Prop. 1908:2
('med förslag till lag om äktenskaps ingående',)
Prop. 1908:37
('med förslag till ändrad lydelse af §§ 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 34, 87, 99, 101, 102, 103, 104 och 106 regeringsformen, §§ 11, 43, 54 och 69 riksdagsordningen samt 2 § 4:o tryckfrihetsförordningen',)
Prop. 1908:61
('med förslag till ny förordning angående bevillning saf gifter för särskilda förmåner och rättigheter',)
Prop. 1908:71
('angående lönereglering för landsstaterna i länen m. in.',)
Prop. Prop/1908:1
angående statsverkets tillstånd ock behof
Prop. Prop/1908:3
angående för¬ säljning af tre lägenheter från förra ryttmästarb o stället Val åter a n.ris 4 och 5 i Högshy socken af Kalmar län
Prop. Prop/1908:4
angående för¬ säljning af vissa områden från förra militiebosiället 1 mantal Gustad n:o 5 Norrgård i Vikingstad socken af Östergötlands län
Prop. Prop/1908:5
angående för¬ säljning af förra militiébostället Norr Fensta n:ris 1 och 2 om 2 mantal i Västmanlands län
Prop. Prop/1908:7
angående för¬ säljning af två lägenheter från förra hospitalshemmanet 3 4 mantal Hunnerstorp n:o 1 i Hofs socken af Öster¬ götlands län
Prop. Prop/1908:8
angående försäljning af en till förra ryttmästarbostället Lyftinge n.ris 2 och 3 med underlydande i Västmanlands län hörande lägenhet Raknön n:o 1, en äng
Prop. Prop/1908:9
angående upplåtelse till Jönköpings stad af den till förra landshöfdingbostället 3 mantal Eg dito f n:o 1 i Jönköpings län hörande vatten¬ rätt i Munksjön
Prop. Prop/1908:10
angående ändrad lydelse af 1 § i förordningen den 11 oktober 1907 an¬ gående beskattning af socker
Prop. Prop/1908:11
angående för¬ ändring af tullsatserna å socker samt om ändrad lydelse af § 9 i underrättelser om livad vid tulltaxans tillämp¬ ning iakttagas hör
Prop. Prop/1908:12
angående beredande af lånemedel för år 1908 för fortsatt utveck¬ ling af statens telefonväsende
Prop. Prop/1908:13
angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att besluta i fråga om vissa posta/'gifter
Prop. Prop/1908:14
med förslag dels till ändrad lydelse af § 53 regeringsformen samt §§ 37, 38, 50, 75 och 78 riksdagsordningen dels ock till stadga om val till utskott
Prop. Prop/1908:15
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter garfvaren Anders Lindmarks i TJmeå hustru Katarina Lindmark, född Wåhlin
Prop. Prop/1908:16
angående utbekommande af deposition till säkerhet för fidlgörande af stadgade villkor för koncession å järnvägsanläggning från Ystad till Genarp
Prop. Prop/1908:17
angående upplåtelse af ett område från Uppsala slottsjord till Uppsala universitet för utvidgning af akademiska sjuk¬ husets i Uppsala tomt
Prop. Prop/1908:20
angående beviljande af anslag för anordnande af ångfärjeförbin- delse mellan Sverige och Tyskland m. m.
Prop. Prop/1908:21
med förslag till ändrad lydelse af §§ 3/, 53, 69, 87 och 114 regerings¬ formen, §§ 37, 38, 39, 41 till och med 45 och 55 riks¬ dagsordningen samt 2 § 4:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1908:22
angående ägobyte mellan kronan och Stockholms stad
Prop. Prop/1908:23
angående upplåtelse till landtförsvaret af indragna hospitalshem¬ man Rönninge n.ris 1 och 2 i Länghro socken och Örebro län
Prop. Prop/1908:24
angående förvärfvande för svenska statens räkning af den järn¬ vägsaktiebolaget Malmö—Kontinenten tillhöriga järnvägen mellan Malmö och Trelleborg
Prop. Prop/1908:25
angående löne¬ reglering för lärarpersonalen vid småskolor m. m.
