Prop. 1917:165
('med förslag till lag om ändringar i och tillägg till lagen den 28 maj 1886 angående eftersökande och bearbetande av stenkols- fyndigheter',)
Prop. 1917:169
('med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige',)
Prop. 1917:211
('angående omorganisation av fögderiförvaltningen och lönereglering för tjänstemännen därstädes m. ro.',)
Prop. 1917:242
('angående strö- ängars utbytande mot annan mark',)
Prop. Prop/1917:1
angående statsverkets tillstånd och behov
Prop. Prop/1917:2
angående fastställande av postverkets stat för driftkostnader år 1918 in. in.
Prop. Prop/1917:3
angående fast¬ ställande av telegrafverkets stat för driftkostnader dr 1918
Prop. Prop/1917:4
angående årligt understöd åt en befattningshavare vid postverket
Prop. Prop/1917:5
angående ärliga understöd åt vissa befattningshavare vid telegraf¬ verket
Prop. Prop/1917:6
angående anordnande vid Skaraborgs regementes kasernetablisse¬ mang av gemensam tvättinrättning för de till Skövde förlagda truppförbanden
Prop. Prop/1917:7
angående ordnande av kavalleriets officersaspirantskolas förläggning å Ränneslätt
Prop. Prop/1917:8
angående iordningställande av en skjutbana å Ränneslätt för Små¬ lands husarregemente
Prop. Prop/1917:9
angående åtgärder för tillgodoseende av vattenbehovet för Norr¬ lands trängkår
Prop. Prop/1917:10
angående överlåtelse till lantförsvaret av visst område av förra kronofogdebostället °/8 mantal Kvarnberga nr 1 i Åkers socken av Södermanlands län
Prop. Prop/1917:11
angående försäljning av viss del av den inom Landskrona stad be¬ lägna ön Gråen
Prop. Prop/1917:12
angående till¬ stånd för vaktmästaren vid generalintendentens expedi¬ tion A. K. Broms att för rätt att åtnjuta ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1917:13
angående för¬ säljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1917:14
angående efter¬ gift å arrendeavgiften för kronolägenheten Skarnholms kronoäng i Stockholms län
Prop. Prop/1917:15
angående viss eftergift i fråga om gällande villkor för beviljade stats¬ bidrag från allmänna och norrländska avdikningsan- slagen
Prop. Prop/1917:16
angående täc¬ kande av brist i extra anslag för år 1916 till expenser för Sveriges geologiska undersökning
Prop. Prop/1917:17
angående upp¬ låtelse av rätt till bearbetande av icke inmutning sb ar a miner al fyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1917:18
angående avstå¬ ende eller upplåtande i vissa fall av mark från krono- egendomar
Prop. Prop/1917:19
angående upp¬ låtelse av kronan tillhörande jordägarandelar i gruvor
Prop. Prop/1917:20
angående per¬ sonligt ålderstillägg till t. f. byråchefen i domänstyrelsen C. I. Stiernspetz
Prop. Prop/1917:21
angående an¬ ordnande av elektrisk belysning i Svea och Göta livgar¬ dens kasernetablissemang
Prop. Prop/1917:22
med förslag till lag om expropriation in. in.
Prop. Prop/1917:23
med förslag till lag om fastighetsbildning i stad m. m.
Prop. Prop/1917:24
angående bidrag av telegrafverkets medel till Sveriges rilcstelefo- nisters vilohemsförening
Prop. Prop/1917:25
angående bemyndigande för KungI. Maj:t att besluta i fråga om vissa postavgifter
Prop. Prop/1917:26
angående drift¬ kostnader under år 1918 för statens domäner
Prop. Prop/1917:27
angående tilläggspension i visst fall till förste innehavaren av pre¬ sidentbefattningen i för säkring srådet
Prop. Prop/1917:28
angående pris¬ reglering å vissa gödselmedel
Prop. Prop/1917:29
angående beredande av medel till bestridande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet
Prop. Prop/1917:30
med förslag till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873
Prop. Prop/1917:33
med förslag till lag om barn utom äktenskap m. m.
Prop. Prop/1917:34
angående understöd för uppförande av bostadshus med smålägen¬ heter
Prop. Prop/1917:35
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 kap. 3 § sträf lagen in. in.
Prop. Prop/1917:37
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 1 och 2 §§ rättegångs¬ balken
Prop. Prop/1917:38
angående vissa undantag från bestämmelserna för statens meddelande av sjöförsäkring mot krigsfara
Prop. Prop/1917:39
med förslag till lag om försäkringsrörelse
Prop. Prop/1917:40
angående ersättning till kronoombud vid vissa ecklesiastika bosiällssyner
Prop. Prop/1917:41
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 6 § i lagen om kyrko¬ fond den 9 december 1910
Prop. Prop/1917:43
angående anläggning av skjutbana för Östgöta trängkår
Prop. Prop/1917:44
angående överlåtelse till lantförsvaret av de till Flyinge kungsgård hörande områdena Räfthagen och Kungsmarkerna i Malmöhus län in. in.
Prop. Prop/1917:45
angående viss nedsättning av sockerskatten
Prop. Prop/1917:46
angående stats¬ bidrag för lindring av fraktkostnaderna vid transport av majs till vissa delar av Norrland samt till Gottland
Prop. Prop/1917:47
angående anslag till anordnande av vattenklosetter inom serafimerlasarettet
Prop. Prop/1917:48
angående tjänstärsbe- räkning för professorn J. R. Kjellén med avseende å hans rätt till ålderstillägg
Prop. Prop/1917:49
angående rätt för gym¬ nastiklärarinnan Dagny Kristina Widebeck att för upp¬ flyttning i högre lönegrad tillgodoräkna sig viss tjänst¬ göring
Prop. Prop/1917:50
angående pension åt städerskan Johanna Wilhelmina Wulegrcn, född Edling
Prop. Prop/1917:51
angående påbörjande av elektrijiering av statsbanelinjen Kiruna— Svartön samt fortsatt utbyggnad av kraftstationen vid Porjus
Prop. Prop/1917:52
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestäm¬ melser om arbetstid för minderåriga och kvinnor
Prop. Prop/1917:53
angående tilläggspen¬ sion åt läroverksadjunkten J. H. Hjorth
Prop. Prop/1917:54
med förslag till lag om inskränkning i inmutning srätten
Prop. Prop/1917:55
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen den 17 april 1916 angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. in. samt lag om fortsatt tillämpning av nyssnämnda lag
Prop. Prop/1917:56
med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 § 7 och 49 punkterna i lagen om val till riksdagen
Prop. Prop/1917:57
angående anordnande av gemensam tvättinrättning för Norra skånska infanteriregementet och Vendes artilleriregemente
Prop. Prop/1917:58
angående upp¬ hörande av Badelunda pastorats prebendenatur
Prop. Prop/1917:59
angående tilläggs¬ pension åt förre folkskolläraren i Karesuando Jakob Val¬ frid Lidström
Prop. Prop/1917:60
angående tjänstårs- beräkning för vissa folkskolinspektörer
Prop. Prop/1917:61
angående anstånd med återbetalning av räntefritt lån för svenska försam¬ lingens i London kyrkobyggnad
Prop. Prop/1917:62
med förslag till lag angående fortsatt tillämpning av lagen den 30 maj 1916 om fastställande av högsta pris å vissa varor vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga, av krig för¬ anledda förhållanden m. in.
Prop. Prop/1917:63
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 2 § rättegångsbalken m. m.
Prop. Prop/1917:64
med förslag till ändrad lydelse av § 26 riksdagsordningen
Prop. Prop/1917:65
angående gift kvinnas anställning vid postverket, telegrafverket och statens järnvägar
Prop. Prop/1917:66
angående pension åt provinsialläkaren P. E. Brännström
Prop. Prop/1917:67
angående höjning av pensionen åt förre avdelning singenjören L. G. P. Rundstedt
Prop. Prop/1917:68
angående till- läggspensioner till förre tågmästaren vid statens järn¬ vägar L. G. Andersson och förre lokomotivföraren vid statens järnvägar J. J. Lindblom Blomberg
Prop. Prop/1917:69
angående pension åt avlidne lokomotivmästaren vid statens järnvägar Lars Petter Kjesslers änka och åt avlidne materialförval¬ taren vid statens järnvägsbyggnader Johan Anderssons änka
Prop. Prop/1917:70
angående pension åt hjälpmontören- vid Trollhätte kraftverk A. J. Karlsson
Prop. Prop/1917:71
angående anläggning av huvudrangerbangård vid Hallsberg
Prop. Prop/1917:72
angående vissa åtgärder för lantförsvarets stärkande
Prop. Prop/1917:73
angående vissa åtgärder för sjöförsvarets stärkande
Prop. Prop/1917:74
angående rätt för revisorn hos telegrafstyrelsen J. C. Lundgren att för ålderstillägg å lönen tillgodoräkna sig viss tjänst¬ göring
Prop. Prop/1917:75
angående försäljning av statens järnvägar tillhöriga markområden vid Gnesta
Prop. Prop/1917:76
angående statsbidrag till utförande av en brobyggnad över Saltö- sund i Karlskrona
Prop. Prop/1917:77
med förslag till lag om ändrad lydelse av 7 och 34 §§ i lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring
Prop. Prop/1917:79
angående provisoriska åtgärder i syfte att avhjälpa svårigheterna att besätta mera avlägset belägna provinsialläkardistrikt, såväl ordinarie som extra
Prop. Prop/1917:80
med för¬ slag till stadga angående hotell- och pensionatrörelse
Prop. Prop/1917:81
angående anstånd med erläggande av ränta å statslån för järn¬ vägsanläggning mellan Eksjö och österbymo
Prop. Prop/1917:82
angående an¬ visande av förlag skapital för tillverkning och transport av torvbränsle för statens kraftverks räkning
Prop. Prop/1917:83
angående utvidgning av den nya tillopp skanalen till Trollhätte kraftstation
Prop. Prop/1917:84
angående pension åt distriktslantmätaren S. 0. Nilssons änka
Prop. Prop/1917:85
angående förändringar vid Centralstationen i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1917:86
med för¬ slag dels till lag om landstormsprövning åren 1919— 1927 samt utbildning av officerare, underbefäl och fack¬ män vid landstormen under åren 1920—1928, dels ock till lag om skyldighet för vissa värnpliktiga att under år 1917 undergå landstormsprövning och befäls- eller annan sär¬ skild utbildning vid landstormen
Prop. Prop/1917:87
angående an¬ visande av medel för bestridande av kostnader för ut¬ bildning av landstorrnsbefäl in. in.
Prop. Prop/1917:88
med förslag till lag om förfogande över viss egendom under utomordent¬ liga, av krig föranledda förhållanden
Prop. Prop/1917:89
angående pension åt förre båtsmannen vid Norrlands 2:a kompani nr 124 Carl Gustaf Granberg Wall
Prop. Prop/1917:90
angående pension åt fortifikationsarbetaren Andreas Brommesson
Prop. Prop/1917:91
med förslag till lag angående ändrad lydelse av § 24 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862 m. in.
Prop. Prop/1917:92
med förslag till förordning om särskilda avdrag vid 1917 års taxering till bevillning för inkomst samt till inkomst- och för¬ mögenhetsskatt
Prop. Prop/1917:93
angående ändrad lydelse av vissa paragrafer i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873
Prop. Prop/1917:94
angående kostnaderna för anläggning av hospital vid Strängnäs samt om- och tillbyggnad av Lunds hospital och asyl
Prop. Prop/1917:95
med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1917:97
angående ändrad lydelse av rubrikerna nr 192 och 193 för maltdrycker och mjöd i gällande tulltaxa
Prop. Prop/1917:98
angående livränta åt förre eleven vid statens uppfostringsanstalt å Bona Armas Anton Veiland
Prop. Prop/1917:99
med förslag till lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri eller upplåtelse av fartyg, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri
Prop. Prop/1917:100
med förslag till lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg mellan utrikes orter
Prop. Prop/1917:101
angående vissa ändringar i föreskrifterna om avlöning av lärarinnorna vid statsunderstödda enskilda läroanstalter m. m.
Prop. Prop/1917:102
angående pension åt förre arbetaren vid ammunitions fabrikens av¬ delning å Marieberg Anders Gustaf Johansson
Prop. Prop/1917:103
angående er¬ sättande från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna medel
Prop. Prop/1917:105
angående gott- görelse till rådhusrätten i Luleå i anledning av dess befattning med vissa mål
Prop. Prop/1917:106
om pension åt förra skrivbiträdet hos krigshovrätten, änkan Mathilda Charlotta Johanna Wiberg, född Zetterberg
Prop. Prop/1917:107
angående ändrad lydelse av rubrikerna n:r 65, 144, 164, 187, 188, 190, 609, 610, 624, 625, 626, 627, 628 och 629 i gällande tulltaxa
Prop. Prop/1917:108
angående anslag till lindring av fraktkostnader för kalk m. m.
Prop. Prop/1917:109
angående pension åt arbetaren vid ammunitions fabrikens avdelning d Karlsborg Carl Johan Westerberg
Prop. Prop/1917:110
med förslag till lag om ändring i vissa delar av sjölagen
Prop. Prop/1917:111
med förslag dels till ändrad lydelse av §§ 49 och 33 regeringsformen samt § 2, § 37 mom. 1, § 42, § 43 mom. 2, § 54, § 55 och § 58 riksdagsordningen dels ock till lag angående ändrad lydelse av 5 § i stadgan den 26 maj 1909 om val till riksdagens utskott
Prop. Prop/1917:113
angående medelsbehovet för är 1918 under ordinarie reservations¬ anslaget till arméns vapen, ammunition och mälskjut- ningsmateriel samt artilleriets övningar och materiel
Prop. Prop/1917:114
angående anvisande av medel till vissa byggnadsföretag vid armén
Prop. Prop/1917:115
angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna medel
Prop. Prop/1917:116
angående tillstånd för vissa beställning shav are å staten för ar¬ tilleriets fabriker och tyganstalter att för rätt att åtnjuta ålder stillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1917:118
med förslag till lag med särskild bestämmelse att tills vidare gälla i fråga om skydd för vissa främmande patent
Prop. Prop/1917:119
angående an¬ läggning av ett stickspår från Åkers styckebruks järn¬ vägsstation till Åkers krutbruk
Prop. Prop/1917:120
angående ökade medel till utgifter för bränsle, lyshållning in. in. vid tekniska högskolan
Prop. Prop/1917:121
angående pension åt förste maskinisten C. Johannesson Blom,
Prop. Prop/1917:122
angående inlösen av ett antal exemplar av vissa delar av ortnamnskom- mitténs arbete över ortnamn i Alvsborgs län
Prop. Prop/1917:123
angående viss ändring i bestämmelserna rörande understöd från små- skollärares in. fl. ålderdomsunderstödsanstalt
Prop. Prop/1917:126
angående ändringar i villkoren för lån från fonden för torvindustriens be¬ främjande
Prop. Prop/1917:127
angående till¬ fällig höjning av postavgifterna
Prop. Prop/1917:128
med'förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § 1 mom. i förord¬ ningen den 6 november 1908 angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1917:129
angående krigstids- tillägg och krigstidshjälp under år 1917 åt befattnings¬ havare i statens tjänst
Prop. Prop/1917:130
med förslag till förordning om extra inkomst- och förmögenhetsskatt för år 1918 m. in.
Prop. Prop/1917:131
angående upp¬ tagande bland statsverkets inkomster för år 1.918 av en post av tillfälliga lånemedel för extraordinära försvars- utgifter
Prop. Prop/1917:133
angående ränte- friliet å lån för anskaffande av utsädespotatis
Prop. Prop/1917:134
om rätt för föreståndaren vid kronohäktet i Ystad Gustaf Edvard Rockström att för åtnjutande av löneförhöjning tillgodo¬ räkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1917:135
angående minimi- pris å brödsäd m. m.
Prop. Prop/1917:136
angående ändrad användning av ett till anordnande av jäg måst arbostäder av riksdagen anvisat belopp
Prop. Prop/1917:137
angående tilläggs¬ pension åt vissa lärarinnor vid de statsunderstödda en¬ skilda läroanstalterna
Prop. Prop/1917:138
angående föränd¬ rade bestämmelser rörande understöd åt vissa förutva¬ rande flickskollärarinnor
Prop. Prop/1917:139
angående pension åt uppsyning smannen 0. Strandbergs änka Jenny Matilda Strandberg
Prop. Prop/1917:140
angående ombyggnaden av Södertälje kanal
Prop. Prop/1917:141
angående grunder för kvinnas utnämning och befordran till rektor vid kvinnligt folkskoleseminarium
Prop. Prop/1917:142
angående hyresbi¬ drag till lärare vid folkskoleseminarierna i Stockholm och Göteborg
Prop. Prop/1917:144
angående statsbidrag för fortsättande och avslutande av ett sjö- krigshistoriskt arbete m. in.
Prop. Prop/1917:145
angående åtgärder till underlättande av manskapsrekry tering en vid marinen
Prop. Prop/1917:146
angående garanti för inköp av bränntorv för statens räkning
Prop. Prop/1917:147
angående under¬ stöd till aktiebolaget Bifosfat för försök med fram¬ ställning av fosforsyregödselmedel
Prop. Prop/1917:148
angående tillfällig löneförbättring åt lärarpersonalen vid de allmänna läro¬ verken m. fl. läroanstalter
Prop. Prop/1917:149
angående om¬ organisation av väg- och vattenbyggnadskåren
Prop. Prop/1917:150
angående anslag till utgifter i anledning av tillfällig ökning av elevantalet i skogshögskolans jägmästarkurs
Prop. Prop/1917:151
angående tilläggs¬ pension åt kanslisekreteraren i sjöförsvarsdepartementet It. A. Sundin
Prop. Prop/1917:152
angående ytter¬ ligare rörelsekapital vid statens verksamhet för anskaffande och tillhandahållande av livsförnödenheter m. m.
Prop. Prop/1917:153
angående anslag till hydrografiska undersökningar av Sveriges färskvatten
Prop. Prop/1917:154
angående provisorisk lönereglering för viss personal vid lantför- svaret
Prop. Prop/1917:155
angående särskilt hyresbidrag åt gifta underofficerare med veder¬ likar vid armén
Prop. Prop/1917:156
angående ersättande frän fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna medel
Prop. Prop/1917:157
angående sättet för likviderande av förfallen skuld ä statslån till Norra Södermanlands järnvägsaktiebolag
Prop. Prop/1917:158
angående provisorisk lönereglering för viss personal vid marinen
Prop. Prop/1917:160
angående regler för bestämmande av begynnelsearvodet för vissa ordinarie befattningshavare vid statens järnvägar
Prop. Prop/1917:161
angående tilläggs¬ pension åt före detta förste vaktmästaren i finansdeparte¬ mentet J. F. Lindgren
Prop. Prop/1917:162
angående pension åt maskinisten vid mynt- och justeringsverket P. O. Åker¬ blom
Prop. Prop/1917:163
angående utsträck¬ ning av tiden för tullfri disposition av tullpliktiga ut- ställningsföremål, som införts till haitiska utställningen i Malmö år 1914
Prop. Prop/1917:164
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ i lagen den 4 maj 1906 angående förhud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom m. m.
Prop. Prop/1917:166
angående tillfälligt lönetillägg åt viss personal vid statens järn¬ vägar
Prop. Prop/1917:167
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 19 §, 49 § 2 mom. och 57 § i förordningen den 19 november 1914 om arvsskatt och skatt för gåva
Prop. Prop/1917:168
angående anslag till bestridande av vissa utskylder för det brittiska be¬ skickning shuset i Stockholm
Prop. Prop/1917:170
med förslag till ändrad lydelse av §§ 16 och 26 riksdagsordningen samt § 1 4:o och § 2 4:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1917:171
med förslag till lag om fullständigande av straffregistret
Prop. Prop/1917:172
angående anordnande av en central beklädnadsverkstad för marinen m. m.
Prop. Prop/1917:173
angående användande av allmänna besparingar å riksstatens femte huvudtitel till inköp av tvä tomtdelar i Karlskrona m. m.
Prop. Prop/1917:174
angående vissa ändringar i avlöning sreglementet för tjänstemän vid statens järnvägar m. m.
Prop. Prop/1917:175
angående tilläggspension åt förre stationskarlen vid statens järn¬ vägar C. 0. Grann
Prop. Prop/1917:176
angående provisoriska regleringsåtgärder inom Dalälvens flodområde
Prop. Prop/1917:177
angående ändring i gällande grunder för pensionering av flottans befäl och underbefäl med vederlikar
Prop. Prop/1917:178
angående särskilda avlöningsförmåner för den vid marinens flyg- väsende tjänstgörande personalen
Prop. Prop/1917:179
angående vissa, utvecklingen av statens vatten fallsverk berörande frågor
Prop. Prop/1917:180
angående vissa ändrade bestämmelser rörande den inrikes postutväx- lingen
Prop. Prop/1917:181
med för¬ slag till lagar om ändrad lydelse av § 23 i förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862, om ändrad lydelse av § 5 mom. 2 e), § 20 och § 62 i för¬ ordningen om landsting den 21 mars 1862 samt om ändrad lydelse av § 6 mom. 1 i förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862
Prop. Prop/1917:182
angående upp¬ förande vid Alnarps egendom av en institutionsbyggnad för professor N. H. Nilsson-Ehles ärftlighetsforskning m. m.
Prop. Prop/1917:184
angående villkoren för lån från allmänna ny odlings fonden
Prop. Prop/1917:186
angående drift¬ kostnader under år 1918 för egnahemslånefonden
Prop. Prop/1917:187
angående försälj¬ ning av visso delar av kronoegendomen Hunnebo nr 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1917:188
med förslag till lag huru förhållas hör med ströängar vid ägostyckning inom Västerbottens eller Norrbottens läns lappmark samt lag om förbud mot avsöndring av ströängar inom Väster¬ bottens eller Norrbottens läns lappmark
Prop. Prop/1917:189
angående för¬ värvande för statens räkning av vissa enskilda tillhöriga . vattenfall i Motala ström in. m.
Prop. Prop/1917:190
angående gäldandet av vissa pensionsavgifter för undcp' krigs- tjänstgöring avliden personal
Prop. Prop/1917:191
angående reglemente för avlöning vid armén på krigsfot (krigs- avlöningsreglemente)
Prop. Prop/1917:193
angående 'uppförande av ett spetälskesjukhus i Dalarna m. m.
Prop. Prop/1917:194
angående an¬ vändande av behållning å vissa extra anslag till utfö¬ rande av ändringsarbeten ä minfartyget Clas Fleming
Prop. Prop/1917:197
med förslag till lag angående ändrad lydelse av § 13 i förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862 m. in.
Prop. Prop/1917:198
angående förordning med särskilda föreskrifter angående avlö¬ ningsförmåner m. vi. vid marinen på krigsfot
Prop. Prop/1917:199
angående pension å allmänna indragning sstaten åt löjtnanten vid fortifikationen B. K. A. Mannströms änka Maria Mann- ström, född Angelin
Prop. Prop/1917:201
angående ändrad lydelse av 3 § 3 mom. i förordningen den 6 november 1908 angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1917:202
angående upp¬ låtande till aktiebolaget Porjus’’ smältverk av rätt att inom utmålet Valerius å Luossavaara malmfält bryta viss mängd malm
Prop. Prop/1917:203
med förslag till förordning om undantag från tillämpningen av förord¬ ningen den 25 juli 1912 angående särskild skatt å majs, utländsk potatis samt maniokarot och andra väsent¬ ligen lika stärkelserika, tullfria utländska ämnen, an¬ vända vid tillverkning av stärkelse
Prop. Prop/1917:204
angående ålders- tillägg åt förste aktuarien i statistiska centralbyrån Ernst Jonas Höijer och aktuarien därstädes Kurt Jonas Henrik Wittrock
Prop. Prop/1917:205
angående anslag till fåravelns befrämjande
Prop. Prop/1917:206
angående anvisande av anslag till statsunderstöd åt hantverksidkare för ut¬ bildande av lärlingar samt till lärling spremier
Prop. Prop/1917:207
angående för¬ stärkning av kammarkollegiets arbetskrafter
Prop. Prop/1917:208
angående försälj¬ ning av den till landshövdingebostället i Älvsborgs län hörande delen av tomten nr 414 i kvarteret Blomman i Vänersborg
Prop. Prop/1917:209
med förslag till förordning om fortsatt tillämpning under år 1918 av förordningen om spirituosaaccis
Prop. Prop/1917:210
angående beredande av rörelsekapital för tillämpningen av gällande för¬ foganderättslag i fråga om industriella råvaror o. d.
Prop. Prop/1917:212
angående anslag till uppförande av en svensk kyrka i Kristiania
Prop. Prop/1917:213
angående register över kyrkomötets protokoll jämte bihang för åren 1868—1915
Prop. Prop/1917:214
angående disposition av återburet stipendium för utbildande av präst, förtro¬ gen med finska språket
Prop. Prop/1917:215
angående tillfällig löneförbättring åt lärarpersonalen vid privatläroverken
Prop. Prop/1917:216
angående tillfällig löneförbättring åt lärarpersonalen vid kommunala mellan- skolor
Prop. Prop/1917:217
angående tillfällig löne¬ förbättring åt statens folkskolinspektörer
Prop. Prop/1917:218
angående efter¬ skänkande av visst kyrkoherden i Lena församling ådömt skadestånd
Prop. Prop/1917:219
angående dispo¬ nerande av 1916 års avkastning av statens hästavelsfond m. m.
Prop. Prop/1917:220
angående utbe¬ talande i förskott av viss del av statsbidrag till kostna¬ der för laga skiften inom Jukkasjärvi och Karesuando socknar av Norrbottens län
Prop. Prop/1917:221
angående statsbanebyggnader i Norrland
Prop. Prop/1917:222
med för¬ slag till bestämmelser angående, rätt till pension för vissa å extra stat upptagna befattningshavare vid statens järn¬ vägar, telegrafverket och statens vattenfallsverk
Prop. Prop/1917:223
angående anslag till upplysnings- och undervisningsverksamhet för nykter¬ hetens främjande
Prop. Prop/1917:224
angående anslag till meteorologiska centralansialten in. m.
Prop. Prop/1917:225
angående tillfällig löneförbättring åt tjänstemän vid de ecklesiastika konsi¬ storierna
Prop. Prop/1917:226
angående anslag till uppförande av nya byggnader för folkskoleseminariet i Lund m. in.
Prop. Prop/1917:227
angående förvaltningen av riksförsäkringsanstaltens fondmedel
Prop. Prop/1917:228
med för¬ slag till lag om för säkring srådet
Prop. Prop/1917:229
angående förvärvande för svenska statens räkning av den Falun —Rättvik—Mora järnvägsaktiebolag tillhöriga järnvägen Mora Noret—Orsa in. in.
Prop. Prop/1917:230
angående reglering av löneförhållanden in. m. vid statsdepartementen
Prop. Prop/1917:231
angående om¬ byggnadsarbeten å länsresidenset i Malmö m. m.
Prop. Prop/1917:232
angående anvisande av medel för höjande av medelinköpspriset för remonter under är 1917
Prop. Prop/1917:233
angående anvisande av medel för bestridande av uppkommande merkostnader för vissa byggnadsföretag vid armén
Prop. Prop/1917:234
angående utförande av reparationsarbeten ä strandskoningen utmed Angermanälvens strand vid Norrlands trängkårs kasern- etablissemang i Sollefteå
Prop. Prop/1917:235
angående förordning om avlöning åt värnpliktiga, som fullgöra krig stjänstgöring vid vissa industriella eller andra an¬ läggningar eller fartyg
Prop. Prop/1917:236
angående, tillämp¬ ning under viss tid av lagstiftningen om förfogande över viss egendom under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden
Prop. Prop/1917:237
angående bemyndigande för vattenfallsstyrelsen att försälja tomter och områden från de under styrelsens förvaltning ställda fastigheter m. m.
Prop. Prop/1917:238
angående anslag till svenska Häda korset för bestridande av utgifter för dess hjälpkommittés byrå i Stockholm
Prop. Prop/1917:239
med för¬ slag till lag om överflyttande å landsfiskal av krono¬ fogde åliggande bestyr in. m.
Prop. Prop/1917:240
angående anslag till ökat arbetsbiträde hos lantmäteristyrelsen
Prop. Prop/1917:241
angående till¬ fällig löneförbättring åt lärare vid folkhögskolor
Prop. Prop/1917:244
angående anvisande av medel till täckande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet år 1917, i vad desamma avse lantför- svaret
Prop. Prop/1917:245
angående an¬ visande av medel till täckande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet år 1917, i vad desamma avse sjö¬ försvaret
Prop. Prop/1917:246
angående för¬ stärkning av arbetskrafterna hos kammarrätten
Prop. Prop/1917:247
angående anslag till lantmäteristyrelsens reproduktionsanstalt
Prop. Prop/1917:248
med förslag till ändrad lydelse av §§ 4, 5, 6 och 15 regeringsformen, §§ G, 10, 20, 32, 33, 38 och 43 riksdagsordningen samt § 1 4:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1917:249
med förslag till lag om visst undantag från tillämpningen av 49 § 1 mom. och 165 § 1 mom. lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse
Prop. Prop/1917:250
angående pension åt över eldar en vid nationalmuseum A. P. Andersson Spångberg
Prop. Prop/1917:251
angående ökat statsbidrag till lantbruksskolor
Prop. Prop/1917:252
angående tillfällig löneförbättring åt lärare vid lantmannaskolor
Prop. Prop/1917:253
angående av¬ löning sstat för statens uppfostringsanstalt å Bona m. m.
Prop. Prop/1917:254
med förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m.
Prop. Prop/1917:256
angående anslag till läkarundersökning av sjöfolk
Prop. Prop/1917:257
med förslag till lag angående beräknande av röstvärdet enligt kommunalförfattning ärna för skattskyldig, vars beskatt¬ ningsbara inkomst blivit vid bevillning staxering en år 1917 av viss anledning nedsatt
Prop. Prop/1917:259
angående ytter¬ ligare anslag till anordnande av förn äring sskjul för flyg- båtar in. in.
Prop. Prop/1917:260
angående till an¬ läggning av statsstuteri å Ottenby beviljat anslag m. m.
Prop. Prop/1917:262
med förslag till ändrad lydelse av § 2 4:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1917:263
angående anslag för avsättning till lånefonden för tjänstemanna- samhället vid Mörby m. m.
Prop. Prop/1917:264
angående krigs¬ tidshjälp under år 1917 åt vissa f. d. befattningshavare i statens tjänst
Prop. Prop/1917:265
angående upp¬ låtande av lägenheter m. m. från Kungsörs kungsladu¬ gård i Västmanlands län
Prop. Prop/1917:266
angående upp¬ förande av ett nytt hospital vid Hälsingborg
Prop. Prop/1917:267
angående tilläggs¬ pension åt förste aktuarien i statistiska centralbyrån F. A. Sundberg
Prop. Prop/1917:268
angående för¬ ändrade grunder för pensionering av marinens stam- manskap m. m.
Prop. Prop/1917:269
angående anslag till täckande av brist i åkerbrukskolonien Halls räken¬ skaper för år 1916
Prop. Prop/1917:270
angående understöd åt smäskolläraren Johan Severin Peterssons änka Thilda Petersson
Prop. Prop/1917:271
angående rätt för åtskilliga tjänstemän av lägre grad vid statens järnvägar med särskild yrkesutbildning att i avlöninqs- hänseende tillgodoräkna sig viss föregående tjänstgörings¬ tid
Prop. Prop/1917:272
angående anslag för tillsyn å vissa enskilda skogar
Prop. Prop/1917:273
angående anslag till den lägre skog sundervisning en och, skogshushållning i allmänhet m. m.
Prop. Prop/1917:274
angående drift¬ kostnader under år 1918 för statens skog sdomäner m. m.
Prop. Prop/1917:275
angående till¬ fällig avlöning sförbättring för vissa lantmätare
Prop. Prop/1917:276
angående ersätt¬ ning för skada till följd av olycksfall i arbete åt lär¬ lingen vid Alnarps lantbruksskola F. W. Hult
Prop. Prop/1917:278
avgående beredande av ytterligare medel till restaurering av Ulriksdals slott
Prop. Prop/1917:279
angående disposi¬ tion av Skytteanska skolbostället Tärnafors nr 1
Prop. Prop/1917:280
angående anslag till täckande av brist i 1917 års stat för den med drott¬ ning Sofias stiftelse förenade vårdanstalten för blinda dövstumma och blinda sinnesslöa m. fl.
Prop. Prop/1917:281
angående pension åt förre kronojågaren A. J. Johansson
Prop. Prop/1917:282
angående anvisande av medel till åtgärder i prisreglerande syfte
Prop. Prop/1917:283
angående anvisande av medel för beredande av lindring i de mindre bemed¬ lades levnadsvillkor
Prop. Prop/1917:284
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 18 juni 1915 om förekommande av överdriven av¬ verkning å ungskog inom de delar av Västerbottens och Norrbottens län, som ej höra till lappmarken
Prop. Prop/1917:285
med förslag till ändrad lydelse av § 2 4:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1917:286
med förslag till ändrad lydelse av § 2 4;o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1917:287
angående pen¬ sioner åt kördrängen A. Jönsson och trädgårdsarbetaren G. V. Hartman
Prop. Prop/1917:288
angående pension åt stallbetjänten vid Flyinge hingstdepå JK. JMJånsson Lundberg
Prop. Prop/1917:289
angående pension åt extra kronojägaren Sven Sjöström
Prop. Prop/1917:290
angående pension åt t. f. domänintendenten M. F. Bodhes änka Alfhilda Beata Rodhe, född von Mentzer
Prop. Prop/1917:291
angående livräntor till avlidne bergsprängaren Johan Emil Handens änka och dotter
Prop. Prop/1917:292
med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen den 15 maj 1903 angående folkskoleväsendet i Stockholm
Prop. Prop/1917:293
om beredande av ökat sovplatsutrymme vid statens uppfostringsanstalt å Bona
Prop. Prop/1917:294
angående pension åt fortifikationsarbetaren Carl August Bäckman
Prop. Prop/1917:295
angående tillfällig löneförbättring åt viss lärarpersonal vid mari¬ nen tillhörande undervisningsanstalter samt navigations¬ skolorna
Prop. Prop/1917:297
angående krigstids- hjälp under år 1917 åt pensionerade lärare och lärarinnor vid folkskolor och småskolor m. fl.
Prop. Prop/1917:298
angående nya lo¬ kaler för historiska museet vid universitetet i Lund
Prop. Prop/1917:299
angående främjande av manskapsrekry tering en vid armén
Prop. Prop/1917:300
angående krigs¬ tjänstpremier till visst manskap och vissa värnpliktiga vid flottan
Prop. Prop/1917:301
angående visst undantag från bestämmelserna för statens meddelande av sjöförsäkring mot krigsfara
Prop. Prop/1917:302
angående viss ändring i villkoren för överlåtande till staden Falkenberg av Falkenbergs tullbro
Prop. Prop/1917:303
angående täc¬ kande av överbetalning ä reservationsanslaget till under¬ håll av kustartilleriets byggnader och materiel för är 1916
Prop. Prop/1917:304
angående anslag till lantbruksinstitutet vid Ultuna samt lantbruks- och mejeriinstitutet vid Alnarp
Prop. Prop/1917:305
angående anslag till ersättning åt förlikning smän för medling i arbetstvister m. m.
Prop. Prop/1917:306
angående inlösen av besittningsrätten till kronoegendomen Bergshamra nr 1 i Stockholms stad och län
Prop. Prop/1917:308
angående stats¬ understöd åt synnerligt s kattetyngda landskommuner
Prop. Prop/1917:309
angående för¬ värvande för statsverkets räkning av fastigheterna nr 13 och 14 i kvarteret Norrtälje i Stockholm
Prop. Prop/1917:311
angående tilläggs¬ pension åt fullmäktigen i riksbanken, filosofie doktor Sixten Gabriel von Friesen
Prop. Prop/1917:312
angående uppskov med slutförande av undersökningsarbeten i Kiirunavaara och Gellivare malmberg
Prop. Prop/1917:313
med förslag till förordning om visst undantag från tillämpningen av stadgandet i 13 § 4 mom. i förordningen den 11 oktober 1907 angående tillverkning av brännvin m. m.
Prop. Prop/1917:314
angående efterskänkande av kronans rätt till danaarv efter smeden Per Viktor Sjögren från Ledbergs socken m. fl.
Prop. Prop/1917:315
angående utsträck¬ ning av tiden för anmälan om inlösen av skattefrälse- räntor
Prop. Prop/1917:316
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 6, 9, 11, 18, 19, 20, 25 och 30 §§ i förordningen den 11 oktober 1907 an¬ gående beskattning av socker
Prop. Prop/1917:317
angående understöd åt avlidne maskinisten vid garnisonens i Boden vattenledningsverk B. E. T. Svenssons minderåriga barn
Prop. Prop/1917:318
angående pension å allmänna indragningsstaten åt arbetsförmannen vid krigsskolan C. W. Johanssons änka Anna Greta Jo¬ hansson
Prop. Prop/1917:319
angående pension åt skomakeriarbetaren vid Svea livgardes inten¬ dentur verkstäder Frans Gustaf Storms änka Mat bilda Elisabeth Storm, född Jonsdotter
Prop. Prop/1917:320
angående pension åt kokerskan vid Karlskrona grenadjärregemente änkan Sofia Petersson, född Israelsson
Prop. Prop/1917:321
angående understöd åt fodermarsken H. F. E. Ingvarssons änka och minderåriga barn
Prop. Prop/1917:322
angående ändring i gällande grunder för pensionering av arméns befäl och underbefäl med vederlikar samt omgående tiden för avgång ur tjänst
Prop. Prop/1917:323
angående inlösen för statsverkets räkning av generalstabens officers¬ kårs stalletablissemang i Stockholm
Prop. Prop/1917:324
angående för¬ säljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1917:325
angående årligt understöd åt vice kommissionslantmätaren A. E. 0. Modée
Prop. Prop/1917:326
angående för¬ värvande av vissa fastigheter för telegrafverkets räkning i Filip stad och Göteborg samt utvidgning av telegraf¬ verkets verkstad i Nynäshamn m. m.
Prop. Prop/1917:327
angående omkostnader för handläggning av ärenden rörande er¬ sättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1917:328
med för¬ slag till förordning angående uppbörd av avgifter för försäkringar i r^försäkringsanstalten jämlikt lagen om försäkring för olycksfall i arbete
Prop. Prop/1917:329
med förslag till ny utgiftsstat för postsparbanken m. m.
Prop. Prop/1917:330
angående krigs- tidshjälp åt pensionsberättigade änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst
Prop. Prop/1917:331
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1, 3, 7, 8 och 10 §§, 34 § 2 inom., 36 § 2 mom. och 41 § i förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1917:332
angående anslag till upplysningsverksamhet för främjande av landsbygdens förseende med elektrisk kraft
Prop. Prop/1917:333
angående anslag till en extra tjänsteman hos lantbruksstyrelsen samt till jordbrukskonsulenter och jordförmedlingsbyråer
Prop. Prop/1917:334
angående krigs- tidshjälp åt pensionsberättigade änkor och barn efter del¬ ägare i folkskollärarnas änke- och pupillkassa
Prop. Prop/1917:335
angående krigs- tidshjälp åt pensionsberättigade änkor och barn efter del¬ ägare i prästerskapets änke- och pupillkassa
Prop. Prop/1917:337
angående anslag till täckande av brist i staten för förskolan för blinda i Växjö
Prop. Prop/1917:338
angående pensioner till vissa vid statens järnvägsbyggnader an¬ ställda eller förut anställda förmän och arbetare in. in.
Prop. Prop/1917:339
angående in¬ rättande av en norrländsk andelsmejerifond
Prop. Prop/1917:340
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 19 mom. 4 och § 34 mom. 2 värnpliktslagen den 17 september 1914
Prop. Prop/1917:341
med förslag till lag om allmän tjänsteplikt
Prop. Prop/1917:342
angående reglering av löneförhållanden m. m. för vaktmästare och med dem jämförliga befattningshavare
Prop. Prop/1917:343
angående vissa ändringar i gällande avlöningsreglemente för tjänstemän vid statens vatten/allsverk in. rn.
Prop. Prop/1917:344
med förslag till förordning om ändrad lydelse av § 13, § 16 mom. 1, § 17 och § 19 mom. 3 i förordningen om frihamn den 15 november 1907
Prop. Prop/1917:346
angående an¬ slag till hospitals underhåll
Prop. Prop/1917:347
angående er¬ sättning åt postsparbanken för dess bestyr med uppbörd och utbetalningar m. in. för riksförsäkringsanstalten
Prop. Prop/1917:348
med för¬ slag till förordning angående förbud i vissa fall mot användande av vilseledande varubeteckningar vid handel med födoämnen
Prop. Prop/1917:349
angående försälj¬ ning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägen¬ heter från sådana egendomar
Prop. Prop/1917:350
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 18, 33 och 59 §§ i stadgan om skjutsväsendet den 22 juni 1911
Prop. Prop/1917:351
angående av¬ skrivning av ett lån för restaurering av Vadstena kloster¬ kyrka
Prop. Prop/1917:352
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 och 7 §§ i lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehavares rätt till pension
Prop. Prop/1917:353
angående tillämp¬ ning av allmän tjänsteplikt med avseende å visst ändamål
Prop. Prop/1917:354
angående höjning av anslaget till kostnader för taxering till skatt å in¬ komst och förmögenhet
Prop. Prop/1917:355
angående försäljning av kronolågenheterna Klädesholmen nr 1 samt Koholmen nr 1, Stora och Lilla m. m. i Göteborgs och Bohus lön
Prop. Prop/1917:356
angående god¬ kännande av förlikning svis bestämd skatteköpeskilling för hemman å Tima bergslags allmänning m. in.
Prop. Prop/1917:357
om vissa föränd¬ ringar beträffande tvångsarbetsanstalterna
Prop. Prop/1917:359
med förslag till lag om inskränkande eller nedläggande av skogsarbete eller industriell drift under utomordentliga, av krig för¬ anledda förhållanden
Prop. Prop/1917:360
angående anslag till arbetslöshetens bekämpande
Prop. Prop/1917:361
angående för¬ ändring av tullsatserna å socker samt om ändrad lydelse av § 13 mom. 1 i förordningen med tulltaxa för in¬ kommande varor den 9 juni 1911
Prop. Prop/1917:362
angående för¬ ändrade bestämmelser för trafikaktiebolaget Grängesberg— Oxelösunds export av malm från Grängesbergs malm¬ fält
Prop. Prop/1917:363
med för¬ slag till lag om ändrad lydelse av 2 § 14:o) i lagen den 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1917:364
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 4, 34, 35, 44, 45, 50, 52, 55, 63, 64, 70 och 80 §§ i lagen den 23 oktober 1891 angående väghållningsbesvärets utgörande på landet
Prop. Prop/1917:365
med förslag till lag med viss föreskrift angående handel med varor, för vilka bestämts högsta pris
Prop. Prop/1917:366
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 11 april 1916 angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m.
Prop. Prop/1917:368
med förslag till ändrad lydelse av § 2 4:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1917:369
angående beredande av rörelsekapital för 1917 års bränslekommissions ved¬ anskaffning under innevarande år
Prop. Prop/1917:370
angående anslag för anordnande av spannmålslag erhus och fryshus
Prop. Prop/1917:371
med förslag till lag innefattande tillfälligt undantag från gällande in¬ skränkningar i rätten att använda sparbanks vinst
Prop. Prop/1917:372
angående bidrag till tullstatens enskilda pensionsinrättning
Prop. Prop/1917:373
med förslag till ny inkomstberäkning för 1918 års riksstat in. in.
Prop. Prop/1917:374
angående täckande av vissa kostnader för lånt/ör svar et, som avses i § 63 regeringsformen, m. m.
Prop. Prop/1917:375
angående täc¬ kande a.v vissa kostnader för sjöförsvaret, som avses i § 63 regeringsformen, m. rn.
Prop. Prop/1917:376
angående bere¬ dande av kredit för bedrivande av statens verksamhet i fråga om meddelande av sjöförsäkring mot krigsfara