94
SOU 1994:95
En allmän sjukvårdsförsäkring i offentlig regi : rapport till Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000
SOU 1994:96
Följdlagstiftning till miljöbalken : slutbetänkande
SOU 1994:97
Reglering av vattenuttag ur enskilda brunnar : delbetänkande
SOU 1994:98
Beskattning av förmåner
SOU 1994:99
Domaren i Sverige inför framtiden : utgångspunkter för fortsatt utredningsarbete
SOU 1994:100
Beskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG, m.m. : delbetänkande
SOU 1994:101
Höj ribban! : lärarkompetens för yrkesutbildning : slutbetänkande
SOU 1994:102
Analys och utvärdering av bistånd betänkande
SOU 1994:103
Studiemedelsfinansierad polisutbildning delbetänkande
SOU 1994:104
PVC - en plan för att undvika miljöpåverkan : delbetänkande
SOU 1994:105
Ny lagstiftning om radio och TV : slutbetänkande
SOU 1994:106
Sjöarbetstid
SOU 1994:107
Säkrare finansiering av framtida kärnavfallskostnader
SOU 1994:108
Säkrare finansiering av framtida kärnavfallskostnader
SOU 1994:109
Tåget kommer : slutbetänkande
SOU 1994:110
Omsorg och konkurrens : slutbetänkande
SOU 1994:111
Bilars miljöklassning och EG : delbetänkande
SOU 1994:112
Konsumenterna och livsmedelskvaliteten : en studie av konsumentupplevelser : delbetänkande
SOU 1994:113
Växande råvaror betänkande
SOU 1994:114
Avfallsfri framtid
SOU 1994:115
Sjukvårdsreformer i andra länder : rapport till Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000
SOU 1994:116
Skyldighet att lagra olja och kol : slutbetänkande
SOU 1994:117
Domstolsprövning av förvaltningsärenden : slutbetänkande
SOU 1994:118
Vingar åt människans förmåga
SOU 1994:119
Livsmedelspolitik för konsumenterna : reformen som kom av sig : slutbetänkande
SOU 1994:120
Financial leasing of movable property : final report of the Leasing Commission : summary SOU 1994:120
SOU 1994:121
Bosparande
SOU 1994:122
Trygghet mot brott i lokalsamhället : kartläggning, principiella synpunkter och förslag : delbetänkande
SOU 1994:123
Miljöombudsman : delbetänkande
SOU 1994:124
Varu- och personkontroll vid EU:s yttre gräns
SOU 1994:125
Samordnad insamling av miljödata : slutbetänkande
SOU 1994:126
Husläkarreformens första halvår : delbetänkande
SOU 1994:127
Kronan, spiran, äpplet : en ny universitetsstruktur i södra Stockholmsområdet : delbetänkande
SOU 1994:128
Lokal Agenda 21 : en vägledning : rapport från Miljövårdsberedningen
SOU 1994:129
Företagares arbetslöshetsersättning
SOU 1994:130
Försäkring under krigsförhållanden
SOU 1994:131
Skyddet vid den inre gränsen
SOU 1994:132
Landstingens ansvar för kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete : delbetänkande
SOU 1994:133
Miljöpolitikens principer : rapport från Miljövårdsberedningen
SOU 1994:134
Överprövning av beslut i plan- och byggärenden : delbetänkande
SOU 1994:135
The key to Europe : a comparative analysis of entry and asylum policies in western countries : report
SOU 1994:136
Statliga myndigheters avtal
SOU 1994:137
Internationella adoptionsfrågor
SOU 1994:138
Rapport från Klimatdelegationen : årsrapport från Klimatdelegationen
SOU 1994:139
Ny socialtjänstlag : huvudbetänkande
SOU 1994:140
Gemensamt genomförande : hur kan Sverige samarbeta med andra länder för att uppfylla åtaganden enligt Klimatkonventionen : slutbetänkande
SOU 1994:141
Arbetsrättsliga utredningar : bakgrundsmaterial
SOU 1994:142
Vägtullar i Stockholmsregionen : delbetänkande
SOU 1994:143
Ekonomiadministrationen vid Linköpings universitet rapport från Linköpingskommittén
SOU 1994:144
Utjämning av kostnader och intäkter i kommuner och landsting
SOU 1994:145
Ägarkoncentration i dagspress och radio/TV : fem promemorior och diskussionsinlägg : rapport från Pressutredningen -94
SOU 1994:146
Massmedieforskning för bransch och samhälle betänkande
SOU 1994:147
Former för statlig verksamhet : delbetänkande
SOU 1994:148
Förtidspension - en arbetsmarknadspolitisk ventil? : rapport från Sjuk- och arbetsskadeberedningen samt Arbetsmarknadspolitiska kommittén
SOU 1994:149
Säkerhetsskydd
SOU 1994:150
Produktsäkerhet i offentlig verksamhet slutbetänkande
SOU 1994:151
Grupprättegång
SOU 1994:152
Åtgärder för att främja nyanställningar betänkande
SOU 1994:153
Ett nytt högskoleverk : delbetänkande