Prop. 1922:46
('med förslag till förord\xad ning om särskilda ändringar i förordningen den 28 oktober 1910 angående bevillning av fast egendom samt av inkomst att gälla vid 1922 års taxering in. m.',)
Prop. 1922:146
('angående ny defi\xad nitiv lönereglering för befattningshavare vid hospital och asyler',)
Prop. Prop/1922:2
med förslag till tilläggsstat till riksstaten för år 1922
Prop. Prop/1922:3
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 14 mom. 3 värnpliktslagen den 17 september 1914
Prop. Prop/1922:4
angående efterskän¬ kande i vissa fall av återbetalning sskyldigheten av till indelt manskap vid armén oriktigt utbetald krigstids- hjälp
Prop. Prop/1922:5
med förslag till lag om ändrad lydelse av andra stycket av slutbestämmelserna i lagen den 19 juni 1917 angående ändring i vissa de¬ lar av lagen den 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige
Prop. Prop/1922:6
med förslag till lag om ändrad utbildningstid för värnpliktiga av 1922 års klass m. m.
Prop. Prop/1922:7
med förslag till lag om överföring till hären av vissa marinen tilldelade värn¬ pliktiga av 1921 års klass
Prop. Prop/1922:8
angående gillande av den riksbanken meddelade frihet från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1922:9
angående viss ändring av den i enlighet med riksdagens skrivelse den 22 mars 1921, nr 98, utfärdade förordningen den 24-mars 1921 (nr 121) angående införselmonopol jämte fastställande av högsta pris å socker
Prop. Prop/1922:10
med förslag till lag om anstånd för visst fall med verkställighet av straff
Prop. Prop/1922:11
angående anslag för be¬ kämpande av arbetslösheten
Prop. Prop/1922:12
angående anslag till anordnande för kommunikationsverkens räkning av arbeten för bekämpande av arbetslösheten
Prop. Prop/1922:13
med förslag till sjömanslag och till lag om ändring i vissa delar av sjölagen
Prop. Prop/1922:14
med förslag till förordning angående särskild skatt å tobalcsvaror m. m.
Prop. Prop/1922:16
angående ändrade tjänstledig hetsav drag för viss militär personal
Prop. Prop/1922:17
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 28 februari 1921 med vissa bestämmelser mot oskäliga pris
Prop. Prop/1922:20
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 19 juni 1919 huru avgöras skall, varest tidigare tillkommen allmän flottled skall jämlikt vattenlagen bibehållas
Prop. Prop/1922:21
med förslag till lag om utsträckt rätt att från utmätning få undantagen viss egendom
Prop. Prop/1922:22
angående pension åt tillsy ning smannen C. F. Westin
Prop. Prop/1922:23
angående pensions- förbättring åt förre verkmästaren K. A. Telning
Prop. Prop/1922:24
angående pensions- förbättring åt f. d. sergeanten J. Johansson
Prop. Prop/1922:25
angående försäljning av ett område tillhörande Västernorrlands regementes övningsfält vid Sollefteå
Prop. Prop/1922:26
angående befrielse för vissa kompanichefer vid Bohusläns regemente från dem ddömd ersättningsskyldighet
Prop. Prop/1922:28
med förslag till lag om tiden för företagande av rannsakning med häktad
Prop. Prop/1922:29
angående pensioner å allmänna indragning sstaten åt vissa f. d. daglönare vid marinen
Prop. Prop/1922:30
angående fyllnads¬ pension å allmänna indragning sstaten åt löjtnanten H. Sjöholms änka och minderåriga barn
Prop. Prop/1922:31
angående pension å allmänna indragning sstaten åt vissa i lantförsvarets tjänst anställda personer
Prop. Prop/1922:32
angående försäljning av vissa statens järnvägar tillhöriga markområden
Prop. Prop/1922:33
angående förhöjning för år 1922 av åt vissa f. d. poststationsjÖreståndare och lantbrevbärare utgående understöd
Prop. Prop/1922:34
angående inköp för telegrafverkets räkning av fastighet i Skellefteå m. m.
Prop. Prop/1922:35
angående vissa pensioner från statens domäners fond
Prop. Prop/1922:36
angående sättet för likviderande av förfallen skuld å statslån till östra centralbanans järnvägsaktiebolag
Prop. Prop/1922:37
angående pension å allmänna indragning sstaten åt förre daglönaren A. I. R. Hallström
Prop. Prop/1922:39
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete
Prop. Prop/1922:40
angående bidrag till Sven¬ ska Röda Korsets hjälpverksamhet i utlandet, särskilt i de av hungersnöd drabbade distrikten av Ryssland
Prop. Prop/1922:41
angående befrielse för förre andre styrmannen å ängfärjan »Malmö» S. P. Pild från viss skadeståndsskyldighet
Prop. Prop/1922:42
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 4 § i förordningen den 19 november 1920 om kommunal progressivskatt för .aren J.921—1924
Prop. Prop/1922:43
angående försäljning av de till Flyinge hingstdppå anslagna hagvaktarboställena litt. b eller Räfthagen och litt. d eller Damstorp i Malmöhus län
Prop. Prop/1922:44
angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutning sbara miner alfyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1922:45
med förslag till förord¬ ning med särskilda bestämmelser om avdrag m. m. vid 1922 års taxering till bevillning av inkomst
Prop. Prop/1922:48
med förslag till lag om ändrad lydelse av 26 kap. 4 § byggningabalken
Prop. Prop/1922:49
angående dyrtids- tillägg åt biskoparna i Växjö stift K. L. Lindberg, i Härnösands stift E. F. Lönegren och i Luleå stift O. Bergqvist
Prop. Prop/1922:50
angående inlösen av en fastighet i den s. k. Djurgårdsstaden
Prop. Prop/1922:51
angående pensions- förbättring åt tygverkmästarna I. A. Wennerholm och C. E. Åkerlind
Prop. Prop/1922:52
angående fyllnads¬ pension å allmänna indragning sstaten åt löjtnanten G. V. Gabrielsons änka
Prop. Prop/1922:53
med förslag till för¬ ordning angående uppbörd av avgifter för försäkringar i riks för säkring sanstalten jämlikt lagen om försäkring för olycksfall i arbete m. m.
Prop. Prop/1922:54
angående pensioner åt vissa personer
Prop. Prop/1922:55
angående befrielse för postiljonen Karl Mauritz Jonsson från skyldighet att gälda vissa skadeståndsbelopp
Prop. Prop/1922:56
med förslag till förordning med vissa bestämmelser angående skogsvårdsavgifter från skydds- skogarna inom Jämtlands län
Prop. Prop/1922:57
med förslag till lag om förbud mot utsläppande av bagge å samfälld betesmark
Prop. Prop/1922:58
angående ersättning till korpralen C. R. Johanssons änka och minderåriga barn
Prop. Prop/1922:59
med förslag till ändrad lydelse av §§ 60, 65 och 75 riksdagsordningen
Prop. Prop/1922:60
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1922:61
angående föränd¬ ring av professor C. Wimans 'personliga pro¬ fessur till en ordinarie professur i paleontologi och historisk geologi m. m.
Prop. Prop/1922:62
med förslag till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873
Prop. Prop/1922:63
angående utbyte av mark mellan kronan och aktiebolaget Västergötlands förenade kalk¬ industrier
Prop. Prop/1922:66
angående pension å allmänna indragning sstaten åt verkmästaren B. J. Ljung¬ berg
Prop. Prop/1922:67
angående försäljning av delar utav Västgöta och Skaraborgs regementens förut¬ varande mötesplats Axvalls hed
Prop. Prop/1922:68
angående försäljning av Lindfors—Bosjöns järnväg
Prop. Prop/1922:70
angående pensioner och understöd åt vissa befattningshavare vid postverket
Prop. Prop/1922:71
angående höjning av kontroll¬ avgifterna för guld- och silverarbeten m. m.
Prop. Prop/1922:72
med förslag till lag om förlängning av vissa arrendeavtal
Prop. Prop/1922:73
angående bestridande av kostnader för avhjälpande av vissa stormskador inom Älvsborgs fästning och Nya varvet
Prop. Prop/1922:74
angående bestridande av kostnader för utsändande av Stockholms stads större isbrytar- fartyg 'Disbrytaren liv till av is blockerade farvatten utmed rikets kuster
Prop. Prop/1922:75
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 20 maj 1921 angående förbud i vissa fall för bolag och ekonomisk förening att förvärva fast egendom
Prop. Prop/1922:77
med förslag till be¬ stämmelser angående rätt till pension för viss personal vid Svartälvs järnväg
Prop. Prop/1922:78
med förslag till lag om ändrad lydelse av 35 och 77 §§ i lagen den 23 oktober 1891 angående väghållningsbesvärets utgörande på landet
Prop. Prop/1922:79
angående pension å all¬ männa indragning sstaten åt pressombudet i London IL F. Vallentins änka, Agnes Eliza Mary, f. Hartwig
Prop. Prop/1922:80
angående pensionering av befattningshavare vid sådana statsunderstödda kemiska stationer och frökontroll anstalter, som icke lyda under hushållnings¬ sällskap
Prop. Prop/1922:81
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1922:82
angående understöd ä allmänna indragning sstaten till avlidne daglönaren ' G. E. Aronssons änka och minderåriga barn
Prop. Prop/1922:83
angående den fram¬ tida användningen av Jämtlands rotering skassa
Prop. Prop/1922:84
angående dyrtidstillägg åt befattning skav are i statens tjänst
Prop. Prop/1922:85
angående vissa försäljningar från häradsallmänning av
Prop. Prop/1922:86
angående tiden för ikraft¬ trädande av vissa av riksdagen beslutade ändringar i tulltaxan
Prop. Prop/1922:89
angående godkännande av tullverkets utgiftsstater för tiden 1 januari—30 juni 1923 m. m.
Prop. Prop/1922:90
med förslag till kungörelser angående ändrad lydelse dels av § 8 mom. 1, 2 och 3, § 9 mom. 1 samt § 13 mom. 1 och 2 i förordningen den 9 juni 1911 med tulltaxa för inkommande varor, dels av § 2 mom. 2 i tulltaxeunderrättelserna, dels ock av § 3 i förordningen den 31 maj 1907 angående rätt att hos generaltullstyrelsen erhålla upplysning rörande tullbehandlingen av varor, avsedda att till riket införas
Prop. Prop/1922:91
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § i förordningen den 6 november 1908 angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1922:92
angående beredande av årligt understöd åt städerskan vid postsparbanken Johanna Christina Nilsson
Prop. Prop/1922:95
med förslag till förord¬ ning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 22 april 1921 om rätt för Konungen att i visst fall åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1922:96
angående godkännande av ett mellan Sverige och Ryssland avslutet preliminärt avtal
Prop. Prop/1922:97
angående ändrad disposition av medel, anvisade till förändring av under- vattenssidotuberna å vissa pansarbåtar
Prop. Prop/1922:98
angående pension ä allmänna indragning sstaten åt fodermarskarna 0. H. Ahlbin och K. J. Larsson
Prop. Prop/1922:100
med förslag till lag om allmänna vägar på landet
Prop. Prop/1922:102
angående tilläggs¬ pension åt förra bibliotekarien vid pedagogiska biblioteket Laura Löwenhielm
Prop. Prop/1922:103
angående anslag för verk¬ ställande av undersöknings- och för svar sarbeten å områden, som äro eller kunna varda för kronans räkning inmutade, m. m.
Prop. Prop/1922:104
angående disponerande av 1921 års avkastning av statens hästavelsfond
Prop. Prop/1922:105
angående försäljning av Älvsborgs regementes förutvarande mötesplats Fristads hed
Prop. Prop/1922:106
angående pensionering av två f. d. befattningshavare i marinens reserv
Prop. Prop/1922:107
angående pension a allmänna indragningsstaten åt kvinnliga daglönarna G. C. H. Ljunglöf och 1. W. Svensson
Prop. Prop/1922:109
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 9 § i lagen den 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad
Prop. Prop/1922:110
angående inrättande av ett statsstuteri i samband med Fly inge hingstdepå
Prop. Prop/1922:111
angående vissa ändringar i lagen den 28 juni 1907’ om bredden av hjulring ar å arbetsåkdon på landet
Prop. Prop/1922:112
angående godkännande av försäljning av kronan såsom danaarv tillfallna lägenheten Anne- lund i Ljusnarsbergs socken av Örebro län
Prop. Prop/1922:113
angående användande av överskott i Djurgårdskassan till säkerställande under år 1923 av Ulriksdals kungsgårds förvaltning och drift
Prop. Prop/1922:114
med förslag till förordning om ändrad lydelse av § 5, § 8 mom. 4 och § 9 monn. 2 i för¬ ordningen med tulltaxa för inkommande varor den 9 juni 1911
Prop. Prop/1922:116
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 20 juni 1913 (nr 80) angå¬ ende vård av enskildes skogar på Öland
Prop. Prop/1922:117
angående vissa pensioner och understöd från allmänna indragningsstaten
Prop. Prop/1922:118
angående stats¬ bidrag till avlöning av den Hjertbergske antikva¬ rien vid vitterhets-, historie- och antikvitetsakade¬ mien
Prop. Prop/1922:119
angående rätt för vissa förutvarande lärarinnor vid enskilda läro¬ anstalter att komma i åtnjutande av tilläggspen¬ sion
Prop. Prop/1922:121
med förslag till kungörelse angående dyrtidstillägg åt diplomatiska och konsulära befattningshavare
Prop. Prop/1922:122
angående viss ändring i lagen den 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1922:123
angående dyrtidstillägg åt f. d. befattningshavare i statens tjänst m. fl. pensionärer
Prop. Prop/1922:124
angående dyrtidstillägg åt pensionsberättigade änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst m. fl.
Prop. Prop/1922:125
angående pensionstillägg åt vissa f. d. befattningshavare i statens tjänst m. fl. pensionärer samt vissa änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst m. fl.
Prop. Prop/1922:126
angående tillfällig löne¬ förbättring under år 1922 och första halvåret 1923 för viss personal inom den civila statsförvaltningen
Prop. Prop/1922:127
med förslag till förordning om luftfart
Prop. Prop/1922:128
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 1 i förordningen om landsting den 21 mars 1862
Prop. Prop/1922:129
med förslag till överens¬ kommelse angående vissa ändringar i dels de med Luossavaara- Kiirunavaara Aktiebolag, Aktiebolaget Gellivare Malmfält och Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund tidigare ingångna av¬ tal, dels ock den för förstnämnda bolag fastställda bolags¬ ordning
Prop. Prop/1922:130
angående understöd till efterlevande till sadelmakaren K. J. 0. Gustafsson
Prop. Prop/1922:131
angående dyrtidstillägg åt pensionerade båtsmän och marinsoldater samt Vadstena krigs- manshuskassas understödstagare
Prop. Prop/1922:132
angående istånd- sättande av Barsebäcks hamn
Prop. Prop/1922:133
angående pensions- förbättring åt verkmästaren 0. H. Mansnerus
Prop. Prop/1922:134
angående pension å allmänna indragning sstaten åt f. d. tillför ordnade för råds- vaktmästaren M. P. Helfrid
Prop. Prop/1922:135
angående pension till förre båtsmännen A. P. Sandberg och J. A. Berg
Prop. Prop/1922:136
angående understöd å allmänna indragning sstaten till arbetaren vid Carl Gustafs stads gevärsfaktori 0. V. Åhrlunds änka Anna Sofia Ährlund, född Persdotter
Prop. Prop/1922:137
angående fortsatt befrielse för riksbanken under viss tid från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1922:138
med förslag till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873
Prop. Prop/1922:139
angående ändrad lydelse av 9 § 2 mom. i avlöning sreglementet den 29 juni 1921 för fast anställt manskap vid armén och ma¬ rinen m. m.
Prop. Prop/1922:140
angående tilläggs¬ pensioner å allmänna indragning sstaten åt översten J. \. E. D. af Sandebergs änka och minderåriga barn
Prop. Prop/1922:141
angående ändrings¬ arbeten inom kungl. bibliotekets byggnad
Prop. Prop/1922:142
angående statens lagerhus och fryshus
Prop. Prop/1922:143
angående vissa inrikes postavgifter
Prop. Prop/1922:144
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ i förordningen den 30 maj 1919 om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga nöjestillställningar
Prop. Prop/1922:147
med förslag till lag om spar¬ banker m. m.
Prop. Prop/1922:149
angående beredande av garantifond åt ett aktiebolag, avsett att lämna stöd åt inhemska kreditanstalter
Prop. Prop/1922:150
angående dyr tid still äg g åt vissa lärare vid lantmannaskolor och lanthushållsskolor samt lantbruksskolor ävensom vid lanthushållningsseminariet å Bim- forsa
Prop. Prop/1922:151
angående disponerande av medel för iordningställande av beskickning shusen i Köpen¬ hamn och Helsingfors samt konsulathuset i Hamburg m. m.
Prop. Prop/1922:152
angående omorganisation av postsparbanken och införande av postgirorörelse m. to.
Prop. Prop/1922:153
angående ersättning till tredje stadsfogden i Stockholm Viktor Karlson för visst av honom till statsverket inbetalt belopp
Prop. Prop/1922:154
angående årligt understöd å allmänna indragningsstaten åt förre underofficeren Nils Jönssons efterlämnade änka
Prop. Prop/1922:155
angående anslag för täckande av under är 1921 uppkomna brister ä vissa för marinen avsedda ordinarie reservationsanslag under fjärde huvudtiteln
Prop. Prop/1922:156
angående vissa änd¬ ringsarbeten vid garnisonssjukhuset i Stockholm in. in.
Prop. Prop/1922:157
angående anslag för täckande av under år 1921 uppkommen brist å ordinarie reservationsanslaget till sjuk- och veterinärvård m. in.
Prop. Prop/1922:158
angående pension å allmänna indragning sstaten åt vissa i lantförsvarets tjänst anställda personer
Prop. Prop/1922:159
angående pension å allmänna indragning sstaten åt kanslisekreteraren i Kungl. Maj:ts kansli friherre 0. T. Hermelin
Prop. Prop/1922:161
angående tillfällig löneförbättring åt nordiska museets personal
Prop. Prop/1922:162
angående dyrtids- tillägg åt nordiska museets och livrustkammarens personal
Prop. Prop/1922:163
angående tillfällig löneförbättring för viss personal vid livrustkam- maren
Prop. Prop/1922:165
angående upp¬ låtande av mark från kronoparken Åsen och Upp¬ sala slottsjord för utvidgning av akademiska sjuk¬ husets i Uppsala tomt
Prop. Prop/1922:166
med förslag till grunder för tillfällig löneförbättring under eckle¬ siastikåret 1922—1923 åt kyrkoherdar och kommi¬ nistrar i nyreglerade pastorat samt åt kontrakts¬ prostar och vissa extra ordinarie präster
Prop. Prop/1922:167
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 28 oktober 1910 om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering
Prop. Prop/1922:168
angående medgivande > att påbörja anläggning av eu radiostation för trafik med Amerikas Förenta Stater
Prop. Prop/1922:170
angående pensions- förbättring för vissa f. d. beställning shav are vid armén . och marinen
Prop. Prop/1922:171
angående pensions¬ försäkring 'för officerare och underofficerare samt civil¬ militära beställning shav are vid armén och marinen
Prop. Prop/1922:172
angående förlängd giltighetstid av avlöning sreglemente för tjänstemän vid domänverket m. m.
Prop. Prop/1922:173
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 3 i lagen den 21 maj 1920 om värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring
Prop. Prop/1922:174
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 § i förordningen den 18 juli 1913 (nr 199) angående statsverkets fond av rusdrycksmedel
Prop. Prop/1922:175
angående viss ändring i gällande bestämmelser om vågar
Prop. Prop/1922:176
angående omorganisation av hushållningssällskapen
Prop. Prop/1922:177
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1922:178
angående införselmonopol jämte fastställande av högsta pris å socker
Prop. Prop/1922:179
angående fortsatt utbyggande av tekniska högskolan
Prop. Prop/1922:180
angående dyrtids- tillägg åt lärare vid vissa statsunderstödda under¬ visningsanstalter
Prop. Prop/1922:181
angående reglering av löne¬ förhållandena för befattningshavare vid lots- och fyrstaten ro. ro.
Prop. Prop/1922:182
med förslag till förordning angående beskattning av socker m. m.
Prop. Prop/1922:183
angående utbyte av mark mellan kronan och ägarna av Rotsunda gård i Sollentuna socken av Stockholms län
Prop. Prop/1922:184
angående förkortning av tiden för vissa arrenden
Prop. Prop/1922:185
angående pension å allmänna indragning sstaten åt fortifikationsarbetaren J. Pettersson
Prop. Prop/1922:186
angående inredning och möblering av nybyggnad för hantverksskolan i Kristinehamn för blinda
Prop. Prop/1922:187
angående pension åt f. d. lärarna vid tekniska skolan i Stockholm C. H. Österberg och P. Malmen samt vaktmästa¬ ren vid samma skola C. G. A. Agrén
Prop. Prop/1922:188
med förslag till förordning angående befrielse i vissa fall från erläggande av lastpenningar
Prop. Prop/1922:189
angående pension åt polismannen IV. Svedlund in. fl.
Prop. Prop/1922:190
angående pensioner till vissa personer
Prop. Prop/1922:191
med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker m. m.
Prop. Prop/1922:192
angående understöd å allmänna indragning sstaten till avlidne extra vakt¬ mästaren C. G. Hultgrens minderåriga barn
Prop. Prop/1922:193
angående pension å allmänna indragningsstaten åt extra biträdet hos flottans pensionskassa Marie Louise Pihlgard
Prop. Prop/1922:194
angående inred¬ ning och utrustning av tandläkarinstitutets nya lokaler
Prop. Prop/1922:195
angående vissa änd¬ ringar i avlöning sreglementet den 19 juni 1919 för tjänstemän vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk in. in.
Prop. Prop/1922:196
med förslag till lag om vissa ändringar i lagen den 4 juni 1920 angående rätt till tjänstepension för ordinarie tjänstemän vid post¬ verket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vatten- fallsverk m. m.
Prop. Prop/1922:197
angående tjänstår sberäk¬ ning för viss personal vid statens järnvågar
Prop. Prop/1922:198
angående bidrag till mter- parlamentariska unionens byrå i och för bestridande av en del av kostnaderna för interparlamentariska unionens 20:de konferens i Wien innevarande år
Prop. Prop/1922:199
med förslag till förordning om automobilskatt m. m.
Prop. Prop/1922:200
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 30 juni 1916 om automobiltrafik
Prop. Prop/1922:201
angående pensions- förbättring åt marinintendenten av l:a graden K. H. L. Nordström
Prop. Prop/1922:202
angående utsträckning av tiden för anmälan om inlösen av skattefrälseräntor
Prop. Prop/1922:203
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 17 § 2, 3 och 5 mom., 18 § samt 45 § 3 mom. i förordningen den 14 juni 1917 angående för¬ säljning av rusdrycker
Prop. Prop/1922:204
med förslag till förordning med särskilda föreskrifter angående ersättning för debitering och uppbörd av landstingsskatt m. m.
Prop. Prop/1922:205
med förslag till lag om ändrad lydelse av 52 och 168 §§ i lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse
Prop. Prop/1922:206
angående åtgärder med för¬ anledande av ökningen i göromålen inom Södra Roslags dom¬ saga
Prop. Prop/1922:207
angående anvisande av anslag för inköp av vissa båtar och pråmar
Prop. Prop/1922:208
angående understöd å allmänna indragningsstaten till tvä änkor efter f. d. arbetare vid Carl Gustafs stads gevärsfaktori
Prop. Prop/1922:209
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 28 oktober 1910 om inkomst- och förmögenhetsskatt m. m.
Prop. Prop/1922:210
med förslag till förordning med särskilda bestämmelser om avdrag vid 1923 års taxering till inkomst- och förmögenhetsskatt m. m.
Prop. Prop/1922:211
angående anslag till bestri¬ dande av vissa utskylder för det franska beskickning shuset i Stockholm
Prop. Prop/1922:213
angående sänkning av räntan å lån från fonden för rederinäringens understödjande
Prop. Prop/1922:215
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 7 kap. 7, 13 och 19 §§ vattenlagen
Prop. Prop/1922:216
med förslag till förordning angående omsättnings- och utskänkningsskatt å spritdrycker
Prop. Prop/1922:217
angående dels vissa änd¬ ringar i avlöningsreglementet den 22 juni 1921 för befattnings¬ havare vid statsdepartement och vissa andra verk, tillhörande den civila statsförvaltningen, dels ock ändrade bestämmelser angående ålderstillägg för civila befattningshavare i statens tjänst
Prop. Prop/1922:218
angående avlönings förhöj¬ ningar åt vissa icke-ordinarie befattningshavare inom den civila statsförvaltningen m. m.
Prop. Prop/1922:219
med förslag till ändrad lydelse av 2 § i kungörelsen den 29 juni 1921 (nr 456) med bestämmelser för vissa tjänstemän vid statsdepartement och andra till den civila statsförvaltningen hörande verk i fråga om rätt till pension
Prop. Prop/1922:222
med förslag till förordning angående utsträckning i särskilda fall av den i § 13 mom. 5 i förordningen den 9 juni 1911 med tulltaxa för inkommande varor föreskrivna tidsfristen av två år för utförsel eller upp¬ läggning på restitutionsupplag av tullrestitutionsgods
Prop. Prop/1922:223
med förslag till lag om. ändrad lydelse av 2 kap. 11 § strafflagen
Prop. Prop/1922:224
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften m. m.
