Prop. 2004/05:1
Budgetpropositionen för 2005
Prop. 2004/05:2
Makt att bestämma - rätt till välfärd
Prop. 2004/05:3
Vissa ändringar på spel- och lotteriområdet
Prop. 2004/05:5
Vårt framtida försvar
Prop. 2004/05:7
Vissa rättigheter vid internationellt militärt samarbete och internationell krishantering
Prop. 2004/05:8
Förlängd försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Skåne och Västra Götalands län
Prop. 2004/05:9
Kvaliteten på bensin och dieselbränslen
Prop. 2004/05:10
En ny luftfartsmyndighet - lagstiftning
Prop. 2004/05:11
Kvalitet i förskolan
Prop. 2004/05:12
Lag om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst
Prop. 2004/05:13
Distans- och hemförsäljningslag m.m.
Prop. 2004/05:15
Mervärdesskatt vid omsättning av gas och el, m.m.
Prop. 2004/05:16
Konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet
Prop. 2004/05:17
Kommunal medverkan i landstingens sjuktransporter
Prop. 2004/05:18
Handel med utsläppsrätter II
Prop. 2004/05:19
Beskattning av utomlands bosatta
Prop. 2004/05:20
Skatteavtal mellan Sverige och Chile m.m.
Prop. 2004/05:21
Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro
Prop. 2004/05:22
Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning
Prop. 2004/05:23
Nationaldagen den 6 juni som allmän helgdag
Prop. 2004/05:24
Internationell redovisning i svenska företag
Prop. 2004/05:25
Slopad arvsskatt och gåvoskatt
Prop. 2004/05:26
En ny åklagarorganisation
Prop. 2004/05:27
Genomförande av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet
Prop. 2004/05:28
Bostadsersättning för asylsökande
Prop. 2004/05:29
Genomförande av EG:s direktiv om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka
Prop. 2004/05:30
Finansiella säkerheter
Prop. 2004/05:31
Sänkt avkastningsskatt för vissa livförsäkringar, m.m.
Prop. 2004/05:32
Utökade möjligheter till överföring av periodiseringsfonder och expansionsfond, m.m.
Prop. 2004/05:33
Skatteregler för elcertifikat och utsläppsrätter
Prop. 2004/05:34
Ökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll
Prop. 2004/05:35
Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader
Prop. 2004/05:37
Sveriges antagande av rådets beslut om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem
Prop. 2004/05:38
Räntebeläggning av periodiseringsfonderna
Prop. 2004/05:39
Kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), m.m.
Prop. 2004/05:40
Ändringar i minerallagen
Prop. 2004/05:41
Förbättrad kontroll av rättsliga biträdens ersättningsanspråk, m.m.
Prop. 2004/05:43
Försvarsmaktens grundorganisation
Prop. 2004/05:45
En ny sexualbrottslagstiftning
Prop. 2004/05:46
Avtal med Amerikas förenta stater om utlämning och om internationell rättslig hjälp i brottmål
Prop. 2004/05:49
Immunitet och privilegier för Nordiska kulturfonden
Prop. 2004/05:50
Åtgärder mot missbruk av stiftelser
Prop. 2004/05:51
Effektivare handläggning av stämpelskatteärenden
Prop. 2004/05:53
Ändringar i jordförvärvslagen (1979:230)
Prop. 2004/05:55
Sveriges antagande av rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande
Prop. 2004/05:56
En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk turistnäring
Prop. 2004/05:57
Lönegaranti vid företagsrekonstruktion
Prop. 2004/05:58
Ändringar i skogsvårdslagen
Prop. 2004/05:59
Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen, m.m.
Prop. 2004/05:62
Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas,m.m.
Prop. 2004/05:63
Vissa ändringar i reglerna om Högsta domstolens sammansättning
Prop. 2004/05:64
Ny ordning för utfärdande av rättsintyg
Prop. 2004/05:65
Århuskonventionen
Prop. 2004/05:67
Överenskommelse mellan de nordiska länderna om folkbokföring
Prop. 2004/05:68
Förvaltningsberättelsens innehåll
Prop. 2004/05:69
Bokföringsbrott och andra brott mot borgenärer
Prop. 2004/05:70
Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet
Prop. 2004/05:71
Konvention mellan Konungariket Sverige och Republiken Turkiet om social trygghet
Prop. 2004/05:72
Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn
Prop. 2004/05:77
Lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Prop. 2004/05:78
Förbättrade ersättningsmöjligheter vid oljeskador till sjöss
Prop. 2004/05:80
Forskning för ett bättre liv
Prop. 2004/05:84
Ledarhundar
Prop. 2004/05:85
Ny aktiebolagslag
Prop. 2004/05:87
Kungörande av vissa trafikföreskrifter
Prop. 2004/05:88
Nya regler om dödförklaring
Prop. 2004/05:89
Behörigheten för läkare i enskild verksamhet, m.m.
Prop. 2004/05:91
Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris
Prop. 2004/05:92
Ändrade avgifter för insättningsgarantin
Prop. 2004/05:94
Kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen
Prop. 2004/05:96
Vissa pensionsfrågor, m.m.
Prop. 2004/05:97
Undantag från arvsskatt och gåvoskatt
Prop. 2004/05:98
Riktlinjer för marknadskontroll av produkter, m.m.
Prop. 2004/05:99
Val av ledamot i skattenämnd, m.m.
Prop. 2004/05:100
2005 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2004/05:105
Vidaresändningsplikt i kabelnät
Prop. 2004/05:107
Svenskt godkännande av fakultativt protokoll till FN:s konvention mot tortyr m.m.
Prop. 2004/05:108
Vissa frågor om sjukpenninggrundande inkomst och livränta
Prop. 2004/05:110
Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.
Prop. 2004/05:111
Förstärkning av studiestödet
Prop. 2004/05:112
Ändrade regler för bostadsbidrag
Prop. 2004/05:113
Sparandedirektivet och kontrolluppgifter
Prop. 2004/05:115
Lag om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
Prop. 2004/05:116
Ett reformerat underhållsstöd
Prop. 2004/05:117
Skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m.
Prop. 2004/05:118
Tobakskontroll - genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m.
Prop. 2004/05:119
Ökad säkerhet i pass m.m.
Prop. 2004/05:121
Skatteavtal mellan Sverige och Polen
Prop. 2004/05:122
Beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade
Prop. 2004/05:123
Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m.
Prop. 2004/05:124
Arkivfrågor
Prop. 2004/05:126
Åtgärder mot illegal alkoholhantering
Prop. 2004/05:127
Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer
Prop. 2004/05:128
Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer
Prop. 2004/05:129
En effektivare miljöprövning
Prop. 2004/05:131
En modernare rättegång - reformering av processen i allmän domstol
Prop. 2004/05:132
Arbetstid vid vägtransporter
Prop. 2004/05:133
Försäkringsförmedling
Prop. 2004/05:134
Arbetstidsfrågor för flygpersonal m.m.
Prop. 2004/05:135
Utökade möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel vid brott m.m.
Prop. 2004/05:136
Stärkt skydd för ensamkommande barn
Prop. 2004/05:137
Assisterad befruktning och föräldraskap
Prop. 2004/05:138
Sveriges tillträde till FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling
Prop. 2004/05:139
Inskränkt skattskyldighet för Right Livelihood Award Stiftelsen
Prop. 2004/05:140
Genomförande av transparensdirektivet
Prop. 2004/05:141
Skatteavtal mellan Sverige och Nigeria
Prop. 2004/05:142
Marknadsmissbruk
Prop. 2004/05:143
Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel m.m.
Prop. 2004/05:144
Internationell rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till 2000 års EU-konvention m.m.
Prop. 2004/05:145
Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus
Prop. 2004/05:146
Vissa kupongskattefrågor, m.m.
Prop. 2004/05:147
Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering
Prop. 2004/05:148
Utvidgad rätt till information för arbetstagarorganisationer
Prop. 2004/05:149
Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m.
Prop. 2004/05:150
Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag
Prop. 2004/05:151
Ändringar i lagen om trängselskatt
Prop. 2004/05:153
Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk
Prop. 2004/05:154
Ett enklare förfarande vid inspektioner enligt konventionen om förbud mot kemiska vapen
Prop. 2004/05:155
Koncessionsavgift på televisionens område m.m.
Prop. 2004/05:156
Åtgärder inom sjöfartsskyddet, m.m.
Prop. 2004/05:157
Antagande av rambeslut om straffrättsliga regler vid föroreningar från fartyg
Prop. 2004/05:158
Prospekt
Prop. 2004/05:159
Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken
Prop. 2004/05:160
Avveckling av militärdistriktsorganisationen
Prop. 2004/05:162
Ny värld - ny högskola
Prop. 2004/05:163
Ny vallag
Prop. 2004/05:164
Tullverkets brottsbekämpning - Effektivare uppgiftsbehandling
Prop. 2004/05:165
Nya regler för tjänstepensionsinstitut
Prop. 2004/05:167
Ändringsprotokoll till Europakonventionen - en effektivare Europadomstol
Prop. 2004/05:168
Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige
Prop. 2004/05:169
Tredimensionell fastighetsindelning - kompletterande lagtekniska frågor
Prop. 2004/05:170
Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden
Prop. 2004/05:171
Ny lag om lägenhetsregister
Prop. 2004/05:172
Uppehållstillstånd för tribunalvittnen
Prop. 2004/05:174
En kompletterande övergångsbestämmelse till försäkringsavtalslagen
Prop. 2004/05:175
Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället
Prop. 2004/05:176
Kriminalvården - en myndighet
Prop. 2004/05:177
Etisk prövning av djurförsök m.m.
Prop. 2004/05:178
Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning