Prop. 1960:3
('med förslag till lag om statlig krigsförsäkring',)
Prop. 1960:5
('med förslag till civilför\xad svarslag m. in.',)
Prop. 1960:10
('med förslag till lag om samhällets vård av barn och ungdom (barnavårds\xad lag) m. m.',)
Prop. 1960:11
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Irland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
Prop. 1960:20
('om godkännande av handels- och betalningsavtal mellan Sverige och Ru\xad mänska Folkrepubliken m. m.',)
Prop. 1960:23
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Israel för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
Prop. 1960:25
('angående godkännande av Sveriges anslutning till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslut\xad ningen, m. m.',)
Prop. 1960:28
('med förslag till lag om ändrad lydelse av punkt 1 av anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1960:30
('med förslag till förord\xad ning om rätt till förlustutjämning vid taxering för in\xad komst, m. m.',)
Prop. 1960:33
('med förslag till förordning om ändring i familjebidragsförordningen den 29 mars 19i6 (nr 99)',)
Prop. 1960:34
('dels angående god\xad kännande av protokoll innebärande ändring av kon\xad vention rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell luftbefordran, dels ock med förslag till lag om ändring i luft\xad fartslagen den 6 juni 1957 (nr 297)',)
Prop. 1960:38
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 4 § lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar',)
Prop. 1960:39
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av i och 21 §§ lagen den 1 de\xad cember 1950 (nr 596) om rätt till fiske',)
Prop. 1960:40
('med förslag till förord\xad ning med särskilda bestämmelser om rätt till avdrag vid 1960 års taxering för avsättning till pensionsstif\xad telse',)
Prop. 1960:42
('med förslag till förord\xad ning angående ändring i förordningen den 30 juni 19i3 (nr 477) om skatt å vissa pälsvaror',)
Prop. 1960:43
('med förslag till förord\xad ning om ändrad lydelse av 3 § lotteriförordningen den 19 maj 1939 (nr 207)',)
Prop. 1960:63
('med förslag till stadga angående enskilda sjukhem m. m.',)
Prop. 1960:64
('med förslag till lag om renmärken, m. m.',)
Prop. 1960:68
('med förslag till förord\xad ning om mopeder m. m.',)
Prop. 1960:74
('angående oiss omorga\xad nisation av lantmåteriväsendet och rikets allmänna kartverk, m. m.',)
Prop. 1960:75
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering, m. m.',)
Prop. 1960:76
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1960:77
('angående anslag för bud\xad getåret 1960/61 till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut m. m.',)
Prop. 1960:78
('angående ändrad dispo\xad sition av vissa prisutjämningsavgiftsmedel',)
Prop. 1960:81
('med förslag till förord\xad ning om statsbidrag till väg- och gatuhållning i vissa städer och stadsliknande samhällen m. m.',)
Prop. 1960:85
('med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken, m. m.',)
Prop. 1960:88
('angående vissa med den norska nationalgåvan svenskhemmet Voksenåsen sammanhängande frågor',)
Prop. 1960:89
('angående anslag för budgetåret 1960/61 till naturastipendier åt stude\xad rande vid universiteten m. fl. läroanstalter, statens lånefond för universitetsstudier samt allmänna stu\xad dielånefonden',)
Prop. 1960:98
('med förslag till ny tull- taxeförordning, m. m.',)
Prop. 1960:101
('angående stiftskanslier\xad nas organisation m. m.',)
Prop. 1960:102
('angående ändrad orga\xad nisation av Aktiebolaget Industrikredit ',)
Prop. 1960:103
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen om val till riksdagen m. m.',)
Prop. 1960:104
('angående den statliga statistikens organisation',)
Prop. 1960:106
('angående skogsvårds- styrelsernas organisation och verksamhet, m. m.',)
Prop. 1960:116
('angående ianspråk\xad tagande av viss del av de Längmanska donations\xad medlen',)
Prop. 1960:120
