Prop. 1972:1
Statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1972/73
Prop. 1972:2
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående utgifter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1971/72
Prop. 1972:4
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till rättshjälpslag m. m.
Prop. 1972:5
KungI. Maj:ts proposition med försag till skadeståndslag m.m.
Prop. 1972:6
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till Iag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, m.m.
Prop. 1972:7
Kungl. Maj:ts proposition angående ytterligare anslag till vatten- och luftvårdande åtgäder inom industrin
Prop. 1972:8
kungl. Maj:ts proposition med förslag till permutationslag, m.m.
Prop. 1972:9
KungI. Maj:ts proposition med förslag till lag med särskiIda bestämmelser om insättning på skogskonto
Prop. 1972:10
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa beslut fattade av internationella arbetsorganisationens allmänna konferens år 1972
Prop. 1972:11
Kungl. Maj:ts proposition om upphävande av förordningen (1898:55 angående förvaltningen av statens till bergshanteringens understöd anslagna skogar
Prop. 1972:12
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunalagen (1953:753) m.m.
Prop. 1972:13
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Prop. 1972:14
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i skollagen (1962:319), m.m.
Prop. 1972:15
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i uppbördsförordningen (1953:272), m.m.
Prop. 1972:16
Kungl. Maj:ts proposition om godkännande av konvention mellan Sverige och Norge om renbetning m. m.
Prop. 1972:17
Kungl. Maj:ts proposition angående överlåtelse av staten tillhörig mark m.m.
Prop. 1972:18
Kungl. Maj:ts proposition angående livränta till vissa personer; given Stockholms slott den 18 februari 1972.
Prop. 1972:19
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Prop. 1972:20
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i förordningen (1971:50) om särskilt investeringsavdrag
Prop. 1972:21
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken, m.m.
Prop. 1972:22
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om skattefrihet vid premiering av sparande, m. m.
Prop. 1972:23
Kungl. Maj:ts proposition angående skyIdighet att anmäla yrkesmåssig överlåtelse och uthyrning av tv-mottagare
Prop. 1972:24
Kungl. Maj:ts proposition angående iindrad organisation av verksamheten med hjälpmedel för handikappade m.m.
Prop. 1972:25
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om förbud mot sspridning av bekämpningsmedel från luften
Prop. 1972:26
KungI. Maj:ts proposition till riksdagen angående vuxenutbildning; given StockhoIms slott den 3 mars 1972.
Prop. 1972:27
Kungl. Maj:ts proposition tiII riksdagen angående studiesocialt stöd
Prop. 1972:28
Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för budgetåret 1972/73 till byggnadsarbeten samt inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m.
Prop. 1972:29
Kungl. Maj:ts proposition angående institutet för social forskning
Prop. 1972:30
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa anslag ur kyrkofonden
Prop. 1972:31
Kungl. Maj:ts proposition om inrättande av Sveriges exportråd, m.m.
Prop. 1972:32
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisations- och anslagsfrågor inom finasdepartementets verksamhetsområde
Prop. 1972:33
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till riktlinjer för och organisation av samhällets konsumentpolitik m.m.
Prop. 1972:34
Kungl. Maj:ts proposition angående inkomstprövningsreglerna för bostadstillägg för barnfamiljer
Prop. 1972:35
Kungl. Maj:ts proposition angående avtal om regionsjukvård m.m. vid karolinska sjukhuset
Prop. 1972:36
Kungl. Maj:ts proposition angående statligt filmstöd m.m.
Prop. 1972:37
Kungl. Maj:ts proposition angående högre teknisk utbildning och forskning i Luleå
Prop. 1972:38
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till godkännande av ändring 1954 års internationella konvention till förhindrande av havsvattnets
Prop. 1972:39
Kungl. Maj:ts proposition angående stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet
Prop. 1972:40
Kungl. Maj:ts proposition angående stödåtgärder på fiskets område, m.m.
Prop. 1972:41
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i atomenergilagen (1956:306)
Prop. 1972:42
Kungl. Maj:ts proposition angående fortsatt valutareglering
Prop. 1972:43
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag med särskilda bestämmelser om riksbankens sedelutgivning, m.m.
Prop. 1972:44
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Prop. 1972:45
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisationsfrågor rörande försvaret
Prop. 1972:46
Kungl. Maj:ts proposition angående åtgirder för att påverka strukturomvandlingen inom vissa branscher
Prop. 1972:47
Kungl. Maj:ts proposition angående åtgärder för möbelindustrin, snickeriindustrin m.m.
Prop. 1972:48
Kungl. Maj:ts proposition angående rymdverksamhet
Prop. 1972:49
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m.
Prop. 1972:50
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa avtal med landstingeskommunerna m.fl. om bidrag till psykiatrisk sjukvård, m.m.
Prop. 1972:51
Kungl. Maj:ts proposition angående inrättande av en nämnd för planering av flygtrafikledarskolan i Sturup, m.m.
Prop. 1972:52
Kungl. Maj:ts proposition angående medelstillskott till AB Asea Atom
Prop. 1972:53
Kungl. Maj:ts proposition angående stöd till kollektiv skogsteknisk forskning m.m.
Prop. 1972:54
Kungl. Maj:ts proposition angående organisationen av officiell provning och kontroll samt officiell metrologisk verksamhet, m.m.
Prop. 1972:55
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.
Prop. 1972:56
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1932:55) om viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg
Prop. 1972:57
Kungl. Maj:ts proposition angående Sveriges försörjning med kärnbränsle
Prop. 1972:58
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om skatt på annonser och reklam, m.m.
Prop. 1972:59
Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till produktionsbidrag och samdistributionsrabatt för dagstidningar
Prop. 1972:60
Kungl. Maj:ts proposition angående skattebortfallsbidrag till kommuner m.fl. i anledning av I970 års skattereform
Prop. 1972:61
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i ölförsäljningsförordningen (1961:159), m.m.
Prop. 1972:62
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1938:274) om rätt till jakt
Prop. 1972:63
Kungl. Maj:ts proposition med förslag tiil lag om tillverkning av silvermynt på tio kronor
Prop. 1972:64
Kungl. Maj:ts proposition angående statligt stöd för tidsbegränsad fortsatt drift vid nedläggningshotade företag
Prop. 1972:66
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändring i regeringsformen m.m.
Prop. 1972:67
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till vissa åtgärder mot narkotikamissbruket, m.m.
Prop. 1972:68
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till kungörelse om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)
Prop. 1972:69
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om understödsföreningar, m.m.
Prop. 1972:70
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i jordabalken
Prop. 1972:71
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av konvention om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning från fartyg och luftfartyg
Prop. 1972:72
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till riktlinjer för finansiering av lokaler för boendeservice m.m.
Prop. 1972:73
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål
Prop. 1972:74
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1972/73
Prop. 1972:75
Kungl. Maj:ts proposition angående försvarets fortsatta inriktning m.m.
Prop. 1972:76
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m.
Prop. 1972:77
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),m.m.
Prop. 1972:78
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar,
Prop. 1972:79
Kungl. Maj:ts proposition angående regleriag av priserna på jordbruksprodukter
Prop. 1972:80
Kungl. Maj:ts proposition angående allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73
Prop. 1972:81
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till kungörelse om ändring i för ordningen (1940:910) angående yrkesmässig automobiltrafik, m.m.
Prop. 1972:82
Kungl. Maj:ts proposition om vissa pensionsfrågor, m.m.
Prop. 1972:83
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen(1961:436) om församlingsstyrelse,m.m.
Prop. 1972:84
Kungl. Maj:ts proposition angående gymnasieskolans kompetensvärde m.m.
Prop. 1972:85
Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat III till riksstaten för budgetåret 1971/72
Prop. 1972:86
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om avrundning av vissa fordringar till helt krontal,m.m.
Prop. 1972:87
Kungl. Maj:ts proposition angående överlåtelse av staten tillhörig fast egendom
Prop. 1972:88
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1887:42 s.1) angående handelsregister, firma och prokura
Prop. 1972:89
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till växtskyddslag
Prop. 1972:90
Kungl. Maj:ts proposition angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1972/73, m.m.
Prop. 1972:91
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i namnlagen (1963:521).
Prop. 1972:92
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till resegarantilag
Prop. 1972:93
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Prop. 1972:94
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i lagen (1971:418) om dels fortsatt giltighet av lagen (1942:429)
Prop. 1972:95
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i förordningen (1947:576) om statlig inkomstskatt, m.m.
Prop. 1972:96
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i brottsbalken
Prop. 1972:97
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om närvarorätt vid sammanträde med kommunal eller landstingskommunal nämnd
Prop. 1972:98
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, m.m.
Prop. 1972:99
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om käning i terräng med motordrivet fordon
Prop. 1972:100
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om rätt till ledighet och lön vid deltyagande i svenskunderrvisning för invandrare
Prop. 1972:101
Kungi. Maj:ts proposition med farslag om inriittande av ett kreditbolag
Prop. 1972:103
Kungl. Maj:ts proposition angående riksdagen och försvarsplaneringen
Prop. 1972:104
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändring i sjukvårdslagstiftningen, m.m.
Prop. 1972:105
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till vallag, m.m.
Prop. 1972:106
Kungl. Maj:ts proposition med förslag tm godkännande av 1969 års intemationella konvention om ingripande på det fria havet vid olyckor
Prop. 1972:107
Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen med redogörelse för ver inom Europarådets ministerkommitté under år 1971
Prop. 1972:108
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.
Prop. 1972:109
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till expropriationslag
Prop. 1972:110
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till tullag, m. m.
Prop. 1972:111
Kungl. Maj:ts proposition angående regional utveckling och hushållning med mark och vatten
Prop. 1972:112
Kungl. Maj:ts proposition med förslag om godkännande av ändring i Förenta Nationernas stadga
Prop. 1972:113
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag
Prop. 1972:114
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i förordningen (1958:295) om sjömansskatt, m.m.
Prop. 1972:115
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i förordningen (1922:260) om automobilskatt, m.m.
Prop. 1972:116
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, m.m.
Prop. 1972:117
Kungl. Maj:ts proposition angående finansiering av ett koksverk i Luleå
Prop. 1972:118
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse, m.m.
Prop. 1972:119
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i förordningen (1968:430) om mervärdeskatt
Prop. 1972:120
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m.
Prop. 1972:121
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till utvidgning av varuområdet för tullpreferenser till förmån för utvecklingsländerna
Prop. 1972:122
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i brottsbalken
Prop. 1972:123
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Finland om avgränsning av kontinentalsockeln
Prop. 1972:124
Kungl. Maj:ts proposition med förslag angående åtgärder för ökad bostadsförbättringsverksamhet m.m.
Prop. 1972:125
Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1972/73 avseende konjunkturstimulerande åtgärder, m.m.
Prop. 1972:126
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om statligt stöd till politiska partier
Prop. 1972:127
Kungl. Maj:ts proposition angående försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet m.m.
Prop. 1972:128
Kungl. Maj:ts proposition med förslag tm förordning om skatt på spel, m.m.
Prop. 1972:129
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av avtal mellan televerket, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet
Prop. 1972:130
Kungl. Maj:ts proposition angående utgmer på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1972/73
Prop. 1972:131
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1970:412) om otillbörlig marknadsföring, m.m.
Prop. 1972:132
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen m.m.
Prop. 1972:133
Kungl. Maj:ts proposition angående ändrad regional organisation av SJ
Prop. 1972:134
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om kyrkofullmäktigeval, m.m.
Prop. 1972:135
Kungl. Maj:ts proposition angående avtal med den europeiska ekonomiska gemenskapen, m. m.
Prop. 1972:136
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till godkännande av konvention rörande skydd för framställare av fonogram mot olovlig kopiering av deras fonogram
Prop. 1972:137
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, m.m.
Prop. 1972:138
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i brottsbalken, m.m.
Prop. 1972:139
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden, m.m.
Prop. 1972:142
Kungl. Majrts proposition angående godkännande av avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden
Prop. 1972:143
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i tulltaxeringsförordningen (1960:391), m.m.
Prop. 1972:144
Kungl. Maj:ts proposition angående avtal om läkarutbildning i Stockholms län, m.m.
Prop. 1972:145
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i taxeringsförordningen (1956:623), m.m.
Prop. 1972:146
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i brottsbalken m.m.
Prop. 1972:147
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m.