Prop. 1952:7
('med förslag till lag an\xad gående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hg res reglering m. m.',)
Prop. 1952:20
('med förslag till förordning om förlängd tjänstgöring för vissa värn\xad pliktiga tillhörande armén, vilka under år 1,952 avsluta första tjänstgöring',)
Prop. 1952:22
('med förslag till lag med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brott\xad mål',)
Prop. 1952:39
('med förslag till lag angående ändring i lagen den 30 juni 1943 (nr 431) om allmänna vägar, m. m.',)
Prop. 1952:47
('med anhållan om riks\xad dagens yttrande angående vissa av Internationella ar\xad betsorganisationens konferens år 1951 vid dess tret\xad tiofjärde sammanträde fattade beslut',)
Prop. 1952:52
('med förslag till lag om ändring i vattenlagen',)
Prop. 1952:107
('angående lönegrads pla\xad ceringen för vissa tjänster m. m.',)
Prop. 1952:108
angående bemyndigan¬ de för Kungl. Maj:t att överlämna vissa arbetsupp¬ gifter till riksskattenämnden, m. m.
Prop. 1952:127
('angående anslag för budgetåret 1952/53 till arbetsmarknadsstyrelsen och den offentliga arbetsförmedlingen m. in.',)
Prop. 1952:147
('angående omorganisa\xad tion av statens utlänningskommission m. m.',)
Prop. 1952:149
('angående omorganisa\xad tion av skolöverstyrelsen m.m.',)
Prop. 1952:155
('angående vissa anslag under landsstaten för budgetåret 1952/53',)
Prop. 1952:169
('angående ratifikation av konsulär konvention mellan Sverige och Storbritan\xad nien',)
Prop. 1952:170
('med förslag till sjömans\xad lag, m. 77i.',)
Prop. 1952:175
('med förslag till ändrad lydelse av §§ 13 och 15 riksdagsordningen samt till lag med vissa bestämmelser om val till riksdagens andra kammare för perioden 1953—1956',)
Prop. 1952:177
('med förslag till lag om ändring i vämpliktslagen m. m.',)
Prop. 1952:182
('med förslag till kun\xad görelse med vissa bestämmelser om cyklar med hjälp\xad motor m. m.',)
Prop. 1952:184
med förslag till lag om ändrad Igdelse av 13 och 28 §§ epidemilagen den 19 juni 1919 (nr 443) m. m.
Prop. 1952:187
('med förslag till strand\xad lag',)
Prop. 1952:188
('med förslag till natur\xad skyddslag m. m.',)
Prop. 1952:189
('med förslag till förord\xad ning om ändrad Igdelse av 3 § c) lotteriförordning\xad en den 19 maj 1939 (nr 207)',)
Prop. 1952:204
('angående vissa änd\xad ringar i statens allmänna avlöningsreglemente, m. m.',)
Prop. 1952:209
('angående eftergift i vissa fall av fordran på återbetalning av belopp, som utgivits såsom ekonomiskt bistånd från utlandsmyndighet',)
Prop. 1952:213
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1952:214
('med förslag till förord\xad ning om ändring i förordningen den 23 oktober 1908 (nr 128) angående bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter',)
Prop. 1952:215
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering, m. m.',)
Prop. 1952:223
('med förslag till lag med vissa bestämmelser om påföljd för brott av underårig, m. m.',)
Prop. 1952:235
angående godkännan¬ de av avtal mellan Sverige och Nederländerna för und¬ vikande av dubbelbeskattning och fastställande av be¬ stämmelser angående ömsesidig handräckning beträf¬ fande skatter å inkomst och förmögenhet samt be¬ träffande skatter å kvarlåtenskap
Prop. 1952:241
('angående lönegradspla- ceringen för vissa tjänster, m. m.',)
Prop. 1952:253
('angående utlämnande av stödlån till jordbrukare',)
Prop. Prop/1952:3
med förslag till lag an¬ gående tiden för firandet av Marie bebådelsedag, mid¬ sommardagen och allhelgonadagen
Prop. Prop/1952:4
med förslag till förord¬ ning om ändring i kgrkomötesförordningen den 22 april 1949 (nr 174)
Prop. Prop/1952:5
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 16 § kyrkomötesförord- ningen den 22 april 1949 (nr 174)
Prop. Prop/1952:6
med förslag till förord¬ ning med vissa bestämmelser till motverkande av spridning av flyghavre
Prop. Prop/1952:8
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 29 juni 1945 (nr 520) om återställande av viss från ockuperat land härrörande egendom, m. m.
Prop. Prop/1952:9
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § lagen den 30 juni 1948 (nr 449) om disciplinstraff för krigsmän och lag om ändrad lydelse av 9, 22 och 61 §§ militära rättegångs¬ lagen den 30 juni 1948 (nr 472)
Prop. Prop/1952:10
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 och 4 §§ lagen den 29 november 1946 (nr 722) med särskilda bestämmel¬ ser om uppfinningar av betydelse för försvaret, så ock om fortsatt giltighet av samma lag
Prop. Prop/1952:11
med förslag till lag om tillägg till lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar
Prop. Prop/1952:12
angående löne- och pen- sionsregtering för professorer och vissa andra akade¬ miska lärare m. fl.
Prop. Prop/1952:13
angående befrielse i vis¬ sa fall från betalningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1952:14
angående lönegrads- placering för viss biträdespersonal m. m.
Prop. Prop/1952:15
med förslag till lag om häradsaltmånningar, m. m.
Prop. Prop/1952:17
med förslag till lag om ändring i gruvlagen den 3 juni 1938 (nr 31b)
Prop. Prop/1952:18
angående plan för flottans fartyg sbyggnader
Prop. Prop/1952:19
med förslag till förordning om ändring i 6 § familjebidrag sförord¬ ningen den 29 mars 1946 (nr 99)
Prop. Prop/1952:21
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 3 § förordningen den 30 juni 1943 (nr 570) om anställande av distriktsbarn- morskor m. m.
Prop. Prop/1952:23
angående reglering av vissa från statens pensionsanstalt utgående pensioner, m. m.
Prop. Prop/1952:24
angående befrielse från återbetalning av statsbidrag, som utbetalats till Rota- sjöns torrläggningsföretag av år 1937 i Kronobergs län, m. m.
Prop. Prop/1952:25
med förslag angående användningen av den tilläggsskatt ä bensin, som under tiden den 1 april 19A8—den 31 december 1950 uttagits vid yrkesmässigt bedrivet fiske
Prop. Prop/1952:26
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1952:27
med förslag till lag om tillfällig ökning au regeringsrådens antal
Prop. Prop/1952:28
angående täckande av vissa medelsbrister, redovisade såsom proprie- balanser i försvarets civilförvaltnings räkenskaper
Prop. Prop/1952:29
angående be¬ stridande av vissa haverikostnader
Prop. Prop/1952:30
angående för¬ läggande av den under försvarets fabriksverk hörande centrala beklädnadsverkstaden till Karlskrona in. m.
Prop. Prop/1952:31
med förslag till lag angå¬ ende ändring i lagen den 30 april 1948 (nr 218) om sambruksföreningar
Prop. Prop/1952:32
angående anslag till hus¬ hållningssällskapen för budgetåret 1952/53, m. m.
Prop. Prop/1952:33
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänk- ningsskatt å spritdrycker
Prop. Prop/1952:34
angående anslag till åt¬ gärder för främjande av fiskebåts- och fiskredskaps- försäkring
Prop. Prop/1952:35
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 26 juni 1931 (nr 280) om erkända sjukkassor
Prop. Prop/1952:36
angående fortsatt dispo¬ sition av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1952:37
angående er¬ sättning till B. E. 11. Carlsson ro., fl.
Prop. Prop/1952:38
angående anslag ur kyrkofonden för tillfällig arbetshjälp åt domkapit¬ len och stiftsnämnderna i samband med prästlöne- r ef ormens genomförande
Prop. Prop/1952:40
med förslag till lag om sammanföring av samfälld vägmark med angränsan¬ de fastighet m. m.
Prop. Prop/1952:41
om godkännande av protokoll angående handelsutbytet mellan Sverige och Portugal m. m.
Prop. Prop/1952:42
angående fortsatt disposition av vissa äldre anslag
Prop. Prop/1952:43
angående fortsatt dispo¬ sition av vissa äldre anslag
Prop. Prop/1952:44
angående anslag för budgetåret 1952/53 till lindring i mindre bemedla¬ des kostnader för djursjukvård
Prop. Prop/1952:46
med förslag till lag om ändring i civilförsvarslagen den 15 juli 7.944 (nr 536)
Prop. Prop/1952:48
angående studielån med statlig kreditgaranti åt s. k. flykting studenter
Prop. Prop/1952:49
angående efterskänkande av staten tilldömd ersättning för släckningskostnad vid skogsbrand
Prop. Prop/1952:50
angående anslag för bud¬ getåret 1952/53 till den statliga och statsunderstödda frökontrollverksamheten m. in.
Prop. Prop/1952:51
med förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1952/53
Prop. Prop/1952:53
med förslag till lag om ändring i lagen den 20 oktober 1939 (nr 732) med sär¬ skilda bestämmelser angående tillfällig vattenregle¬ ring
Prop. Prop/1952:54
angående frågor om befrielse från betalningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1952:55
angående befrielse från ersättningsskyldighet i vissa fall m. m.
Prop. Prop/1952:56
angående livränta till O. A. Backlund för skada i följd av trafik med ett kronan tillhörigt motorfordon m. m.
Prop. Prop/1952:58
med förslag till lag om ogiltighet av såmjedelning av jord inom vissa delar av Kopparbergs län
Prop. Prop/1952:59
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 11 § 1 och 2 mom. för¬ ordningen den 22 juni 1934 (nr 320) angående grun¬ der för förvaltningen av viss kronoegendom
Prop. Prop/1952:60
angående höjning av statstjänstemännens löner, m. m.
Prop. Prop/1952:61
angående provisoriskt lönetillägg för tjänstgöring på s. k. obekväm arbets¬ tid
Prop. Prop/1952:62
angående fortsatt dispo¬ sition av ett för budgetåret 1946/47 anvisat anslag till byggnadsarbeten vid veterinärinrättningen i Skara
Prop. Prop/1952:63
angående bestridandet av vissa kostnader från anslaget till Kostnader för årlig taxering
Prop. Prop/1952:65
angående fullmakt att i arbetslöshetsbekämpande sgfte igångsätta arbeten, för vilka anslag uppförts å allmän beredskapsstat för budgetåret 1950/51, m. m.
Prop. Prop/1952:67
med förslag till förord¬ ning om särskild skatt å vissa exportavgifter avseende år 1952, m. m.
Prop. Prop/1952:68
angående rörelsekapital åt Aktiebolaget Vin- & spritcentralen
Prop. Prop/1952:69
angående anslag till ak¬ tieteckning i Aktiebolaget Ceaverken
Prop. Prop/1952:70
med förslag till lag an¬ gående dyrtidstillägg för år 1952 å särskilda barnbidrag till änkors och invaliders m. fl. barn
Prop. Prop/1952:72
med förslag till vissa ändringar i gällande tulltaxa, m. m.
Prop. Prop/1952:73
angående fortsatt dispo¬ sition av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1952:74
med förslag till lag med särskilda bestämmelser angående sparbanks inlåning
Prop. Prop/1952:75
med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 kap. 9 § rättegångsbalken
Prop. Prop/1952:76
med förslag till lag om fortsatt giltighet au valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350)
Prop. Prop/1952:77
angående utbyggnaden av ett försöks- och forskningsinstitut på jordbrukets område vid Röbäcksdalen i Västerbottens lån
Prop. Prop/1952:78
angående prisutjäm¬ ningsavgift m. m.
