SOU 1989:1
Rapport
SOU 1989:2
Beskattning av fåmansföretag : översyn av 1976 års lagstiftning : slutbetänkande
SOU 1989:3
Integriteten vid statistikproduktion [slutbetänkande]
SOU 1989:4
Fasta Öresundsförbindelser
SOU 1989:5
Samordnad länsförvaltning
SOU 1989:6
Samordnad länsförvaltning
SOU 1989:7
Vidgad etableringsfrihet för nya medier : [delbetänkande]
SOU 1989:8
UD:s presstjänst
SOU 1989:9
Särskild inkomstskatt för utländska artister m.fl. betänkande
SOU 1989:10
Två nya treåriga linjer i gymnasieskolan
SOU 1989:11
Hushållssparandet i Sverige
SOU 1989:12
Den regionala problembilden : underlagsmaterial från 1987 års regionalpolitiska kommitté
SOU 1989:13
Mångfald mot enfald : slutrapport från Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet
SOU 1989:14
Mångfald mot enfald : slutrapport från Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet
SOU 1989:15
Storstadstrafik
SOU 1989:16
Kostnadsutveckling och konkurrens i banksektorn
SOU 1989:17
Risker och skydd för befolkningen
SOU 1989:18
SÄPO : Säkerhetspolisens arbetsmetoder : rapport
SOU 1989:19
Regionalpolitikens förutsättningar : underlagsmaterial från 1987 års regionalpolitiska kommitté
SOU 1989:20
Tullregisterlag m.m. : delbetänkande
SOU 1989:21
Sätt värde på miljön : miljöavgifter på svavel och klor : delbetänkande
SOU 1989:22
Censurlagen
SOU 1989:23
Parkeringsköp
SOU 1989:24
Statligt finansiellt stöd?
SOU 1989:25
Rapporter till Finansieringsutredningen : delbetänkande
SOU 1989:26
Kustbevakningens roll i den framtida sjöövervakningen
SOU 1989:27
Forskning vid de mindre och medelstora högskolorna
SOU 1989:28
Utbildningar för framtidens tandvård betänkande
SOU 1989:29
Samarbete kring klinisk utbildning och forskning inför 90-talet
SOU 1989:30
Professorstillsättning
SOU 1989:31
Statens mät- och provstyrelse betänkande
SOU 1989:32
Miljöprojekt Göteborg - för ett renare Hisingen : rapport från Delegationen för Miljöprojekt Göteborg
SOU 1989:33
Reformerad inkomstbeskattning
SOU 1989:34
Reformerad företagsbeskattning
SOU 1989:35
Reformerad mervärdeskatt m.m.
SOU 1989:36
Inflationskorrigerad inkomstbeskattning
SOU 1989:37
Utländska förvärv av svenska företag
SOU 1989:38
Det nya skatteförslaget : sammanfattning av skatteutredningarnas betänkanden
SOU 1989:39
Hjälpmedelsverksamhetens utveckling
SOU 1989:40
Datorisering av tullrutinerna : slutrapport : slutbetänkande
SOU 1989:41
Samerätt och sameting : huvudbetänkande
SOU 1989:42
Det civila försvaret
SOU 1989:43
Storstadstrafik
SOU 1989:44
Översyn av vapenlagstiftningen : slutbetänkande
SOU 1989:45
Standardiseringens roll i EFTA/EG-samarbetet
SOU 1989:46
Arméns utveckling och försvarets planeringssystem : delbetänkande
SOU 1989:47
Hjälpmedelsverksamhetens utveckling : kartläggning och bedömning
SOU 1989:48
Energiforskning för framtiden förslag till statligt program den 1 juli 1990-30 juni 1993 för forskning inom energiområdet m.m.
