Ds 2013:1
Framtidskommissionens första delutredning: På vägen till en grönare framtid - utmaningar och möjligheter
Ds 2013:2
Framtidskommissionens andra delutredning: Delaktighet i framtiden - utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration
Ds 2013:3
Framtidskommissionens fjärde delutredning: Framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa
Ds 2013:4
Fysioterapeut - ny skyddad titel för sjukgymnaster
Ds 2013:5
Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen
Ds 2013:6
Utbildning för nyanlända elever
Ds 2013:7
Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m.
Ds 2013:8
Framtidskommissionens tredje delutredning: Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen
Ds 2013:10
Domstolsdatalag
Ds 2013:11
Ändringar i bestämmelser om straff och administrativa sanktioner vid fiske
Ds 2013:12
Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Ds 2013:13
Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrlands län och Norrbottens län
Ds 2013:14
Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län
Ds 2013:15
Gemensamt konsumentskydd i EU
Ds 2013:16
Prospektansvar
Ds 2013:17
Straffavgift vid bristande kreditprövning
Ds 2013:18
Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden
Ds 2013:19
Future Challenges for Sweden – Final Report of the Commission on the Future of Sweden
Ds 2013:20
Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen
Ds 2013:21
Lagvalsregler på obligationsrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna
Ds 2013:22
Behandlingen av personuppgifter vid Statens kriminaltekniska laboratorium
Ds 2013:23
Tid för undervisning - lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner
Ds 2013:24
Ersättning för polisbevakning
Ds 2013:25
Skriftlig bekräftelse av vissa telefonavtal
Ds 2013:26
Viss kreditgivning till konsumenter
Ds 2013:27
Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning
Ds 2013:28
Straffansvar för eftersupning
Ds 2013:29
Märkning av textilprodukter
Ds 2013:30
Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande
Ds 2013:31
Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering
Ds 2013:32
Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning
Ds 2013:33
Vägval i en globaliserad värld
Ds 2013:34
Den nya polisorganisationen - kompletterande författningsändringar
Ds 2013:35
Vägval för premiepensionen
Ds 2013:36
Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen
Ds 2013:37
Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken
Ds 2013:38
Ränteskillnadsersättning m.m. vid bolån
Ds 2013:39
Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer
Ds 2013:40
En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området
Ds 2013:41
Mellanchefsstrukturen i domstol och nya befordrade domaranställningar utan chefskap m.m
Ds 2013:42
Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg
Ds 2013:43
Kriminalisering av privat olovlig hantering av avkodningsutrustning
Ds 2013:45
Finansiell stabilitetspolitik - ett nytt politikområde under utveckling
Ds 2013:46
Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet
Ds 2013:47
Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer
Ds 2013:48
Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet - genomförande av samarbetsavtal med Förenta staterna
Ds 2013:49
Högskolestiftelser - en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet
Ds 2013:50
Tid för för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram
Ds 2013:51
En översyn av läkemedelslagen
Ds 2013:52
Den nationella organisationen för Horisont 2020
Ds 2013:53
Gymnasieingenjörsutbildning - Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
Ds 2013:54
Kommunal medfinansiering av forskningsinfrastruktur inom Eric-konsortier
Ds 2013:55
Skärpt straff för mord
Ds 2013:56
Sweden’s sixth national report under the Convention on Nuclear Safety
Ds 2013:57
Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring
Ds 2013:58
Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer
Ds 2013:59
Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m.
Ds 2013:60
Tillsyn över civila statsfartyg
Ds 2013:61
Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus
Ds 2013:62
Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd
Ds 2013:63
Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar
Ds 2013:64
Vem ska göra vad? - Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda
Ds 2013:65
Elektronisk kommunikation vid rättspsykiatrisk vård m.m.
Ds 2013:66
Redovisningscentraler för taxi
Ds 2013:67
Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands län, Kronobergs län och Jämtlands län
Ds 2013:68
Säkerheter vid clearing hos central motpart
Ds 2013:69
Förlängd etableringsplan efter föräldraledighet på deltid och ändring i lagen om samhällsorientering
Ds 2013:70
Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd
Ds 2013:71
Säkerheter och avräkningar - ett alternativt genomförande av två direktiv
Ds 2013:72
Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet
Ds 2013:73
Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige
Ds 2013:74
Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT)
Ds 2013:75
En europeisk övervakningsorder
Ds 2013:76
Användningen av kreditbetyg i riskhantering
Ds 2013:77
Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Ds 2013:191
Framtidskommissionens slutrapport: Svenska framtidsutmaningar