Prop. Prop/1923:2
med förslag till kungörelse med allmänna grunder för dyrtidstillågg åt befattningshavare i statens tjänst m. m.
Prop. Prop/1923:3
med förslag till lag om minskning av tjänstgöringstiden för värn¬ pliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter mot värn¬ pliktstjänstgöring
Prop. Prop/1923:5
med förslag till lag om ändrad utbildningstid för värnpliktiga av 1923 års klass m. m.
Prop. Prop/1923:6
angående gillande av den riksbanken meddelade frihet från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1923:7
angående bestridande av kostnader för reparation av sjömätningsfartyget Svalan
Prop. Prop/1923:8
angående förslag till uppgörelse rörande vissa kronans fordringar hos rederi¬ aktiebolaget Gottfrid
Prop. Prop/1923:9
angående minskning av den för riksdagen avsedda upplagan av kommitté- och sakkunnige- hetänkandcn
Prop. Prop/1923:10
angående avstående i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtande av nytt¬ janderätt eller servitutsrätt till sådan mark
Prop. Prop/1923:11
angående överlåtelse av viss mark till staden Nyköping m. m.
Prop. Prop/1923:12
med förslag till förordning angående visst undantag för budgetåret 1923—1924 från före¬ skrifterna i förordningen den 18 juli 1913 angående stats¬ verkets fond av rusdrycksmedel
Prop. Prop/1923:13
angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutning sbara mineralfyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1923:14
angående sänkning av räntan å lån från fonden för befrämjande av hantverk och därmed jämförlig mindre industri
Prop. Prop/1923:15
angående årligt understöd å allmänna indrag ning sstaten åt skrivbiträdet vid sjömanshuset i Stockholm C. 0. Westman
Prop. Prop/1923:17
angående användande av överskott i Djurgårdskassan till säkerställande under år 1924 av Ulriksdals kungsgårds förvaltning och drift
Prop. Prop/1923:18
angående pension från statens domäners fond
Prop. Prop/1923:20
med förslag till lag om illägg till lagen den 30 maj 1919 om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse
Prop. Prop/1923:21
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1923:22
med förslag till lag om spar¬ banker m. in.
Prop. Prop/1923:23
med förslag till kungörelse angående dyrtidstillägg åt diplomatiska och konsulära be¬ fattningshavare
Prop. Prop/1923:24
med förslag till kun¬ görelse angående dyrtid stillägg åt fast anställt manskap vid armén och marinen m. fl.
Prop. Prop/1923:25
angående pension åt förre båtsmännen J. A. Johannisson Båll och K. Jonasson Svanhall
Prop. Prop/1923:26
angående bidrag av trafikmedel till anordnande i utlandet av upplysnings- och reklamverksamhet
Prop. Prop/1923:27
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 20 § i förordningen den 28 oktober 1910 om inkomst- och förmögenhetsskatt
Prop. Prop/1923:28
angående kostnader i samband med världspostkongressens hällande i Stock¬ holm är 1924
Prop. Prop/1923:29
med förslag till lag om förvärvande och förlust av medborgarrätt
Prop. Prop/1923:30
angående vissa arbeten för iståndsättande av landshövdingresidenset i Falun
Prop. Prop/1923:31
med förslag till lag med vissa bestämmelser rörande hyra
Prop. Prop/1923:32
angående försäljning av viss lägenhet å Öster-Bekarne häradsallmänning i Södermanlands län
Prop. Prop/1923:33
angående finansie¬ ring av Ost kust banan
Prop. Prop/1923:34
angående iständ sättande av södra flygelbyggnaden å gruvingenjörsbostället Stora Gården nr 1 i Ljusnarsbergs socken av Örebro län m. m.
Prop. Prop/1923:35
angående förhöjning för är 1923 av åt vissa f. d. poststa tionsfärestånd are och lantbrevbärare utgående understöd
Prop. Prop/1923:36
angående anslag till underhåll av särskild polis för uppdagande av olovlig införsel av spritdrycker in. in.
Prop. Prop/1923:37
angående pensione¬ ring av f. d. reservlöjtnanten i flottans reserv A. D Carlsson
Prop. Prop/1923:38
angående pension ä allmänna indragnings staten åt vissa i sjöförsvarets tjänst anställda personer
Prop. Prop/1923:39
angående ersättning till J. R. Krönander i anledning av sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1923:40
med förslag till lag inne¬ fattande. bestämmelser angående kvinnas behörighet att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag m. in.
Prop. Prop/1923:41
angående anskaffande av möbler m. m. för det nya landsstatshuset i Göteborg
Prop. Prop/1923:42
angående befrielse för expeditionsvakten vid postverket E. G. Andersson med flera från skyldighet att gälda vissa skadestånds- och ersättningsbelopp
Prop. Prop/1923:43
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 20 maj 1921 angående förbud i vissa fall för bolag och ekonomisk förening att förvärva fast egendom
Prop. Prop/1923:44
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1923:45
angående bidrag av postmedel till centralkassan för postpersonalens fackliga och ekonomiska sammanslutningar
Prop. Prop/1923:46
angående försäljning av visst område av Bohusläns regementes övningsfält invid Uddevalla
Prop. Prop/1923:47
angående utbyte av vissa åt Göta artilleriregemente upplåtna markområden m. m.
Prop. Prop/1923:48
angående godkännande av bytesavtal rörande kronan tillhörig mark å Nya varvet
Prop. Prop/1923:49
angående understöd å allmänna indragning sstaten till änkan H. H. Bohman, född Holmqvist
Prop. Prop/1923:50
med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen dm 13 april 1022 om ändrad lydelse av 3 § i förordningen den 6 november 1908 angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1923:51
angående försäljning av visst område från statens lagerhustomt i Vara
Prop. Prop/1923:52
angående viss ändring i reglerna om avstängning från arbetslöshetshjälp i fall av ar betskonflikt
Prop. Prop/1923:53
angående anslag dels till biträde inom finansdepartementet vid beredning av ärenden rörande sparbanksväsendet, dels ock till bestridande av kost¬ naderna för sparbanksinspektörens verksamhet
Prop. Prop/1923:54
med förslag till förordning angående utsträckning i särskilda fall av den i § 43 mom. 5 i förordningen den 9 juni 1911 med tulltaxa för inkommande varor föreskrivna tidsfristen av två år för utförsel eller upp¬ läggning på restitutionsupplag av tullrestitutionsgods
Prop. Prop/1923:55
med förslag till lag om arbetstidens begränsning
Prop. Prop/1923:56
med förslag till förordning med särskilda bestämmelser om avdrag vid 1924 års taxering till inkomst- och förmögenhetsskatt samt till bevillning av in¬ komst m. m.
Prop. Prop/1923:58
angående dyrtidstillägg åt vissa lärare vid lantmannaskolor och lanthushållsskolor samt lantbruksskolor ävensom vid lanthushållning sseminariet å Rim- forsa
Prop. Prop/1923:59
angående pension å allmänna indragningsstaten åt efterlevande till vissa i lantförsvarets tjänst anställda eller förut anställda per¬ soner
Prop. Prop/1923:60
angående pension å allmänna indragning sstaten åt f. d. förvaltaren vid rid¬ skolan F. H. Larsson
Prop. Prop/1923:61
med anledning av framställ¬ ning från Magnesitaktiebolaget Tarrekaise beträffande vissa av bolaget arrenderade miner alfyndigheter å kronojord i Norr¬ bottens län
Prop. Prop/1923:62
angående län till främjande av bostadsproduktionen in. m.
Prop. Prop/1923:63
med förslag till lag angående fortsatt tillämpning av lagen den 24 oktober 1919 (nr 663) om arbetstiden å svenska fartyg
Prop. Prop/1923:64
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 31 maj 1918 inne¬ fattande särskilda bestämmelser angående rätten till in¬ mutning inom vissa län
Prop. Prop/1923:65
angående upplåtelse av kronan tillhörande jordägarandelar i gruvor
Prop. Prop/1923:66
angående lassa under¬ stöd och pensioner, att utgå av postmedel eller trafikmedel
Prop. Prop/1923:67
angående tillfällig löneför¬ bättring under budgetåret 1923—1924 för viss personal inom den civila statsförvaltningen
Prop. Prop/1923:68
angående pensioner åt e. o. tjänstemannen i statistiska centralbyrån V. E. A. Ilesseldal samt kontrollören vid brännvinstillverkningen N. Adrian
Prop. Prop/1923:69
angående ökning av låne¬ fonden för rederinäringens understödjande
Prop. Prop/1923:70
angående disponerande av 1922 års avkastning av statens hästavelsfond
Prop. Prop/1923:71
angående vatten¬ ledning sanläggning vid statens vårdanstalt ä Venngarn för alkoholister
Prop. Prop/1923:72
angående personligt dyrtidstillägg åt byråchefen i generalpoststyrelsen C. A. Hasselrot
Prop. Prop/1923:73
angående upplåtelse av vissa statens järnvägar tillhöriga markområden
Prop. Prop/1923:74
angående pension å allmänna indragning sstaten åt vissa i lantförsvarets tjänst anställda eller förut anställda personer
Prop. Prop/1923:75
angående pensions- förbättring åt löjtnanten T. W. Lennartz
Prop. Prop/1923:76
angående fortsatt provisorisk giltighet av avlöning sreglementet den 29 juni 1921 för officerare och underofficerare samt civilmilitära beställningshavare på aktiv stat m. fl. vid armén och marinen
Prop. Prop/1923:77
angående pensions- förbättring åt förre verkmästaren S. Pehr sson
Prop. Prop/1923:78
angående under¬ stöd från statens anstalt för pensionering av för¬ skollärare m. fl. åt förra småskollärarinnan Anna Sofia Svensson
Prop. Prop/1923:80
angående dyrtids- tillägg åt nordiska museets och livrustkammarens personal
Prop. Prop/1923:81
angående tillfällig löneförbättring för viss personal vid livrustkam- maren
Prop. Prop/1923:82
angående tillfällig löneförbättring åt nordiska museets personal
Prop. Prop/1923:83
angående dyrtids- tillägg åt befattningshavare vid vissa statsunder¬ stödda anstalter för yrkesundervisning
Prop. Prop/1923:85
angående ändring av belysningssysteniet vid garnisonssjukhuset i Stockholm
Prop. Prop/1923:86
angående Sveriges delta¬ gande i garantien för ett för Österrikes återuppbyggande avsett internationellt lån
Prop. Prop/1923:87
angående ändring i gällande grunder för pensionering av arméns befäl och underbefäl med vederlikar samt angående tiden för av¬ gång ur tjänst
Prop. Prop/1923:88
med förslag till lag om bageri- och konditoriarbetes förläggande till viss del av dygnet
Prop. Prop/1923:89
angående anslag till bestridande av kostnader för tillämpning av lagen om arbetstidens begränsning m. m.
Prop. Prop/1923:90
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 46 i förordningen om kommunal¬ styrelse i Stockholm den 23 maj 1862
Prop. Prop/1923:91
angående åtgärder för åstadkommande av förbättrad sjukvård inom rikets ödemarksomräden
Prop. Prop/1923:92
angående pensions- förbättring till vissa verkmästare och f. d. verkmästare vid flottans varv i Karlskrona
Prop. Prop/1923:93
angående bestridande av kostnaden i anledning av kronan ådömd skyldighet att till Vaxholms nya ångfartyg saktiebolag utgiva viss ersättning
Prop. Prop/1923:94
angående fortsatt befrielse för riksbanken under viss tid från skyldigheten att inlösa av banken utgivna .sedlar med guld
Prop. Prop/1923:95
angående anstånd med återbetalning av räntefritt lån för svenska för- samlingens i London kyrkobyggnad
Prop. Prop/1923:96
angående nybygg¬ nad för de kemiska och fysiska institutionerna vid Chalmers tekniska institut
Prop. Prop/1923:97
angående vissa pensioner och understöd m. m. från allmänna indragningsstaten
Prop. Prop/1923:98
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 10 mars 1922 om utsträckt rätt att från utmätning få undantagen viss egendom
Prop. Prop/1923:99
angående befrielse för Eva Elfving frän skyldighet att till postverket gälda visst penningbelopp
Prop. Prop/1923:100
angående anstånd med erläggande av förfallna räntor å statslån till Slite—Roma järnvägsaktiebolag m. in.
