Prop. 1965:4
med förslag till lag an¬ gående upphävande av lagen den 6 juni 1925 (nr 179) om ersättning till polisman för skada å kläder, m. m.
Prop. 1965:6
('angående fortsatt disposi\xad tion av visst äldre anslag inom kommunikationsdepar\xad tementets verksamhetsområde',)
Prop. 1965:7
('med förslag till lag om behörighet att utöva veterinärgrket m. m.',)
Prop. 1965:8
med förslag till för¬ ordning om skattefrihet för ersättning till offer för nationalsocialistisk förföljelse
Prop. 1965:18
('med förslag till lag om polisregister m. m.',)
Prop. 1965:19
('angående vissa frågor rörande älgjakt m. m.',)
Prop. 1965:21
('med förslag till lag om kommunala renhållningsavgifter',)
Prop. 1965:27
('med förslag till lag om lagrådet m. m.',)
Prop. 1965:28
('angående anslag till markförvärv för övningsfält m. m. för budgetåret 1965/66 m.m.',)
Prop. 1965:30
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1965:40
('angående anslag för budget\xad året 1965/66 till vissa forskningsråd m.m.',)
Prop. 1965:41
('med förslag till jord- förvårvslag m. m.',)
Prop. 1965:42
('angående anslag för budgetåret 1965/66 till statskontoret m. m. och sta\xad tens datamaskinfond',)
Prop. 1965:43
('angående kommunal skatteutjämning, m. m.',)
Prop. 1965:45
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring, m. m.',)
Prop. 1965:46
('med förslag till vissa kreditgarantier åt svensk varvsindustri, m. m.',)
Prop. 1965:48
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 9 juni 1950 (nr 272) om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäk\xad ringsrörelse här i riket, m. m.',)
Prop. 1965:51
('med anhållan om riks\xad dagens yttrande angående vissa av Internationella ar\xad betsorganisationens allmänna konferens år 1964 vid dess fyrtioåttonde sammanträde fattade beslut',)
Prop. 1965:61
('med förslag till lag om ändring i landstingslagen den It maj 195t (nr 319), m.m.',)
Prop. 1965:69
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § barnavårdslagen den 29 april 1960 (nr 97)',)
Prop. 1965:75
('angående vissa frågor rörande vård och undervisning av rörelsehindrade barn m. m.',)
Prop. 1965:76
('med förslag till lag om elevhem för vissa rörelsehindrade barn m. fl.',)
Prop. 1965:77
angående organisationen av ett statligt förhandlingsorgan m. m.
Prop. 1965:81
('angående naturhistoriska riksmuseets ställning och organisation m. m.',)
Prop. 1965:87
('med förslag till förord\xad ning angående ändring i förordningen den 1 decem\xad ber 1959 (nr 507) om allmän varuskatt',)
Prop. 1965:88
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 28 maj 1937 (nr 24.9) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar',)
Prop. 1965:93
('med förslag till för\xad ordning om ändring i folkbokföringsförordningcn den 28 juni 1916 (nr 469)',)
Prop. 1965:97
('angående vatten- och luftvårdens organisation',)
Prop. 1965:99
('angående omorganisa\xad tion av Svenska skeppshgpotekskassan, m.m.',)
Prop. 1965:100
('angående ändrad orga\xad nisation av rationaliseringsverksamheten på jordbru\xad kets och trädgårdsnäringens områden',)
Prop. 1965:106
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen om val till riksdagen m. m.',)
Prop. 1965:109
('med förslag till förordning angående ändring i förordningen den Jf juni 1961/. (nr lfiO) om förlängt barnbidrag, m. m.',)
Prop. 1965:115
('angående godkännande av en europeisk balk om social trygghet m. m.',)
Prop. 1965:116
('angående utbgggnad av televerkets verkstadsrörelse',)
Prop. 1965:118
med förslag till lag om änd¬ ring i skollagen den 6 juni 1962 (nr 319)
Prop. 1965:122
('om ökning av de svenska insatserna i Internationella valutafonden och Världsbanken',)
Prop. 1965:126
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1965:129
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1965:131
('med förslag till förord\xad ning om ändring i taxeringsförordningen den 23 no\xad vember 1956 (nr 623)',)
Prop. 1965:132
('med förslag till lag om säkerheten på fartyg, m. m.',)
Prop. 1965:138
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 16 kap. 13 § brottsbalken m. m.',)
Prop. 1965:140
('angående ökad läkarutbild\xad ning i Göteborg m. m.',)
Prop. 1965:141
('angående utbyggnaden av universitet och högskolor m.m.',)
Prop. 1965:143
angående eftergift av den rätt staten kan ha på grund av s. k. garantiförbindelser som avgetts i ärenden om visering
Prop. 1965:144
('angående tomträttslån till kommuner',)
Prop. 1965:146
('om ändring i reglerna angående särskilt forum vid talan om ämbetsbrott',)
Prop. 1965:147
("med förslag till lag om 'I' ! fottsatt giltighet av lagen den SO noverhbér 1946 ^nr , , .1,722), med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret",)
Prop. 1965:151
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 13 juni 1919 (nr 293) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning, m. m.',)
Prop. 1965:152
('angående godkännande av ändringar i det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT)',)
Prop. 1965:153
('med förslag till lag om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhand\xad lingar in. m.',)
Prop. 1965:154
('angående avtal om in\xad rättande och drift av ett forsknings- och ett service\xad organ på vatten- och luftvårdsområdet',)
Prop. 1965:155
('angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1965/66',)
Prop. 1965:156
('angående vissa författ\xad ningsändringar in. m. som sammanhänger med förhandlingsrättsreformen',)
Prop. 1965:160
('angående ackord och eftergift beträffande vissa statens fordringar, m. m.',)
Prop. 1965:161
('angående omläggning av utbildningen av sjuksköterskor m. m.',)
Prop. 1965:164
('angående godkännande av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet',)
Prop. 1965:168
('angående förvärv av ak\xad tierna i Svenska Durox aktiebolag, m. m.',)
Prop. 1965:172
('angående den statliga trafikpolitiken',)
Prop. 1965:173
('med förslag till lag angå\xad ende ändrad lydelse av 1 § lagen den 31 maj 1963 (nr 268) om igång sättning stillstånd för byggnadsarbete',)
Prop. 1965:174
('angående statsbidrag till politiska partier',)
Prop. 1965:175
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 15 kap. 2 § och 18 kap. 13 § lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring',)
Prop. 1965:176
('med förslag rörande orga\xad nisation m. m. av förbandssjukvården',)
Prop. 1965:177
('angående godkännan\xad de av avtal mellan Sverige och Schweiz för undvikan\xad de av dubbelbeskattning beträffande skatter på in\xad komst och förmögenhet',)
Prop. Prop/1965:4
med förslag till lag an¬ gående upphävande av lagen den 6 juni 1925 (nr 179) om ersättning till polisman för skada å kläder, m. m.
Prop. Prop/1965:5
angående fråga om be¬ frielse från ersättningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1965:8
med förslag till för¬ ordning om skattefrihet för ersättning till offer för nationalsocialistisk förföljelse
Prop. Prop/1965:10
angående försäljning av viss kronan tillhörig mark m. m.
Prop. Prop/1965:11
angående kostnader för deltagande i FN:s fredsstyrka på Cypern
Prop. Prop/1965:12
med förslag till lag an¬ gående ändrad lijdelse av 1 § lagen den 26 juli 1947 (nr 529) om allmänna barnbidrag
Prop. Prop/1965:13
angående livränta till vissa personer
Prop. Prop/1965:14
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 4 § 1 mom. och 10 § 1 mom. förordningen den 26 juli 19i7 (nr 576) om statlig inkomstskatt, m. m.
Prop. Prop/1965:16
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalnings¬ skyldighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1965:17
med förslag till lag om fortsatt giltighet av hembiträdeslagen den 30 juni 1944 (nr 461)
Prop. Prop/1965:20
med förslag till lag om ändrad lydelse av 77 § militära rättegångslagen den 30 juni 1958 (nr 572)
Prop. Prop/1965:22
angående riktlinjer för reglering av prisförändringar för civilförsvaret in. m.
Prop. Prop/1965:23
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 12 och 13 §§ lagen den 26 november 1920 (nr 796) om val till riksdagen
Prop. Prop/1965:24
angående överlåtelse av kronan tillhörig egendom
Prop. Prop/1965:25
angående förslag till för¬ ordning med provisoriska bestämmelser rörande utbild¬ ningstiden för vissa värnpliktiga
Prop. Prop/1965:26
angående anslag till in¬ vesteringar i försvarets fabriksfond m. m.
Prop. Prop/1965:31
angående godkännande av ändringar i konventionen om upprättande av Mellan- statliga rådgivande sjöfartsorganisationen (Bl CO)
Prop. Prop/1965:32
angående vissa anslag ur kyrkofonden m. m.
Prop. Prop/1965:35
angående godkännande av avtal med Stockholms stad rörande vissa markby¬ ten m. m.
Prop. Prop/1965:36
med förslag till lag angående ändrad lydelse av övergångsbestämmelserna till lagen den 31 maj 1963 (nr 268) om igångsåttnings- tillstånd för byggnadsarbete
Prop. Prop/1965:37
angående reglering av priserna på fisk under budgetåret 1965/66
Prop. Prop/1965:38
angående upprustning av den veterinärmedicinska forskningen och utbild¬ ningen, m. m.
Prop. Prop/1965:44
angående bidrag till han- delshamnar och farleder för budgetåret 1965/66, in. m.
Prop. Prop/1965:47
angående förrådsbygg¬ nad vid Svenska institutet för konserveringsforsk- ning
Prop. Prop/1965:49
angående anslag för budget¬ året 1965/66 till bidrag till anordnande av skolskjutsar m. fl. ändamål
Prop. Prop/1965:52
angående anslag för bud¬ getåret 1965/66 till bidrag till uppförande eller inrät¬ tande av barnhem m. m.
Prop. Prop/1965:53
angående fortsatt dis¬ position av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1965:54
angående bemyndigande att försälja viss staten tillhörig fast egendom, m. m.
Prop. Prop/1965:55
angående avtal om drif¬ ten av Institutet för växtförädling av frukt och bär, m. m.
Prop. Prop/1965:56
angående anslag för budgetåret 1965/66 till barnmorskeläroanstalterna och statens sjuksköterskeskolor m. m.
Prop. Prop/1965:57
angående inrättande av ett korrosionsinstitut
Prop. Prop/1965:59
angående karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande m. m.
Prop. Prop/1965:62
angående anordnande av en fångvårdsanstalt i Uppsala för studiebegåvade intagna
Prop. Prop/1965:63
angående det statliga utvecklingsbiståndets administration
Prop. Prop/1965:64
angående vissa bygg¬ nads- och markfrågor inom kommunikationsdepar¬ tementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1965:66
angående medelsbehovet för försvarsstabens verksamhet under budgetåret 1965/ 66
Prop. Prop/1965:68
med anhållan om ytt¬ rande över vissa av Europarådets rådgivande försam¬ ling vid dess sextonde ordinarie möte antagna re¬ kommendationer och resolutioner
Prop. Prop/1965:71
med hemställan om riksdagens samtycke till förordnande angående fort¬ satt valutareglering
Prop. Prop/1965:72
med förslag till lag med särskilda bestämmelser rörande riksbankens sedelut¬ givning, m. m.
Prop. Prop/1965:73
angående reglering av sockernäringen
Prop. Prop/1965:74
angående fortsatt disposition av vissa äldre anslag, avseende ecklesiastikdepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1965:77
angående organisationen av ett statligt förhandlingsorgan m. m.
Prop. Prop/1965:78
angående vissa anslag till bostadsstyrelsen m.m.
Prop. Prop/1965:80
angående allmän bered- skapsstat för budgetåret 1965/66
Prop. Prop/1965:82
angående anslag för budgetåret 1965/66 till statistiska centralbyrån, m. m.
Prop. Prop/1965:83
angående den framtida verksamheten vid Törefors aktiebolag med flera stat¬ liga företag
Prop. Prop/1965:84
med förslag till för¬ ordning om särskild skatteberäkning i vissa fall för makar
Prop. Prop/1965:85
med förslag till lag om antalet statsdepartement och statsråd utan departe¬ ment
Prop. Prop/1965:89
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 16 § förordningen den 29 november 1963 (nr 573) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteks- föreningar, m. m.
Prop. Prop/1965:92
med förslag till förord¬ ning med särskilda bestämmelser om allmän folk- och bostadsräkning år 1965 m. in.
Prop. Prop/1965:94
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 27 maj 1960 (nr 253) om tillverkning och beskattning av malt- och läskedrycker, m. m.
Prop. Prop/1965:95
angående reglering au priserna på vissa jordbruksprodukter, m. m.
Prop. Prop/1965:96
med förslag till lag om undrad lydelse av 72 § växellagen den 13 maj 1932 (nr 130) m. m.
Prop. Prop/1965:98
med förslag till lag om fortsatt giltighet av likviditets- och kassakvotslagen den 25 maj 1962 (nr 256), m. m.
