Prop. 1990/91:1
om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg, m.m.
Prop. 1990/91:2
om ombildning av Nordkalottens AMU center till stiftelse
Prop. 1990/91:3
om skogsbruket i fjällnära skogar
Prop. 1990/91:4
om ändring i rennäringslagen (1971:437), m.m.
Prop. 1990/91:5
om en modernisering av företagens självdeklarationer och förfarandefrågor i anslutning till skettereformen, m.m.
Prop. 1990/91:7
om ändring i försäkringsrörelselagen
Prop. 1990/91:8
om vårdnad och umgänge
Prop. 1990/91:9
om höjning av Sveriges kvot i Internationella valutafonden, m.m.
Prop. 1990/91:10
med förslag till begravningslag
Prop. 1990/91:11
om några delgivningsfrågor
Prop. 1990/91:12
om ändring i 1980 års fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF)
Prop. 1990/91:13
om godkännande av 1989 års internationella avtal om jute och juteprodukter
Prop. 1990/91:14
om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m. m.
Prop. 1990/91:15
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Prop. 1990/91:16
om svenskt medlemskap i Europeiska banker återuppbyggnad och utveckling
Prop. 1990/91:17
om tillfällig försäljning
Prop. 1990/91:18
om ansvaret för skolan
Prop. 1990/91:19
om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt, m.m.
Prop. 1990/91:22
om ändring i konkurslagen m.m.
Prop. 1990/91:23
Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag
Prop. 1990/91:24
om ändring av gräns för finansieringsjtaganden för Fonden för svensk-norsk industriellt samarbete
Prop. 1990/91:25
med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för bugetåret 1990/91
Prop. 1990/91:26
om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Prop. 1990/91:27
om vissa lagstiftningsåtgärder till följd av beslutet om ny regional statlig förvaltning
Prop. 1990/91:28
om förlängd tid för registrering av licensområden för älgjakt
Prop. 1990/91:29
om riksgäldskontorets uppgifter inom statsskuldspolitiken och den statliga finansförvaltningen
Prop. 1990/91:30
om vissa befogenheter för ett nytt statligt förvaltningsbolag
Prop. 1990/91:31
om två nya nationalparker: Björnlandet och Djurö
Prop. 1990/91:32
om fastighetsdomstolar, m.m.
Prop. 1990/91:33
om ändring i lagen (1984:351) om totalisatorskatt
Prop. 1990/91:34
om ny bostadsfinansiering, m.m.
Prop. 1990/91:35
om uppskjutande av ikrafttridandet av vissa iindrade bestämmelser om motorredskap och traktorer, m.m.
Prop. 1990/91:36
om åtgärder mot miljöfarliga blybatterier
Prop. 1990/91:37
om vägtrafikskatten för utländska fordon, m.m.
Prop. 1990/91:38
om statsbidrag till personalkooperativ barnomsorg
Prop. 1990/91:39
om den ekonomiska politiken på medelång sikt
Prop. 1990/91:40
om ändrade kapitaltäckningsregler med anledning av skattereformen, m.m.
Prop. 1990/91:41
om ändrade kassakravsavgifter
Prop. 1990/91:42
om insiderhandel
Prop. 1990/91:43
om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik
Prop. 1990/91:44
om ytterligare försöksverksamhet för förnyelse av den offentliga sektorn
Prop. 1990/91:45
om ändringar i allemanssparandet
Prop. 1990/91:46
om nya omprövningsregler vid uppbörd av inkomstskatter och socialavgifter m.m.
Prop. 1990/91:47
om vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1992
Prop. 1990/91:48
om tillämpning i fråga om Irak och Kuwait av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
Prop. 1990/91:51
om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudnännen m.m.
Prop. 1990/91:52
om användning av genteknik på människa, m.m.
Prop. 1990/91:53
om lag om folkbokföringsregister, m.m.
Prop. 1990/91:54
om kvarvarande frågor i reformeringen av inkomst- och företagsbeskattningen, m.m.
Prop. 1990/91:55
om statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 1998
Prop. 1990/91:56
om tillfällig höjning av fastighetsskatten, m.m.
Prop. 1990/91:57
om upphävande av lagen om dubbelbeskattningsavtal Sverige och Tyska Demokratiska Republiken m.m.
Prop. 1990/91:58
om psykiatrisk tvångsvård, m.m.
Prop. 1990/91:59
om vissa ändringar i sjukförsäkringen m.m.
Prop. 1990/91:60
om offentlighet, integritet och ADB
Prop. 1990/91:61
om ändrade regler för bidrag till avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus
Prop. 1990/91:63
om handelsagentur
Prop. 1990/91:64
om yttrandefrihetsgrundlag m.m.
Prop. 1990/91:65
om ändring i regeringsformen med anledning av ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde
Prop. 1990/91:66
om ersättare förjustitieråd och regeringsråd
Prop. 1990/91:67
om ändring i övergångsbestämmelserna till regeringsformen
Prop. 1990/91:68
om ändring i brottsbalken m.m. (böter)
Prop. 1990/91:69
om arbetslivsforskningens organisation m.m.
Prop. 1990/91:70
om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik
Prop. 1990/91:71
om lag om vissa dryckesförpackningar
Prop. 1990/91:72
om återbetalning av mervärdeskatt till utändska företagare
Prop. 1990/91:74
om ändring i växtföriidlarrättslagen (1971:392)
Prop. 1990/91:75
om importrutiner i ett datoriserat tullförfarande, m.m.
Prop. 1990/91:76
om socialavgifter för vissa idrottsutövare
Prop. 1990/91:81
om filmstöd
Prop. 1990/91:82
om folkbildning
Prop. 1990/91:83
om försäljning av statens aktier i Svenska Petroleum Exploration AB, m.m.
Prop. 1990/91:84
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Prop. 1990/91:85
Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen
Prop. 1990/91:87
om näringspolitik för tillväxt
Prop. 1990/91:88
om energipolitiken
Prop. 1990/91:89
Proposition om förhandsbesked och dispenser i skattefrågor
Prop. 1990/91:90
En god livsmiljö
Prop. 1990/91:91
om hinder för export av farliga varor
Prop. 1990/91:92
med förslag till ny bostadsrättslag, m.m.
Prop. 1990/91:93
om rättsmedicinsk verksanlhet, m.m.
Prop. 1990/91:94
om ändring i radioansvarighetslagen (1966:756) m.m.
Prop. 1990/91:95
om registrering som skattskyldig återförsäljare eller förbrukare av bränsle
Prop. 1990/91:96
om statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård m.m.
Prop. 1990/91:97
med förslag till lag om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan anviindas i massförstörelsesyfte, m.m.
Prop. 1990/91:98
om bostadsdomstolens och hyresnämndernas sammansättning i vissa fall, m.m.
Prop. 1990/91:99
om stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m.
Prop. 1990/91:100
med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92
Prop. 1990/91:102
om verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92
Prop. 1990/91:104
om vissa ändringar i reglerna om immunitet och privilegier
Prop. 1990/91:105
om gränsskydd för rågvete m.m.
Prop. 1990/91:106
om kontobaserat penningmarknadssystem
Prop. 1990/91:107
om beskattning av inkomst av tjänst från Sverige m.m.
Prop. 1990/91:108
om reserabatter för studerande, m.m.
Prop. 1990/91:109
om avgifter vid kommunal bostadsförmedling
Prop. 1990/91:110
om bostadsbidrag för år 1992
Prop. 1990/91:111
om sekretess inom och mellan myndigheter på vårdområdet m.m.
Prop. 1990/91:112
om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och Schweiz
Prop. 1990/91:113
om en ny jämställdhetslag, m.m.
Prop. 1990/91:114
om vissa tillsynsfrågor enligt vattenlagen
Prop. 1990/91:115
om vissa skollagsfrågor m.m.
Prop. 1990/91:116
om en gemensam nordisk arbetsmarknad för personer med högre utbildning
Prop. 1990/91:117
om en ny kommunallag
Prop. 1990/91:118
med förslag tilllag om särskild kontroll av vissa utlänningar, m.m.
Prop. 1990/91:119
om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension
Prop. 1990/91:120
om den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, m.m.
Prop. 1990/91:121
om försöksverksamhet med kommunalt huvudmannaansvar för primärvård m.m.
Prop. 1990/91:122
om biskoparna i kyrkomötet, m.m.
Prop. 1990/91:123
om fornminnesbrott m.m.
Prop. 1990/91:124
om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, m.m.
Prop. 1990/91:125
med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1990/91
Prop. 1990/91:126
om följdlagstiftning med anledning av den nya summariska processen, m.m.
Prop. 1990/91:127
om Sveriges tillträde till FN:s narkotikabrottskonvention m.m.
Prop. 1990/91:128
om sjöfylleri m.m.
Prop. 1990/91:129
om ändringar i rättegångsbalken m.m.
Prop. 1990/91:130
om änsdringar i vapenlagen (1973:1176) m.m.
Prop. 1990/91:131
om vissa frågor om internationellt samarbete brottmål m.m.
Prop. 1990/91:132
om försäljning av fast egendom som tillhör allmänna arvsfonden
Prop. 1990/91:133
om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser m.m.
Prop. 1990/91:134
om återbetalning av tillfäljigt sparande m.m.
Prop. 1990/91:135
om ändrat huvudmannaskap för sjukreseadministrationen m.m.
Prop. 1990/91:136
om ändringar i sparbankslagen m.m.
Prop. 1990/91:138
om vissa tandvårdsfrågor
Prop. 1990/91:139
om avgifter för kontrollen av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat
Prop. 1990/91:140
Arbetsmiljö och rehabilitering
Prop. 1990/91:141
om rehabilitering och rehabiliteringsersättning m.m.
Prop. 1990/91:142
om handel och tjänster på värdepappersmarknaden, m.m.
Prop. 1990/91:144
om vissa följdfrågor om ny bostadsfinansiering, m.m.
Prop. 1990/91:146
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10), m.m.
Prop. 1990/91:147
om förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet
Prop. 1990/91:149
om radio- och TV-frågor
Prop. 1990/91:150
med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)
Prop. 1990/91:152
om överföring av vissa uppgifter enligt smittskyddslagen m.m.
Prop. 1990/91:153
om ny folkbokföringslag m.m.
Prop. 1990/91:154
om rörelseregler för bank m.m.
Prop. 1990/91:155
om lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230), m.m.
Prop. 1990/91:156
om miljöklasser för nya fordon, m.m.
Prop. 1990/91:157
om kommunala dispensavgifter i trafikärenden
Prop. 1990/91:158
med anledning av ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund
Prop. 1990/91:159
om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister
Prop. 1990/91:160
om ändringar i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsikring, m.m.
Prop. 1990/91:161
om sotning
Prop. 1990/91:162
om vissa fredspliktsregler
Prop. 1990/91:166
om särskijd löneskatt på pensionskostnader, m.m.
Prop. 1990/91:167
om skattefrihet vid utdelning av aktier i vissa fall
Prop. 1990/91:168
om vissa förmögenhetsskattefrågor m.m.
Prop. 1990/91:169
om ett nytt prövningsförfarande vid ansökan om vapenfri tjänst
Prop. 1990/91:170
om en lag om sjukavdrag för statsrådden m.m.
Prop. 1990/91:171
om en prisinformationslag
Prop. 1990/91:172
om godkännande av avtal mellan Sverige och den Europeiska ekonomiska gemenskapen avseende ERASMUS-programmet
Prop. 1990/91:173
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien
Prop. 1990/91:174
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike
Prop. 1990/91:175
om vissa folkhälsofrågor
Prop. 1990/91:176
om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Prop. 1990/91:177
om sammanslagning av bankinspektionen och försökringsinspektionen, m.m.
Prop. 1990/91:178
om överlämnande av uppgiften att fördela statsbidrag till folkbildningen m.m.
Prop. 1990/91:179
om följdlagstiftning till yttrandefrihetsgrundlag m.m.
Prop. 1990/91:180
med anledning av Sveriges tillträde till tre internationella överenskommelser rörande räddningstjänst
Prop. 1990/91:181
om sjuklön, m.m.
Prop. 1990/91:182
om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
Prop. 1990/91:183
om ändrad träfiberprövning
Prop. 1990/91:184
om verksamheten i Studsvikskoncernen, m.m.
Prop. 1990/91:185
om vissa ändringar av det särskilda grundavdrag för folkpensionärer
Prop. 1990/91:186
om ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden
Prop. 1990/91:187
om ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de riordiska länderna
Prop. 1990/91:188
om riktlinjer för det fortsatta samarbetet vid omhändertagande av miljöfarligt avfall i Sverige och Norge
Prop. 1990/91:189
med försag till lag om byggnasgaranti
Prop. 1990/91:190
om ombildning av Stadshypotek
Prop. 1990/91:191
om vissa livsmedelspolitiska frågor
Prop. 1990/91:192
om organiserad överföring av flyktingar till Sverige
Prop. 1990/91:193
om ändrade villkor för vissa bostadslån
Prop. 1990/91:194
om förverkande av rätt att ta arv, m.m.
Prop. 1990/91:195
om aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m.
Prop. 1990/91:196
om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Prop. 1990/91:197
om produktskadelag
Prop. 1990/91:198
om vissa ändringar i aktiebolagslagen
Prop. 1990/91:199
om förbud mot vissa dopningsmedel
Prop. 1990/91:200
Statsrådens arvoden