Prop. Prop/1923:101
angående pensions- förbättring åt förre överkonstapeln vid flottans poliskår A. J. Forsberg och överkonstapeln vid samma kår F. K. Sandin
Prop. Prop/1923:102
angående dyrtidstillägg åt viss tullpersonal
Prop. Prop/1923:103
angående befrielse för Linköpings domkyrka från erläggande av ränta under vissa år d två statslån
Prop. Prop/1923:104
med förslag till skogsvårds¬ lag
Prop. Prop/1923:105
angående anslag för budget¬ året 1923—1924 till statens lönenämnder och statens bostads¬ nämnd
Prop. Prop/1923:106
med förslag till lag om ändrad lydelse av 8, 9 och 10 §§ i lagen den 14 juni 1917 om adoption
Prop. Prop/1923:107
angående omorganisation av hushållningssåtlskapen m. m.
Prop. Prop/1923:108
angående anslag för pensionsförsäkringens genomförande in. in.
Prop. Prop/1923:109
angående viss ändring i grunderna för förvaltningen av den i 11 § av lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring omför- mälda fond in. m.
Prop. Prop/1923:110
angående anslag till repara¬ tion och inredning av bostadshuset vid Alnarps Mellangård
Prop. Prop/1923:111
angående uppdelning av Vi- folka, Vallcebo och Gultbergs härads domsaga å Lysings och Göstrings härads samt Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds härads domsagor
Prop. Prop/1923:112
angående fortsatt anställande av en tillförordnad brottmålsdomare i Norrbottens län
Prop. Prop/1923:113
med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 24 februari 1922 angående särskild skatt å tobaksvaror, m. m.
Prop. Prop/1923:114
angående anslag till utförande av vissa fiskehamnar
Prop. Prop/1923:115
angående anskaffande av möbler rn. in. för länsresidenset i Karlstad samt för medicinalstyrelsens nya ämbetslokaler
Prop. Prop/1923:117
angående ersättning av statsmedel för skada till följd av olycksfall, som förorsakats av krigsförhållandena under li)14—1919 års världskrig
Prop. Prop/1923:118
angående ändring i pensioneringen av vissa provinsialläkare med flera
Prop. Prop/1923:119
angående nybyggnad för lantinäterikontoret i Västerbottens län
Prop. Prop/1923:121
angående anslag för beredande av lokaler åt eu hovrätt över Norrland
Prop. Prop/1923:122
angående vissa inrikes postavgifter
Prop. Prop/1923:123
med förslag till brandstadga
Prop. Prop/1923:124
med förslag till förordning om motorfordon m. m.
Prop. Prop/1923:125
angående viss ändring i den vid avlöningsreglementet dm 19 juni 1919 för tjänstemän vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vatten fallsverk fogade tjänsteförteckning
Prop. Prop/1923:126
angående viss ändring i den vid lagen den 4 juni 1920 angående rätt till tjänste¬ pension för ordinarie tjänstemän vid postverket, telegraf¬ verket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk fogade ålder sförteckning
Prop. Prop/1923:127
angående vissa anslag till sjökar teverket
Prop. Prop/1923:128
angående pension å allmänna indragning sstaten åt indelte soldaten F. W. A. Duwähl och f. d. indelte furiren C. J. R. Sandahl
Prop. Prop/1923:129
angående understöd åt läkaren vid Malmö asyl A. Bjerkéns änka och barn m. m.
Prop. Prop/1923:130
med förslag till lag om ändring i vissa delar av förordningen om kommunalsty¬ relse på landet den 21 mars 1862 m. m.
Prop. Prop/1923:131
med förslag till förordning angående tillverkning och beskattning av maltdrycker m. m.
Prop. Prop/1923:132
med förslag till bestämmelser angående arvode och ersättning åt viss kontrollpersonal m. m.
Prop. Prop/1923:133
angående ändrad lydelse av rubrikerna nr 192 och 193 för maltdrycker och mjöd i gäl¬ lande tulltaxa
Prop. Prop/1923:134
med förslag till förordningar om dels ändrad lydelse av 8 § i förordningen den 2 juni 1922 om automobilskatt, dels ock ändrad lydelse av 1 § i förord¬ ningen nämnda dag om särskild skatt å automobilgummiringar
Prop. Prop/1923:135
angående beviljande av anslag för budgetåret 1923—1924. till partiell löneförbättring för häradshövdingarna
Prop. Prop/1923:136
angående tecknande av aktier i ett för övertagande av aktiebolaget Svenska lantmännens banks rörelse bildat bankaktiebolag
Prop. Prop/1923:137
med förslag till kungörelser angående dels ändring i vissa delar av förordningen den 9 juni 1911 med tulltaxa för inkommande varor, dels ändrad lydelse av § 2 i förordningen den 13 december 1912 angående tullrestitution i vissa fall vid återutförsel av utländsk vara
Prop. Prop/1923:138
angående tillfälliga löne¬ tillägg åt vissa vaktmästare och med dem jämförliga befattnings¬ havare
Prop. Prop/1923:139
angående upplåtelse av rått till stenhrytning å kronoholmen Stora Lyngön i Kville socken av Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1923:140
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 12 i lagen den 31 maj 1889 angå¬ ende döv stumundervisningen
Prop. Prop/1923:141
med förslag till lag om ändrad lydelse av 9 § i lagen den 2 juli 1915 angående anskaffande av hästar och fordon för krigsmaktens stäl¬ lande på krigsfot {hästutskrivningslag)
Prop. Prop/1923:142
med förslag till lag om vissa ändringar i lagen den 22 juni 1911 (nr 74) om bank¬ rörelse
Prop. Prop/1923:143
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 19 §, 47 § 1 mom. och 48 § 2 mom. i förordningen den 19 november 1914 om arvsskatt och skatt för gåva
Prop. Prop/1923:144
angående statens verksamhet för egnahem■sbildning
Prop. Prop/1923:145
angående viss ändring i gällande grunder för upplåtande av egnahemslägenheter från vissa kronoegendomar
Prop. Prop/1923:146
angående pensioner åt vissa personer
Prop. Prop/1923:147
angående årligt understöd å allmänna indrag ning sstaten åt förre närig ationsskoleförestån¬ daren Ivar Adolf Hjalmar Wilhelm Bolins änka Ida Graziella Elisabet Bolin, född Wistrand
Prop. Prop/1923:148
angående pension åt förre båtsmannen J. A. P. Glantsberg
Prop. Prop/1923:149
angående pension å allmänna indragning sstaten åt ritaren G. A. Danielsson
Prop. Prop/1923:150
angående pension d allmänna indragning sstaten åt f. d. daglönaren K. G. Hultberg
Prop. Prop/1923:152
angående pensio¬ nering av f. d. reservlöjtnanten i flottans reserv A. Thore
Prop. Prop/1923:153
angående vissa änd¬ ringar i belysningssystemet inom Bodens fästning in. m.
Prop. Prop/1923:154
angående befrielse för regementspastorn (amiralitetspastorn) vid flottans station i Karlskrona från skyldighet att hålla pastorsexpedition
Prop. Prop/1923:155
angående begrav¬ ningshjälp till dödsbo efter militär beställningshavare, som avlidit till följd av skada, ådragen under flygning i tjänsten
Prop. Prop/1923:156
angående anslag till bestridande av tullavgifter för viss armé- och marin- materiel
Prop. Prop/1923:157
med förslag till lag angående vård av kommunskogar, sockenallmänning sskog ar samt vissa stiftelsers, föreningars och sällskaps skogar
Prop. Prop/1923:158
med förslag till lag angående skyddsskogar
Prop. Prop/1923:159
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 5 i förordningen den 21 december 1857 (nr 59 sid. 1) om ägors fredande emot skada av annans hemdjur samt om stängselskyldighet
Prop. Prop/1923:160
med förslag till förordning angående skogsvårdsstyrelser
Prop. Prop/1923:161
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 4 och 5 §§ i förordningen den 11 oktober 1912 (nr 275) om skogsvårdsavgift
Prop. Prop/1923:163
angående pension åt Maria Blomster qvist in. in.
Prop. Prop/1923:164
angående rätt för ämneslärarinna vid statens samskola att för dl- derstillägg tillgodoräkna sig tjänstgöring vid kom¬ munal mellan skola
Prop. Prop/1923:165
angående under¬ stöd å allmänna indragning sstaten åt förre vakt¬ mästaren J. J. Nordströms änka
Prop. Prop/1923:166
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1923:167
med förslag till förordning om ändrad lydelse av §§ 1 och 5 i förordningen den 2 juni 1911 angående grunderna och sättet för markegång s- prisens bestämmande
Prop. Prop/1923:168
med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 6 augusti 1894 angående mantalsskrivning
Prop. Prop/1923:169
angående viss ändring i gällande bestämmelser om mått och vikt
Prop. Prop/1923:170
med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker m. m.
Prop. Prop/1923:171
angående omläggning av västra stambanans ingångslinje till Stockholm m. in.
Prop. Prop/1923:172
med förslag till förordning angående rätt för Konungen att i visst fall åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1923:173
angående lån till svenska stenkolsaktiebolaget Spetsbergen
Prop. Prop/1923:174
angående understöd av jord¬ delning sväsendet m. m.
Prop. Prop/1923:175
angående vissa inredningsarbeten vid sjukhuset S:t Erik i Stock¬ holm ni. m.
Prop. Prop/1923:176
angående avstående till Lunds stad av kronans rätt till läroverkstom- ten i Lund med därå uppförda byggnader
Prop. Prop/1923:177
angående överflyt¬ tande av en amanuens vid den pediatriska poli¬ kliniken å allmänna barnhuset i Stockholm till den pediatriska polikliniken å kronprinsessan Lo¬ visas vårdanstalt för sjuka barn därstädes
Prop. Prop/1923:178
med förslag till grunder för tillfällig löneförbättring under eckle¬ siastikåret 1923—1924 åt kyrkoherdar och kommi¬ nistrar i nyreglerade pastorat samt åt kontrakts¬ prostar och vissa extra ordinarie präster
Prop. Prop/1923:179
angående anslag för bestridande av kostnaderna för återställande av tandläkarinstitutets nu förhyrda lokaler i för¬ utvarande skick
Prop. Prop/1923:180
angående anslag till bestri¬ dande av understöd åt offentliga rättshjälpsanstalter
Prop. Prop/1923:181
med förslag till lag angående likställande i särskilt avseende av visst upplånat kapital med bankbolags egna fonder
Prop. Prop/1923:182
angående omläggning av statsverkets räkenskapsår
Prop. Prop/1923:183
angående rörelsekapital för statens domänverk
Prop. Prop/1923:184
angående pension åt förste vaktmästaren och portvakten vid högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm J. A. Lindqvist
Prop. Prop/1923:185
angående tillfälliga lönetillägg åt vaktmästare vid nordiska museet och vid livrustkammaren
Prop. Prop/1923:186
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 2, § 6 mom. 3 och § 9 i lagen den 10 oktober 1913 (nr 239) angående köttbesiktning och slakthus
Prop. Prop/1923:187
angående ändrad lydelse av §§ 7 och 8 samt § 9 mom. 3 och 5 i förordningen den 18 juni 1864 angående utvidgad näringsfrihet
Prop. Prop/1923:188
med förslag till förordning om begränsning av den myckenhet brännvin, som må fram¬ ställas i sammanhang med pressjästberedning
Prop. Prop/1923:189
angående viss ändring av bestämmelserna angående tilläggsavvittring i Västerbottens läns lappmark
Prop. Prop/1923:190
med förslag till lag om ändrad lydelse av 26 kap. 7 § samt 27 kap. 4 och 5 §§ rättegångsbalken m. m.
