Ds 2001:2
Priset för ett större EU - en ESO-rapport om EU:s utvidgning
Ds 2001:3
Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen
Ds 2001:4
Ambassadör Anita Gradins utredning om ett svenskt institut i Istanbul
Ds 2001:5
Förråande pornografiska filmer
Ds 2001:6
Genomförande av deltids- och visstidsdirektiven
Ds 2001:7
Swedish statutes in translation
Ds 2001:7
Svenska författningar i översättning till främmande språk
Ds 2001:8
Två frågor om sekretess hos Säkerhetspolisen
Ds 2001:9
Yttrandefrihet för privatanställda
Ds 2001:10
Mänskliga rättigheter i Sverige - en kartläggning
Ds 2001:12
Konkurrens bildar skola - en ESO-rapport om friskolornas betydelse för de kommunala skolorna
Ds 2001:13
E-handelsdirektivet - Genomförande av direktivet 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster
Ds 2001:14
Gränsöverskridande sårbarhet - gemensam säkerhet
Ds 2001:15
Rapport om tillväxtavtalen - Första året
Ds 2001:17
Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor
Ds 2001:18
Ändrade regler om annonser i TV-sändningar
Ds 2001:19
Elevens framgång - Skolans ansvar
Ds 2001:20
Benchmarking av näringspolitiken 2001 - Indikatorer inom åtta områden som påverkar ekonomisk tillväxt
Ds 2001:22
Sammanställning av remissyttrande över betänkandet "Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning" (SOU 2000:85)
Ds 2001:23
Förbränning av animaliskt avfall
Ds 2001:24
Betyg på skolan - en ESO-rapport om gymnasieskolorna
Ds 2001:25
Några frågor om myndigheternas service
Ds 2001:26
Politik för folkstyrelse
Ds 2001:27
EG-direktivet om personuppgifter - en offentlig utvärdering
Ds 2001:28
Långsiktig verksamhetsutveckling ur ett arbetsmiljöperspektiv - en handlingsplan för att förnya arbetsmiljöarbetet
Ds 2001:30
Finansiering av kommunkontosystemet
Ds 2001:31
Omhändertagande av berusade personer enligt LOB
Ds 2001:32
Myndigheternas skrivregler (femte utökade upplagan)
Ds 2001:33
Proceduren vid kommunala folkomröstningar
Ds 2001:34
Erfarenheter av ett utbrett brukarinflytande. En utredning om brukarinflytandet i Sverige 2001.
Ds 2001:35
Förslag för att motverka skalbolagstransaktioner
Ds 2001:36
Hovrättsprocessen i framtiden
Ds 2001:37
Tillsynsansvar över jämställdhetslagen - en uppgift för länsstyrelserna?
Ds 2001:38
Säkerställda obligationer
Ds 2001:39
Ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring med anledning av aktivitetsgarantin
Ds 2001:40
Nya bud - en ESO-rapport om auktioner och upphandling
Ds 2001:41
Sweden's second national report under the Convention on Nuclear Safety
Ds 2001:42
Rättvisa och effektivitet - en ESO-rapport om idéanalys
Ds 2001:43
Åtgärder mot klotter
Ds 2001:44
Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering
Ds 2001:45
I rikets tjänst - en ESO-rapport om statliga kårer
Ds 2001:46
Vissa frågor om sjömäns vilotid
Ds 2001:47
Kommunernas ansvar i vissa barn- och ungdomsärenden
Ds 2001:48
Samverkande styrning
Ds 2001:49
Rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar genomförande av direktiv 98/44/EG
Ds 2001:50
Ändringar i arbetsmiljölagen
Ds 2001:51
Trafikskada utomlands - enklare att få ersättning
Ds 2001:52
Abonnentinflytande i kabel-TV-nät
Ds 2001:53
Föräldrars samtycke till adoption, m.m.
Ds 2001:54
Idrotten i Sverige och EU
Ds 2001:55
Ändringar i konsumentköplagen - genomförande av EG:s konsumentköpdirektiv
Ds 2001:56
Åtgärder mot sena betalningar - genomförande av EG-direktivet om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner
Ds 2001:57
Barnafödandet i fokus - från befolkningspolitik till ett barnvänligt samhälle
Ds 2001:58
Straffrättslig sanktionering av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineraloljor
Ds 2001:59
Mycket väsen för lite ull - en ESO-rapport om partnerskapen i de regionala tillväxtavtalen
Ds 2001:60
Effektivare energianvändning
Ds 2001:61
Samverkan mellan kommuner - för ökad attraktivitet, tillväxt och sund ekonomi
Ds 2001:62
Etikprövning av forskning som avser människor
Ds 2001:63
Svensk basindustri - Konkurrenskraft och hållbar utveckling
Ds 2001:64
Ändrad ordning - Strategisk utveckling för jämställdhet
Ds 2001:65
Förslag till avtal med energiintensiv industri för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser
Ds 2001:66
Några frågor om ordningslagen
Ds 2001:67
Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Ds 2001:68
Den nya produktionen - det nya uppdraget (Jordbrukets framtid i ett historiskt perspektiv)
Ds 2001:69
Företagsbot
Ds 2001:70
Vägen tillbaka - stöd till verksamhet för att bistå personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar
Ds 2001:71
Sveriges tredje nationalrapport om klimatförändringar - I enlighet med Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar.
Ds 2001:72
Rekrytering av personliga assistenter
Ds 2001:73
Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer
Ds 2001:74
Transportörsansvaret i utlänningslagen
Ds 2001:75
Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen
Ds 2001:76
Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning
Ds 2001:77
Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt