Dir. 2002:1
EU:s utvidgning och arbetskraftens rörlighet
Dir. 2002:2
Kommission för bokprisfrågor m.m.
Dir. 2002:3
Tilläggsdirektiv till Stockholmsberedningen (N 2001:02)
Dir. 2002:4
Analysgrupp för frågor rörande hälsa och ohälsa i arbetslivet
Dir. 2002:5
Översyn av möjligheterna att fastställa och fördela utdelningsbara överskott i den inkomstgrundade ålderspensionens fördelningssystem
Dir. 2002:6
En nationell narkotikasamordnare
Dir. 2002:7
En gränsdragningskommission för renskötselområdet
Dir. 2002:8
Tilläggsdirektiv till Gymnasiekommittén 2000 (U 2000:06)
Dir. 2002:9
Tilläggsdirektiv till 1999 års skollagskommitté (U 1999:01)
Dir. 2002:10
Översyn av tillämpningen av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Dir. 2002:11
En sammanhållen diskrimineringslagstiftning
Dir. 2002:12
Tilläggsdirektiv till Diskrimineringsutredningen 2001 (N 2001:01)
Dir. 2002:13
Viss behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
Dir. 2002:14
Tilläggsdirektiv till Skattebasrutredningen
Dir. 2002:15
Delegation med uppgift att medverka till att långsiktigt stärka den regionala utvecklingen i norra Sverige
Dir. 2002:16
Delegation med uppgift att medverka till att långsiktigt stärka den regionala utvecklingen i delar av Bergslagen, Dalsland och Värmland
Dir. 2002:17
Översyn av vissa frågor om ledningsrätt
Dir. 2002:18
Problem med hundar i samhället
Dir. 2002:19
Kvinnor på ledande poster i näringslivet
Dir. 2002:20
Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa hjälpmedel för personer med funktionshinder samt om vissa insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (S 2001:06)
Dir. 2002:21
Företrädesordning vid försäljning av bostäder eller aktier i allmännyttiga bostadsföretag
Dir. 2002:22
Arbetsmarknadspolitiska program för personer med nedsatt arbetsförmåga
Dir. 2002:23
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av polisens arbetsuppgifter (Ju 2000:17)
Dir. 2002:24
Konkurrensen, kvaliteten och kostnaderna i byggsektorn
Dir. 2002:25
Avveckling av Distansutbildningsmyndigheten
Dir. 2002:26
Tilläggsdirektiv till Vägtrafikskatteutredningen (Fi 2001:08)
Dir. 2002:27
Förberedelser inför FAO:s världslivsmedelstoppmöte den 10-13 juni 2002
Dir. 2002:28
Vissa företagsskattefrågor
Dir. 2002:29
Behov av skydd för störningskänslig forskningsverksamhet
Dir. 2002:30
Icke vinstutdelande aktiebolag
Dir. 2002:31
Översyn av personuppgiftslagen
Dir. 2002:32
Genomförande av några patenrättsliga konventioner, m.m.
Dir. 2002:33
Utredning om säkerhet och strålskydd vid svenska kärnkraftverk
Dir. 2002:34
Styrning och inriktning av Samhall AB
Dir. 2002:35
Inrättande av en ny myndighet - Läkemedelsförmånsnämnden
Dir. 2002:36
Visstidsplaceringar
Dir. 2002:37
Tilläggsdirektiv till Miljöbalkskommittén (M 1999:03)
Dir. 2002:38
Uppföljning av förskrivning och användning av läkemedel
Dir. 2002:39
Översyn av lagen om underhållsstöd
Dir. 2002:40
Allmänna samlingslokaler
Dir. 2002:41
Utveckling av det militära försvarets utbildningssystem
Dir. 2002:42
Översyn av Totalförsvarets forskningsinstitut
Dir. 2002:43
Översyn av regler och praxis vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut
Dir. 2002:44
Översyn av reglerna för koncessionsavgift på televisionens område
Dir. 2002:45
Utredning om ökad koncentration av handläggningen av arbetsskadeärenden m.m. samt skapandet av en kunskapsbank
Dir. 2002:46
Översyn av va-lagstiftningen m.m.
Dir. 2002:47
Översyn av studiehjälpen
Dir. 2002:48
Tilläggsdirektiv till Värdepappersfondsutredningen (Fi 2000:02)
Dir. 2002:49
Flyktingstatus för personer som är förföljda på grund av kön eller sexuell läggning
Dir. 2002:50
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny myndighet med planeringsuppgifter för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och för höjd beredskap (Fö 2001:04)
Dir. 2002:51
Tilläggsdirektiv till Översyn av Försvarets materielverk
Dir. 2002:52
Tilläggsdirektiv till Riksrevisionsutredningen (Fi 2001:10)
Dir. 2002:53
Tilläggsdirektiv till Kollektivtrafikkommittén (N 2001:05)
Dir. 2002:54
Granskningsgrupp för byggande av tunnlar genom Hallandsås
Dir. 2002:55
Förmyndare, gode män och förvaltare
Dir. 2002:56
Tilläggsdirektiv till Göteborgskommittén (Ju 2001:08)
Dir. 2002:57
Utveckling av området civil säkerhet inom Östersjöstaternas råd
Dir. 2002:58
Tilläggsdirektiv till kommittén om genetiska undersökningar m.m. (S 2001:01)
Dir. 2002:59
Organisationskommitté för inrättandet av en nämnd för stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag
Dir. 2002:60
Bemötande, utredning och vård av personer som relaterar sina symtom till dentala material m.m.
Dir. 2002:61
Pälsdjursnäringen i Sverige
Dir. 2002:62
Organisationskommitté för ett samverkanscenter i Kramfors för katastrof- och fredsinsatser
Dir. 2002:63
Tilläggsdirektiv till Gränskommunutredningen (Ju 2001:05)
Dir. 2002:64
Förbättrade kunskaper om missbildningar m.m.
Dir. 2002:65
Tilläggsdirektiv till Arkivutredningen Arkiv för alla (Ku 2001:02)
Dir. 2002:66
Innovativ verksamhet inom kommuner och landsting
Dir. 2002:67
Nationellt system för omhändertagande av radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet
Dir. 2002:68
Samhällets insatser mot hiv/aids
Dir. 2002:69
Utvärdering av genomförda förändringar av tingsrättsorganisationen
Dir. 2002:71
Översyn av kommunernas administration av lokala trafikföreskrifter m.m.
Dir. 2002:72
Tilläggsdirektiv till utredningen (N 2001:14) om IT-stomnät till vissa kommuner
Dir. 2002:73
Tilläggsdirektiv till utredningen om ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor
Dir. 2002:74
Utredning om vissa frågor när det gäller Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsverksamhet
Dir. 2002:75
Arbetstagarinflytande i europabolag
Dir. 2002:76
Myndigheter på skolområdet
Dir. 2002:77
Tilläggsdirektiv till utredningen om allmänhetens tillgång till EU-information
Dir. 2002:78
Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
Dir. 2002:79
Utvärdering av Rådet för insyn i Försvarsmakten
Dir. 2002:80
Utredning om rörlighetsstrimulanser
Dir. 2002:81
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av polisens arbetsuppgifter (Ju 2000:17)
Dir. 2002:82
Tilläggsdirektiv till Kommittén om tillsynen över polis och åklagare (Ju 2000:15)
Dir. 2002:83
Offentlighet för partiers och valkandidaters intäkter
Dir. 2002:84
Tilläggsdirektiv till utredningen (Ju 2000:06) om tydligare och effektivare statlig tillsyn (Tillsynsutredningen)
Dir. 2002:85
Tilläggsdirektiv till utredningen om utvärdering av digital radio m.m. (Ku 2001:03)
Dir. 2002:86
Den statliga lantmäteriverksamheten
Dir. 2002:87
Översyn av reglerna om fastighetsskatt på småhus m.m., förmögenhetsskatt samt arvs- och gåvoskatt
Dir. 2002:88
Genomförande av EG:s direktiv om allmän produktsäkerhet
Dir. 2002:89
Vårdnad, boende, umgänge
Dir. 2002:90
En ny kriminalvårdslag
Dir. 2002:91
Rådet för kommunala analyser och jämförelser
Dir. 2002:92
Översyn av patientskadelagen (1996:799) och läkemedelsförsäkringen
Dir. 2002:93
Frågor om byggnadsdeklarationer, byggnadsregister och byggfelsförsäkringar
Dir. 2002:94
Översyn av Finansinspektionens roll och resursbehov
Dir. 2002:95
Översyn av det allmännas ingripanden vid ungdomsbrott
Dir. 2002:96
Skyddet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse m.m.
