SOU 1951:1
Statligt stöd åt svensk filmproduktion
SOU 1951:2
Försvarets personaltjänst Försvarets personalbehandlingsutrednings betänkande 1
SOU 1951:3
Förhållandet mellan arbetsuppgifter och löneställning vid Statens järnvägar
SOU 1951:4
Antagningen av medicine studerande m. fl.
SOU 1951:5
Förslag till naturskyddslag m. m.
SOU 1951:6
Näringslivets lokalisering
SOU 1951:7
Principer för dyrortsgrupperingen
SOU 1951:8
Betänkande angående polis- och åklagarväsendets organisation
SOU 1951:9
1945 års universitetsberedning
SOU 1951:10
Sjöfartsförbindelserna mellan Gotland och fastlandet : utredning och förslag
SOU 1951:11
Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. D. 10,
SOU 1951:12
Promemoria med förslag till allmän verksstadga
SOU 1951:13
1944 års allmänna skattekommitté. 5,
SOU 1951:14
Landsbygdselektrifieringens utbredning år 1950 : redogörelse
SOU 1951:15
Daghem och förskolor
SOU 1951:16
Filmcensuren
SOU 1951:17
Betänkande
SOU 1951:18
Betänkande med förslag till förordning angående upphandling och arbeten för statens behov m. m
SOU 1951:19
SOS - samhällets olycksfalls- och säkerhetstjänst
SOU 1951:20
Betänkande med förslag till ny ägofredslagstiftning
SOU 1951:21
Utredning angående myndigheternas förhållande i den s. k. Kejneaffären m. m.
SOU 1951:22
Förslag till sjömanslag m. m. betänkande
SOU 1951:23
Socialvårdskommitténs betänkande
SOU 1951:24
Betänkande med förslag rörande utformningen av åtgärder för ökad skattefinansiering av kommunala investeringar
SOU 1951:25
Socialvårdskommitténs betänkande
SOU 1951:26
Vatten- och avloppsfrågan : utredning och förslag
SOU 1951:27
Konkurrensbegränsning
SOU 1951:28
Konkurrensbegränsning
SOU 1951:29
Skolöverstyrelsens organisation
SOU 1951:30
Ekonomiskt långtidsprogram 1951-1955
SOU 1951:31
Den utomprocessuella rättshjälpen åt mindre bemedlade
SOU 1951:32
Bränsle och kraft : orientering rörande Sveriges energiförsörjning
SOU 1951:33
1946 års kommitté för sjuksköterskeutbildningen
SOU 1951:34
Betänkande angående omorganisation av apoteksväsendet i riket m. m
SOU 1951:35
Den svenska byggnadsmaterialmarknaden : produktion, distribution och prissättning av jord- och stenindustriens material : utredning
SOU 1951:36
Arkiv- och biblioteksfilmning betänkande
SOU 1951:37
Universitetskanslersämbetets uppgifter och organisation m. m. betänkande
SOU 1951:38
Skor betänkande
SOU 1951:39
Betänkande angående producent- och kontantbidrag till vissa innehavare av mindre jordbruk
SOU 1951:40
Förslag till lagstiftning om förbud mot bebyggelse m. m. inom vissa strandområden
SOU 1951:41
Ungdomen möter samhället : Ungdomsvårdskommitténs slutbetänkande
SOU 1951:42
Betänkande med förslag till utlänningslag m.m
SOU 1951:43
1944 års nykterhetskommitté
SOU 1951:44
1944 års nykterhetskommitté
SOU 1951:45
Avdragsregler och bostadstillägg m. m
SOU 1951:46
Betänkande med förslag angående flyttning av Stockholms örlogsbas till Stockholms södra skärgård
SOU 1951:47
Anstaltsvårdades rätt till folkpension m. m
SOU 1951:48
Betänkande angående skol- och yrkeshem för barn med komplicerad utvecklingshämning
SOU 1951:49
Turisttrafiken från utlandet
SOU 1951:50
Den prekliniska tandläkarutbildningens ordnande.
SOU 1951:51
Betänkande angående den statliga direkta beskattningen
SOU 1951:52
Betänkande med förslag till lag om fördelning i vissa fall av kostnader för anordningar i korsning av järnväg och väg m. m.
SOU 1951:53
Betänkande
SOU 1951:54
Stats- och kommunaltjänstemäns förhandlingsrätt : 1948 års förhandlingsrättskommittés betänkande
SOU 1951:55
Betänkande med utredning och förslag angående sammanförande och organisation av i Stockholm befintliga arkeologiska samlingar från Medelshavsländerna, Främre Orienten och Östasien
SOU 1951:56
Om offentlig redovisning av den politiska propagandans finansiering : Partifinansieringssakkunnigas betänkande
SOU 1951:57
Betänkande rörande gruppchefsutbildningen och därmed sammanhängande värnpliktsfrågor
SOU 1951:58
1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande
SOU 1951:59
Omorganisation av Kungl. Gymnastiska centralinstitutet m. m.