Prop. Prop/1952:79
med förslag till förord¬ ning om konjunkturskatt för år 1952 m. m.
Prop. Prop/1952:80
med förslag till lag om fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen den 22 juni 1939 (nr 293), m. in.
Prop. Prop/1952:81
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 1 § förordningen den 3 juni 1938 (nr 216) om livräntetillägg av statsmedel åt vissa liv ränt et ag are enligt lagen den 5 juli 1901 an¬ gående ersättning för skada till följd av olycksfall i arbete, m. m.
Prop. Prop/1952:82
med förslag till lag om fortsatt giltighet av prisregleringslagen den 30 juni 1947 (nr 303)
Prop. Prop/1952:83
angående anslag för budgetåret 1952/53 till avlöningar och omkostnader vid statens sinnessjukhus och statens anstalt för fal¬ landesjuka m. m.
Prop. Prop/1952:84
angående anslag till in¬ köp av maskiner för torrläggningsverksamheten
Prop. Prop/1952:85
angående anskaff¬ ning av vissa yllevaror för försvaret
Prop. Prop/1952:86
angående anslag till er¬ sättningar till de förutvarande ombordanställda m. fl. å motorfartyget Ningpo
Prop. Prop/1952:87
angående åtgärder till främjande av bränsleförsörjningen
Prop. Prop/1952:88
angående försäljning av vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1952:89
angående anslag för bud¬ getåret 1952/53 till gottgörelse till fiskerinäringen för av dess utövare erlagd bensinskatt
Prop. Prop/1952:90
rörande Sveriges anslut¬ ning till en konvention angående upprättandet av ett råd för samarbete på tullområdet, m. m.
Prop. Prop/1952:91
angående avstående i visst fall av allmänna arvsfondens rätt till arv
Prop. Prop/1952:92
angående försäljning av en allmänna arvsfonden tillfallen fastighet
Prop. Prop/1952:93
angående ersättning i vissa fall i anledning av olycksfall i arbete eller yrkes¬ sjukdom
Prop. Prop/1952:94
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1943 (nr 444) om tillståndstvång för byggnadsarbete
Prop. Prop/1952:95
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 63 § 2 mom. lagen den 6 juni 1930 (nr 260) om församlingsstyrelse i Stock¬ holm
Prop. Prop/1952:96
angående reglering av priserna på fisk under budgetåret 1952/53, m. m.
Prop. Prop/1952:97
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 2 § förordningen den 28 maj 19b3 (nr 259) angående omsättnings- och ut- skänkningsskatt d vin
Prop. Prop/1952:98
angående anslag för budgetåret 1952/53 till främjande av lärlingsutbild¬ ning inom muraryrket m. m.
Prop. Prop/1952:99
angående anslag till sta¬ tens växtskyddsanstalt för budgetåret 1952/53, m. m.
Prop. Prop/1952:100
angående anslag till Svenska skifferoljeaktiebolaget m. m.
Prop. Prop/1952:101
med förslag till förord¬ ning om ändring i vapenförordningen den 10 juni 1949 (nr 340)
Prop. Prop/1952:102
angående vissa anslag ur kyrkofonden m. m.
Prop. Prop/1952:103
angående vissa frågor rörande blind- och döv stumundervisningen
Prop. Prop/1952:104
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av § 4 förordningen den 16 maj 1890 (nr 21 s. 1) angående Sveriges allmänna hy- poteksbank, m. m.
Prop. Prop/1952:105
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av §§ 2 och 3 förordningen den 17 maj 1935 (nr 176) angående Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, m. m.
Prop. Prop/1952:106
med förslag till för¬ ordning om ändrad lydelse av 3 och i §§ förordningen den 6 juni 1925 (nr 172) med vissa bestämmelser angå¬ ende befattningshavares vid polisväsendet rätt till lön och pension m. m.