Prop. Prop/1922:225
angående omorga¬ nisation av bergsskolorna i Filipstad och Falun
Prop. Prop/1922:226
med förslag till grunder för dyrtidstillägg under ecklesiastikåret 1922—1923 åt dels kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt åt kontraktsprostar och vissa extra ordinarie präster, dels ock inne¬ havare av prästerliga emeritilöner
Prop. Prop/1922:227
angående visso bestämmelser rörande pension för t. f. rektor vid blindundervisningsanstalt
Prop. Prop/1922:228
angående vissa lån till främjande av bostadsproduktionen m. in.
Prop. Prop/1922:230
med förslag till förordning angående förbud under viss tid mot införsel till och försälj¬ ning inom riket av Öl
Prop. Prop/1922:231
angående reglering av löne¬ förhållanden vid statens uppfostringsanstalt å Bona m. m.
Prop. Prop/1922:232
angående statsbidrag till erkända alkoholistanstalten Hemmet Gunnarskog
Prop. Prop/1922:233
angående understöd ä allmänna indragsstaten åt maskinisten P. E. Engströms änka och minderåriga barn
Prop. Prop/1922:234
angående vissa ändringar i den vid förordningen den 9 juni 1911 (nr 80) med tulltaxa för inkommande varor fogade tulltaxa
Prop. Prop/1922:235
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § i lagen den 30 juni 1913 om behandling av alkoholister
Prop. Prop/1922:236
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 20 juni 1918 (nr 460) angående åtgärder mot utbredning av köns¬ sjukdomar
Prop. Prop/1922:237
angående nya byggnader för folkskoleseminariet i Linköping
Prop. Prop/1922:238
angående nybygg¬ nad för de kemiska och fysiska institutionerna vid Chalmers tekniska institut
Prop. Prop/1922:240
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av § 7 i förordningen den 18 juni 1864 angående utvidgad näringsfrihet
Prop. Prop/1922:241
med förslag till lag inne¬ fattande bestämmelser angående kvinnas behörighet att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag m. m.
Prop. Prop/1922:242
med förslag till lag om ändrad lydelse av 23 § i lagen den 29 juni 1912 om arbetarskydd
Prop. Prop/1922:243
med förslag till ändrad lydelse av §§ 96, 97 och 98 regeringsformen samt § 68 riksdagsordningen
Prop. Prop/1922:244
angående låneunderstöd åt Ostkustbanans aktiebolag
Prop. Prop/1922:245
angående ytterligare anslag till kolonisation å kronoparker
Prop. Prop/1922:247
angående upplåtelse av kronan tillhörande jordägarandelar i gruvor
Prop. Prop/1922:249
med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 22 juni 1921 angående rusdryckers förverkande i vissa fall m. m.
Prop. Prop/1922:250
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 17 juni 1921 med vissa ändrade bestämmelser mot oskälig hgresstegring m. m.
Prop. Prop/1922:251
med förslag till lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område m. m.
Prop. Prop/1922:252
med förslag till lag om rätt för sparbank att bilda säkerhetsfond
Prop. Prop/1922:253
angående fortsatt befrielse för riksbanken under viss tid från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1922:254
med förslag till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges rikslank den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873
Prop. Prop/1922:255
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 27 maj 1921 om tillfälliga åtgärder till förekommande av skövling av skog å fastighet i enskild ägo
Prop. Prop/1922:256
med förslag till lag om ändrad lydelse av 93 § i lagen den 12 augusti 1910 om aktiebolag
Prop. Prop/1922:257
med förslag till lag angående ansvarighet för skada i följd av luft¬ fart
Prop. Prop/1922:258
angående ytterligare kapital¬ ökning för egnahemslånefonden
Prop. Prop/1922:259
med förslag till förordning angående åtgärder till skydd, mot så kallad valutadumping
Prop. Prop/1922:260
angående upptagande i riks- staten för tiden 1 januari—30 juni 1923 samt tillaggsstaten för år 1922 av en inkomsttitel »Valuta- och importavgiften, m. m.
Prop. Prop/1922:261
angående anslag för anskaf¬ fande av röstsedlar och kuvert m. rn. att användas vid folk¬ omröstning angående rusdrycks förhud
Prop. Prop/1922:262
angående beredande av medel för Sveriges deltagande i det internationella arbetet för Europas ekonomiska återuppbyggande
Prop. Prop/1922:263
angående tullfri införsel av två telefonkablar