SOU 1928:1
Utrikesdepartementets organisation utlåtanden
SOU 1928:2
Yttrande och förslag angående revision av gällande förordningar om kommunalstyrelse på landet och i stad m. m
SOU 1928:3
Betänkande angående familjepensionering för viss ickeordinarie personal i statens tjänst
SOU 1928:4
Monopolkontrollutredningens betänkande angående anordnandet av den statliga kontrollen av Aktiebolaget Vin- & spritcentralens verksamhet
SOU 1928:5
Betänkande med förslag till stadsbyggnadslag och författningar, som därmed hava samband
SOU 1928:6
Betänkande med förslag angående åtgärder till handelsjärnhanteringens stödjande
SOU 1928:7
Förberedande utkast till strafflag
SOU 1928:8
Betänkande med förslag till vissa åtgärder beträffande emigrationen
SOU 1928:9
Betänkande och förslag angående arbetslöshetsförsäkring, arbetsförmedling och reservarbeten
SOU 1928:10
Betänkande angående ordnandet av viss bostadskredit
SOU 1928:11
Betänkande med förslag till vissa ändringar i bestämmelserna rörande automobilbesiktningsväsendet m. m.
SOU 1928:12
Betänkande med förslag angående omorganisation av Överståthållarämbetet samt ändrad fördelning mellan staten och Stockholms stad av kostnaderna för dess verksamhet
SOU 1928:13
Utredning och förslag angående en utvidgad folkhögskolutbildning
SOU 1928:14
Betänkande med utredning och förslag angående statstjänstemännens bisysslor
SOU 1928:15
Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser rörande tullrestitution
SOU 1928:16
Utlåtande jämte utkast till lag med särskilda bestämmelser om vissa bostadsföreningar
SOU 1928:17
Betänkande angående ordnande av folktandvård (allmännelig tandvård)
SOU 1928:18
Betänkande med förslag till stadga angående sinnessjukvården i riket m. m. : 1926 års sinnessjuksakkunnigas betänkande 2
SOU 1928:19
Lagrådets utlåtande över Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning
SOU 1928:20
Betänkande angående ordnande av vissa ekonomiska och organisatoriska förhållanden vid genomförande av den ifrågasatta rättegångsreformen
SOU 1928:21
Städerna och rättegångsreformen.
SOU 1928:22
Betänkande med förslag
SOU 1928:23
Betänkande och förslag rörande försvarets centrala ledning och förvaltning
SOU 1928:24
Betänkande med förslag till lag om ägofred
SOU 1928:25
Betänkande med förslag rörande försäljningar och andra upplåtelser från kronans domäner
SOU 1928:26
Betänkande och förslag rörande uppförande av nytt kliniskt sjukhus i Stockholm m. m
SOU 1928:27
Monopolkontrollutredningens betänkande angående anordnandet av den statliga kontrollen av Aktiebolaget Svenska tobaksmonopolets verksamhet
SOU 1928:28
Utlåtanden av lantmäteristyrelsen och kammarkollegium i vissa skogsfrågor.
SOU 1928:29
Register till betänkandet angående ordnandet av statens byggnadsverksamhet inom Stockholm.