('med förslag i fråga om lokaliseringen av vissa statliga institutioner, m. m.',)
Prop. 1960:127
('med hemställan om riksdagens samtycke till förordnande om fortsatt va\xad lutareglering, m. m.',)
Prop. 1960:128
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1960:134
('rörande Sveriges anslut\xad ning till vissa internationella överenskommelser på upphovsrättens område',)
Prop. 1960:139
('med förslag till lag om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m. m.',)
Prop. 1960:140
('med förslag till lag om ersättning för skada i följd av atomreaktordrift m. m. (atomansvarighetslag)',)
Prop. 1960:141
('med förslag till lag om behörighet att utöva läkaryrket m. m.',)
Prop. 1960:150
('angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1960/61, m. m.',)
Prop. 1960:151
('angående statstjänste- männens löner under åren 1960 och 1961 m. m.',)
Prop. 1960:159
('med förslag till riktlinjer för regionsjukvårdens utbyggande m. m.',)
Prop. 1960:160
('med förslag till lag om rätt att undersöka och bearbeta fyndigheter ao uranhaltigt mineral m. m. (uranlag), m. m.',)
Prop. 1960:161
('med förslag till lag om byggnadsminnen',)
Prop. 1960:162
('med förslag till förord\xad ning med provisoriska bestämmelser om beskattning\xad en av aktiebolags och ekonomisk förenings inkomst i vissa fall',)
Prop. 1960:163
('med förslag till förord\xad ning angående ändrad lydelse av 10 § 1 mom. förord\xad ningen den 1 december 1959 (nr 507) om allmän va\xad ruskatt',)
Prop. 1960:165
('med förslag till förord\xad ning om bidrag till vanföra ägare av motorfordon',)
Prop. 1960:167
('med förslag till varu\xad märkeslag m. m.',)
Prop. 1960:168
('angående vissa åtgärder i anledning av skador å 1960 års skörd',)
Prop. 1960:175
('med förslag till lag om parkeringsbot, m. m.',)
Prop. 1960:180
('angående godkännande av avtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskat\xad ter',)
Prop. 1960:184
('angående om\xad organisation av örlogsvarven',)
Prop. 1960:185
('angående om- och till\xad byggnad av kirurgiska kliniken vid serafimerlasarettet',)
Prop. Prop/1960:4
angående fortsatt tullfri¬ het i vissa fall för Rädda barnens riksförbund för klä¬ der, beklädnadsmateriel och livsförnödenheter
Prop. Prop/1960:6
angående befrielse i vis¬ sa fall från betalningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1960:7
med förslag till kungö¬ relse om ändrad lydelse av 18 § instruktionen den 24 maj 1957 (nr 165) för riksdagens ombudsmän
Prop. Prop/1960:8
med förslag till lag med vissa bestämmelser om val till riksdagens andra kam¬ mare för perioden 1961—1964
Prop. Prop/1960:11
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Irland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
Prop. Prop/1960:12
angående kriminal¬ statistiken
Prop. Prop/1960:13
angående försäljning av vissa kronoegendomar
Prop. Prop/1960:14
angående frågor om be¬ frielse från ersättningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1960:15
med förslag till lag om ändrad lydelse av 58 § militära rättegångslagen den 30 juni 1948 (nr 472)
Prop. Prop/1960:16
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål
Prop. Prop/1960:18
angående överlåtelse av vissa kronan tillhöriga fastigheter inom kommunika¬ tionsdepartementets ämbetsområde
Prop. Prop/1960:19
med förslag till för¬ ordning om ändring i förordningen den 25 maj 1951 (nr 286) med vissa bestämmelser till motverkande av svinsjukdomar
Prop. Prop/1960:21
angående fortsatt dispo¬ sition av vissa äldre anslag inom kommunikations¬ departementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1960:23
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Israel för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
Prop. Prop/1960:24
med förslag till förord¬ ning angående ändrad Igdelse ao 1 § förordningen den 28 september 1928 (nr 376) om särskild skatt å vissa lotterivinster
Prop. Prop/1960:26
angående frå¬ gor om befrielse från ersättningsskyldighet till kronan m. m.
Prop. Prop/1960:27
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1960:31
angående fortsatt dispo¬ sition av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1960:32
med förslag till förord¬ ning angående rätt för Konungen att i vissa fall för¬ ordna om avvikelse från tulltaxan m. m.
Prop. Prop/1960:35
angående försäljning av vissa allmänna arvsfonden tillfallna fastigheter
Prop. Prop/1960:36
angående ersättning till Maj-Britt Nyström m.fl.
Prop. Prop/1960:37
med förslag till för¬ ordning angående ändring i förordningen den 27 mars 1953 (nr 95) om Konungariket Sveriges stadshypo- tekskassa och om stadshypoteksföreningar, in. m.
Prop. Prop/1960:41
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 23 mars 1956 (nr 73) om tillfällig ökning av regeringsrådens antal
Prop. Prop/1960:44
angående fortsatt dis¬ position av vissa äldre anslag, avseende justitiedepar¬ tementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1960:45
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 56 § lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bankrörelse
Prop. Prop/1960:46
angående anslag för budgetåret 1960/61 till universitetet i Stockholm
Prop. Prop/1960:48
angående bemyndigan¬ de att försälja viss kronan tillhörig fast egendom, m. m.
Prop. Prop/1960:49
med förslag till lag med särskilda bestämmelser rörande riksbankens sedel¬ utgivning, m. m.
Prop. Prop/1960:51
angående fortsatt dis¬ position av vissa äldre anslag, avseende ecklesiastik¬ departementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1960:52
med förslag till lag om ändring i vattenlagen, m. m.
Prop. Prop/1960:54
med förslag till kungö¬ relse om ändring i livsmedelsstadgan den 21 december 1951 (nr 824)
Prop. Prop/1960:56
med förslag till förord¬ ning angående byggnadsforskningsavgift, m. m.
Prop. Prop/1960:57
med förslag till lag om ändrad lydelse av 17 kap. 12 § handelsbalken
Prop. Prop/1960:58
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 3 juni 19W (nr 31å) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om bankaktiebolags kassare¬ serv, m. m.
Prop. Prop/1960:59
angående fråga om befrielse från viss betalningsskyldighet till kronan inom kommunikationsdepartementets ämbetsområde
Prop. Prop/1960:60
angående allmän bered- skapsstat för budgetåret 1960/61
Prop. Prop/1960:61
('angående statsbidrag till lärarbostäder m.m.',)
Prop. Prop/1960:62
angående vissa norr¬ landsfrågor
Prop. Prop/1960:65
angående anslag för bud¬ getåret 1960/61 till Bidrag till Metallografiska insti¬ tutet, m. ni.
Prop. Prop/1960:66
med förslag till förord¬ ning angående de tider då allmän fastighetstaxering skall äga rum
Prop. Prop/1960:69
angåetide vissa avtal med Göteborgs stad berörande Göteborgs universi¬ tet, m. m.
Prop. Prop/1960:70
angående anslag jör budgetåret 1960/61 till universitetet i Göteborg
Prop. Prop/1960:71
angående vissa anslag till universitetssjukhusen m. m.
Prop. Prop/1960:72
angående vissa åtgärder för ökad intagning av studerande vid Chalmers tek¬ niska högskola, m. m.
Prop. Prop/1960:80
angående medel för år 1960 till bostadslån åt domänverkets fast anställda skogsarbetare, m. m.
Prop. Prop/1960:82
angående reglering av priserna på fisk under budgetåret 1960/61
Prop. Prop/1960:83
angående anslag för bud¬ getåret 1960161 till statens skolor tillhörande barna- och ungdomsvården m. m.
Prop. Prop/1960:86
angående an¬ slag för budgetåret 1960/61 till Vissa byggnads¬ arbeten vid statens vårdanstalt å Brotorp för alko¬ holmissbrukare
Prop. Prop/1960:87
angående anslag för bud¬ getåret 1960/61 till fångvårdsstyrelsen m. m.
Prop. Prop/1960:90
angående riktlinjer för ordnande av utbildningen av lärare i vissa yrkesäm¬ nen samt anslag för budgetåret 1960/61 till denna utbildningsverksamhet
Prop. Prop/1960:92
angående anslag till Bi¬ drag till pensioneringskostnaderna för handelsflottans pensionsanstalt
Prop. Prop/1960:93
angående anslag för bud- getårei 1960/61 till vissa byggnadsarbeten vid statens mentalsjukhus m. m.
Prop. Prop/1960:94
angående godkännande av avtal om fortsatt drift av Svenska textilforsknings¬ institutet, m. m.
Prop. Prop/1960:95
angående utbildningen av lärare på det husliga området m. m.
Prop. Prop/1960:96
angående vissa änd¬ ringar i lantbruksstyrelsens och lantbruksnämnder¬ nas organisation, in. m.
Prop. Prop/1960:97
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 3 och 5 §§ förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpel¬ avgiften
Prop. Prop/1960:100
angående ytterligare ut¬ gifter å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1959/60
Prop. Prop/1960:105
angående Sveriges an¬ slutning till Internationella utvecklingsfonden (IDA)
Prop. Prop/1960:107
angående anslag för budgetåret 1960/61 till Understöd åt lanthushåll- ningsseminariet å Rimforsa
Prop. Prop/1960:108
angående överlåtelse av viss kronan tillhörig mark m.m.
Prop. Prop/1960:110
angående vissa avlönings- m. fl. anslag under riksstatens fjärde huvudtitel för budgetåret 1960/61 m. m.
Prop. Prop/1960:111
med förslag till lag om ändrad Ig delse av 4 och 43 §§ skogsvårdslagen
Prop. Prop/1960:112
angående anslag för budget¬ året 1960161 till stöd åt allmänna samlingslokaler m. m.
Prop. Prop/1960:113
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående vissa av Europarådets råd¬ givande församling år 1959 och 1960 vid dess elfte ordinarie möte fattade beslut
Prop. Prop/1960:114
angående godkännande av vissa avtal om överlåtelse av fastigheter m. m. inom kommunikationsdeparte¬ mentets verksamhetsområde
Prop. Prop/1960:117
med förslag till för¬ ordning angående ändring i förordningen den 1 de¬ cember 1959 (nr 507) om allmän varuskatt, m. m.
Prop. Prop/1960:118
med förslag till förord¬ ning om ändrad Igdelse av 53 § 1 mom. och 69 § 1 mom. uppbördsförordningen den 5 juni 1953 (nr 272)
Prop. Prop/1960:121
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den i- oktober 1929 (nr 307) angående tullrestitution, m. m.
Prop. Prop/1960:122
med förslag till lag om ändring i lagen den 18 juni 1925 (nr 219) angående förbud i vissa fall för bolag, förening och stiftelse att förvärva fast egendom, m. m.
Prop. Prop/1960:124
med förslag till förord¬ ning om registrering och mönstring av sjömän (mönstringsförordning) m. m.
Prop. Prop/1960:125
med förslag till förord¬ ning med särskilda bestämmelser om allmän folkräk¬ ning år 1960 m. m.
Prop. Prop/1960:129
angående utövandet av statens tobaksmonopol
Prop. Prop/1960:130
med förslag till lag om tillägg till lagen den 17 juni 1948 (nr 433) om försäk¬ ringsrörelse
Prop. Prop/1960:131
angående vissa organi¬ sationsfrågor inom skolväsendet m. m.
Prop. Prop/1960:132
angående reglering av sockernäringen i riket
Prop. Prop/1960:133
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 och 2 §§ lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bankrörelse
Prop. Prop/1960:135
angående riktlinjer för en framtida statsunderstödd familjerådgivningsverk- samhet
Prop. Prop/1960:137
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 3 januari 1947 (nr 1) om allmän sjukförsäkring, m. m.
Prop. Prop/1960:138
angående bemyndigan¬ de för Kungl. Maj.t att förordna om visst undantag från stämpelplikt enligt förordningen den 19 novem¬ ber 19H (nr 383) angående stämpelavgiften, m. m.
Prop. Prop/1960:143
med förslag till änd¬ ringar i regeringsformen m. m.
Prop. Prop/1960:144
med förslag till lag om ändrad lydelse av 27 § 1 mom. och 29 § 1 mom. värn¬ pliktslagen den 30 december 19M (nr 967)
Prop. Prop/1960:145
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 18 § lagen den 6 juni 1925 (nr 170) om polisväsendet i riket
Prop. Prop/1960:146
angående gtterligare ersättning med anledning av viss flyg¬ olycka
Prop. Prop/1960:147
angående uppförande av en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik vid lasarettet i Lund
Prop. Prop/1960:148
med förslag till förord¬ ning om tillverkning och beskattning av malt- och läs¬ kedrycker, m. m
Prop. Prop/1960:149
med förslag till vissa ändringar i gällande tulltaxa
Prop. Prop/1960:152
angående vissa tjänster vid kommunikationsverken
Prop. Prop/1960:153
angående vissa åtgärder i prisreglerande syfte på jordbrukets område, m. m.
Prop. Prop/1960:154
med förslag till förord¬ ning om utjämningsskatt d vissa varor, m. m.
Prop. Prop/1960:155
med förslag till lag an¬ gående ändrad Igdelse av 2 § 2:o), 16:o) och 17:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1960:157
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 27 maj 1955 (nr 256) om investeringsfonder för konjunktur utjäm¬ ning
Prop. Prop/1960:158
med förslag till lag om ändrad lydelse av 10 kap. 11 § strafflagen, m. m.
Prop. Prop/1960:164
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 26 § förordningen den 3 april 1959 (nr 92) om förfarandet vid viss kon- sumtionsbeskattning, m. m.
Prop. Prop/1960:166
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 3 § förordningen den 19 november 19U (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1960:169
med förslag till förord¬ ning angående beskattning av ränta å svenska sta¬ tens sparobligationer
Prop. Prop/1960:170
angående godkännan¬ de av avtal mellan Sverige och Tunisien för undvi¬ kande av dubbelbeskattning och fastställande av be¬ stämmelser angående ömsesidig handräckning beträf¬ fande direkta skatter
Prop. Prop/1960:171
angående ökning av det högsta belopp intill vilket staten må åtaga sig betal¬ ningsansvar i form av statsgaranti för exportkredit
Prop. Prop/1960:172
med förslag om statlig garanti för Aktiebolaget Atomenergis förpliktelser en¬ ligt atomansvarighetslagen
Prop. Prop/1960:176
rörande godkännande av europeisk överenskommelse om skydd för televisions- utsändningar
Prop. Prop/1960:177
angående förhöjd er¬ sättning till före detta rådmännen i Västervik Helge Teodor Anderson och Sven Viktor Schierbeck
Prop. Prop/1960:178
angående lönegradspla- ceringen för vissa tjänster m. m.
Prop. Prop/1960:179
angående bidrag till För¬ enta Nationernas fond för Kongo
Prop. Prop/1960:181
angående godkännande av avtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland till lindring i dubbelbeskattning beträffan¬ de skatter å kvarlåtenskap
Prop. Prop/1960:182
angående be¬ stridandet av kostnader för svenska F.N.-stgrkor m.m.
Prop. Prop/1960:183
med förslag till lag om ändrad lydelse av 12 § 2 mom. civilförsvarslagen den 22 april 1960 (nr 7A)
Prop. Prop/1960:186
angående vissa kostna¬ der i samband med Sveriges anslutning till Euro¬ peiska frihandelssammanslutningen (EFTA)
Prop. Prop/1960:187
angående överlåtelse av vissa under vattenfallsstyrelsens förvaltning stående markområden
Prop. Prop/1960:188
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § ll:oj och 14:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts rege¬ ringsrätt
Prop. Prop/1960:189
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 4 och 6 §§ lagen den 1 de¬ cember 1950 (nr 599) om ersättning för mistad fiske¬ rätt m. m.