Dir. 2002:97
Översyn av plan- och bygglagstiftningen
Dir. 2002:98
Samhällsekonomiskt effektiva godstransporter
Dir. 2002:99
Tilläggsdirektiv till Utredningen om onödiga respektive långa djurtransporter samt slakt av djur nära uppfödningsplatsen (Jo 2002:01)
Dir. 2002:100
Samordning av informationsförsörjning mellan statliga, kommunala och enskilda aktörer inom det civila försvaret eller som är verksamma i fred
Dir. 2002:101
Överförande av verksamheten SverigeDirekt m.m.
Dir. 2002:102
Havsmiljökommission
Dir. 2002:103
Angående vissa frågor om informationssäkerheten i samhället
Dir. 2002:105
Utbildning i svenska för invandrare
Dir. 2002:106
Redovisning enligt internationella redovisningsstandarder
Dir. 2002:107
Tilläggsdirektiv till 2002 års ledningsrättsutredning
Dir. 2002:108
Vissa färdtjänstfrågor
Dir. 2002:109
Utvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet efter halva programperioden
Dir. 2002:111
En ny myndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen
Dir. 2002:112
Översyn av Glesbygdsverkets roll och uppdrag inom den nya regionala utvecklingspolitiken
Dir. 2002:113
Internationell kulturverksamhet
Dir. 2002:114
Översyn av styrningen av länsstyrelsernas verksamhet
Dir. 2002:115
Kommission för analys av behovet av åtgärder som säkerställer förtroendet för det svenska näringslivet
Dir. 2002:116
Parlamentarisk kommitté för översyn av hyressättning av vissa ändamålsfastigheter inom statlig förvaltning, m.m.
Dir. 2002:117
Utredning om införlivandet av kommissionens direktiv 80/723/EEG om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet
Dir. 2002:118
Tilläggsdirektiv till Utredningen om skyddstider för sjukpenninggrundande inkomst (S 2001:09)
Dir. 2002:119
Tilläggsdirektiv till Djurförsöksetiska utredningen (Jo 2001:02)
Dir. 2002:120
Studiesocial utredning
Dir. 2002:121
Tilläggsdirektiv till Utredningen om internationella adoptioner (S 2001:08)
Dir. 2002:122
Avveckling av Riksrevisionsverket
Dir. 2002:124
Tilläggsdirektiv till utredningen om EU:s utvidgning och arbetskraftens rörlighet (UD 2002:01)
Dir. 2002:125
Tilläggsdirektiv till utredningen om svenskt säkerhetspolitiskt agerande 1969-1989 (UD 2000:04)
Dir. 2002:126
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av vissa förändringar i tingsrättsorganisationen (Ju 2002:11)
Dir. 2002:127
Tilläggsdirektiv till utredningen om utveckling av det militära försvarets utbildningssystem (Fö 2002:02)
Dir. 2002:128
Tilläggsdirektiv till utredningen (N 2001:09) om järnvägssektorns organisation m.m.
Dir. 2002:129
Tilläggsdirektiv till Utredningen (N 2002:11) om vissa frågor när det gäller Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsverksamhet
Dir. 2002:130
Offentlighet och sekretess i skolan
Dir. 2002:131
Tilläggsdirektiv till Utredning om läromedel för barn, elever och vuxenstuderande med funktionshinder (U 2001:05)
Dir. 2002:132
Tilläggsdirektiv till utredningen om bemötande, utredning och vård av personer som relaterar sina symtom till dentala material (S 2002:09)
Dir. 2002:133
Villkor för arbetstagare inom utrikesförvaltningen m.fl. under utlandsstationering
Dir. 2002:134
Tilläggsdirektiv till 11 september-utredningen (Ju 2002:13)
Dir. 2002:135
Tilläggsdirektiv till utredningen Radiokommunikation för effektiv ledning (N 2002:16)
Dir. 2002:136
Tilläggsdirektiv till utredningen (N 2002:09) Tillsyn över tolkförmedlingar
Dir. 2002:137
Översyn av den rättsliga regleringen för fredsfrämjande samarbete med andra länder
Dir. 2002:138
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av försäkringsbolagens placeringsregler m.m. (Fi 2000:15)
Dir. 2002:139
Översyn av skuldsaneringslagen
Dir. 2002:141
Översyn av reglerna om reducerade mervärdesskattesatser m.m.
Dir. 2002:142
Kronofogdemyndigheternas organisation och arbetsuppgifter, m.m.
Dir. 2002:143
Tilläggsdirektiv till utredningen Konstnärerna och trygghetssystemen (Ku 2002:04)
Dir. 2002:144
Tilläggsdirektiv till Bokpriskommissionen (Ku 2002:01)
Dir. 2002:145
Tilläggsdirektiv till utredningen om icke vinstutdelande aktiebolag (Ju 2002:06)
Dir. 2002:146
Översyn av Totalförsvarets pliktverk
Dir. 2002:147
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regler och praxis vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut (UD 2002:02)
Dir. 2002:148
Forskarutbildningen och perioden efter doktorsexamen
Dir. 2002:149
Tilläggsdirektiv till Studiehjälpsutredningen (U 2002:05)
Dir. 2002:150
Tilläggsdirektiv till utredningen om en ny myndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen (N 2002:17)
Dir. 2002:151
Tilläggsdirektiv tioo utredningen om rörlighetsstimulanser (N 2002:19)
Dir. 2002:152
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av Försvarets radioanstalt (Fö 2001:03)
Dir. 2002:153
Den statliga internrevisionen
Dir. 2002:154
Tilläggsdirektiv till Utredningen om pälsdjursnäringen i Sverige (Jo 2002:04)
Dir. 2002:155
Översyn av verksamheten och arbetsformerna vid Statens ljud- och bildarkiv
Dir. 2002:156
Översyn av Kungl. biblioteket, dess verksamhet och arbetsformer
Dir. 2002:157
Tilläggsdirektiv till utredningen om ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor
Dir. 2002:158
Tilläggsdirektiv till utredningen om EU:s utvidgning och arbetskraftens rörlighet (UD 2002:01)
Dir. 2002:159
Översyn av systemet för finansiering av de statliga avtalsförsäkringarna
Dir. 2002:160
Fjärrvärme på värmemarknaden
Dir. 2002:161
Tilläggsdirektiv till utredningen om uppföljning av förskrivning och användning av läkemedel (S 2002:06)
Dir. 2002:162
Tilläggsdirektiv till kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning (U 2002:01)
Dir. 2002:163
Tilläggsdirektiv till Utlänningsdatautredningen (UD 2001:05)
Dir. 2002:164
Forum för levande historia
Dir. 2002:165
Tilläggsdirektiv till Djurförsöksetiska utredningen (N 2001:02)
Dir. 2002:166
Översyn av socialförsäkringsadministrationen
Dir. 2002:167
Tilläggsdirektiv till Kommittén för ett europeiskt skoldatanät EUN (U 1997:06)
Dir. 2002:168
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av möjligheterna att fastställa och fördela utdelningsbara överskott i den inkomstgrundade ålderspensionens fördelningssystem (S 2002:02)
Dir. 2002:169
Tilläggsdirektiv till utredningen (N 2002:07) om det långsiktiga energipolitiska programmet