Prop. Prop/1965:101
angående försäljning av vissa allmänna arvsfonden tillfallna fastigheter
Prop. Prop/1965:102
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 18 april 1952 (nr 152) om sammanföring av samfälld vägmark med angrän¬ sande fastighet m.m., m.m.
Prop. Prop/1965:103
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., m. m.
Prop. Prop/1965:104
angående anslag för budget¬ året 1965/66 till byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högskolor m. m.
Prop. Prop/1965:105
angående ytterligare ut¬ gifter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1964/65
Prop. Prop/1965:108
angående vissa ändring¬ ar i statliga avlönings- och pensionsreglementen, m. m.
Prop. Prop/1965:110
angående anslag till Flygvapnet: Anskaffning av flygmateriel m. m. för budgetåret 1965/66
Prop. Prop/1965:111
med förslag till förord¬ ning om ändring i tulltaxan den 12 september 1958 (nr \15)
Prop. Prop/1965:112
angående kostnader för svenska FN-styrkor m. m.
Prop. Prop/1965:113
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 57 och 62 §§ lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bankrörelse, m. m.
Prop. Prop/1965:114
angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att i visst fall avstå allmänna arvs¬ fondens rätt till arv
Prop. Prop/1965:117
angående försäljning av viss staten tillhörig mark
Prop. Prop/1965:118
med förslag till lag om änd¬ ring i skollagen den 6 juni 1962 (nr 319)
Prop. Prop/1965:119
angående ny organisation av försvarets fabriksstyrelse m. m.
Prop. Prop/1965:120
angående uppförande av ett ngtt tvätteri i Eskilstuna
Prop. Prop/1965:121
angående överlåtelse av viss staten tillhörig mark m.m.
Prop. Prop/1965:123
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 72 och 77 §§ rusdrycks- försäljningsförordningen den 26 maj 1954 (nr 521), m. m.
Prop. Prop/1965:124
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 2:o), 5:o) och 17:o) la¬ gen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1965:125
angående komplette¬ ring av riksstatsförslaget för budgetåret 1965/66 m. m.
Prop. Prop/1965:127
angående godkännande av protokoll rörande förlängning av giltighetstiden för 1962 års internationella veteavtal
Prop. Prop/1965:130
angående höjning av postpaketportot m. in.
Prop. Prop/1965:133
('angående godkännande av 1960 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss',)
Prop. Prop/1965:136
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av atomansvarighetslagen den 3 juni 1960 (nr 2W)
Prop. Prop/1965:143
angående eftergift av den rätt staten kan ha på grund av s. k. garantiförbindelser som avgetts i ärenden om visering
Prop. Prop/1965:145
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 8 § tulltaxeför ordning en den 13 maj 1960 (nr 391), m. m.
Prop. Prop/1965:148
angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att i vissa fall avstå allmänna arvs¬ fondens rätt till arv
Prop. Prop/1965:149
med förslag till förord¬ ning om upphävande av förordningen den 18 maj 1934- (nr 168) angående postverkets ansvarighet för försändelser och medel, som mottagits till postbe¬ fordran
Prop. Prop/1965:150
med förslag till förord¬ ning om ändring i taxeringsförordningen den 23 no¬ vember 1956 (nr 623), m. m.
Prop. Prop/1965:157
angående godkännande au överenskommelse mellan Sverige och Folkrepu¬ bliken Kina om upplåtelse av tomt och utförande av beskickningsanläggning för Sverige i Peking
Prop. Prop/1965:162
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 5 mars 1948 (nr 85) om försäljningsskatt
Prop. Prop/1965:165
angående godkännande av avtal mellan vattenfallsstgrelsen och Bolidens gruvaktiebolag om utbgggnad av Grgtfors kraftsta¬ tion m. m.
Prop. Prop/1965:166
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § kommunallagen den 18 decem¬ ber 1953 (nr 753)
Prop. Prop/1965:167
om upphävande av reg¬ lerna i konkurrensbegränsningslagen angående sär¬ skilt forum vid talan om ämbetsbrott
Prop. Prop/1965:169
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § b:o), 5:o), lb:o), 16:o) och 17:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1965:170
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 67 och 68 §§ vägtrafikför¬ ordningen den 28 september 1951 (nr 6i8)
Prop. Prop/1965:171
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 21 december 19å9 (nr 655) med särskilda bestämmelser om utskrivning från sinnessjukhus
Prop. Prop/1965:180
med förslag till änd¬ ringar i vägtrafikförordningen