Prop. Prop/1923:191
angående anslag till riks- skogstaxering
Prop. Prop/1923:192
angående bemyndigande att träffa förlikning med strandägare vid Göta älv rörande kronan tillkommande rätt till uppdämning av älvens vatten
Prop. Prop/1923:193
angående befrielse för N. A. Degerman ni. fl. från skyldighet att utgiva vissa vites- och skadeständsbelopp
Prop. Prop/1923:194
angående egnahems- byggnader för statens järnvägars personal vid Notviken och Ulriksdal
Prop. Prop/1923:195
angående vissa tillbyggnadsarbeten å allmänna barnbördshuset i Stockholm
Prop. Prop/1923:196
angående ändrad lydelse av rubriken nr 749 för plåt- och bleckvaror i gällande tull¬ taxa
Prop. Prop/1923:197
angående efterskänkande i vissa fall av kronans rätt till danaarv
Prop. Prop/1923:199
med förslag till förordning om utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyxvaror
Prop. Prop/1923:200
med förslag till förordning angående skatt för hundar
Prop. Prop/1923:201
med förslag till lag om ändrad lydelse av 22 kap. 21 § strafflagen
Prop. Prop/1923:202
angående lönefyll- nad åt en teologie professor vid universitetet i Uppsala
Prop. Prop/1923:203
angående anvisande av medel till tekniska högskolans byggnadskommitté för täckande av ett på grund av skiljedom utgivet belopp
Prop. Prop/1923:204
angående bidrag till döv stumlär ar nas pensionsanstalt
Prop. Prop/1923:205
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 24 § i lagen den 16 oktober 1914 (nr 349) om tillsyn å fartyg
Prop. Prop/1923:206
angående anslag till kammar¬ rätten och dess verksamhet under budgetåret 1923—1924
Prop. Prop/1923:207
med förslag till lag om ändrad lydelse av 40 och 42 §§ i lagen den 22 juni 1921 (nr 378) om ströängars indragande till kronan
Prop. Prop/1923:208
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1923:209
angående dyrtids- tillägg åt lärare vid vissa statsunderstödda under¬ visningsanstalter
Prop. Prop/1923:210
angående dyrtidstillägg åt f. d. befattningshavare i statens tjänst m. fl. pensionärer
Prop. Prop/1923:212
med förslag till lag om ändrad lydelse av 46 § i lagen den 11 oktober 1912 om skogsaccis och om virkestaxering
Prop. Prop/1923:213
angående pensionering av vissa i lantförsvarets tjänst anställda eller förut an¬ ställda personer
Prop. Prop/1923:214
angående pensions- förbättring till verkmästaren E. F. Jonsson och mästaren 0. A. Johansson
Prop. Prop/1923:215
med förslag till grunder för dyrtidstillägg under ecklesiastikåret 1923—1921 åt dels kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt åt kontraktsprostar och vissa extra ordinarie präster, dels ock inne¬ havare av prästerliga emeritilöner
Prop. Prop/1923:217
angående på Sve¬ rige ankommande årsavgifter till den internatio¬ nella unionen för geodesi och geofysik
Prop. Prop/1923:218
angående pension å allmänna indragningsstaten åt efterlevande till vissa i försvarets tjänst anställda eller förut anställda personer
Prop. Prop/1923:219
angående pensions- förbättring åt löjtnanten A. S. Edström
Prop. Prop/1923:220
angående ersättning åt furiren N. L. Strömblads änka och minderåriga barn
Prop. Prop/1923:221
angående tillfällig pensionsreglering för efterlevande till deläga) e i lärarnas vid elementarläroverken gamla och nya änke- och pupillkassor m. m.
Prop. Prop/1923:222
angående förhöjd liv¬ ränta åt daglönaren A. S. Malmberg
Prop. Prop/1923:223
angående pensions¬ försäkring åt flaggkvarter smannen A. G. Sjöqvist
Prop. Prop/1923:224
angående pension ä allmänna indragning sstaten till f. d. fästning sbyggnads¬ arbetaren 0. Bergman
Prop. Prop/1923:225
angående utbyte, av mark, tillhörande Älvsborgs regementes övningsfält
Prop. Prop/1923:226
med förslag till lag om straff för olovlig varuinförsel m. m.
Prop. Prop/1923:227
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 83 § 2 mom. i förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker
Prop. Prop/1923:228
angående fortsatt befrielse för riksbanken under viss tid från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1923:229
med förslag till lag an¬ gående rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämp¬ ningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873
Prop. Prop/1923:230
angående åtgärder till lindrande av nöden bland vissa arbetslösa järnbruks¬ arbetare
Prop. Prop/1923:232
med förslag till förordning angående omsättnings- och utskänkningsskatt å spritdrycker