Ds 2005:1
Finansiella konglomerat
Ds 2005:2
Kungörande i PoIT
Ds 2005:3
Svensk rätt i integrationspolitisk belysning
Ds 2005:4
Avräkning av utländsk skatt
Ds 2005:5
Angrepp mot informationssystem
Ds 2005:6
Brott och brottsutredning i IT-miljö. Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll
Ds 2005:7
Iakttagelser om landsting
Ds 2005:8
Inriktning på filmpolitiken från 2006
Ds 2005:9
En moderniserad rättsprövning m.m.
Ds 2005:10
Arbetstagarinflytande i europakooperativ
Ds 2005:11
Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar
Ds 2005:12
Makten och mångfalden: Eliter och etnicitet i Sverige
Ds 2005:13
Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler
Ds 2005:14
Olovlig befattning med narkotikaprekursorer. EU:s rambeslut om olaglig narkotikahandel
Ds 2005:15
Förstärkning och förenkling - ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen
Ds 2005:16
Att fånga kunnandet om lärande och undervisning
Ds 2005:18
Säkerhet i vägtunnlar
Ds 2005:19
De projektbaserade mekanismerna enligt Kyotoprotokollet och länkdirektivet
Ds 2005:20
Svenskt värdskap för ESS
Ds 2005:21
Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra allvarlig brottslighet
Ds 2005:22
Småskalig livsmedelsförädling
Ds 2005:23
Ett förnyat strandskydd
Ds 2005:24
Tidsbegränsat uppehållstillstånd för offer för människohandel m.fl.
Ds 2005:25
Förhandsavgöranden från EG-domstolen
Ds 2005:26
Utökat informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna och inom Arbetsmarknadsverkets verksamhet
Ds 2005:27
Arbetsgivares informationsskyldighet - ändringar i anställningsskyddslagen
Ds 2005:28
Skattefusk, effektivitet och rättvisa - utökad skattekontroll i vissa branscher och diskussioner kring schabloniserade inslag i
Ds 2005:29
Förslag om ett utvecklat elcertifikatsystem
Ds 2005:30
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
Ds 2005:31
Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, djurhälsa, foder, djurskydd och växtskydd m.m.
Ds 2005:32
Minknäringen i Sverige
Ds 2005:33
Vuxenutbildningslag
Ds 2005:34
Några bodelningsfrågor
Ds 2005:35
Rätten att sätta och utfärda betyg
Ds 2005:36
Genomförande av EG-direktivet om uppehållstillstånd för studier
Ds 2005:37
Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen
Ds 2005:38
Tillträde till Förenta nationernas konvention mot korruption
Ds 2005:39
Rapport från arbetsgruppen för ny bostadsfinansiering
Ds 2005:40
Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler
Ds 2005:41
Högsta och lägsta belopp för penningböter
Ds 2005:42
Kontraheringsplikt vid företagsförsäkring m.m. - en diskussionspromemoria
Ds 2005:43
Genomförande av direktivet och rambeslutet om åtgärder mot förorening från fartyg
Ds 2005:44
Sweden's second national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management
Ds 2005:45
Europakooperativ
Ds 2005:46
Lag om förbud mot vissa kampsportsmatcher
Ds 2005:47
Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om konsumentskyddsarbete m.m.
Ds 2005:48
Överlämnande av passageraruppgifter
Ds 2005:49
Hamnskydd
Ds 2005:50
Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
Ds 2005:51
Energieffektivisering och energismart byggande
Ds 2005:52
Löneskatter för enmansföretag
Ds 2005:53
Hemliga tvångsmedel m.m. under en stärkt parlamentarisk kontroll
Ds 2005:54
Upphovsrätt och handlingsoffentlighet
Ds 2005:55
Sweden's fourth national communication on climate change
Ds 2005:56
Andra järnvägspaketet m.m.
Ds 2005:57
The Swedish Report on Demonstrable Progress - Under the Kyoto Protocol
Ds 2005:58
Förenklad hantering av medborgarförslag
Ds 2005:59
Ett uppföljningssystem för barnpolitiken