Ds 2020:1
Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet
Ds 2020:2
Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer
Ds 2020:3
Konkurrensverkets befogenheter
Ds 2020:4
Klimatdeklaration för byggnader
Ds 2020:5
Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter
Ds 2020:6
Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
Ds 2020:7
Inkomstpensionstillägg
Ds 2020:8
En ny växtskyddslag
Ds 2020:9
Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden
Ds 2020:10
Ny lag om källskatt på utdelning
Ds 2020:11
Säkerhetsskyddsreglering för Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och kommittéväsendet
Ds 2020:12
Registrering av kontantkort, m.m.
Ds 2020:13
Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro
Ds 2020:14
Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet
Ds 2020:15
Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser
Ds 2020:16
Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång
Ds 2020:17
Skärpt kontroll över explosiva varor
Ds 2020:18
Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål
Ds 2020:19
Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen
Ds 2020:20
Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m.
Ds 2020:21
Sweden’s seventh national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management
Ds 2020:22
Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning
Ds 2020:23
En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål
Ds 2020:24
Införandet av en familjevecka påbörjas – familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal
Ds 2020:25
Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program
Ds 2020:26
Bättre skydd för tekniska företags­hemligheter
Ds 2020:27
Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna
Ds 2020:28
Uppdrag om förhindrande av brott kopplade till de stödåtgärder med statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser som vidtas med anledning av det nya coronaviruset - Slutrapport
Ds 2020:29
En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning
Ds 2020:30
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter