Prop. 1941:5
('med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 14 juni 1940 (nr 484) om undantag från gällande bestäm\xad melser rörande arbetstidens reglering m. m.',)
Prop. 1941:10
('med förslag till instruk\xad tioner för riksdagens justitieombudsman och militieombudsman',)
Prop. 1941:13
('med förslag till lag om sterilisering, m. m.',)
Prop. 1941:24
('angående avstående i vis\xad sa fall av mark från kronoegendomar eller upplå\xad tande av nyttjanderätt eller servitutsrätt till sådan mark',)
Prop. 1941:45
('med förslag till lag om ändring i vissa delar av vattenlagen m. m.',)
Prop. 1941:46
('med förslag till lag om ändring i vissa delar av konkurslagen',)
Prop. 1941:68
('angående omorganisation av domänverkets skogsindustriella rörelse',)
Prop. 1941:90
('med förslag till förord\xad ning om framställning och införsel av vitaminiserade livsmedel',)
Prop. 1941:192
('med förslag till för\xad ordning om arvsskatt och gåvoskatt m. m.',)
Prop. 1941:214
('med förslag till förord\xad ning angående ändring i vissa delar av förordningen den 15 juni 1934 (nr 264) om erkända arbetslöshets\xad kassor, m. m.',)
Prop. 1941:237
('med förslag till förord\xad ning om varuskatt m. m.',)
Prop. 1941:275
('med förslag till lag an\xad gående ändring i gissa delar av lagen den 11 juni 193 7 (nr 348) om krigsförsäkring för ombord å fartyg tjänst\xad görande personer',)
Prop. 1941:311
('angående ytterligare bi\xad drag till uppförande av brandtorn m. m.',)
Prop. 1941:317
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 1 § och 2 § 1 mom. lagen den 27 juni 1902 (nr 71 s. 1), innefattande vissa be\xad stämmelser örn elektriska anläggningar, m. m.',)
Prop. 1941:318
('med förslag till värnpliktslag',)
Prop. 1941:347
('med förslag till lag om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft och gas, m. m.',)
Prop. Prop/1941:2
angående utgifter å till- läggsstat II till riksstaten för budgetåret 1940141
Prop. Prop/1941:4
med förslag till lag angående förlängd giltighet av gällande indelning i ortsgrupper jämlikt lagen den 28 juni 1935 (nr 434) örn folkpensionering
Prop. Prop/1941:6
med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 30 de¬ cember 1939 (nr 934) örn tjänsteplikt m. rn.
Prop. Prop/1941:7
med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1933 (nr 472) om förbud mot politiska uniformer
Prop. Prop/1941:9
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 9 januari 1940 (nr 3) om vissa tvångsmedel vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1941:11
med förslag till lag om ändring i övergångsbestämmelsen till lagen den 24 september 1931 (nr 327) örn ändring i vissa delar av strafflagen, m. m.
Prop. Prop/1941:12
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen den 9 april 1937 (nr 118) med vissa bestämmelser örn rättegången i tryckfrihets¬ mål
Prop. Prop/1941:14
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 26 april 1940 (nr 272) med särskilda bestämmelser angående domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1941:15
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 14 juni 1940 (nr 503) angående upplösning av vissa sammanslutningar m. m.
Prop. Prop/1941:16
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 1 mars 1940 (nr 117) rörande förbud mot befordran av vissa periodiska skrifter med statliga trafikmedel m. m.
Prop. Prop/1941:17
med förslag till lag an¬ gående utsträckt tillämpning av lagen den 15 decem¬ ber 1939 (nr 856) örn utbetalande av krigsriskersått- ning till sjömän
Prop. Prop/1941:18
angående överlåtelse på Växjö stad av Kungl. Majit och kronan till¬ kommande rätt till läroverksbyggnaden i Växjö
Prop. Prop/1941:20
med förslag till lag om dyrtidstillägg å folkpensioner, invalidunderstöd och barnbidrag, m. m.
Prop. Prop/1941:21
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 213 och 215 §§ lagen den 25 maj 1917 (nr 257) örn försäkringsrörelse
Prop. Prop/1941:22
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 12 § lagen den 18 juni 1937 (nr 382) om barnbidrag, m. m.
Prop. Prop/1941:23
angående förslag till förordning med provisoriska bestämmelser rörande utbildningstiden för vissa värnpliktiga m. m.
Prop. Prop/1941:25
angående medgivande för Kungl. Maj:t att i vissa fall försälja kronoegendom m. m.
Prop. Prop/1941:26
angående bemyndigande för Kungl. Maj.t att biträda ackordsuppgörelser i frå¬ ga om kronans fordringar för försålda kronoegendo- mar
Prop. Prop/1941:27
angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineral- fyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1941:28
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 17 juni 1932 (nr 245) angående rätt för Konungen att åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1941:29
angående åtgärder till stödjande av odlingen av vissa kulturväxter
Prop. Prop/1941:30
angående anslag å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1940! 41 till åtgärder för arbetsmarknadens reglering m. m.
