SOU 1948:1
Betänkande med förslag rörande organisation och avlöningsförhållanden m. m. vid Lantmäteristyrelsen och länslantmäterikontoren
SOU 1948:2
Betänkande med utredning och förslag rörande organisationen av verksamheten för jordbrukets yttre och inre rationalisering
SOU 1948:3
Betänkande med förslag till ändrad butikstängningslagstiftning
SOU 1948:4
Markutredningen
SOU 1948:5
Trädgårdsundervisningen betänkande
SOU 1948:6
Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft
SOU 1948:7
Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst
SOU 1948:8
Betänkande med förslag till ny Kungl. Maj:ts förordning angående explosiva varor m. m
SOU 1948:9
Betänkande rörande Sveriges smalspåriga järnvägar
SOU 1948:10
Betänkande angående skärgårdstrafiken m. m
SOU 1948:11
Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande
SOU 1948:12
Statens trädgårdsförsök betänkande
SOU 1948:13
Betänkande angående Statens järnvägars organisation
SOU 1948:14
Den öppna läkarvården i riket : utredning och förslag
SOU 1948:15
Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1948:16
Förslag till sjöarbetstidslag
SOU 1948:17
1946 års kommitté för sjuksköterskeutbildningen
SOU 1948:18
Betänkande rörande vägnämndernas och länsvägnämndernas arbetsuppgifter m. m.
SOU 1948:19
Den svenska spritfabrikationen och dess avsättningsförhållanden
SOU 1948:20
Betänkande med förslag till åtgärder för höjande av trafiksäkerheten
SOU 1948:21
Ungdomsvårdskommitténs betänkande
SOU 1948:22
1944 års allmänna skattekommitté
SOU 1948:23
Betänkande med förslag till lag om nykterhetsvård m. m
SOU 1948:24
Bilagor till Medicinalstyrelsens utredning om Den öppna läkarvården i riket
SOU 1948:25
Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft
SOU 1948:26
Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. D. 8,
SOU 1948:27
1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling
SOU 1948:28
Betänkande och förslag angående nya mellaninstanser för folkskoleväsendet
SOU 1948:29
Betänkande rörande vissa utrikeshandelsfrämjande åtgärder
SOU 1948:30
Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet
SOU 1948:31
Betänkande med förslag angående isbrytningens ordnande längs Norrlandskusten m. m
SOU 1948:32
Utredning rörande skogstillgångarna och skogsindustriernas råvaruförsörjning i övre och mellersta Norrland m. m
SOU 1948:33
1943 års sockersjukutrednings betänkande angående sockersjukvården i riket
SOU 1948:34
Betänkande med förslag till vägtrafikförordning m. m
SOU 1948:35
Förslag rörande förbättring av Statens järnvägars bostadsbestånd : Betänkande avgivet av 1946 års SJ-bostadsutredning
SOU 1948:36
Betänkande med förslag angående artificiell inseminationsverksamhet bland nötkreatur
SOU 1948:37
Betänkande
SOU 1948:38
Betänkande med förslag till förordning angående kollekter
SOU 1948:39
Socialvårdskommitténs betänkande
SOU 1948:40
Strafflagberedningens promemoria med förslag till lagstiftning om domstols rätt att nedsätta eller eftergiva påföljd för brott samt om eftergift av åtal
SOU 1948:41
Betänkande med utredning och förslag rörande ortoped- och vanförevårdens organisation
SOU 1948:42
Betänkande och förslag angående studentsociala stödåtgärder
SOU 1948:43
Biltraktorn : en undersökning rörande ett drag-, last- och personmotorfordon för jordbruket och försvaret
SOU 1948:44
Betänkande med förslag till nya grunder för avlöningen av präster, m. m
SOU 1948:45
Svenskt långtidsprogram 1947-1952/53
SOU 1948:46
Utredning och förslag rörande organisationen av den farmaceutiska undervisningen och därmed sammanhängande frågor
SOU 1948:47
Betänkande med förslag angående pensionering genom Statens pensionsanstalt av vissa icke-statliga befattningshavare
SOU 1948:48
Betänkande angående statsbidragssystemet för den slutna kroppssjukvården
SOU 1948:49
Betänkande med förslag angående yrkesutbildning inom jordbruk och skogshantering
SOU 1948:50
Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående taxering av vattenfallsfastighet
SOU 1948:51
Arbetstidsutredningens betänkande
SOU 1948:52
Betänkande med förslag angående mjölkboskapskontroll
SOU 1948:53
Betänkande med förslag angående folktandvårdens organisation m. m
SOU 1948:54
Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande