Prop. 1914:50
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 5, 25, 48, 77, .99, 101, 120—124, 126—128, 134, 139, 144 och 164 §§ i lagen om försäkringsrörelse den 24 juli 1903 och till lag innefattande tillägg till lagen om försäkringsrörelse den 24 juli 1903',)
Prop. Prop/1914:1
angående statsverkets tillstånd och behov
Prop. Prop/1914:2
angående fastställande av postverkets stat för driftkostnader år 1915
Prop. Prop/1914:3
angående fastställande av telegrafverkets stat för driftkostnader år 1915
Prop. Prop/1914:4
angående an¬ visande av anslag för täckande av förvaltningskostnader för lånefonden för befrämjande av hantverk och därmed jämförlig mindre industri år 1915
Prop. Prop/1914:6
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Västerlösa nr 6 Kornettsgård och förra häradsskrivarbostället Väster¬ lösa nr 7 Södergård i Östergötlands län
Prop. Prop/1914:7
angående upp¬ låtande av en lägenhet från förra länsmansbostället TJnnerstad nr 2 Mellangård i Östergötlands län
Prop. Prop/1914:8
angående upp¬ låtande av vissa till kronoparken Bona i Östergötlands län hörande lägenheter
Prop. Prop/1914:9
angående upp¬ låtande av en lägenhet från förra häradshövdingbostället Norr Ladugård nr 1 i Östergötlands län
Prop. Prop/1914:10
angående för¬ säljning av ett område från förra militieboställena Alvastra nr 1, 2, 3 och 4 m. m. i Östergötlands län
Prop. Prop/1914:11
angående upp¬ låtande av lågenheter från förra militiehostället Fettje- stad nr 2 Ågård i Östergötlands län
Prop. Prop/1914:12
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra skogvaktarbostället Åstad nr 1 i Östergötlands län
Prop. Prop/1914:13
angående upp¬ låtande av lågenheter från förra militiehostället Skeda¬ gården nr 1 i Östergötlands län
Prop. Prop/1914:16
angående upp¬ låtande av lågenheter från Roma klosters kungsgård i Gott- lands lån
Prop. Prop/1914:17
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Bjärröd nr 1 i Kristianstads lån
Prop. Prop/1914:18
angående upp¬ låtande av en lägenhet från förra häradshövdingbostället Näs nr 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1914:19
angående upp¬ låtande av lägenheter från de till kronopark avsatta förra militiehoställena Musland och Bullarhy Östergården i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1914:20
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Östra Näreby nr 1 i Göteborgs och Bohus lån
Prop. Prop/1914:21
angående för¬ säljning av det till förra kronofogdebostället Bullsäng nr 6 Storegård i Älvsborgs län hörande Mellanskiftet
Prop. Prop/1914:22
angående upp¬ låtande av en lågenhet från förra militiebostället Horn nr 7 och 8 Bredegård i Skaraborgs lön
Prop. Prop/1914:23
angående upp¬ låtande av lägenheter från det till kronopark avsatta förra militiebostället Finnäs nr 1 i Jämtlands län
Prop. Prop/1914:24
angående upp¬ låtande av lägenheter från Vänngarns kungsgård i Stockholms län
Prop. Prop/1914:25
angående för¬ säljande av vissa områden från förra militieb o stället Long nr 3 Storegård i Skaraborgs län
Prop. Prop/1914:26
angående dispo¬ sition av medel, som influtit i ersättning för av kronan verkställd förbättring å ett Vapnö fideikommissegendom i Hallands län tillhörande flygsandsfältområde
Prop. Prop/1914:28
med förslag till lag om hingstbesiktning stvång
Prop. Prop/1914:29
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Bölnorp nr 1 med Bölnorp nr 2 i Östergötlands län
Prop. Prop/1914:30
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Stora och Lilla Ålviken nr 1 och 2 m. m. i Östergötlands län
Prop. Prop/1914:31
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiehostället Kloster nr 1 i Kalmar län
Prop. Prop/1914:32
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiehostället Lilla Bjurum nr 1 och 2 jämte Uppsala nr 2 i Skaraborgs län
Prop. Prop/1914:33
angående upp¬ låtelse av rätt till bearbetande av icke inmutning sbara mineralfyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1914:34
angående upp¬ låtelse av kronan tillhörande jordägarandelar i gruvor
Prop. Prop/1914:35
med förslag till förordning om ändrad lydelse av §§ 8 och 17 i för¬ ordningen den 5 juni 1909 angående grunderna för stadshypoteksföreningars bildande och verksamhet
Prop. Prop/1914:36
angående åter¬ lämnande till vederbörande av fyra aktier i numera upplösta aktiebolaget Svappavaara malmfält
Prop. Prop/1914:38
angående efter¬ skänkande av kronans rätt till danaarv efter arbetaren Nils Larsson från Ljusne
Prop. Prop/1914:39
angående beredande av understöd åt f. d. korpralen 0. S. Svens¬ son
Prop. Prop/1914:40
angående överlåtelse till lantförsvaret av viss del av det till förra maj or sbostället Gudhem n:r 1—9 med Holmäng n.r 1 Hulegård i Skaraborgs län hörande utskiftet Helle
Prop. Prop/1914:41
med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 § 3, 12, 19, 47, 48, 49, 52 och 56 punkterna i lagen om val till Riksdagen
Prop. Prop/1914:42
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiéhostället Saxtorp nr 13 i Malmöhus län
Prop. Prop/1914:43
angående upp¬ låtande av lågenheter från förra militiebostället Fjärre- stad nr 1 och 2 i Malmöhus län
Prop. Prop/1914:44
angående för¬ säljning av förra militiebostället Narveryd nr 3 i Öster¬ götlands län
Prop. Prop/1914:45
angående drift¬ kostnader under år 1915 för statens domäner
Prop. Prop/1914:47
med förslag till lag om kommission, handelsagentur och handelsresande och till lag om ändrad lydelse av 2 § i förordningen den 4 maj 1855 angående handélshöcker och handels¬ räkningar
Prop. Prop/1914:48
angående pension å allmänna indragning sstaten åt vaktmästaren vid intendenturkåren J. G. J:son Lindhé
Prop. Prop/1914:49
angå¬ ende understöd å allmänna indragning sstaten åt förre arbetaren vid ammunitions/abriken å Marieberg C. H. Hemming
Prop. Prop/1914:51
angående överförande av visst belopp till den i 19 § av lagen an¬ gående rätt till pension för tjänstemän vid statens järn¬ vägar den 4 juli 1910 omförmälda fond
Prop. Prop/1914:53
angående till¬ stånd för delägarna i Lösings häradsallmänning att sälja viss del därav
Prop. Prop/1914:54
angående för¬ säljning av visst område från förra länsmansbostället Stora Hammar nr 14 i Malmöhus län
Prop. Prop/1914:b1
angående statsverkets tillstånd och behov
Prop. Prop/1914:b2
angående fastställande av postverkets stat för driftkostnader är 1915
Prop. Prop/1914:b3
angående fastställande av telegrafverkets stat för driftkostnader år 1915
Prop. Prop/1914:b4
angående för¬ säljning av förra militiebostället Narveryd nr 3 i Öster¬ götlands län
Prop. Prop/1914:b5
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Saxtorp nr 13 i Malmöhus län
Prop. Prop/1914:b6
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiehostället Fjärre- stad nr 1 och 2 i Malmöhus lön
Prop. Prop/1914:b7
angående för¬ säljning av visst område från förra länsmansbostället Stora Hammar nr 14 i Malmöhus län
Prop. Prop/1914:b8
angående upp¬ låtande av vissa områden från förra militiébostället Kong nr 3 Storegård i Skaraborgs län
Prop. Prop/1914:b9
angående för¬ säljning av förra militiebostället Ångsholmen nr 1 med Borghaga nr 1 i Stockholms län med visst undantag
Prop. Prop/1914:b10
angående upp¬ låtande av en lägenhet från förra skogvaktarbostället Stora Söderby nr 3 i Stockholms lön
Prop. Prop/1914:b11
angående försäljning av kronolägenheten Nykvarn nr 1, en vattenmjölkvarn, i Uppsala län
Prop. Prop/1914:b12
angående upplåtande av en lägenhet från förra militiebostället Sörby nr 1 i Östergötlands län
Prop. Prop/1914:b13
angående upp¬ låtande av vissa områden från förra militiebostället Mårtenstorp nr 1 i Jönköpings län
Prop. Prop/1914:b14
angående för¬ säljning av förra militiebostället Vare nr 3 Västergård i Kronobergs län
Prop. Prop/1914:b15
angående upp¬ låtande av lågenheter från förra militiebostället Agnäs nr 1 i Kronobergs län
Prop. Prop/1914:b16
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Ljunghy nr 5 i Kalmar län
Prop. Prop/1914:b17
angående upp¬ låtande av ett område från förra häradshövdingbostället Österarp nr 1 och 2 i Kalmar län
Prop. Prop/1914:b18
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra landshövdinglostället Hossmo nr 1 med Dunö nr 1 i Kalmar län
Prop. Prop/1914:b19
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Skram- stad nr 1 m. m. i Kalmar län
Prop. Prop/1914:b20
angående upp¬ låtande av lågenheter från förra häradshövdingbostället Skörpinge nr 20 i Kristianstads län
Prop. Prop/1914:b21
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Gladsax nr 15 och Järr est ad nr 17 i Kristianstads län
Prop. Prop/1914:b22
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Gräsma nr 1 i Kristianstads län
Prop. Prop/1914:b23
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Eskils- torp nr 1 i Malmöhus län
Prop. Prop/1914:b24
angående upp¬ låtande av en lägenhet från förra militiebostället Fjålie nr 22 i Malmöhus län
Prop. Prop/1914:b25
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostållet Råg- åkra nr 1 i Malmöhus län
Prop. Prop/1914:b27
angående upp¬ låtande av områden från förra häradshövdingbostället Henninge nr 3 och 7 i Malmöhus län
Prop. Prop/1914:b28
angående upp¬ låtande av lågenheter från förra militiehostället 7j mantal Sälelund m. m. i Göteborgs och Bohus lön
Prop. Prop/1914:b29
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militieboställena Säm Öster nr 1 och Säm Söder nr 3 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1914:b30
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Välan nr 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1914:b31
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Ormo nr 1 m. m. i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1914:b32
angående upp¬ låtande av en lägenhet från förra militiebostållet Stommen nr 1 i Älvshorgs län
Prop. Prop/1914:b33
angående upp¬ låtande av lågenheter från förra militiébostållet Silbo- holm med underlydande i Skaraborgs län
Prop. Prop/1914:b34
angående upp¬ låtande av en lägenhet från förra militiébostållet Anders- torp nr 1 i Skaraborgs län
Prop. Prop/1914:b35
angående för¬ säljning av det till kronoparken Västra Hillet i Skara¬ borgs län körande skiftet Galjmossen
Prop. Prop/1914:b36
angående upp¬ låtande av vissa delar av de till kronoparken Kungs- skogen i Värmlands län hörande hemmanen Kungsskogen, Gräs och Sorkedalen
Prop. Prop/1914:b37
angående upp¬ låtande av vissa områden från förra militiebostället Åbyn nr 16 i Gävleborgs lån
Prop. Prop/1914:b38
angående för¬ säljning av kronans andel i ett soldattorp å ägorna till Tjugesta nr 1 och 2 i Södermanlands län
Prop. Prop/1914:b39
angående försälj¬ ning av viss, till statens domäners fond hörande krono- egendom
Prop. Prop/1914:b42
angående för¬ säljning av förra länsmansbostället Hummelsta nr 3 i Uppsala län
Prop. Prop/1914:b43
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiehostället Bredevik nr 1 och 2 samt Skjunnaryd nr 1 i Jönköpings län
Prop. Prop/1914:b44
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiehostället Götes- torp nr 1 jämte Götestorp nr 2, en utjord, i Kalmar län
Prop. Prop/1914:b45
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Ljung nr 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1914:b46
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra kronofogdehostället Eckerud eller Eckre nr 1 med, Eckre nr 2 i Älvsborgs län
Prop. Prop/1914:b47
angående upp¬ låtande av lågenheter från förra militiebostället Blinne- berg nr 1 i Skaraborgs län
Prop. Prop/1914:b48
angående upp¬ låtande av en lägenhet från förra militiebostället Vrång¬ het nr 1 Kampegården i Skaraborgs län
Prop. Prop/1914:b49
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostållet Halleuo nr 2 i Skaraborgs lån
Prop. Prop/1914:b50
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Äversta nr 2 i Örebro län
Prop. Prop/1914:b51
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra häradshövdingbostället Bredgården nr 1 i Västmanlands län
Prop. Prop/1914:b52
angående befrielse för föreståndaren för hydrografiska byrån att utgiva viss del av till återbetalning utdömda extra lönetillägg till byråns personal
Prop. Prop/1914:b53
med förslag till lag om hingstbesiktning stvång
Prop. Prop/1914:b54
angående drift¬ kostnader under år 1915 för statens domäner
Prop. Prop/1914:b55
med förslag till lag angående förbud för vissa utlänningar att här i riket vistas
Prop. Prop/1914:b56
angående vissa ändringar i förordningen angående utvidgad nä¬ ringsfrihet
Prop. Prop/1914:b57
med förslag till strafflag för krigsmakten, lag om krigsdomstolar och rättegången därstädes, lag om införande av den nya strafflagen för krigsmakten och den nya lagen om krigs- domstolar och rättegången därstädes samt vad i avseende därå iakttagas skall, lag om ändrad lydelse av 26 § i 8 kap. strafflagen, lag om ändrad lydelse av 9 och 13 §§ i 10 kap. strafflagen, lag om ändrad lydelse av 1 och 6 §§ i lagen angående villkorlig straffdom den 22 juni 1906 samt lag om ändring i lagen angående förord¬ nande av rättegångsbiträde åt häktad den 14 september 1906
Prop. Prop/1914:b58
angående ny här¬ ordning
Prop. Prop/1914:b59
med förslag till värnpliktslag
Prop. Prop/1914:b60
angående sjöför¬ svarets ordnande
Prop. Prop/1914:b61
med förslag till lag angående förlängd tjänstgöring i vissa fall för värnpliktiga, tillhörande flottan
Prop. Prop/1914:b62
angående bil¬ dande, för renskötselns upphjälpande i Västerbottens och Norrbottens län, av två fonder, benämnda Västerbottens lappfond och Norrbottens lappfond
Prop. Prop/1914:b63
med förslag till ändrad lydelse av §§ 96—102 och 110 regeringsformen, § 42 mom. 2 och § 68 riksdagsordningen samt § 4 5:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1914:b64
med förslag till ändrad lydelse av §§ 18 och 22 regeringsformen
Prop. Prop/1914:b65
med förslag till lag om ändrad lydelse av 12 kap. 3 och 4 §§ rättegångs¬ balken samt lag om ändrad lydelse av 11 § i lagen om handräckning för fordrans utfående den 26 april 1907
Prop. Prop/1914:b66
angående ändring av § 7 i avlöning sreglementet för tjänstemän vid telegrafverket
Prop. Prop/1914:b67
angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att besluta i fråga om vissa postavgifter
Prop. Prop/1914:b68
angående höjning av pensionsunderlaget för provinsialläkare
Prop. Prop/1914:b69
angående rätt till pension för läsår ettsläkaren A. W. Karström
Prop. Prop/1914:b70
angående understöd åt ångbätsbefälhavaren 0. A. Svenssons änka och minderåriga barn samt åt smedsförmannen 0. F. Wikströms änka
Prop. Prop/1914:b71
angående avstående av lägenheten Ljung eko till staden Västervik
Prop. Prop/1914:b72
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 5, 23, 48, 77, 99, 101, 120—124, 126—128, 134, 139, 144 och 164 §§ i lagen om försäkringsrörelse den 24 juli 1903 och till lag innefattande tillägg till lagen om försäkringsrörelse den 24 juli 1903
Prop. Prop/1914:b73
angående disponerande av anslag till uppförande av vissa ny- och tillbyggnader vid kustsanatoriet vid Apelviken för skro- fulösa barn
Prop. Prop/1914:b74
med förslag till lag angående vissa åtgärder mot utbredning av lung¬ sot
Prop. Prop/1914:b75
angående försäljning av Karlbergs kungsgård in. in.
Prop. Prop/1914:b76
angående överlåtelse till lantförsvaret av vissa kronoegendomar för att tilläggas övningsfältet för i Linköping förlagda trupp¬ förband
Prop. Prop/1914:b77
angående inköp av nytt övningsfält för Karlskrona grenadjär- regemente
Prop. Prop/1914:b78
med förslag till lag om inskränkning i inmutning srätten
Prop. Prop/1914:b79
med förslag till ändrad lydelse av §§ 4, 5, 6 och 15 regeringsformen, §§ 6, 10, 20, 32, 33, 38 och 43 riksdagsordningen samt 1 § 4:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1914:b80
med förslag till förordning om ändrad lydelse av § 2 i förordningen den 1 juni 1912 om understöd i vissa fall åt värnplik¬ tigs hustru och barn (familjeunderstöd)
Prop. Prop/1914:b81
med förslag till lag om förbud i vissa fall mot värnpliktigs skiljande från tjänst eller arbete
Prop. Prop/1914:b82
angående överförande av visst belopp till den i 19 § av lagen an¬ gående rätt till pension för tjänstemän vid statens järn¬ vägar den 4 juli 1910 omförmäla fond
Prop. Prop/1914:b84
med förslag till lag om ändrad lydelse av l—5 samt 7—9 §§ i lagen om straffregister den 17 oktober 1900
Prop. Prop/1914:b85
med förslag till förord¬ ning om värnskatt m. m.
Prop. Prop/1914:b86
angående anskaffning av tre 15 mm. kanoner med lavettage
Prop. Prop/1914:b87
angående vissa åtgärder till höjande av jagarnas stridsvärde in. in.
Prop. Prop/1914:b88
med förslag till lag angående ändring i vissa delar av förordningen om kyrko¬ stämma samt kyrkoråd och skolråd i Stockholm den 20 november 1863
Prop. Prop/1914:b89
angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna medel
Prop. Prop/1914:b90
angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av åtskilliga kostnader för vissa nya byggnader vid armén
Prop. Prop/1914:b91
angående ångpanneanläggning in. m. för Göta livgarde
Prop. Prop/1914:b92
angående överlåtelse till lantförsvaret av viss del av det till förra maj or sbostället Gudhem nr i—9 med Holmäng nr 1 Hule- gård i Skaraborgs län hörande utskiftet Helle
Prop. Prop/1914:b93
angående an¬ visande av anslag för täckande av förvaltningskostnader för lånefonden för befrämjande av hantverk och därmed jämförlig mindre industri år 1915 m. m.
Prop. Prop/1914:b94
angående pension till vissa förmän och arbetare vid statens järn¬ vägar
Prop. Prop/1914:b95
angående är¬ ligt understöd åt förre stationsinspektoren vid statens järnvägar Carl Edvard Jungbergs änka Ida Erika Junq- berg, född Eng strö mer
Prop. Prop/1914:b96
med förslag till lag om ändrad lydelse av 25 § i förordningen angående patent den 16 maj 1884, lag om ändrad lydelse av 4 och 16 §§ i lagen om skydd för varumärken den 5 juli 1884 samt lag om ändrad lydelse av 20 § i lagen om skydd för vissa mönster och modeller den 10 juli 1899
Prop. Prop/1914:b97
med förslag till lag om ändrad lydelse av 9 § i lagen om val till riks¬ dagen den 26 maj 1909
Prop. Prop/1914:b98
angående användandet av överskott å medel, som anvisats till stam¬ banan genom övre Norrland
Prop. Prop/1914:b99
angående bemyndigande för vattenfallsstyrelsen att försälja tom¬ ter och områden från de under styrelsens förvaltning ställda fastigheter i Älvsborgs samt Göteborgs och Bohus län in. in.
Prop. Prop/1914:b100
angående bemyndigande för vattenfallsstyrelsen att bereda nuvarande tomträttshavare i Trollhättan viss förmån vid övergång till av Kungl. Maj:t medgivet nytt tomträttssystem
Prop. Prop/1914:b101
angående till¬ stånd för underläkaren vid Kristinehamns hospital, medi¬ cine kandidaten Axel Boo Erik Wahlström att söka och erhålla befattning såsom biträdande läkare vid statens hospital och asyler med förordnande tills vidare
Prop. Prop/1914:b102
angående bidrag av statens järnvägars trafihnedel till svenska järnvägsmännens vilohemsförening samt till rekrea- tionshemmet för Sveriges lokomotivmän
Prop. Prop/1914:b103
angående uppförande av ett vinterstall vid Norrlands artilleri¬ regementes kasernetablissemang i Östersund, m. m.
Prop. Prop/1914:b104
angående överlåtelse till lantförsvaret av visst område för att till¬ läggas Gottlands infanteriregementes övningsfält
Prop. Prop/1914:b105
angående pension ä allmänna indragningsstaten åt arbetaren vid Karlsborgs fästningsbyggnad K. A. Helge
Prop. Prop/1914:b106
angående pension å allmänna indragning sstaten åt tygarbetaren A. E. Öberg
Prop. Prop/1914:b107
angående pension å allmänna indragning sstaten åt arbetaren E. Svensson och arbeterskan Margareta Hagström vid ammuni¬ tionsfabriken å Karlsborg
Prop. Prop/1914:b108
angående pension å allmänna indragning sstaten åt handräckning s- karlen vid Bohusläns regemente Edvard Olsson
Prop. Prop/1914:b109
angående vissa ändringar i avlöningsreglementet för tjänstemän vid statens järnvägar m. m.
Prop. Prop/1914:b110
angående an¬ ordnande av värmeledning och vattenklosetter inom general¬ stabens byggnad m. m.
Prop. Prop/1914:b111
angående uppförande av en tvätt- och badinrättning för arméns in- tendenturförråd i Boden
Prop. Prop/1914:b112
angående åter upp för ande av vinterstallar vid Smålands artilleri¬ regementes kasernetablissemang i Jönköping
Prop. Prop/1914:b113
angående anordnande av elektrisk belysning rn. m. i vissa trupp¬ förbands kasernetablissemang
Prop. Prop/1914:b114
med förslag till förordning om arvsskatt och skatt för gåva
Prop. Prop/1914:b115
angående ärligt understöd åt poststationsföreständarcn Emma Grahn- berg
Prop. Prop/1914:b116
med förslag till lag om ändring i vissa delar av sjölagen
Prop. Prop/1914:b117
angående pension för postmästaren Brynolf Fredrik Wennqvist
Prop. Prop/1914:b118
angående ökning av arbetskrafterna hos socialstyrelsen
Prop. Prop/1914:b119
angående arvodesförhöjning för stationsskrivaren vid statens järn¬ vägar Hjalmar Samuel Holm
Prop. Prop/1914:b120
angående pen¬ sion åt postexpeditören greve Gustaf Otto Cronhielm
Prop. Prop/1914:b121
med förslag till lag om tillsyn å fartyg
Prop. Prop/1914:b122
angående anord¬ nande av utvidgad statskontroll å fartygs sjövärdighet m. m.
Prop. Prop/1914:b123
med förslag till lag om förekommande och släckning av skogseld
Prop. Prop/1914:b124
angående ändring i gällande bestämmelser i fråga om fördelning av odlings¬ lån
Prop. Prop/1914:b125
angående under¬ stöd åt lantbruksingenjören J. E. Berggrens änka och barn
Prop. Prop/1914:b126
angående ålders- tillägg åt vissa kronojägare
Prop. Prop/1914:b127
angående avstå¬ ende eller upplåtande i vissa fall av mark från krono- egendomar
Prop. Prop/1914:b128
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Kattarp nr 9 i Malmöhus län
Prop. Prop/1914:b129
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra häradsskrivarbostället Torpa nr 4 Måns Jonsgorden och nr 5 Arvid Snickar- gården i Skaraborgs lön
Prop. Prop/1914:b130
angående upp¬ låtande av lägenheter från Hunnelundstorp under Vis¬ borgs kungsladugård i Gottlands län
Prop. Prop/1914:b131
angående upp¬ låtande av en lägenhet från förra militiebostållet Tofta nr 1 och 2 Söder- och Västergård i Kronobergs län
Prop. Prop/1914:b132
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiébostället Sålshög nr 7, 11 och 14 med Sälshög nr 12 i Kristianstads län
Prop. Prop/1914:b133
angående upp¬ låtande av en lägenhet från förra militiéhostället Väster Bitterna nr 2 Kartegården i Skaraborgs län
Prop. Prop/1914:b134
med förslag till ändrad lydelse av § 20 regeringsformen
Prop. Prop/1914:b135
angående efter¬ skänkande av viss del av kronans fordran av inspektören A. Carleson i Hedtorp för å auktion inköpt björkved
Prop. Prop/1914:b136
angående pension dt trädgårdsläraren Per Svenssons änka och omyndiga barn
Prop. Prop/1914:b137
angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna medel
Prop. Prop/1914:b138
angående vissa engångskostnader för lantförsvarets ord¬ nande
Prop. Prop/1914:b139
angående, ändring i grunderna för upplåtelse av tomträtt samt utlämnande av byggnadslån inom tjänstemannasamhället vid Mörby m. m.
Prop. Prop/1914:b140
angående ny ordinarie stat för pensionsstyrelsen in. in.
Prop. Prop/1914:b141
angående bemyndigande för vattenfallsstyrelsen att försälja till statens kraftverk hörande elektriska ledningsnät in. in.
Prop. Prop/1914:b142
angående anläggning av en statsbana frän Vagarns järnvägsstation till Hultebo
Prop. Prop/1914:b143
angående ändringar i reglementet för dövstumlärarnas pensionsanstalt
Prop. Prop/1914:b145
angående omreg¬ lering av folkskolinspektionen
Prop. Prop/1914:b146
angående upp¬ låtelse till lantförsvaret av mark från förra häradsskrivar- bostället Störa Vänsberg nr 1 i Värmlands län
Prop. Prop/1914:b147
angående rätt för tyghantverkaren 0. F. Eriksson att för åtnju¬ tande av ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1914:b148
angående an¬ visande av extra rekryteringsbidrag för fyllande av 1915 års stater
Prop. Prop/1914:b149
angående sär¬ skild ersättning till personal tillhörande infanterirege¬ mentes reserv och till viss övertalig personal vid in¬ fanteriregemente samt angående tillägg för vicekorprals- heställning eller särskilda befälsarvoden till vissa vo¬ lontär er vid infanteriet i anledning av övning vid armén av årsklassen 1914 yngre
Prop. Prop/1914:b150
angående försäljning av förutvarande Västgöta-Dals regementes mötesplats Grunnebohed
Prop. Prop/1914:b151
angående under¬ stödjande av skididrotten bland ungdomen
Prop. Prop/1914:b152
angående Söder¬ tälje samskolas ombildning till realskola för gossar
Prop. Prop/1914:b153
angående riksdagens samtycke till antagande av ett utav svenska pansarbåtsföreningen gjort erbjudande av medel såsom bidrag till anskaffning av pansarbåtar
Prop. Prop/1914:b154
angående ökat anslag för befrämjande och organiserande av den offent¬ liga arbetsförmedlingen i riket
Prop. Prop/1914:b155
angående an¬ ordnande av en statens vårdanstalt för alkoholister
Prop. Prop/1914:b156
angående vissa engångskostnader för sjöförsvarets ordnande
Prop. Prop/1914:b157
angående överlåtelse å statens järnvägar av viss del av det för fjärde arméfördelningen avsedda övningsfältet vid Järva m. m.
Prop. Prop/1914:b158
angående anslag till främjande av nykterhet och motarbetande av dryckenskap ens följder
Prop. Prop/1914:b159
angående upprät¬ tande av reservstater vid armén
Prop. Prop/1914:b160
med förslag till lagar om ändrad lydelse av §§ 3, 7Ö, 51 och 58 i förordningen om kommunalstyrelse i stad den 21 mars 1862 och om ändrad lydelse av § 2 mom. 1, § 8 mom. 1 samt §§ 40 och 41 i förordningen om kommunalstyrelse 1 Stockholm den 23 maj 1862 och till lag om ändrad lydelse av § 2 mom. 6, §§16 och 52 samt § 58 mom. 2 i förordningen om landsting den 21 mars 1862 även¬ som införande i § 2 i sistnämnda förordning av tillagda mom. 7, 8 och 9
Prop. Prop/1914:b161
angående ökning av fonden för att underlätta åstadkomma?^ et av bibanor inom vissa delar av riket
Prop. Prop/1914:b162
angående vissa åtgärder för rekrytering och civilanställning av fast an¬ ställt manskap vid armén och marinen
Prop. Prop/1914:b163
angående ändring i gällande grunder för pensionering av arméns befäl och underbefäl med vederlikar samt angående tiden för av¬ gång ur tjänst
Prop. Prop/1914:b164
angående upplåtelse av två områden å kungl. Djurgården till Stock¬ holm—Rimbo järnvägsaktiebolag
Prop. Prop/1914:b165
med förslag till förordning angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1914:b166
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ samt 6 kap. i förordningen den 6 november 1908 angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1914:b167
med förslag till förordning om vissa ändringar i 6—10 §§ i förordningen den 20 april 1906 angående en särskild stämpelavgift för försäljning av punsch, arrak och rom
Prop. Prop/1914:b168
angående tilläggs¬ pension åt tre distriktslantmätare
Prop. Prop/1914:b169
angående upp¬ låtande av en lägenhet från den till kronopark avsatta delen av förra häradsskrivarbostället Viksjö nr 2 i Uppsala lån
Prop. Prop/1914:b170
angående för¬ säljning av viss del av förra militiébostället Byssvi nr 1 i TJppsala län
Prop. Prop/1914:b171
angående för¬ säljning av förra länsmansbostället Balingstaby nr 5 i Uppsala län
Prop. Prop/1914:b172
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Åraslöv nr 15 i Kristianstads län
Prop. Prop/1914:b173
angående upp¬ låtande av lågenheter från förra militiebostället Abulla- berga nr 1 i Kristianstads län
Prop. Prop/1914:b174
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Kamp nr 2, 3 i Kristianstads län
Prop. Prop/1914:b175
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Kjällshy nedra nr 1 med Kyrkotegen nr 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1914:b176
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiehostället Örby nr 2 Bossgård med Rungsfors nr 1 i Älvsborgs län
Prop. Prop/1914:b177
angående upplå¬ tande av lågenheter från förra militiebostället Flo nr 4 Björn Anundsgård i Skaraborgs län
Prop. Prop/1914:b178
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiehostället Karstorp nr 1 i Skaraborgs län
Prop. Prop/1914:b179
angående upplåtande av lägenheter från förra militiebostället Pålsboda nr 1 och Folkasboda nr 1 i Örebro län
Prop. Prop/1914:b180
angående upplåtande av lägenheter från förra militiebostället Jursla nr 1 i Östergötlands län
Prop. Prop/1914:b181
angående försälj¬ ning av områden från kungsladugården Skälby med Värsnäs i Kalmar län
Prop. Prop/1914:b182
angående upp¬ låtande av lägenheter från kungsladugården Horn nr 1 i Kalmar län
Prop. Prop/1914:b184
angående upplåtande av lägenheter från kronoegendomen Stora och Lilla Avesta i Kopparbergs län
Prop. Prop/1914:b185
med förslag till ändrad lydelse av § 2 4:o och § 3 10:o tryckfrihets¬ förordningen
Prop. Prop/1914:b186
angående uppförande av en byggnad för vaktmästarbostäder vid naturhistoriska riksmuseets nybyggnad å Djur gårds-Frescati
Prop. Prop/1914:b187
angående vidtagande av vissa ändringsarbeten i arméförv ältning ens ämbetshus
Prop. Prop/1914:b188
angående för¬ höjning i gratialen åt avskedat manskap vid armén
Prop. Prop/1914:b189
angående vissa ändringar i avlöning sreglementet för tjänstemän vid statens vatten/allsverk den 29 augusti 1913
Prop. Prop/1914:b190
angående an¬ ställande av dels en extra föredragande inom sjöförsvars¬ departementet och dels en mariningenjörsstipendiat över stat
Prop. Prop/1914:b191
angående anordnande av telefonförbindelse mellan Holmön och Holmögadds kusts ignalstation
Prop. Prop/1914:b192
angående användande av ett till anställande av försök /ned min- materiel beviljat belopp
Prop. Prop/1914:b193
angående användande av medel från fonden för krigsfartygs byg¬ gande till reparation av ångpannorna från sjunkna kanon¬ båten Urd och deras insättande i kanonbåten Rota m. m.
Prop. Prop/1914:b194
med förslag till lag om ändring i 3 kap. sjölagen samt om ändrad lydelse av 294 § samma lag
Prop. Prop/1914:b195
angående värden av blinda dövstumma och blinda sinnesslöa m. jl.
Prop. Prop/1914:b196
med förslag till förordning angående ersättning till landsting och vissa städer samt hushållningssällskap för till statsverket in¬ dragna brännvinsförsäljningsmedel
Prop. Prop/1914:b197
angående pension åt kaptenen kommissionslantmätaren M. W. Huss
Prop. Prop/1914:b198
angående upp¬ låtande av en lägenhet från förra militiehostället Jönninge nr 1 i Uppsala län
Prop. Prop/1914:b199
angående upp¬ låtelse av lägenheter från förra militiebostället Grytahy nr 1 m. m. i Uppsala län
Prop. Prop/1914:b200
angående upp¬ låtande av lägenheter från Älvkarleby kungsgård i Upp¬ sala lån
Prop. Prop/1914:b201
angående försälj¬ ning av förra militiebostället Torsberga nr 1 med under¬ lydande i Södermanlands län
Prop. Prop/1914:b202
angående upp¬ låtande av lägenheter m. m. från förra häradshövding - bostället Stora Yxhult nr 1 i Östergötlands lån
Prop. Prop/1914:b203
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Olseröd nr 11, 12 med Olseröd nr 14 i Kristianstads län
Prop. Prop/1914:b204
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Haglösa nr 18 i Malmöhus län
Prop. Prop/1914:b205
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiehostället Humle- kärr Väster nr 1 och Hammar Väster nr 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1914:b206
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället 'långa nr 1 i Göteborgs och Bohus lån
Prop. Prop/1914:b207
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Götala nr 1, 2 i Skaraborgs län
Prop. Prop/1914:b208
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Havstena nr 9 Storegården i Skaraborgs län
Prop. Prop/1914:b209
angående upplåtande av lägenheter från förra militiebostället Timmersdala nr 4 Munkagård med Timmersdala nr 7 i Skaraborgs län
Prop. Prop/1914:b210
angående upp¬ låtande av lägenheter från till Vassgårda kronopark i Värmlands och Örebro län hörande fastigheter
Prop. Prop/1914:b211
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiehostället Ålsta nr 3 och 5 i Örebro län
Prop. Prop/1914:b212
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra häradshövdingbostället Mälby nr 3 och 4 i Västmanlands län
Prop. Prop/1914:b213
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostållet Lådberga nr 2 med Eknö nr 2 i Västmanlands län
Prop. Prop/1914:b214
angående för¬ säljning till Grängesbergs bostadsförening u. p. a. av visst område av Björnhyttans kronopark i Kopparbergs län
Prop. Prop/1914:b215
angående ändrade villkor för erhållande och tillgodonjutande av statsbidrag från norrländska avdikningsanslaget
Prop. Prop/1914:b216
angående ändrade villkor för erhållande och tillgodonjutande av statsbidrag från allmänna avdikningsanslag et
Prop. Prop/1914:b217
med förslag dels till lag om ändrad lydelse av 6’, 7, .9, 14, 15, 23, 26, 31 och 37 §§ i lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring, dels ock till lag om tillägg till 37 § i samma lag
Prop. Prop/1914:b218
angående understöd åt arbetaren vid mynttillverkningen M. R. Berggren
Prop. Prop/1914:b219
angående försälj¬ ning av den tullverket tillhöriga fastigheten Vg mantal Hamngården nr 1 i Väster garns socken av Gottlands län
Prop. Prop/1914:b220
angående efter¬ skänkande av kronans rätt till danaarv efter lantbrukaren Jöns Johnssons i Kyllingaröd hustru Anne Kerstine, född Nilsson
Prop. Prop/1914:b221
angående efter¬ skänkande av kronans rätt till danaarv efter smeden Viktor Engman från Stur ekof
Prop. Prop/1914:b222
angående efter¬ skänkande av kronans rätt till danaarv efter förre folk¬ skolläraren Carl Johan Carlstens i Bonäs hustru Anna Kristina Carlstcn, född Malmgren
Prop. Prop/1914:b223
angående efter¬ skänkande av kronans rätt till danaarv efter Johan Wilhelm Johanssons i Mycklinge hustru Johanna Lovisa Johansson, född Larsdotter
Prop. Prop/1914:b224
angående efter¬ skänkande av kronans rätt till danaarv efter änkan Hedda Jansson från Lindby
Prop. Prop/1914:b226
angående ändrade villkor för lån från odlingslånefonden
Prop. Prop/1914:b227
angående användande av allmänna besparingar å riksstatens jemte huvudtitel till anskaffning av undervisningsmateriel för sjökrigsskolan m. m.
Prop. Prop/1914:b228
angående anslag till lots- och fyrinrättningen med livräddnings- anstalterna m. in.
Prop. Prop/1914:b229
angående anslaget till pensionering av flottans befäl och underbefäl med vederlikar
Prop. Prop/1914:b230
angående anvisande av medel till vissa byggnadsföretag vid armén
Prop. Prop/1914:b231
an¬ gående anslag för restaurering av det s. k. klosterhuset i Vreta klosters församling
Prop. Prop/1914:b232
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1, 23 och 29 §§ i förordningen den 11 oktober 1907 angående beskattning av socker ävensom till ändrad lydelse av anm. 1 under rubriken 160 och anm. under rubriken 161 i gällande tulltaxa
Prop. Prop/1914:b233
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1, 3, 5, 6, 15 och 40 §§ i förordningen angående försäljning av brännvin den 9 juni 1905
Prop. Prop/1914:b234
med förslag till ändrad lydelse av mom. 1, 3 ock 4 i § 13 av gällande för¬ ordning med tulltaxa för inkommande varor
Prop. Prop/1914:b235
angående fogande av ett nytt moment till § 13 i gällande förordning med tulltaxa för inkommande varor
Prop. Prop/1914:b236
angående vissa änd¬ ringar i gällande tulltaxa
Prop. Prop/1914:b237
med förslag till förordning om ändrad lydelse av § 4 i förordningen om provianteringsfrilager den 15 november 1912
Prop. Prop/1914:b238
med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 28 oktober 1910 angående bevillning av fast egendom samt av inkomst och till förordning om ändrad lydelse av 50 § i förordningen den 28 oktober 1910 om taxerings¬ myndigheter och förfarandet vid taxering
Prop. Prop/1914:b239
i fråga om an¬ vändande av andra än metriska mått vid virkeshandel och trävarurörelse
Prop. Prop/1914:b240
angående för¬ höjning i pensioner, som från flottans pensionskassa utgå till avskedat manskap, m. m.
Prop. Prop/1914:b241
angående anslag för påbörjande av anläggningar i Nyköping för trafikutbyte mellan statsbanan Järna—Nyköping—Norr¬ köping, å ena, samt Oxelösund—Flen— Västmanlands järn¬ väg, å andra sidan, rn. in.
Prop. Prop/1914:b242
med förslag till förordning angående försäljning av alkoholhaltiga drycker m. m.
Prop. Prop/1914:b243
angående en de¬ klaration med Frankrike rörande upphävandet av den svenska konsulatjurisdiktionen i franska intresseområdet av Marocko
Prop. Prop/1914:b244
angående an¬ ordnande av direkt telefonförbindelse mellan Sverige och Tyskland
Prop. Prop/1914:b245
angående upp¬ låtande av mark tillhörande kronolägenheten Duvedals kvarn i Motala socken
Prop. Prop/1914:b246
angående upprät¬ tande av reservstater vid marinen
Prop. Prop/1914:b247
angående ändring i och tillägg till gällande grunder för pensionering av flottans befäl och underbefäl med vederlikar
Prop. Prop/1914:b249
med förslag till lag angående förbud i vissa fall mot varors förseende med oriktig ursprungsbeteckning och saluhållande av oriktigt märkta varor samt lag om ändrad lydelse av 18 § i lagen den 4 juni 1913 angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteck¬ ning
Prop. Prop/1914:b250
angående be¬ redande av löneförhöjning åt vissa befattningshavare hos generaltullstyrelsen
Prop. Prop/1914:b251
angående bidrag till uppehållande av internationell patruller ing stjänst i Norra Atlanten
Prop. Prop/1914:b252
angående anslag till utförande av hy drog rofisk-h iologiska undersökningar i Atlantiska oceanen
Prop. Prop/1914:b253
angående ersätt¬ ning av statsmedel för utbetalda skattefrälseråntor från hemmanen Västra Älvsala nr 1 och Västra Älvsala nr 2 i Värmdö socken
Prop. Prop/1914:b254
med förslag till förordning angående statsmonopol å tobakstillverkningen i riket samt förordning om vad iakttagas skall i avseende å införande av statsmonopol å tobakstillverkningen i riket m. m.
Prop. Prop/1914:b255
angående anslag av lånemedel för gäldande av kostnader för införande av statsmonopol å tobakstillverkningen i riket
Prop. Prop/1914:b256
angående ändrad lydelse av rubrikerna nr 195—197 för tobak i gällande tulltaxa m. m.
Prop. Prop/1914:b258
om ersättning till vissa försäljare av brännvin samt vin och Öl i an¬ ledning av införandet av förordningen angående försälj¬ ning av alkoholhaltiga drycker
Prop. Prop/1914:b259
med förslag till nytt avlöningsreglemente för tjänstemän vid postspar¬ banken m. m.
Prop. Prop/1914:b260
angående använ¬ dande av överskott i Djurgårdskassan till vissa bgggnads- och reparationsarbeten vid Ulriksdals, Haga och Brott- . ningholms slott
Prop. Prop/1914:b261
med förslag till ändrad lydelse av § 4 u) i gällande förordning med tulltaxa för inkommande varor
Prop. Prop/1914:b262
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 och 6 §§ i lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehavares rätt till pension
Prop. Prop/1914:b263
med förslag till lag angående förordnande om anstånd med betalning av gäld (moratorium)
Prop. Prop/1914:b264
angående beredande av medel till bestridande av kostnader, som i § 63 rege¬ ringsformen avses
Prop. Prop/1914:b265
angående regle¬ mente för arméns avlöning under krigstjänstgöringstid m. m.
Prop. Prop/1914:b266
med förslag till förordning om understöd i vissa fall åt sådan värn¬ pliktigs familj, som fullgör tjänstgöring till rikets för¬ svar
Prop. Prop/1914:b268
med förslag till ändrad lydelse av § 72 regeringsformen
Prop. Prop/1914:b269
med förslag till lag angående förbud mot lufttrafik över svenskt område
Prop. Prop/1914:b270
med förslag till lag angående befogenhet för pensionsstyrelsen att provi¬ soriskt bevilja sådant understöd, som omförmäla i 33 § i lagen om allmän pensionsförsäkring den 30 juni 1913
Prop. Prop/1914:b271
angående statens övertagande i vissa fall av ansvar för krigsrisk för far¬ tyg och last
Prop. Prop/1914:b272
angående reglemente för marinens avlöning under kr i g stjänstgö¬ ringstid
Prop. Prop/1914:b273
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 5—7 §§ i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897
Prop. Prop/1914:b274
med förslag till lag om utsträckt anstånd med betalning av gäld
Prop. Prop/1914:b276
angående lån till statens livsmedelskommissions förfogande
Prop. Prop/1914:b277
med förslag till lag om förhindrande av oskälig prisstegring å vissa varor vid krig eller krigsfara
Prop. Prop/1914:b278
angående avlöning åt lärare vid folkskolor och vissa andra skolor under tjänstgöring till rikets försvar m. in.
Prop. Prop/1914:b279
angående anslag för understödjande av arbetslösa
Prop. Prop/1914:b280
med förslag till lag innefattande tillägg till 17 kap. 4 § handelsbalken
Prop. Prop/1914:b281
angående rätt för Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag att utan iakttagande av förut stadgat villkor försända viss kvantitet malm från Gällivare till Riksgränsen
Prop. Prop/1914:b282
angående anslag till resekostnader för medellösa arbetssökande
Prop. Prop/1914:b283
angående visst medgivande i fråga om framtida låneunderstöd av staten till järnväg mellan Gänghester och Ulricehamn
Prop. Prop/1914:b284
angående för¬ ändrade bestämmelser med avseende å statens meddelande av sjöförsäkring mot krigsfara
Prop. Prop/1914:b285
med förslag till förordning angående utförsel av socker till Norge under viss tid, utan erläggande av sockerskatt