SOU 2009:1
En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen
SOU 2009:2
Nya nät för förnybar el
SOU 2009:3
Ransonering och prisreglering i krig och fred
SOU 2009:4
Sekretess vid anställning
SOU 2009:5
Säkerhetskopiors rättsliga status
SOU 2009:6
Återkrav inom välfärdssystemen - förslag till lagstiftning
SOU 2009:7
Den svenska administrationen av jordbruksstöd
SOU 2009:8
Trygg med vad du äter - nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion
SOU 2009:9
Säkerhetskontroller vid fullmäktige- och nämndsammanträden
SOU 2009:10
Miljöprocessen
SOU 2009:11
En nationell cancerstrategi för framtiden
SOU 2009:12
Skatt i retur
SOU 2009:13
Effektiviteten i Kriminalvårdens lokalförsörjning
SOU 2009:14
Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor
SOU 2009:15
Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat
SOU 2009:16
Betänkande av Kulturutredningen
SOU 2009:17
Kommunal kompetenskatalog - en problemorientering
SOU 2009:18
Två rapporter till Grundlagsutredningen
SOU 2009:19
Aktiv väntan - asylsökande i Sverige
SOU 2009:20
Mer järnväg för pengarna
SOU 2009:21
Redovisning av kommunal medfinansiering
SOU 2009:22
En ny alkohollag
SOU 2009:23
Olovlig tobaksförsäljning
SOU 2009:24
De statliga beställarfunktionerna och anläggningsmarknaden
SOU 2009:25
Samordnad kommunstatistik för styrning och uppföljning
SOU 2009:26
Det växande vattenbrukslandet
SOU 2009:27
Ta klass
SOU 2009:28
Stärkt stöd för studier - tryggt, enkelt och flexibelt
SOU 2009:29
Fritid på egna villkor
SOU 2009:30
Skog utan gräns?
SOU 2009:31
Effektiva transporter och samhällsbyggande - en ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg
SOU 2009:32
Socialtjänsten. Integritet - Effektivitet
SOU 2009:33
Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar
SOU 2009:34
Förenklingar i aktiebolagslagen m.m.
SOU 2009:35
Moderna hyreslagar
SOU 2009:36
Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
SOU 2009:37
Enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar
SOU 2009:38
Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten
SOU 2009:39
En ny kollektivtrafiklag
SOU 2009:40
En ny modell för arbetsmiljötillsyn
SOU 2009:41
Bättre och snabbare insättningsgaranti
SOU 2009:42
Vattenverksamhet
SOU 2009:43
Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården
SOU 2009:44
Protection of personal privacy in working life, english summary
SOU 2009:44
Integritetsskydd i arbetslivet
SOU 2009:45
Områden av riksintresse och Miljökonsekvensbeskrivningar
SOU 2009:46
Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m.
SOU 2009:47
God arbetsmiljö - en framgångsfaktor?
SOU 2009:48
Koncessioner för el- och gasnät
SOU 2009:49
Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring
SOU 2009:50
Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten
SOU 2009:51
Avskaffande av filmcensuren för vuxna, men förstärkt skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan
SOU 2009:52
Staten och imamerna - Religion, integration, autonomi
SOU 2009:53
Fiskevård i enskilt vatten - en översyn av lagen om fiskevårdsområden
SOU 2009:54
Uthållig älgförvaltning i samverkan
SOU 2009:55
Ett effektivare smittskydd
SOU 2009:56
Den nya migrationsprocessen
SOU 2009:57
Myndighet för hållbart samhällsbyggande - en granskning av Boverket
SOU 2009:58
Skatteförfarandet
SOU 2009:59
Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet
SOU 2009:60
Återvändandedirektivet och svensk rätt
SOU 2009:61
Modernare adoptionsregler
SOU 2009:62
Skatt på fluorerade växthusgaser
SOU 2009:63
Totalförsvarsplikt och frivillighet
SOU 2009:64
Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det?
SOU 2009:65
Moderniserade skatteregler för ideell sektor
SOU 2009:66
Signalspaning för polisiära behov
SOU 2009:67
Försvarsmaktens helikopter 4 - frågan om vidmakthållande eller avveckling
SOU 2009:68
Lag om stöd och skydd för barn och unga
SOU 2009:69
En ny ransonerings- och prisregleringslag
SOU 2009:70
Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel
SOU 2009:71
EU, Sverige och den inre marknaden - En översyn av horisontella bestämmelser
SOU 2009:72
Insyn och integritet i brottsbekämpningen – några frågor
SOU 2009:73
Vägval för filmen
SOU 2009:74
Höghastighetsbanor - ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft
SOU 2009:75
Folkbokföringen
SOU 2009:76
Svenskt rättsväsende i internationella uppdrag, m.m.
SOU 2009:77
EU:s Viseringskodex
SOU 2009:78
Ökad säkerhet i domstol
SOU 2009:79
Några begravningsfrågor
SOU 2009:80
Kriminalvården - ledning och styrning
SOU 2009:81
Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik
SOU 2009:82
En ny postlag
SOU 2009:83
Miljömålen i nya perspektiv
SOU 2009:84
Regler för etablering av vårdgivare. Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård
SOU 2009:85
Gymnasial lärlingsutbildning - hur blev det? Erfarenheter från första försöksåret
SOU 2009:86
Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning
SOU 2009:87
En ny kameraövervakningslag
SOU 2009:88
Kärnkraft - nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar
SOU 2009:89
Gränslandet mellan sjukdom och arbete. Arbetförmåga/Medicinska förutsättningar/Försörjningsförmåga
SOU 2009:90
Tredje sjösäkerhetspaketet
SOU 2009:91
Fingeravtryck i uppehållstillstånd
SOU 2009:92
Se medborgarna - för bättre offentlig service
SOU 2009:93
Inkluderande arbetsliv
SOU 2009:94
Att nå ut och nå ända fram
SOU 2009:95
Sjöarbetskonventionen - om Sveriges anslutning
SOU 2009:96
En utvidgad trafikförsäkring
SOU 2009:97
Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet
SOU 2009:98
Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde
SOU 2009:99
Vanvård i social barnavård under 1900-talet
SOU 2009:100
Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S - en analys