Prop. Prop/1952:108
angående bemyndigan¬ de för Kungl. Maj:t att överlämna vissa arbetsupp¬ gifter till riksskattenämnden, m. m.
Prop. Prop/1952:109
angående organisatio¬ nen av den lokala försöksverksamheten på jordbru¬ kets område, m. m.
Prop. Prop/1952:110
med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 29 juni 1946 (nr 408) om användande av statspolispersonal för vissa särskilda uppgifter
Prop. Prop/1952:111
med förslag till lag om fortsatt giltighet av utlänningslagen den 15 juni 1945 (nr 315)
Prop. Prop/1952:112
angående vissa frå¬ gor i samband med omläggning av föreningen Styrsö kustsanatoriums verksamhet m. m.
Prop. Prop/1952:113
angående anslag för bud¬ getåret 1952/53 till vissa naturskijddsändamål
Prop. Prop/1952:115
angående anslag till lindring i mindre bemedlade patienters å landsbygden sjukvårdskostnader
Prop. Prop/1952:116
med förslag till kungörelse om ändrad lydelse av 61 § 3 mom. och 132 § byggnadsstadgan den 30 juni 19W (nr 390)
Prop. Prop/1952:117
angående viss förstärk¬ ning av vitaminavdelningen vid statens institut för folk¬ hälsan
Prop. Prop/1952:118
angående anslag till riksskogstaxering och avverkningsstatistik för budget¬ året 1952/53, m. m.
Prop. Prop/1952:119
angående anslag för bud¬ getåret 1952153 till avlöningar och omkostnader vid poliskåren i Boden
Prop. Prop/1952:120
angående vissa avlönings- m. fl. anslag under riksstatens fjärde huvud¬ titel för budgetåret 1952/53 m. m.
Prop. Prop/1952:121
angående bidrag till täckande av underskott i kostnaderna för flyktkapital- byråns, restitutionsnämndens, tyskmedelskommitténs samt likvidationsnämndens verksamhet
Prop. Prop/1952:122
angående anskaffning av vissa yllevaror för sjukvårdsberedskapen och civil¬ försvaret
Prop. Prop/1952:123
angående vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus m. m.
Prop. Prop/1952:124
angående anslag för bud¬ getåret 1952/53 till mödrahjälpsnämnderna
Prop. Prop/1952:125
angående förstärkning av den särskilda polisverksamheten för hindrande och upp¬ dagande av spioneri m. m.
Prop. Prop/1952:126
angående anslag till vat¬ tendomstolarna m. m.
Prop. Prop/1952:128
angående anslag för budgetåret 1952/53 till främjande av bostadsförsörjningen m. m.
Prop. Prop/1952:129
angående anslag för bud¬ getåret 1952/53 till undersökningar angående levnads¬ villkor och hushållsvanor
Prop. Prop/1952:130
angående åtgärder till skydd mot biologisk krigföring
Prop. Prop/1952:131
angående vissa anslag till de statliga och statsunderstödda alkoholistanstalter¬ na m. m.
Prop. Prop/1952:132
angående vissa anslag till civilförsvaret för budgetåret 1952/53 m. m.
Prop. Prop/1952:133
angående förstärk¬ ning av sinnesslöinspektionen m. m.
Prop. Prop/1952:134
angående anslag till avlö¬ ningar till befattningshavare å lots- och fyrstaten m. m.
Prop. Prop/1952:136
angående användande av Spenshults sanatorium såsom eftervårdssjukhus för reu¬ matiker
Prop. Prop/1952:137
angående vissa anslag för budgetåret 1952/53 till universiteten och den medicinska undervisningen m. m.
Prop. Prop/1952:138
angående Sveriges biträ¬ dande av vissa internationella hålsovårdsbeståmmelser
Prop. Prop/1952:139
med förslag till lag om änd¬ rad lydelse av 15 § epidemilagen den 19 juni 1919 (nr 443)
Prop. Prop/1952:140
angående anslag för budgetåret 1952/53 till avlöningar vid de allmänna läroverken m. m.
Prop. Prop/1952:141
angående fortsatt dis¬ position av vissa äldre anslag, avseende ecklesiastik¬ departementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1952:142
angående bestridande av vissa kostnader från anslaget till oförutsedda utgifter
Prop. Prop/1952:143
angående anslag till ersättningar på grund av förbud mot bebyggelse in. m. inom vissa strandområden
Prop. Prop/1952:144
angående anslag till ut¬ byggnad av staten tillhöriga gruvanläggningar i Malå socken m. m.
Prop. Prop/1952:145
angående dispositionen av överskottsmedel från statens krigsförsäkrings- nämnds verksamhet
Prop. Prop/1952:146
angående lönegradsplace- ring för viss biträdespersonal m. m.
Prop. Prop/1952:150
angående ytterligare ut¬ gifter å tilläggsstat 11 till riksstaten för budgetåret 1951/52
Prop. Prop/1952:152
angående inköp och iståndsättande av beskickningsfastigheter m. m.
Prop. Prop/1952:153
angående vissa åtgärder för avhjälpande av lärarbristen vid de högre sko¬ lorna
Prop. Prop/1952:154
angående fortsatt disposition av visst äldre anslag
Prop. Prop/1952:156
angående understöd till folkliga musikskolan i Arvika
Prop. Prop/1952:157
angående bemyndigande att försälja viss kronan tillhörig fast egendom, m. fn.
Prop. Prop/1952:158
angående tillägg å de livräntor som utgå enligt förordningen den 11 juni 1953 (nr 357) om vissa ersättningar vid införandet av statsmonopol å importen av tobaksvaror
Prop. Prop/1952:159
angående vissa investe¬ ringar i statens järnvägars fond
Prop. Prop/1952:160
angående höjning av vissa postavgifter
Prop. Prop/1952:161
angående inköp av fas¬ tigheter i Visby
Prop. Prop/1952:162
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 1 juni 1951 (nr 374) om skatt å elektrisk kraft (elskatteförord¬ ning en)
Prop. Prop/1952:163
angående fortsatt understöd till viss skärgårdstrafik m. m.
Prop. Prop/1952:164
angående anslag till vissa åtgärder för ekonomisk försvarsberedskap
Prop. Prop/1952:165
angående statsför- värv av Köping—Uttersberg—Riddarhyttans järnväg m. m.
Prop. Prop/1952:166
angående vissa markför¬ värv för försvaret in. m.
Prop. Prop/1952:167
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 21 december 19U9 (nr 655) med särskilda bestämmelser om utskrivning från sinnessjukhus
Prop. Prop/1952:171
med förslag till för¬ ordning om ändrad lydelse av § 2 förordningen den 6 juni 1929 (nr 129) angående Svenska skeppsliypo- tekskassan, m. m.
Prop. Prop/1952:172
med förslag till förord¬ ning om fortsatt tillfälligt upphävande av skatten å mo¬ torsprit
Prop. Prop/1952:174
med förslag till lag om ändrad lydelse av 16 § lagen den 11 juni 1943 (nr 346) angående statsmonopol å tillverkning och import av tobaksvaror
Prop. Prop/1952:176
angående åtgärder i prisreglerande syfte på jordbrukets område under se¬ nare delen av produktionsåret 1951/52
Prop. Prop/1952:178
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av lb och 30 §§ förord¬ ningen den 21 december 19b5 (nr 823) om nöjesskatt
Prop. Prop/1952:179
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 19 november 191 i (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1952:180
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 3 juni 1949 (nr 314) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om bankaktiebolags kassare¬ serv, m. m.
Prop. Prop/1952:181
med förslag till lag om skyldighet för civilförsvarspliktig att tjänstgöra vid krigsmakten
Prop. Prop/1952:183
med förslag till ändrad lydelse av 12 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1952:184
med förslag till lag om ändrad Igdelse av 13 och 28 §§ epidemilagen den 19 juni 1919 (nr 443) m. m.
Prop. Prop/1952:185
med förslag till förord¬ ning med särskilda bestämmelser om in- och upplå¬ ning vid centralkassa för jordbrukskredit
Prop. Prop/1952:186
med förslag till lag med särskilda bestämmelser rörande riksbankens sedelut¬ givning
Prop. Prop/1952:190
angående efterskänkan¬ de av arvsskatt m. m. i vissa fall
Prop. Prop/1952:191
angående fråga om be¬ frielse från betalningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1952:192
angående statens över¬ tagande av Hjälmarens och Kvismarens sjösänknings- bolag åvilande förpliktelser i fråga om underhåll av farled m. m. i Hjälmaren
Prop. Prop/1952:193
angående godkännande av handelsöverenskommelse mellan Sverige och Japan m. m.
Prop. Prop/1952:194
angående bemyndigande för Kungl. Maj.t att i vissa fall eftergiva kronan till¬ erkänd förmånsrätt beträffande genom löneavdrag in¬ nehållen skatt till förmån för anställdas löneford- ringar
Prop. Prop/1952:195
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 24 mars 1938 (nr 96) om understödsföreningar
Prop. Prop/1952:196
angående omreglering av vissa prästerliga pensioner
Prop. Prop/1952:197
med förslag till all¬ mänt resereglemente m. m.
Prop. Prop/1952:198
med förslag till ändrad lydelse av § 53 riksdagsordningen
Prop. Prop/1952:199
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 28 och 38 §§ förord¬ ningen den 6 juni 19bl (nr M6) om arvsskatt och gåvoskatt
Prop. Prop/1952:200
med förslag till förord¬ ning om tillfällig begränsning av rätten till fri av¬ skrivning å maskiner och andra inventarier vid in¬ komsttaxeringen, m. m.
Prop. Prop/1952:201
med förslag till vissa ändringar i gällande tulltaxa, m. m.
Prop. Prop/1952:202
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 11 :o) och 16:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj.ts re¬ geringsrätt
Prop. Prop/1952:203
angående inrättande och tillsättande av lärartjänster i folkskolan i vissa särskilda fall, m. m.
Prop. Prop/1952:205
med förslag till änd¬ ringar i 1947 års allmänna tjänste- och familjepen- sionsreglementen, m. m.
Prop. Prop/1952:206
angående inrättande av ett nordiskt råd
Prop. Prop/1952:207
med förslag till lag an- angående ändrad lydelse av 56 § 4 mom. samt 59 och 79 §§ lagen den 26 november 1920 (nr 796) om val till riksdagen ävensom till lag angående ändrad ly¬ delse av 23 och 25 §§ kommunala vallagen den 6 juni 1930 (nr 253) samt av$det i 24 § samma lag angivna formuläret
Prop. Prop/1952:208
med förslag till förord¬ ning med särskilda bestämmelser angående aktiebo¬ laget Vin- & spritcentralens tullnederlagsrörelse
Prop. Prop/1952:210
angående ersättning för skada å fiske på grund av militär verksamhet
Prop. Prop/1952:211
angående ersättning till Rut Edit Bergström m. fl.
Prop. Prop/1952:212
angående fortsatt disposi¬ tion av vissa äldre reservationsanslag under fjärde hu¬ vudtiteln m. m.
Prop. Prop/1952:216
med förslag till förord¬ ning om ändring i folkbokföringsförordningen den 28 juni 1946 (nr 469)
Prop. Prop/1952:217
med förslag till förord¬ ning om ändrad Igdelse av 9 § förordningen den 17 december 1948 (nr 766) angående taxering och debi¬ tering av skatt vid ändring i kommunal eller ecklesia¬ stik indelning, m. m.
Prop. Prop/1952:218
med förslag till ändring i grunderna för tillag g sbidrag till vissa statsunder¬ stödda torrläggningsföretag
Prop. Prop/1952:219
angående vissa tjänster vid kommunikationsverken m. m.
Prop. Prop/1952:220
angående studiehjälp¬ verksamheten vid de allmänna läroverken m. fl. läro¬ anstalter
Prop. Prop/1952:221
angående vissa ändringar i gällande bestämmelser rörande statsbidrag till enskild väghållning
Prop. Prop/1952:222
med förslag till lag om ändring i 11 och 13 kap. giftermålsbalken samt lag om höjning av vissa underhållsbidrag
Prop. Prop/1952:224
med förslag till lag om särskild skolstyrelse i vissa fall
Prop. Prop/1952:225
angående befrielse från betalningsskyldighet till kronan för G. M. Wadner m. m.
Prop. Prop/1952:226
angående inleverans av tobaksskatt
Prop. Prop/1952:227
med förslag till lag om ändrad lydelse av 35 § 2 mom. och 60 § kommunal¬ skattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.
Prop. Prop/1952:228
med förslag till lag angående skyldighet för kommun att avsätta medel till skatteregleringsfond åren 1953 och 195b, m. m.
Prop. Prop/1952:229
angående fältfly¬ garnas avlöningsförmåner in. m.
Prop. Prop/1952:230
med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § bidragsförskottslagen den 11 juni 1943 (nr 382)
Prop. Prop/1952:231
angående överförande till Sverige av vissa sjuka flyktingar m. m.
Prop. Prop/1952:232
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 4 och 9 §§ lagen den 9 april 1937 (nr 119) om verkställighet av bötesstraff, m. m.
Prop. Prop/1952:233
angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1952/53, m. in.
Prop. Prop/1952:234
angående reglering av soc¬ kernäringen i riket m. m.
Prop. Prop/1952:235
angående godkännan¬ de av avtal mellan Sverige och Nederländerna för und¬ vikande av dubbelbeskattning och fastställande av be¬ stämmelser angående ömsesidig handräckning beträf¬ fande skatter å inkomst och förmögenhet samt be¬ träffande skatter å kvarlåtenskap
Prop. Prop/1952:236
angående åtgärder i prisreglerande syfte på jordbrukets område
Prop. Prop/1952:237
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående vissa av Europarådets råd¬ givande församling år 1951 vid dess tredje ordinarie möte fattade beslut
Prop. Prop/1952:238
med förslag till lag om extra tillägg för år 1952 å folkpensioner m. m.
Prop. Prop/1952:239
med förslag till lag om ny lydelse av övergångsbestämmelsen till lagen den 5 april 1946 (nr 130) om ändrad lydelse av 18, 20 och 23 §§ epidemilagen den 19 juni 1919 (nr 443)
Prop. Prop/1952:242
angående avlöningsför¬ hållandena för vissa läkare vid karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet m. m.
Prop. Prop/1952:243
angående täckning av kostnaderna för fortsatt verksamhet av det svenska fältsjukhuset i Korea
Prop. Prop/1952:244
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 5 § tulltaxeför ordning en den 4 oktober 1929 (nr 316), m. m.
Prop. Prop/1952:245
angående lönegradspla- cering för viss biträdes personal in. m.
Prop. Prop/1952:246
angående godkännande av tilläggsprotokoll nr 3 till överenskommelsen den 19 september 1950 angående upprättande av en euro¬ peisk betalningsunion
Prop. Prop/1952:247
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 kap. 3 § och 4 kap. 3 § rättegångs¬ balken
Prop. Prop/1952:248
med förslag till ändringar i vissa tjänste- och familjepensionsreglementen
Prop. Prop/1952:249
angående vissa ändringar i statens allmänna avlöningsreglemente m. m.
Prop. Prop/1952:251
angående lönegrads place¬ ringen för vissa tjänster, m. m.
Prop. Prop/1952:252
med förslag till förord¬ ning angående upphävande av förordningen den 14 december 1951 (nr 795) med tillfälliga bestämmelser om värdering av varulager vid taxering till statlig och kommunal inkomstskatt, m. m.