Prop. Prop/1908:26
angående anstånd för Vadstena och S:t Pers församlingar med återbetal¬ ning af ett räntefritt län från riksgäldskontor^ för restau¬ rering af Vadstena klosterkyrka
Prop. Prop/1908:27
angående upp¬ låtelse af jord från komministersbostället i Kung Karls församling
Prop. Prop/1908:28
angående pension åt folkskoleinspektören Olof Ohlsons änka och oförsörjda barn
Prop. Prop/1908:29
angående ut¬ arrendering af vissa torplägenheter under Kronobergs kungsgård i Kronobergs län
Prop. Prop/1908:30
angående af¬ stående eller upplåtelse i vissa fall af mark från krono- egendomar
Prop. Prop/1908:31
med förslag till förordning angående särskild skatt å majs, använd vid tillverkning af stärkelse
Prop. Prop/1908:32
om pension åt vaktmästaren vid tekniska elementarskolan i Borås Sven Johan Johansson
Prop. Prop/1908:33
angående pension å allmänna indragning sstaten åt förra arbeter- skan vid ammunitions/abriken Henriks Karin Nilsdotter
Prop. Prop/1908:34
om ändrad lydelse af vissa §§ i förordningen angående bevillning af fast egendom samt af inkomst den 13 september 1907 m. m.
Prop. Prop/1908:35
angående en in¬ komstskatt att upptagas i riksstaten för år 1909
Prop. Prop/1908:36
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 21 och 26 §§ i lagen den 27 juni 1896 om hemmansklyfning, ägostyckning och jordafsöndring samt till lag om ändrad lydelse af 8 § i lagen den 25 maj 1905 rörande afgäld från af- söndrad lägenhet
Prop. Prop/1908:38
med förslag till ändrad lydelse af §§ 7, 9, 11, 12, 28, 32, 33, 86 och 105 regeringsformen samt § 38 mom. 2 riksdags¬ ordningen
Prop. Prop/1908:40
angående för¬ säljning af ett till förra sergeantsbostället Klagstorp n:ris 19 och 25 i Malmöhus lön hörande ägoskifte
Prop. Prop/1908:41
angående för¬ säljning af två lägenheter från hemmanet Basebo n:o 3 i Kalmar län
Prop. Prop/1908:42
angående för¬ säljning af vissa områden från förra förarbostället Lind n:o 3 Norr gård i Östergötlands län
Prop. Prop/1908:44
angående för¬ säljning af tolf lägenheter från förra fanjunkarh o stället Äng alag n:ris 2 och 3 med Kärragården n;o 3 i Kristian¬ stads län
Prop. Prop/1908:45
angående ombild¬ ning af lärarnas vid elementarläroverken änke- och pupill¬ kassa
Prop. Prop/1908:46
angående statsanslag till nationalföreningen mot emigrationen
Prop. Prop/1908:47
angående anordnande af en särskild för fiskare af sedd försäkring mot skada till följd af olycksfall
Prop. Prop/1908:48
om anslag till inköp för Nyköpings hospitals räkning af tomterna n:r 77—83 i Nyköpings stads tredje kvarter
Prop. Prop/1908:49
i anledning af tillägg till den a internationell konferens i Bryssel den 5 mars 1902 antagna konventionen angående beskatt¬ ningen af socker m. m.
Prop. Prop/1908:50
angående anslag för deltagande i de olympiska spelen i London år 1908
Prop. Prop/1908:51
angående täckande af brist i extra ordinarie anslag till upp¬ förande af nya byggnader för armén
Prop. Prop/1908:52
angående upphörande af vissa från Trollhätte kanal- och vatten¬ verk utgående afqifter
Prop. Prop/1908:53
angående ersättning för kostnader för värderingar af vissa ingen¬ jören Ernst Stridsberg samt Trollhätte pappersbruksaktie- bolag tillhöriga byggnader och anläggningar in. rn.
Prop. Prop/1908:54
med förslag till lag angående kommuns skyldighet i fråga om an¬ ställande af barnmorska
Prop. Prop/1908:56
angående anslag till fortsättning af statsbanorna Mor järn—Lapp¬ träsk, Bastuträsk—Skellefteå—Ka lika brisfjä eden, Öster¬ sund—Ströms vattudal (Ulriksfors) samt Järna—Norr¬ köping m. m.
Prop. Prop/1908:57
angående öfverlåtelse till landtförsvaret af en del utaf förra skva- dronschefsbostället Mölleröd n:o 1 kungsgård om 2'°/8 mantal i Kristianstads län
Prop. Prop/1908:58
angående öfverlåtelse till landtförsvaret af tre lägenheter, tillhö¬ rande Ulriksdals kungsgård rn. m.
Prop. Prop/1908:59
angående öfverlåtelse till landtförsvaret af förra landshöfding eko - stället kungsgården Noret i Kopparbergs län
Prop. Prop/1908:60
angående beredande af pension från allmänna indragning sstaten åt en del vid Karlsborgs fästningsbyggnad anställde ar¬ betare m. fl.
Prop. Prop/1908:62
angående försäljning af ett soldattorp under stomhemmanet Vällersten Norregård n:o 5 i Värnamo socken
Prop. Prop/1908:64
angående pension å allmänna indragning sstaten till förre extra läraren vid navigationsskolan i Stockholm Christian Sjögren
Prop. Prop/1908:65
angående tillfällig löneförbättring åt rektor, ordinarie lärare, tjänstemän och vaktmästare vid tekniska skolan i Eskilstuna
Prop. Prop/1908:66
med förslag till understöd m. m. åt vakthonstapeln vid tvångsarbets- anstalten i Karlskrona 8. J. Karlsson för honom genom olycksfall i tjänsten tillskyndad skada
Prop. Prop/1908:67
med förslag till strafflag för krigsmakten, lag om införande af den nya strafflagen för krigsmakten samt hvad i afseende därå iakttagas skall, lag angående ändring i vissa delar af för¬ ordningen om krig sdomstolar och rättegången därstädes den 11 juni 1868, lag angående ändring af 1 och 4 §§ i förordningen angående verkställighet i vissa fall af straff, ddömdt genom icke laga kraft ägande utslag, den 30 maj 1873 samt lag angående ändring af 10 § i värnpliktslagen den 14 juni 1901
Prop. Prop/1908:68
med förslag till lag om arrende af viss jord å landet inom Norrland och Dalarne
Prop. Prop/1908:69
angående försäljning af kronans andel i den till roten n:o 4 Plikt af Gottlands andra båtsnianskompani hörande torplägenhet
Prop. Prop/1908:70
angående pen¬ sionär ätt för rektor vid institutet för blinda å Tomteboda
Prop. Prop/1908:72
angående pension åt t. f. fiske)’iintendenten A. A. H. Malms änka Esther Johanna Gustafva Malm, född Rosengren
Prop. Prop/1908:74
angående upp¬ låtelse af rätt till bearbetande af marmorfyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1908:75
angående för¬ säljning af en lägenhet från förra militiebostället Borrs¬ torp n:o 1 i Kristianstads län
Prop. Prop/1908:76
angående försälj¬ ning af två till förra militiebostället Rosöga n:is 1 och 2 i Södermanlands län hörande lägenheter
Prop. Prop/1908:77
angående för¬ säljning af tre ägoskiften och två lägenheter, tillhörande förra militiebostället Wåtamåsa n:o 1 i Malmöhus län
Prop. Prop/1908:78
angående ut¬ bekommande af deposition till säkerhet för fullgörande af stadgade villkor för koncession ä järnvägsanläggning frän Läckeby till Alsterbro
Prop. Prop/1908:79
angående pension åt extra ordinarie kontor sskrifv ar en Amalia Beata Wilhelmina Barthelson, född Lindstedt
Prop. Prop/1908:80
angående pension å allmänna indragning sstaten åt arbetsförmannen vid Karlskrona fästningsbyggnad Peter Johansson
Prop. Prop/1908:81
angående rätt till delaktighet i folkskollärarnas pensionsinrättning för i ut¬ landet för svenska missionärers barn anställda folkskol¬ lärare eller folkskollärarinnor
Prop. Prop/1908:82
angående uppförande af en byggnad, innehållande lokaler för krigshögskolan och krigshofr ätten med flera institutio¬ ner och myndigheter
Prop. Prop/1908:83
angående för¬ säljning af lägenheter från förra militiehostället Duckarp n:o 1 med tillhörande i Kristianstads lön
Prop. Prop/1908:84
med förslag till ecklesiastik boställsordning
Prop. Prop/1908:85
med förslag till lag angående lindring i främmande trosbekännares skatt¬ skyldighet till svenska kyrkan samt hennes prästerskap och betjäning m. m.
Prop. Prop/1908:86
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 13 § i förordningen angående främmande trosbekännare och deras religions¬ öfning den 31 oktober 1873
Prop. Prop/1908:87
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 1 § i förordningen an¬ gående mosaiska trosbekännares skyldigheter och rättig¬ heter här i riket den 30 juni 1838
Prop. Prop/1908:88
med förslag till lag om reglering af prästerskapets aflöning in. m.
Prop. Prop/1908:89
angående ändrings- och nybyggnadsarbeten vid ridskolan å Ströms- holm
Prop. Prop/1908:90
angående försäljning af äganderätten till kronan tillhöriga lägen¬ heten Huskvarna Norrgården n:o 2 i Hakarps socken och Jönköpings län
Prop. Prop/1908:91
med förslag till lag om ändrad lydelse af 35 och 80 §§ i lagen den 23 oktober 1891 angående väghållningsbesvärets utgörande på landet
Prop. Prop/1908:93
angående anslag till en internationell fredskongress i Stockholm år 1909
Prop. Prop/1908:94
med förslag till lag, innefattande ändring i lagen angående Kungl. Maj:ts högsta domstols tjänstgöring på af delningar den 20 juni 1905
Prop. Prop/1908:95
angående upp¬ låtelse till Örby och Rinna kommuner af hemmanet 1 mantal Hede n:o 1 i Älfsborgs län
Prop. Prop/1908:96
angående den af staten idöfvade egnahem slånerörelse
Prop. Prop/1908:97
angående löne¬ reglering för rikets universitet och karolinska mediko- kirurgiska institutet in. in.
Prop. Prop/1908:98
med förslag till lag om rikets vapen
Prop. Prop/1908:99
angående pension åt förre extra provinsialläkaren Oskar Leonard Skärm
Prop. Prop/1908:100
angående aflöning sförhöjning till riksför säkring sanstaltens tjänste¬ män och betjänte
Prop. Prop/1908:101
angående reglering af löneförhållandena m, m. vid kammarkollegium
Prop. Prop/1908:102
angående försälj¬ ning af fem lägenheter och ett jordområde tillhörande förra hospitalsegendomen Vistena n:o 10 Norr gården, Vistena n.o 11 Oxelgården och Vistena n-.o 2 Östra mellangärdeni i Östergötlands län
Prop. Prop/1908:103
angående försälj¬ ning af fem till förra regementschef sbostället 2 mantal Bråland n:r 1 och 2 norra och södra jämte underlydande lägenheten Kungsmarken i Göteborgs och Bohus län hörande lägenheter
Prop. Prop/1908:104
angående för¬ säljning af vissa lägenheter från förra kronofogde¬ bostället Vig mantal Gladsax n:o 28 i Kristianstads län
Prop. Prop/1908:105
angående försälj¬ ning af två till förra kompanichef sbostället Vs mantal Laxmans Akarp n:o 2 i Malmöhus län hörande lägenheter
Prop. Prop/1908:106
angående pension för konservatorn vid naturhistoriska riksmuseum Anders Svensson
Prop. Prop/1908:107
med förslag till förändrade grunder för förvaltningen af kronans jord- bruksdomäner
Prop. Prop/1908:108
angående försäljning af de s. k. Fredrikshofstomterna i Stockholm samt uppförande af bageri och hafremagasin m. fl. bygg¬ nader å Karlsborg och i Boden
Prop. Prop/1908:109
med förslag till ändrad lydelse af 2 § 4:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1908:110
med förslag till ändrad lydelse af § 30 regeringsformen
Prop. Prop/1908:111
angående om¬ organisation af sjökrigshögskolan
Prop. Prop/1908:112
med förslag till lag om skogsaccis
Prop. Prop/1908:113
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 38 § iförordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862
Prop. Prop/1908:114
angående anvisande af anslag till export- och handelsstudiestipendier
Prop. Prop/1908:115
angående inköp för statsverkets räkning af vissa byggnader, att användas till boställe för tillsy ning smannen vid Borgholms slotts¬ ruin
Prop. Prop/1908:116
angående användande af besparingar å vissa extra ordinarie anslag till anskaffning af krigsfartygsmateriel
Prop. Prop/1908:117
angående användande af allmänna besparingar å riksstatens femte hufvudtitel till ändrings- och reparationsarbeten å sjömät¬ ning sfartyget Tärnan m. in.
Prop. Prop/1908:118
angående understöd åt aflidne seminarieläraren Z. Qrapes oför sörjda barn
Prop. Prop/1908:119
om pension åt framlidne lektorn vid tekniska högskolan, professorn A. W. Hoffstedts änka Elise Hoffstedt, född Kindberg
Prop. Prop/1908:121
angående försälj¬ ning af en till Skellnora kungsgård n:o 1 om 3 3/8 mantal med kronohemmanet 1/i mantal Fantebol n:o 1 i Stockholms län hörande lägenhet
Prop. Prop/1908:122
angående uppförande af byggnader för telegrafverkets behof i Stock¬ holm och i Göteborg
Prop. Prop/1908:123
angående förvärfvande för statsverkets räkning af Strömsholms kanal in. in.
Prop. Prop/1908:125
med förslag till förordning angående restitution af erlagd sockerskatt eller befrielse från sådan skatt för socker, som användts vid tillverkning af exportvaror
Prop. Prop/1908:126
med förslag till ändring i nådiga förordningen den 11 oktober 1907 an¬ gående tillverkning af brännvin
Prop. Prop/1908:127
angående pension åt svenska statens fiskeriagent i norra Tyskland A. II. Kriiger
Prop. Prop/1908:128
angående pension åt kvinnliga ritaren vid rikets allmänna kartverk A. S. TFestberg
Prop. Prop/1908:129
angående pension åt geologen vid Sveriges geologiska undersökning N. 0. Iiolst
Prop. Prop/1908:130
angående god¬ kännande af en konvention med Norge om hänskjutande till skiljedom af frågan om viss del af sjögränsen mellan Sverige och detta rike
Prop. Prop/1908:131
angående för¬ säljning af lägenheter från förra militiebostället Hjelms- hult n:o 1 med Myren samt kronolägenheten Horsahagen n:o 1 i Malmöhus län
Prop. Prop/1908:132
med förslag till ändrad lydelse af § 4 mom. 9 och § 5 mom. 10 tryck¬ frihetsförordningen äfvensom till införande i förstnämnda § af tillagda mom. 13 och 14
Prop. Prop/1908:133
med förslag till lag angående fortsatt tillämpning af hvad i lagen den 25 april 1901 om inskränkning i rätten att erhålla laga skifte är stadgadt
Prop. Prop/1908:134
med förslag till lag angående fortsatt tillämpning af hvad i lagen den 19 april 1901 om inskränkning i inmutning sr ätten är stadgadt
Prop. Prop/1908:135
angående öfverlåtelse till fångvården af den under domänstyrelsens förvaltning bibehållna delen af Svartsjö kungsladugård jämte lägenheterna Hästbryggan och Färjestaden i Sång a socken och Stockholms län
Prop. Prop/1908:136
angående an¬ visande af medel till odling slånefonden
Prop. Prop/1908:137
angående anvisande af ytterligare medel till norrländska ny odling .sfonden
Prop. Prop/1908:138
angående uppförande af mässlokaler för underofficerare och man¬ skap vid vissa truppförband
Prop. Prop/1908:139
med förslag till förordning angående ändrad ordning för utbetalning af indelning sersättning m. m.
Prop. Prop/1908:140
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter smeden Sven Nilsson i Ytter Enhörna socken
Prop. Prop/1908:141
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter trädgårds¬ mästaren Per Fredrik Petterssons vid Biby i Gillberga socken hustru Johanna Pettersson, född Gustafsdotter
Prop. Prop/1908:142
angående afsättande af medel till pensionering af statens järn¬ vägars personal
Prop. Prop/1908:143
angående beredande af lånemedel till befrämjande af byggnads¬ verksamheten å statens egnahemsområde vid Trollhättan
Prop. Prop/1908:144
angående försäljning af ett staten tillhörigt vattenfall i Lagan vid Laholm m. m.
Prop. Prop/1908:146
angående försälj¬ ning af vissa områden från kr ono eg endomen V2 mantal Kvistofta n:r 5 i Malmöhus län
Prop. Prop/1908:147
angående för¬ säljning af tre lägenheter från förra häradshöfding- hostället Åsum n:r 3 och 22 i Kristianstads lån
Prop. Prop/1908:148
angående försälj¬ ning af en till förra länsmansbostället Norra No 1 Oster- gård i Östergötlands län hörande lägenhet
Prop. Prop/1908:149
angående för¬ säljning af vissa till indragna militieb o stället Smältryd med underlydande i Älfsborgs län hörande lägenheter och områden
Prop. Prop/1908:150
angående upplåtelse till landtförsvaret af en del utaf kungsladu¬ gården Vall
Prop. Prop/1908:151
angående lönereglering för flottans pensionskassas tjänstemän och vaktmästare
Prop. Prop/1908:153
med förslag till vissa ändringar i gällande tulltaxa och tulltaxeunderrät- telser
Prop. Prop/1908:154
angående in¬ rättande af en veterinär-bakteriologisk anstalt
Prop. Prop/1908:155
med förslag till förordning angående skogsvårdsstyrelse inom Gottlands lån, till förordning angående skogsvårdsafgifter inom Gottlands län och till förordning angående ändrad lydelse af 4 och 5 §§ i kungl. förordningen den 24 juli 1903 angående skogsvårdsaf gifter
Prop. Prop/1908:156
med förslag till förordning angående förbud mot kvinnors användande till arbete nattetid i vissa industriella företag
Prop. Prop/1908:157
angående reglering af löneförhållandena m. m. vid kammarrätten
Prop. Prop/1908:158
med förslag till lag angående vård af enskildes skogar inom Gottlands län
Prop. Prop/1908:159
angående in¬ rättandet af en vattenfallsstyrelse m. m.
Prop. Prop/1908:160
med förslag till förordning angående stämpelafgiften
Prop. Prop/1908:161
angående anvisande af ett anslag å extra stat till förstärkning af arbetskrafterna inom statskontoret
Prop. Prop/1908:162
angående vissa ändringar i gällande förordning angående en särskild stämpelafgift för försäljning af punsch, arrak och rom
Prop. Prop/1908:163
angående stats¬ understöd till kommunala och enskilda läroanstalter
Prop. Prop/1908:165
med förslag till lag innefattande tillägg till 162 § i lagen den 24 juli 1903 om försäkringsrörelse
Prop. Prop/1908:166
angående anslag till uppförande af tuberkulossjukvårdanstalter m.m.
Prop. Prop/1908:167
angående ändrad lydelse af § 27 inom. 1 värnpliktslagen
Prop. Prop/1908:168
angående godkännande af postverkets utgiftsstater för är 1909 in. m.
Prop. Prop/1908:169
angående förvärfvande för Kungl. Maj:ts och kronans räkning af vissa vattenfall i Göta älf m. in.
Prop. Prop/1908:170
angående omorganisation af marinforv ältning en m. in.
Prop. Prop/1908:171
angående anvisande för statsverkets behof af viss del af riksbankens vinst för år 1907
Prop. Prop/1908:173
angående ytterli¬ gare anslag för ny inredning af gamla biblioteksbygg- naden vid universitetet i Lund m. m.
Prop. Prop/1908:174
med förslag till lag om ändrad lydelse af §§ 32 och 41 i nådiga förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862 samt §§ 34 och 43 i nådiga förordningen om kyrko¬ stämma samt kyrkoråd och skolråd i Stockholm den 20 november 1863
Prop. Prop/1908:175
med förslag till lag, innefattande ändring i 7 § af lagen angående straffarbetes och fängelsestraffs verkställande i enrum den 22 juni 1906
Prop. Prop/1908:176
angående inköp för statens räkning af aktiebolaget Svappavaara malm¬ fält tillhöriga grufvor in. m.
Prop. Prop/1908:177
angående uppförande af nya kasernetablissemang för femton infan¬ teriregementen
Prop. Prop/1908:178
angående gäldandet af tillfälliga kostnader för underlättandet af manskapsrekry tering en vid armén
Prop. Prop/1908:179
angående visst villkor beträffande löne- och pensionsregleringen för lärar¬ personalen vid småskolor m. rn.
Prop. Prop/1908:180
angående anslag till arfvode åt en extra lärare i elektroteknik vid tekniska högskolan
Prop. Prop/1908:181
med förslag till lag angående folkskoleväsendet i vissa städer, lag om ändrad lydelse af 1 § i kungl. förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862 och lag om ändrad lydelse af 2 och 28 §§ i lagen angående uppfostran åt vanartade och i sedligt afseende försummade barn den 13 juni 1902
Prop. Prop/1908:182
med förslag till lag om ändrad lydelse af 3 och 4 §§ i lagen angående folk¬ skoleväsendet i Stockholm, den 15 maj 1903
Prop. Prop/1908:183
angående ändring i gällande grunder för pensionering af arméns befäl och underbefäl med vederlikar
Prop. Prop/1908:184
angående pension å allmänna indragning sstaten åt f. d. skrå drons- trumpetaren vid Lifregementets dragoner Gustaf Teodor Westerberg
Prop. Prop/1908:185
angående ytterligare anslag till uppförande af nya byggnader för folkskole- seminariet i Växjö
Prop. Prop/1908:186
om ändring i vill¬ koren för ett till restaurering af gråbrödraklostret i Ystad beviljadt anslag
Prop. Prop/1908:187
angående ändring i gällande grunder för pensionering af flottans befäl och underbefäl med vederlikar
Prop. Prop/1908:188
med förslag till förordning angående vissa bestämmelser rörande gräns¬ trafiken mellan Sverige och Norge
Prop. Prop/1908:189
angående pension åt registratorn i patent- och registreringsverket Wilhelm Swalins änka Dorotea Maria Swalin, född Follin
Prop. Prop/1908:190
angående försäljning till Örebro stad af tomten n:o 18 vid Olai- gatan i Örebro
Prop. Prop/1908:191
angående för¬ säljning af förra fänriksbostället 1 mantal Mälhammar n:r 1 i Södermanlands län
Prop. Prop/1908:192
angående försälj¬ ning af ett till förra militiebostället V* mantal Torestorp n:r 1 i Jönköpings län hörande jordområde jämte rätt till vatten
Prop. Prop/1908:193
angående försälj¬ ning af två torp från förra kronofogdebostället Södra Vee n:o 1 i Värmlands län
Prop. Prop/1908:194
angående för¬ säljning af det förra häradshöfdingbostället Husby n:ris 3 och 4 i Uppsala län tillhörande torpet Falsboda n:o 1
Prop. Prop/1908:195
angående försälj¬ ning af ett till förra hospitalshemmanet Bolsbyn n:r 1—3 i Uppsala lön hörande soldattorp
Prop. Prop/1908:196
angående för¬ säljning af mark från förra militiebostället Viken n:o 2 i Jämtlands län
Prop. Prop/1908:197
angående beredande af statspensioner åt vissa bland framlidne Hans Maj:t Konung Oscar II:s tjänare
Prop. Prop/1908:199
angående upplåtelse till Lidköpings stad af den kyrkoherden i Lidköpings pastorat på lön anslagna åkerjord
Prop. Prop/1908:200
angående upp¬ hörande af det från viss jord i Skåne, Halland och Ble¬ kinge utgående landgille m. in.
Prop. Prop/1908:201
angående ändring i grunderna för upphörande af den i Göteborgs och Bohus län utgående landskyld
Prop. Prop/1908:202
angående anslag till offentliggörande af förhandlingarna vid elfte internationella antialkoholkongressen
Prop. Prop/1908:203
angående inköp af hotell Utsikten vid Trollhättan
Prop. Prop/1908:204
angående för¬ säljning af vissa delar af förra militiebostället Stora Gör slöf n.ris 12 och 13 med underlydande i Malmöhus län
Prop. Prop/1908:206
angående för¬ säljning af tre till kungsladugården Skälby i Kalmar län hörande områden
Prop. Prop/1908:207
med anledning af framställning från magnesitaktiebolaget Tarrekaise beträffande vissa af bolaget arrenderade miner alfyndig- heter å kronojord i Norrbottens län
Prop. Prop/1908:209
angående försälj¬ ning af åtta lägenheter från förra skvadronschefsbostället Sallerup n:ris 1, 6 och 7 i Malmöhus län
Prop. Prop/1908:210
med förslag till vissa ändringar i lagen angående civila tjänstinne- hafvares rätt till pension den 11 oktober 1907
Prop. Prop/1908:211
angående stats¬ understöd till en ifrågasatt samskola i Eslöf
Prop. Prop/1908:212
angående anslag till en vetenskaplig expedition till Spetsbergen år 1908
Prop. Prop/1908:213
angående för¬ säljning af fastigheten n:o 7 i kvarteret Näckström i Stockholm
Prop. Prop/1908:214
angående åt¬ gärder för underlättande af manskapsrekryteringen vid flottan och kustartilleriet
Prop. Prop/1908:215
angående anvisande af anslag till eu biologisk undersökning af sjön Tåkern
Prop. Prop/1908:216
angående pension å allmänna indragning sstaten åt musiksergeanten af andra klassen vid Första lifgrenadjdalregementet Carl August Almqvist
Prop. Prop/1908:217
angående pension å allmänna indragning sstaten åt förre amanu¬ ensen hos armé/om ältning en Gustaf Albert Thimgren
Prop. Prop/1908:218
angående ändrad lydelse af § 18 mom. 1 och § 52 mom. 2 värn¬ pliktslagen
Prop. Prop/1908:219
angående an¬ vändande af viss del af den så kallade Djurgårdsfonden för utförande af byggnads- och reparationsarbeten vid Haga och Ulriksdals slott
Prop. Prop/1908:220
angående bemyndigande att af det för år 1909 beviljade polisan¬ slaget använda visst belopp under år 1908