Prop. 1989/90:1
om ändring i lagen (1989: 329) om en folk- och bostadsräkning år 1990
Prop. 1989/90:2
om trafiknykterhetsbrotten m. m.
Prop. 1989/90:3
om ändringar i betalningssäkringslagen
Prop. 1989/90:4
om sjömanspensioneringen
Prop. 1989/90:5
om godkännande av protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar
Prop. 1989/90:6
med förslag till ändringar i arbetsmiljölagen (1977:1160), sekretesslagen (1980:100), lagen (1982:80) om anställningsskydd m.m.
Prop. 1989/90:7
om försöksverksamhet med samhällstjänst
Prop. 1989/90:8
om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Prop. 1989/90:9
om arméns utveckling och totalförsvarets planeringssystem, m. m.
Prop. 1989/90:10
om godkännande av tilläggsprotokoll till Sveriges frihandelsavtal med den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC)
Prop. 1989/90:11
om stiftsledningen i Uppsala stift, m. m.
Prop. 1989/90:12
om ändring i lagen (1976: 633) om kungörande av lagar och andra författningar
Prop. 1989/90:14
om godkännande av Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräkning i skatteärenden, m.m.
Prop. 1989/90:15
om fortsatt kreditpolitisk lagstiftning
Prop. 1989/90:16
om nyemission i AB Aerotransport
Prop. 1989/90:17
om ändring i lagen (1972: 435) om överlastavgift
Prop. 1989/90:19
med förslag till ändringar i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Prop. 1989/90:32
om ändring i lagen (1984: 351) om totalisatorskatt
Prop. 1989/90:33
om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Prop. 1989/90:34
om ändringar i försiikringsrörelselagen, m. m.
Prop. 1989/90:35
om överenskommelse mellan de nordiska länderna om folkbokföring
Prop. 1989/90:36
om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall, m. m. (EG-deligation)
Prop. 1989/90:37
om ingripanden mot olovlig kontorisering, m.m.
Prop. 1989/90:38
om ändrade bestämmelser i fråga om bostadsbidrag för år 1990
Prop. 1989/90:39
om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna beträffande skatter på arv och på gåva
Prop. 1989/90:40
om tullregisterlag m. m.
Prop. 1989/90:41
om kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare, biträdande skolledare och syofunktionärer
Prop. 1989/90:42
om det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen
Prop. 1989/90:43
om kapitalkravet i banker och andra kreditinstitut
Prop. 1989/90:44
om statlig medverkan vid finansiering av export m. m.
Prop. 1989/90:46
om ändring i lagen (1982: 636) om anordnande av visst automatspel;
Prop. 1989/90:47
om vissa internationella skattefrågor
Prop. 1989/90:48
om kompensation till studerande med studiemedel för vissa skatteefekter
Prop. 1989/90:49
om ändrade regler för räntesubventioner för hyres- och bostadsrättshus
Prop. 1989/90:50
om inkomstskatten för år 1990, m. m.
Prop. 1989/90:51
om statlig medverkan vid finansiering av ett civilt flygplansprojekt vid Saab-Scania AB
Prop. 1989/90:52
om höjt pensionstillskott och förbiittringar i kommunala bostadstilläggen m. m.
Prop. 1989/90:54
om skydd för samhällsviktiga anläggningar m. m.
Prop. 1989/90:55
med anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om inbördes rättshjälp i brottsmål
Prop. 1989/90:56
om ändring i utsökningsbalken (hantering av restbelopp)
Prop. 1989/90:57
Ändrad instansordning för vissa ärendegrupper inom jordbruksdepartementets område m.m.
Prop. 1989/90:59
Den sjätte semesterveckan
Prop. 1989/90:60
om minimiålder för tillträde till arbete
Prop. 1989/90:61
om elevmedverkan i arbetsmiljöarbetet
Prop. 1989/90:62
om insatser för aktiv rehabilitering och arbetslivsfondens verksamhet, m. m.
Prop. 1989/90:64
med anledning av vissa beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sjuttiofemte möte
Prop. 1989/90:65
om statliga lån till Göteborgs och Malmö kommuner
Prop. 1989/90:66
om särskilda regionalpolitiska insatser i Blekinge län m. m.
Prop. 1989/90:67
om lag om obeställbara postförsändelser
Prop. 1989/90:70
om våldsskildringar i rörliga bilder m. m.
Prop. 1989/90:71
om några processrjättsliga frågor
Prop. 1989/90:72
om arkiv m. m.
Prop. 1989/90:73
om införande av nya mervärdeskatteregler för förskottsinbetalningar
Prop. 1989/90:74
om ny taxeringslag m. m.
Prop. 1989/90:76
om regionalpolitik för 90-talet
Prop. 1989/90:77
om konsumentskyddet vid förvärv av småhus m. m.
Prop. 1989/90:78
om reformerat presstöd
Prop. 1989/90:79
om domarbanan och meritvärderingen vid tillsättning av domartjänster
Prop. 1989/90:81
om ledningsansvaret inom den offentliga hälso- och sjukvården, m. m.
Prop. 1989/90:82
om beslag och kvarstad i internationella förhållanden, m. m.
Prop. 1989/90:83
om ändringar i lagen (1983:1053) om skatt på omsittning av vissa värdepapper
Prop. 1989/90:85
om ny summarisk process
Prop. 1989/90:86
om åtgärder mot etnisk diskriminering m. m.
Prop. 1989/90:87
om vissa internationella frågor rörande makars förmågenhetsförhållanden
Prop. 1989/90:88
om vissa näringspolitiska frågor
Prop. 1989/90:89
om ny konsumentköplag
Prop. 1989/90:90
om forskning
Prop. 1989/90:91
om godkännande av Förenta nationernas fakultativa protokoll om avskaffande av dödsstraff
Prop. 1989/90:92
om gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar
Prop. 1989/90:93
om uppskjuten tidpunkt för gallring av socialnämndernas personakter och personregister
Prop. 1989/90:94
om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag
Prop. 1989/90:95
om allmänt lönestopp
Prop. 1989/90:96
om skärpt investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten
Prop. 1989/90:97
om upphävande av sanktioner mot Namibia
Prop. 1989/90:98
om avtal mellan de nordiska liinderna om handräckning i skatteärenden
Prop. 1989/90:99
om en ny myndighet för kontrollen och tillsynen på läkemedelsområdet m.m.
Prop. 1989/90:101
om vissa kyrkliga frågor
Prop. 1989/90:102
om reformerad svenskundervisning för vuxna invandrare
Prop. 1989/90:104
om undersökning av olyckor
Prop. 1989/90:105
om samordnat flyktingmottagande och nytt system för ersättning till kommunerna, m. m.
Prop. 1989/90:106
om uppsägning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Belgien
Prop. 1989/90:107
om godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter
Prop. 1989/90:108
om ersättning till efterlevande till vissa omkomna vid flygolyckan i Oskarshamn den 8 maj 1989
Prop. 1989/90:109
om vissa aktiefrågor för Procordia AB
Prop. 1989/90:110
om reformerad inkomst- och företagsbeskattning
Prop. 1989/90:111
om reformerad mervärdeskatt m.m.
Prop. 1989/90:112
Finansiering av kostnader för låneförvaltningen imon bostadsdepartementets ansvarsområde, m.m.
Prop. 1989/90:113
om instansordningen enligt lagen (1977:293) om handel med drycker
Prop. 1989/90:114
om vissa ekonomisk-politiska åtgrder, m.m.
Prop. 1989/90:115
om reviderade anslagsberäkningar för budgetåret 1990/91 avseende vissa departement, m.m.
Prop. 1989/90:116
om ägande i banker och andra kreditinstitut m.m.
Prop. 1989/90:117
med förslag till lag om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Prop. 1989/90:118
om tillsyn enligt djurskyddslagen, m. m.
Prop. 1989/90:119
om övervakningskameror m. m.
Prop. 1989/90:120
om ändring i 1980 års fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF)
Prop. 1989/90:122
om inlösen av villkorslån till Broströms Rederi AB
Prop. 1989/90:123
om fisket
Prop. 1989/90:125
med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90
Prop. 1989/90:126
om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.
Prop. 1989/90:127
om kustbevakningens roll i den framtida sjöövervakningen m. m.
Prop. 1989/90:128
om godkännande av ett avtal mellan den Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och repbuliken Österrike,
Prop. 1989/90:129
om ett utvidgat knivförbud m. m.
Prop. 1989/90:130
om bekämpning av vissa våldsdåd med internationell anknytning
Prop. 1989/90:132
om vissa ändringar i omsorgslagstiftningen m. m.
Prop. 1989/90:133
om utbildningsarvode till studerande vid vissa lärarutbildningar
Prop. 1989/90:134
om auktorisation av handelskamrar
Prop. 1989/90:135
om betalningar till och från utlandet
Prop. 1989/90:136
om ändring i familjebidragslagen (1978: 520)
Prop. 1989/90:138
om ansöknings- och expeditionsavgifter vid statliga myndigheter
Prop. 1989/90:139
om underhållstjänsten i försvarsmakten
Prop. 1989/90:140
om höjning av de allmiänna barnbidragen, m. m.
Prop. 1989/90:141
om vissa ekonomiska styrmedel inom miljöpolitiken, m. m.
Prop. 1989/90:142
om godkännande av Europarådets konvention mot dopning
Prop. 1989/90:143
om lag om tillfälliga bilförbud
Prop. 1989/90:144
om räntebidrag och bostadsbidrag för år 1991, m. m.
Prop. 1989/90:145
om höjt pensionstillskott och förbättringar av vissa andra folkpensionsförmåner
Prop. 1989/90:146
om livsmedelspolitiken
Prop. 1989/90:147
om höjda studiestödsbelopp m.m. som kompensation för vissa skatteeftekter
Prop. 1989/90:148
om pensionstillskott och kommunalt bostadstilliigg vid undantagande från den allmänna tilläggspensioneringen
Prop. 1989/90:149
om statliga garanti för genomförandet av 1990 års Ryttar-VM i Sverige
Prop. 1989/90:150
med förslag till slutlig reglering av statsbudgen för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)
Prop. 1989/90:151
om fastighetsbildning för landsbygdens behov m. m.
Prop. 1989/90:152
Ej avlämnad till riksdagen
Prop. 1989/90:153
om värdepappersfonder
Prop. 1989/90:154
om ändringar i kriminalvårdslagstiftningen
Prop. 1989/90:155
om förnyelse inom polisen
Prop. 1989/90:157
om regionala fackliga förtroendemän
Prop. 1989/90:158
om utvidgad rätt till målsägandebiträde, m.m
Prop. 1989/90:159
om ersättning till efterlevande till två AMU-elever som omkom vid flygolyckan i Oskarshamn den 8 maj 1989
Prop. 1989/90:160
om avskaffande av medborgarskapskrav i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m.