Prop. Prop/1941:31
angående översten i Hallands regemente, överstelöjtnanten vid regementet N. G. K. Bildts tjänstepensionsförmåner
Prop. Prop/1941:32
angående delaktighet i statens pensionsanstalt för föreståndarinna och lära¬ rinna vid godkänd sjuksköterskeskola
Prop. Prop/1941:33
angående löne- ställningen för viss till aktiv stat inom försvars- väsendet överförd personal
Prop. Prop/1941:34
med förslag till lag om antalet statsdepartement och statsråd utan departe¬ ment
Prop. Prop/1941:35
angående anslag till Av¬ löningar till statsråden utan departement m. m.
Prop. Prop/1941:36
angående vissa ändringar beträffande villkoren för erhållande av egnahemslån från statens vatten/alisaerk
Prop. Prop/1941:37
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1941:38
angående för¬ stärkning av fjärde huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1941:39
angående om läggning av systemet för de värnpliktigas rullföring och redovisning m. in.
Prop. Prop/1941:40
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 6 § förordningen den 11 juli 1924 (nr 378) angående postgirorörelse
Prop. Prop/1941:41
med förslag till förord¬ ning om dgrtidstillägg å blindhetsersättning, m. m.
Prop. Prop/1941:42
med förslag till grun¬ der för dyrtidstillägg åt präster för budgetåret 1941 !%2 m. m.
Prop. Prop/1941:43
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 3 och 7 §§ förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelav¬ giften
Prop. Prop/1941:44
angående anslag ur kyrkofonden för budgetåret 1941/4® för biträde vid handläggning av boställsärenden och vad därmed äger samband
Prop. Prop/1941:47
angående överlåtelse av viss fastighet till Vilhelmina kommun i Västerbottens län
Prop. Prop/1941:48
angående ytter¬ ligare anslag till fortsatt utveckling av statens tele¬ fon- och telegrafväsende
Prop. Prop/1941:49
angående understöd åt efterlevande till vissa i statens tjänst anställda perso¬ ner m. fl.
Prop. Prop/1941:50
med förslag till förordning om kontroll av vattenledningsvatten, m. m.
Prop. Prop/1941:51
med förslag till förordning om ändrad lydelse av § 3 mom. 1 och § 4 mom 1 förordningen den 22 april 1932 (nr 75) angående villkoren för postbefordran av tidningar och andra periodiska skrifter
Prop. Prop/1941:52
angående anslag till djup¬ borrning efter salt och olja m. m. vid Hällviken i Skåne
Prop. Prop/1941:53
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 30 december 1939 (nr 951) angående vissa utfästelser rörande införsel och ut¬ försel av varor m. m.
Prop. Prop/1941:54
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 12 april 1940 (nr 199) örn skyldighet att avverka ved till avsalu
Prop. Prop/1941:55
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 21 juni 1940 (nr 645) om skyldighet att bortföra varuförråd, m. m.
Prop. Prop/1941:56
angående anslag d tilläggs- stat II för budgetåret 1940141 till särskilda omkostnader för vissa fartyg
Prop. Prop/1941:57
angående anslag till fullföljande av universitetsbibliotekets i Uppsala om- och tillbyggnad m. m.
Prop. Prop/1941:58
angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1941:59
angående ytterligare stats¬ understöd till vissa torrläggningsföretag
Prop. Prop/1941:60
angående ytterligare stats¬ bidrag för undersökning rörande vissa vattenregle- ringsföretag
Prop. Prop/1941:61
angående anvisande av medel för utlämnande av kristan
Prop. Prop/1941:62
angående avsättande till nationalpark av det s. k. Muddusområdet i Norrbottens län
Prop. Prop/1941:63
angående anslag till vissa skyddsarbeten å Uppsala domkyrka
Prop. Prop/1941:64
angående ersätt¬ ning till A. E. F. Andersson i anledning av sjuk¬ dom ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1941:65
angående för¬ värv för postverkets räkning av tomtmark i Göteborg
Prop. Prop/1941:66
angående fortsatt tullfri¬ het för viss sjukvårds-, beklädnads- och sjuktransport- materiel
Prop. Prop/1941:67
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1941:69
med förslag till förord¬ ning om rätt att använda obligationer med 4 procent ränta tillhörande svenska statens andra försvarslån såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt
Prop. Prop/1941:70
angående statsförvärv av Karlskrona—Växjö m. fl. järnvägar
Prop. Prop/1941:71
angående statsbidrag till centrala verkstadsskolor m. m.
Prop. Prop/1941:72
angående understöd åt verkstadsskolor för viss arbetslös ungdom samt stipendier åt elever vid dylika skolor
Prop. Prop/1941:73
med förslag till lag om tillsyn å radiologiskt arbete m. m. samt lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 29 juni 1912 (nr 206) om arbetarskydd
Prop. Prop/1941:74
angående anslag till karolinska sjukhuset oell serafimerlasarettet samt till avlöningar vid karolinska mediko-kirur giska institutet
Prop. Prop/1941:75
angående rätt för förra lärarinnan vid Tärna lanthushållsskola Ingrid von Zweigbergk till viss tjånstårsberåkning för pension
Prop. Prop/1941:76
angående pension åt förra vikarierande småskollärarinnan Agnes Ingeborg Härén, född Lindell
Prop. Prop/1941:77
angående beräkning i vissa fall av anställningstid för pension enligt kungö¬ relsen den 7 december 193b (nr 585) med föreskrif¬ ter angående pensionering av viss arbetarpersonal i statens tjänst
Prop. Prop/1941:78
angående bestri¬ dande från anslaget till diverse pensioner och under¬ stöd m. m. av arbetaren K. A. Andersson tillkom¬ mande livränta m. m.
Prop. Prop/1941:79
angående förvärv för statens räkning av bandelen Visborgs slätt— Kneippbyn
Prop. Prop/1941:80
angående temporär ut¬ sträckning av rätten för fiskefartyg att intaga gods från provianteringsfrilager i vissa städer
Prop. Prop/1941:81
angående försäljning av en kronan tillhörig fastighet i Jokkmokks socken
Prop. Prop/1941:82
angående god¬ kännande av enligt lagen den 13 juni 1921 örn förvaltning av by samfällighet er och därmed jämförliga samfällda ägor och rättighet^' fattade beslut örn för¬ säljning av vissa för Bodens bys m. fl. skifteslag samfällda markområden m. m.
Prop. Prop/1941:83
angående anslag till Flyg¬ tekniska försöksanstalten: Utrustning m. m.
Prop. Prop/1941:84
med förslag till lag an¬ gående ändring i vissa delar av lagen den 12 april 1935 (nr 105) om bekämpande av smittsamma hus¬ djurssjukdomar (epizootilag)
Prop. Prop/1941:85
angående disponerande av avkastningen av statens hästan el s fond
Prop. Prop/1941:86
angående viss ändring i grunderna för lån från industrilånefonden
Prop. Prop/1941:87
angående anslag till Sta¬ tens hantverksinstitut: Utrustning
Prop. Prop/1941:88
angående löneklass- placering för vissa lärare
Prop. Prop/1941:89
angående anslag till statens sekundärlånefond för rederinäringen
Prop. Prop/1941:91
med förslag till lag an¬ gående ändring i vissa delar av lagen om aktiebolag
Prop. Prop/1941:92
angående anslag å till- läggsstat II för budgetåret 1940/41 till Förlagskapital för inköp av förnödenheter, m. m.
Prop. Prop/1941:93
angående delaktighet i statens pensionsanstalt för sjukgymnaster vid vissa anstalter för kirurgisk tuberkulos
Prop. Prop/1941:94
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 3 mom. samt 12 och 30 §§ skogs¬ vårdslagen den 15 juni 1923 (nr 212) m. m.
Prop. Prop/1941:95
angående elektrifiering av banorna Hälsingborg—Hässleholm, Hälsingborg— Eslöv, Sundsvall—Ånge och Gävle—Ockelbo
Prop. Prop/1941:96
med förslag till förord¬ ning om fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och ut- skänkningsskatt å spritdrycker
Prop. Prop/1941:97
med förslag till lag angående vissa ändringar i lagen den 7 december 1934 (nr 573) örn tillsättning av prästerliga tjänster
Prop. Prop/1941:98
angående anslag till dom¬ kapitlen och stiftsnämndema för budgetåret 1941/42 m. m.
Prop. Prop/1941:99
angående för¬ säljning av ett kronan tillhörigt markområde i Karls¬ borg
Prop. Prop/1941:100
angående anslag för bi¬ drag till jorddelningsförrättningar m. m.
Prop. Prop/1941:101
angående ytterligare stats¬ bidrag för undersökning rörande reglering av vissa delar av Kalix älv i Norrbottens län
Prop. Prop/1941:102
angående ytterligare bidrag för budgetåret 1940/41 till nedbringande i vissa fall av avgifterna till ljus- och vedkassan vid allmänna läroverk
Prop. Prop/1941:106
angående försäljning av vissa fastigheter, som disponeras av veterinärinrätt¬ ningen i Skara
Prop. Prop/1941:107
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 18 juni 1937 (nr 481) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser örn stämpelav¬ gift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1941:108
med förslag till lag om fortsatt giltighet av maximiprislagen den 22 juni 1939 (nr 349), m. m.
Prop. Prop/1941:110
med förslag till förord¬ ning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 21 juni 1940 (nr 561) örn tilläggsskatt å bensin, m. m.
Prop. Prop/1941:111
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 11 juni 1937 (nr 348) om krigsförsäkring för ombord å fartyg tjänstgörande personer, m. m.
Prop. Prop/1941:112
angående försälj¬ ning av vissa statens järnvägar tillhöriga fastigheter m. m.
Prop. Prop/1941:113
angående anslag till Överståthållarämbetet för budgetåret 194H42
Prop. Prop/1941:114
angående anslag till vissa undersökningar på jordbrukets område
Prop. Prop/1941:115
angående anslag till bidrag till driften av förlossningsanstalter och väntehem m. m.
Prop. Prop/1941:116
angående försäljning till svenska turistföreningen av visst område vid Västra Vålådalen i Jämtlands län
Prop. Prop/1941:117
angående avstående av vissa delar av kronan såsom danaarv efter Matilda Sofia Jonsson, född Andersson, från Grönahögs socken tillfallna medel
Prop. Prop/1941:119
rörande ändring i förord¬ ningen den 29 juni 1917 (nr A20) angående förbud i vissa fall mot användande av vilseledande varube- teckningar vid handel med födoämnen
Prop. Prop/1941:120
angående be¬ frielse för K. E. Nygren m. fl. från ersättnings¬ skyldighet
Prop. Prop/1941:121
med förslag till lag om ändring i vissa delar av sinnessjuklagen den 19 september 1929 (nr 321)
Prop. Prop/1941:122
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 31 maj 1940 (nr 473) örn förbud i vissa fall mot beviljande av kvarstad eller skingringsförbud
Prop. Prop/1941:123
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 1 november 1940 (nr 924) med särskilda bestämmelser angående patent vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1941:124
angående pension dt vissa i statens tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1941:125
angående vissa ändringar i grunderna för försäljning av kronoegendomar
Prop. Prop/1941:126
angående anslag å till- låggsstat II till understöd åt fiskare
Prop. Prop/1941:127
angående disposition av två skolhemman i Korpilombolo och Karl Gustafs sock¬ nar m. m.
Prop. Prop/1941:128
angående förvärv av Ystad —Eslövs m. fl. järnvägar
Prop. Prop/1941:129
angående förvärv av Kalmar—Torsås järnväg
Prop. Prop/1941:130
angående anslag till vägskatteutjämningsbidrag
Prop. Prop/1941:132
angående avstående i vissa fall av allmänna arvsfondens rätt till arv
Prop. Prop/1941:134
angående höjd resekost- nadsersättning i vissa fall vid färd med egen automo¬ bil m. m.
Prop. Prop/1941:135
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 193A (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyl¬ dighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1941:136
med förslag till förordning örn ändring i 6 § 1 mom. avlöningsreg- lementet den 15 juni 1939 (nr 278) för personal vid försvarsväsendet under krig stjänstgöring (krigsavlö- ningsreglementet) m. m.
Prop. Prop/1941:137
med förslag till förordning angående ändring i vissa delar av förordningen den 17 april 1940 (nr 223) om familje¬ bidrag åt värnpliktiga under krigstjänstgöring rn. m. (krigsfamiljebidragsförordningen) m. m.
Prop. Prop/1941:138
angående förhöjd Bisättning till E. J. Karlsson i anledning av sjuk¬ dom, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1941:139
angående gäl¬ dandet av vissa haverikostnader
Prop. Prop/1941:140
angående statsbidrag för budgetåret 1941/42 till undervisningslokaler för folkskoleväsendet m. m.
Prop. Prop/1941:141
angående inrättande av en personlig professur vid tekniska högskolan i Stockholm för professorn E. H. W. Weibull
Prop. Prop/1941:142
angående medel för vissa befästning sanläggning ar m. m.
Prop. Prop/1941:143
angående anslag till anordnande av krigsflygfält m. m.
Prop. Prop/1941:144
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer lii. fl.
Prop. Prop/1941:145
angående understöd åt efterlevande till vissa i statens tjänst anställda perso¬ ner
Prop. Prop/1941:146
angående tillämpning i vissa fall av familjepensionsreglementet för lärare vid högre kommunala skolor å lärare vid dglik skola, som förflyttas till befattning såsom folkskollärare
Prop. Prop/1941:147
angående utsträckning i vissa fall av i 8 § 1 mom. tulltaxeförordningen stad¬ gade tidsfrister för åtnjutande av tullfrihet
Prop. Prop/1941:148
angående omorganisa¬ tion av telegrafverket m. m.
Prop. Prop/1941:149
angående förändring i avseende å löneställning och antal beträffande vissa ordinarie befattningar vid postverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk m. m.
Prop. Prop/1941:150
angående för¬ säljning av vissa kronan tillhöriga markområden i Hälsingborg
Prop. Prop/1941:151
angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1941:153
angående statsunderstöd för anläggande av skgddsvall vid viss del av Klar¬ älven m. m.
Prop. Prop/1941:154
angående över- skridande av viss delpost i den för länsstyrelserna fastställda avlöning sstaten
Prop. Prop/1941:155
angående vissa avlönings- m. fl. anslag under riksstatens fjärde huvudtitel för budgetåret 194U42
Prop. Prop/1941:156
angående upplåtelse åt lappar av lägenheter å kronomark m. m.
Prop. Prop/1941:157
angående prästs avlöning under tjänstledighet i vissa fall m. lii.
Prop. Prop/1941:158
med förslag till stat för försvar sväsendets fastig hets fond för hudget¬ året 194H42
Prop. Prop/1941:160
med förslag till stat för statens allmänna fastighets fond för budgetåret 1941/42 m. m.
Prop. Prop/1941:161
med förslag till kungö¬ relse om ändring i vissa delar av civila avlöningsregle- mentet den 4 januari 1939 (nr 8) m. m.
Prop. Prop/1941:162
angående dgrtidstillägg d vissa från handelsflottans pensionsanstalt utgående pensioner
Prop. Prop/1941:163
angående lån för till¬ verkning av röntgenfilm m. m.
Prop. Prop/1941:164
angående anslag till upp¬ förande av byggnad för kvinnokliniken vid akade¬ miska sjukhuset i Uppsala
Prop. Prop/1941:165
angående anslag till lån för stödjande av bostadsproduktionen i vissa orter
Prop. Prop/1941:166
angående försälj¬ ning av ett till förra biskopsbostället 2 mantal Sundby nr 1 i Strängnäs socken hörande område
Prop. Prop/1941:167
angående viss ändring i gällande grunder för utlämnande av lån från jordbru¬ kets maskinlånefond
Prop. Prop/1941:168
angående kapitalökning för lånefonden för inköp av gasgeneratorer för mo¬ tordrift
Prop. Prop/1941:169
angående anslag till upp¬ förande av byggnader för tekniskt-vetenskaplig forsk¬ ning
Prop. Prop/1941:171
angående bi¬ drag till stiftelsen Råby räddningsinstitut m. m.
Prop. Prop/1941:172
med förslag till lag om förverkande i vissa fall av spritdrycker och vin m. m.
Prop. Prop/1941:174
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 42 § 6 mom. taxeringsför- ordningen den 28 september 1928 (nr 379)
Prop. Prop/1941:175
angående provisoriska avlöningsbeståmmelser under budgetåret 1941/42 för lärare vid folk- och småskolor m. m.
Prop. Prop/1941:176
angående vissa anslag till folkskoleväsendet m. m.
Prop. Prop/1941:177
angående anslag för bud¬ getåret 19^1j 42 till folk- och småskoleseminarier m. rrv.
Prop. Prop/1941:178
angående vämtjänst- utbildning för skolungdom
Prop. Prop/1941:180
angående förhöjt anslag till Justitiekanslersåmbetet: Avlöningar
Prop. Prop/1941:181
angående över- lätels^ av vissa bostadsbyggnader för centrala torped¬ verkstaden m. rn.
Prop. Prop/1941:182
angående anslag till om¬ kostnader för statlig inköps- och försäljningsverksam- het
Prop. Prop/1941:183
angående meddelande av statsgaranti åt tillverkare av bränntorv
Prop. Prop/1941:184
med förslag till lag an¬ gående skyldighet att i vissa fall verkställa odling av sockerbetor
Prop. Prop/1941:185
angående överskridande av den i kommerskollegii avlöningsstat under anslags¬ posten avlöningar till övrig icke-ordinarie personal upptagna delposten till grundavlöningar m. m.
Prop. Prop/1941:186
angående inrättande av en statlig lånefond för byggande av skogsvägar (skogs¬ väglånefonden)
Prop. Prop/1941:187
angående ytter¬ ligare anslagsmedel för nytt utsjölodningsfartyg in. m.
Prop. Prop/1941:188
angående bidrag till av¬ lönande av mejerikonsulenter m. m.
Prop. Prop/1941:189
angående vissa spörsmål rörande kustartilleriets ställning i försvars¬ organisationen
Prop. Prop/1941:190
angående anslag för budgetåret 194H42 till den militärmeteorologiska informationstjänsten
Prop. Prop/1941:191
angående åtgärder för ut¬ jämning av marknadspriserna å vissa förnödenheter m. m.
Prop. Prop/1941:193
angående anslag till stat¬ liga åtgärder för tryggande av vedproduktionen m. m.
Prop. Prop/1941:194
angående anslag till fång¬ vårdsstaten m. m.
Prop. Prop/1941:195
angående bidrag till kris- tidsnåmndernas verksamhet
Prop. Prop/1941:196
angående försäljning av kronolägenheten Knopängen eller Bränninge nr 1 i Allhelgona socken av Östergötlands län
Prop. Prop/1941:197
angående viss ändring av villkoren för statsbidrag till driften av vårdhem för lättskötta sinnessjuka
Prop. Prop/1941:198
angående anslag till sär¬ skilda åtgärder för främjande av skogsbrandskgddet
Prop. Prop/1941:199
angående räntan å lån från egnahemslånefonden
Prop. Prop/1941:200
angående räntan d ogul¬ den köpeskilling för viss kronoegendom
Prop. Prop/1941:201
angående ändrad ordning jör tillsättning av pastor primarius i Stock¬ holm m. to.
Prop. Prop/1941:202
angående anslag till försvarsväsendets vullfÖring snämnd
Prop. Prop/1941:203
angående ersättning av statsmedel för taxeringsarbete i Stockholms stad för tiden 1 oktober 1941—30 september 1942
Prop. Prop/1941:204
angående anslag å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1940141 till tertiärlån till viss bostadsbyggnadsverksamhet
Prop. Prop/1941:205
angående anslag till Upp¬ lysnings- och organisationsverksamhet i fråga om hant¬ verk och småindustri
Prop. Prop/1941:206
angående förlängning av giltighetstiden för viss tillåggstull d vadd
Prop. Prop/1941:207
angående anslag till Mä¬ larens reglering m. m.
Prop. Prop/1941:208
angående anslag till visst farled sarbete
Prop. Prop/1941:209
angående ny tågfärja å leden Malmö—Köpenhamn
Prop. Prop/1941:210
angående räntan för egnahemslån vid statens järnvägar och statens vattenfallsverk
Prop. Prop/1941:211
angående orga¬ nisationen av försvarsväsendets radioanstalt
Prop. Prop/1941:212
angående reglering av sockernäringen i riket
Prop. Prop/1941:213
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 9 och 10 §§ lagen den 22 juni 1939 (nr 310) om sjukhusvård vid krig eller krigsfara
Prop. Prop/1941:215
angående över¬ låtelse till Stockholms stad av det s. k. Bellevue- området i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1941:216
angående anslag till vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus
Prop. Prop/1941:217
med förslag till prisreg¬ leringslag, m. m.
Prop. Prop/1941:218
angående anslag å till- läggsstat II till undersökning av de lokala olikheterna i levnadskostnaderna år 1941, m. m.
Prop. Prop/1941:219
angående ordnande av jamiljepensionsväsendet för präster m. m.
Prop. Prop/1941:220
med förslag om inrättan¬ de av en statlig brandskola
Prop. Prop/1941:221
angående anvi¬ sande å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1940141 av medel för utrustning för central torped¬ verkstad rn. m.
Prop. Prop/1941:222
angående an¬ visande av medel för uppvärmning sanläggning vid. Karlsborgs luftvärnsrrgemente rn. rn.
Prop. Prop/1941:223
angående anslag till ny¬ byggnad för gymnastiska centralinstitutet
Prop. Prop/1941:224
angående be¬ myndigande att med stiftelsen Göteborgs Welanderhem träffa avtal örn upplåtande av stiftelsens fastighet i Göteborg för vård av barn, som lida av reumatisk sjukdom
Prop. Prop/1941:225
angående löne¬ reglering för landsfiskaler' in. in.
Prop. Prop/1941:226
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av IS § 1 mom. förordningen den 15 december 191A (nr 436) angående statsmono- pol å tobakstillverkningen i riket
Prop. Prop/1941:227
angående anslag för viss hjälpverksamhet till förmån för de till mili¬ tärtjänst inkallades familjer
Prop. Prop/1941:228
angående gäl¬ dande av viss haverikostnad
Prop. Prop/1941:229
med förslag till lag om rätt för arrendator att bortföra stråfoder m. m.
Prop. Prop/1941:230
med förslag till förord¬ ning om fortsatt uppskov med ikraftträdandet av före¬ skriven skatt d motorsprit
Prop. Prop/1941:231
med förslag till lag om fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen den 22 juni 1939 (nr 293)
Prop. Prop/1941:232
angående anslag till teck¬ ning av ytterligare aktier i Svenska skiff erot jeaktie- bolaget
Prop. Prop/1941:233
angående anslag till lots¬ verkets båtlånefond
Prop. Prop/1941:234
med förslag till lag om upphörande av landsfiskals rätt till andel i böter m. m.
Prop. Prop/1941:235
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 2 § 2:o) och 16:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) örn Kungl. Maj:ts regerings¬ rätt
Prop. Prop/1941:236
angående anslag till tull¬ verket för budgetåret 1941/42
Prop. Prop/1941:238
med förslag till lag om vissa ändringar i lagen den 9 december 1910 (nr lf+l, sid. 27) örn reglering av prästerskapets avlöning m. m.
Prop. Prop/1941:239
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och 2 §§ lagen den 9 december 1910 (nr 14-1, sid. 35) örn emeritilöner för präster
Prop. Prop/1941:240
angående bidrag till allmänna barnhuset
Prop. Prop/1941:241
angående bestämmande av pensionsålder för vissa bestållningshavare vid flyg¬ vapnet
Prop. Prop/1941:242
angående dyrtidshjälp åt vissa pensionärer vid av staten övertagna enskilda järnvägar
Prop. Prop/1941:243
angående bestri¬ dande av kostnaderna för värnplikt slån
Prop. Prop/1941:244
angående fortsatt befrielse för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld m. m.
Prop. Prop/1941:245
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 22 december 1939 (nr 895) angående rätt för Konungen att meddela särskil¬ da bestämmelser örn riksbankens sedelutgivning och bankrörelse m. m.
Prop. Prop/1941:246
med förslag lill lag om fortsatt giltighet av lagen den 7 juni 19AO (nr A37) an¬ gående utövande under vissa utomordentliga förhål¬ landen av fullmäktige i riksbanken och fullmäktige i riksgäldskontoret tillkommande befogenheter, m. m.
Prop. Prop/1941:247
med förslag till förord¬ ning om fortsatt rätt för svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk förening att vid taxering till kommunal in¬ komstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhets¬ skatt åtnjuta avdrag för avsättning till konjunkturin¬ vesteringsfond
Prop. Prop/1941:249
med förslag till lag om fortsatt giltighet av valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350)
Prop. Prop/1941:250
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 15 december 1939 (nr 850) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser örn bankaktiebolags kassareserv
Prop. Prop/1941:251
angående åt¬ gärder för främjande av ökad bostadsproduktion m. m.
Prop. Prop/1941:252
angående vissa anslag un¬ der tolfte huvudtiteln för budgetåret 1941/42
Prop. Prop/1941:253
med förslag till lag med vissa bestämmelser örn tryckta skrifter vid krig eller krigsfara
Prop. Prop/1941:254
angående anslag till olje- lagringsanlåggning på Gotland
Prop. Prop/1941:255
angående lån till Aktie¬ bolaget svenska amerika linien
Prop. Prop/1941:256
angående an¬ slag under femte huvudtiteln för hudgetåret 1941/42 till dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst och till kristillägg
Prop. Prop/1941:258
angående inköp för postverkets räkning av fastigheter i Karlskrona
Prop. Prop/1941:259
angående åtgärder till befrämjande av ökad tillverkning av bränntorv m. m.
Prop. Prop/1941:260
angående vissa anslag till kontrollstyrelsen m. m.
Prop. Prop/1941:261
angående anslag till be- sparingsberedningen
Prop. Prop/1941:262
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1941:264
med förslag till förord¬ ning om ändring i vissa delar av förordningen den 11 juni 1926 (nr 207) angående tillverkning och beskatt¬ ning av brännvin
Prop. Prop/1941:265
angående anslag till jord¬ brukets kreditkassor för budgetåret 1941/42
Prop. Prop/1941:266
angående framflgttning av tiden för återställande av vissa svenska jordbruks¬ kreditkassan tillhandahållna statsobligationer
Prop. Prop/1941:267
angående an¬ visande av medel för ordnande av Svea livgardes förläggning å Järvafältet m. m.
Prop. Prop/1941:268
angående an¬ visande av medel för uppförande av vissa verkstäder vid Karlskrona örlogsvarv m. m.
Prop. Prop/1941:269
med förslag till förord¬ ning om viss tillämpning i fråga örn älgkött av lagen den 11 maj 1934 (nr 140) angående köttbesiktning och slakthus
Prop. Prop/1941:270
angående läng- tidstillägg för vissa värnpliktiga
Prop. Prop/1941:271
angående anslag till statens tvdngsarbets- och alkoholistanstalter
Prop. Prop/1941:272
angående anvi¬ sande av vissa anslag till det civila luftskyddet
Prop. Prop/1941:273
med förslag till utrymning slag, m. m.
Prop. Prop/1941:274
angående anslag å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1940/41 till Statens sjuksköterskeskola; Utrustning
Prop. Prop/1941:276
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 21 § lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete
Prop. Prop/1941:277
angående an¬ visande av anslag till statens utrymning skommission
Prop. Prop/1941:278
angående prisreglerande åtgärder på jordbrukets område m. m.
Prop. Prop/1941:279
angående prisrabatterande åtgärder på jordbrukets område m. m.
Prop. Prop/1941:280
med förslag till förord¬ ning angående ytterligare utsträckning av Kungl. Maj:ts befogenhet att meddela förordnande jämlikt i § förordningen den 7 juni 1935 (nr 259) örn accis å margarin och vissa andra fettvaror, m. m.
Prop. Prop/1941:281
angående anslag till bostadshus för postverkets räkning i Boden
Prop. Prop/1941:282
angående anslag för bud¬ getåret 1941/42 till egnahemsorganen för handhavande av bostadsförbättringsverksamhet, m. m.
Prop. Prop/1941:283
angående anslag till anläggningskapital för nya sulfitspritfabriker
Prop. Prop/1941:284
angående anslag till upp¬ förande av en hovrättsbyggnad i Göteborg
Prop. Prop/1941:285
angående anslag till åtgärder för arbetsmarknadens reglering m. m.
Prop. Prop/1941:287
angående disposition för visst ändamål av det för budgetåret 1941/42 anvisade förslagsanslaget till avlöningar vid statens veterinär- bakteriologiska anstalt
Prop. Prop/1941:288
med förslag till lag om ändrad lydelse av 65 och 67 §§ lagen den 23 oktober 1914 (nr 325) örn krig sdomstolar och rättegången där¬ städes
Prop. Prop/1941:289
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 4 § lagen den 17 juni 1938 (nr 287) om semester, m. ra.
Prop. Prop/1941:290
med förslag till förord¬ ning om familjebidrag åt värnpliktiga med flera, vilka drabbats av kroppsskada, m. m.
Prop. Prop/1941:291
angående vissa ändringar i gällande bestämmelser rörande älgavgifter
Prop. Prop/1941:293
angående grunderna för uttagande av statlig inkomst- och förmögenhetsskatt för år 1941 m. m.
Prop. Prop/1941:294
med förslag till förord¬ ning om värnskatt för budgetåret 1941/42
Prop. Prop/1941:295
angående anslag till sär¬ skild ersättning för debitering av värnskatt för budget¬ året 19A1/A2
Prop. Prop/1941:296
angående beredskapsstat för försvarsvåsendet
Prop. Prop/1941:297
angående egna¬ hemsbebyggelse för personal vid centrala torpedverk¬ staden
Prop. Prop/1941:298
angående ytterligare statsgaranti för exportkredit
Prop. Prop/1941:299
med förslag till förordning angående klassificering av kött
Prop. Prop/1941:300
angående anvi¬ sande av medel för uppförande av en verkstadsbygg¬ nad vid Västernorrlands regemente
Prop. Prop/1941:304
med förslag till lag om förhöjt dyrtidstillägg å folkpensioner, invalidunder¬ stöd och barnbidrag, m. m.
Prop. Prop/1941:305
angående utgifter å till- låggsstat I till riksstaten för budgetåret 1941/4-2
Prop. Prop/1941:306
med förslag till vissa åt¬ gärder för främjande av hantverk och småindustri
Prop. Prop/1941:307
med förslag till lag med vissa bestämmelser örn dödande av handlingar som förstörts under krig m. m.
Prop. Prop/1941:308
med förslag till lag an¬ gående ändring i vissa delar av lagen den 12 maj 1917 (nr 189) örn expropriation
Prop. Prop/1941:309
med förslag till lag om ändrad lydelse av 25 kap. 5 § strafflagen
Prop. Prop/1941:310
angående anvisande av medel till låneunderstöd åt vissa fiskare
Prop. Prop/1941:312
angående anvisande av medel till byggande av skogsvägar m. m.
Prop. Prop/1941:313
angående anord¬ nande av bostäder för personal vid flottans skiffer- oljeverk å Kinnekulle
Prop. Prop/1941:315
med förslag till lag om ändrad lydelse av 16 kap. 10 § och 30 kap. 11 § rätte¬ gångsbalken, m. m.
Prop. Prop/1941:316
med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycks¬ fall i arbete, m. m.
Prop. Prop/1941:319
angående an¬ skaffning av tygmateriel m. m.
Prop. Prop/1941:320
angående vissa åtgärder för bekämpande av tuberkulos hos nötkreatur
Prop. Prop/1941:321
angående försäljning av vissa tomter från kronoegendomen Virserum nr 2 i Kal¬ mar län
Prop. Prop/1941:323
med förslag till förord¬ ning om undantag beträffande hönsägg från skatte¬ plikt enligt förordningen den 13 december 1940 (nr 1000) örn allmän omsättningsskatt
Prop. Prop/1941:324
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av A § lagen den 15 juni 1939 (nr 254) om skyldighet för kommun att fullgöra vissa av krig m. m. föranledda arbetsuppgifter
Prop. Prop/1941:325
angående bidrag till upprättande av brandkårer
Prop. Prop/1941:326
angående ändrade grundel' för utlåning av medel till den för beredande av bostäder åt centrala torpedverkstadens personal bildade bostadsrättsföreningen
Prop. Prop/1941:327
angående utnyttjande au anslaget till krislån
Prop. Prop/1941:328
angående godkännande av vissa riktlinjer för penninglotterivåsendet
Prop. Prop/1941:329
angående ändrade taxor d lotspenningar för lotsningen i Öresund
Prop. Prop/1941:330
angående ny¬ byggnad för sjökrigsskolan
Prop. Prop/1941:331
angående ytterligare statsbidrag till Kävlingeåns vattenavledningsförelag i Malmöhus län
Prop. Prop/1941:332
angående om- och tillbyggnad av posthuset i Umeå samt nybyggnad för länsstyrelsen i Östergötlands län
Prop. Prop/1941:333
angående åtgärder för främjande av linodlingen m. m.
Prop. Prop/1941:334
med förslag till förord¬ ning om uppskov med allmän fastighetstaxering m. m.
Prop. Prop/1941:335
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 18 § 1 mom. förordningen den 15 december 1914 (nr 436) angående statsmono- pol å tobakstillverkningen i riket
Prop. Prop/1941:336
angående anslag till er sättning sbyggnad av jagare
Prop. Prop/1941:337
angående förstärkning av riksräkenskapsverkets administration
Prop. Prop/1941:338
angående an¬ slag till vissa brandskyddsanordningar vid försvars- väsendet
Prop. Prop/1941:339
med förslag till allmänna tjänste- och familjepensionsreglementen m. m.
Prop. Prop/1941:340
angående vissa med genomförandet av ny organisation för värn¬ pliktigas inskrivning och redovisning sammanhängande frågor
Prop. Prop/1941:341
med förslag till förordning angående ändrad lydelse av 4 § förord¬ ningen den 28 juni 1941 (nr 593) örn ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under hemvärns- tjänstgöring
Prop. Prop/1941:342
med förslag till förord¬ ning angående ändring i vissa delar av förordningen den 13 december 1940 (nr 1000) örn allmän omsätt¬ ningsskatt, m. m.
Prop. Prop/1941:343
angående anslag till för¬ söksverksamhet för oljeutvinning
Prop. Prop/1941:344
angående vissa anslag säskanden för försvarsändamål å tillägg sstat I till riksstaten för budgetåret 194H42
Prop. Prop/1941:345
angående åtgärder till stödjande av odlingen av vissa kulturväxter
Prop. Prop/1941:346
med förslag till förord¬ ning om ändring i vissa delar av förordningen den 17 november 1939 (nr 810) med särskilda bestämmelser angående indrivning av utskylder hos vissa skattskyl¬ diga, m. m.
Prop. Prop/1941:348
angående bere¬ dande av sjukhusvård i Sverige åt krigsinvalider från Finland m. m.
Prop. Prop/1941:349
angående kristillägg un¬ der första kvartalet 1942
Prop. Prop/1941:350
med förslag till förord¬ ning med särskilda bestämmelser rörande taxerings- förfarandet år 1942
Prop. Prop/1941:352
angående vissa ytter¬ ligare utgifter å tilläggsstat 1 till riksstaten för budget¬ året 1951142