SOU 1989:49
Energiforskning för framtiden : förslag till statligt program den 1 juli 1990-30 juni 1993 för forskning inom energiområdet m.m
SOU 1989:50
Stiftelser för samverkan slutbetänkande
SOU 1989:51
Den gravida kvinnan och fostret - två individer : om fosterdiagnostik : om sena aborter : slutbetänkande
SOU 1989:52
Det statliga energiforskningsprogrammet : aktörer inom energisektorn : utredning av insatser inom det statliga energiforskningsprogrammet och kartläggning av forsknings- och utvecklingsaktörer inom energisektorn : utredningen har tagits fram i anslutning till Energiforskningsutredningen - EFU 90
SOU 1989:53
Arbetstid och välfärd
SOU 1989:54
Rätt till gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar : delbetänkande
SOU 1989:55
Fungerande regioner i samspel : slutbetänkande
SOU 1989:56
Fiskprisregleringen och fiskeriadministrationen
SOU 1989:57
DO och Nämnden mot etnisk diskriminering : de tre första åren : en utvärdering
SOU 1989:58
Undantagandepensionärernas ekonomi [en kartläggning av de ekonomiska förhållandena för pensionärer som begärt undantagande från ATP] : delbetänkande
SOU 1989:59
Nominering av redovisningskonsulter betänkande
SOU 1989:60
Alternativmedicin
SOU 1989:61
Alternativmedicin
SOU 1989:62
Alternativmedicin
SOU 1989:63
Alternativmedicin
SOU 1989:64
Kommunalbot
SOU 1989:65
Staten i geografin : underlagsmaterial från 1987 års regionalpolitiska kommitté
SOU 1989:66
Begreppet krigsmateriel
SOU 1989:67
Levnadsvillkor i storstadsregioner : underlagsrapport från Storstadsutredningen
SOU 1989:68
Storstadens partier och valdeltagande 1948-1988 : underlagsrapport från Storstadsutredningen
SOU 1989:69
Storstadsregioner i förändring : underlagsrapport från Storstadsutredningen
SOU 1989:70
Storstädernas arbetsmarknad underlagsrapport från Storstadsutredningen
SOU 1989:71
Ny bostadsfinansiering
SOU 1989:72
Värdepappersmarknaden i framtiden
SOU 1989:73
TV-politiken
SOU 1989:74
Forskningsetisk prövning
SOU 1989:75
Etisk granskning av medicinsk forskning : de forskningsetiska kommittéernas verksamhet : en underlagsstudie från Forskningsetiska utredningen
SOU 1989:76
Att förebygga allergi/överkänslighet
SOU 1989:77
Att förebygga allergi/överkänslighet : åtgärder, information och utbildning, forskning
SOU 1989:78
Att förebygga allergi/överkänslighet : åtgärder, information och utbildning, forskning
SOU 1989:79
Storstadstrafik
SOU 1989:80
Förenklad handläggning hos HSAN m.m. : delbetänkande
SOU 1989:81
Ny generalklausul mot skatteflykt betänkande
SOU 1989:82
Nedsättning av energiskatter : delbetänkande
SOU 1989:83
Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken : energi och trafik : delbetänkande
SOU 1989:84
Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken : energi och trafik
SOU 1989:85
Civil personal i försvaret : uppgifter och kompetens i freds- och krigsorganisationen : slutbetänkande
SOU 1989:86
Samhällets åtgärder mot allvarliga olyckor
SOU 1989:87
Skördeskadeskydd för trädgårdsnäringen : slutbetänkande
SOU 1989:88
Skadeförsäkringslag : slutbetänkande
SOU 1989:89
Översyn av lagen om pliktexemplar
SOU 1989:90
Utvärdering av försöksverksamheten med treårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan
SOU 1989:91
Statligt förhandlingsarbete betänkande
SOU 1989:92
Prospekteringspolitik
SOU 1989:93
Prospekteringspolitik
SOU 1989:94
Särskild redovisningsmetod för enskild näringsverksamhet
SOU 1989:95
Riksgäldskontoret - en finansförvaltning i staten : slutbetänkande
SOU 1989:96
Förenklad handläggning av ansökningar om bostadslån m.m. betänkande
SOU 1989:97
Vad händer med folkhögskolan? : en fakta- och debattbok från Folkhögskolekommittén
SOU 1989:98
Transplantation
SOU 1989:99
Organdonation och transplantation : psykologiska aspekter : studier rörande allmänhetens och sjukvårdspersonalens uppfattningar och erfarenheter
SOU 1989:100
Adoptionsfrågor : slutbetänkande
SOU 1989:101
Förtidspension och rörlig pensionsålder
SOU 1989:102
Utlandssamverkan på krigsmaterielområdet
SOU 1989:103
Hypoteksinstituten i framtiden : slutbetänkande
SOU 1989:104
Terroristlagstiftningen
SOU 1989:105
Prövning av industrilokalisering enligt naturresurslagen
SOU 1989:106
6000 platser och 10000 platser för försök i gymnasieskolan
SOU 1989:107
Svensk utrikeshandel i krislägen
SOU 1989:108
Förtroendevald på 90-talet
SOU 1989:109
Valdeltagandet i storstäderna 1988 underlagsrapport
SOU 1989:110
Storstadskriminalitet : underlagsrapport
SOU 1989:111
Invandrare i storstad : underlagsrapport
SOU 1989:112
Storstädernas infrastruktur idéer om finansiering och styrning : underlagsrapport
SOU 1989:113
Ungdomars kompetens
SOU 1989:114
Livlina för livslångt lärande : bakgrundsanalyser till ett pedagogiskt program för kommunernas uppföljningsverksamhet