Prop. 2007/08:1
Budgetpropositionen för 2008
Prop. 2007/08:2
Ändringar i lagen om blodsäkerhet m.m.
Prop. 2007/08:3
Vissa frågor avseende beskattningen av sjöinkomst
Prop. 2007/08:4
Annonstid i radio och TV
Prop. 2007/08:6
Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen
Prop. 2007/08:7
Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur
Prop. 2007/08:8
TV - tillgänglig för alla, Tillstånd för digital marksänd TV
Prop. 2007/08:9
Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning
Prop. 2007/08:10
Kompetens hos yrkesförare
Prop. 2007/08:11
Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008
Prop. 2007/08:12
Vissa kapitalskattefrågor
Prop. 2007/08:13
Skattelättnader för förmån av hushållstjänster
Prop. 2007/08:14
Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken
Prop. 2007/08:15
Gränsöverskridande fusioner, m.m.
Prop. 2007/08:16
Ändrade regler för CFC-beskattning, m.m.
Prop. 2007/08:17
Nikotinläkemedel i handeln
Prop. 2007/08:18
Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer
Prop. 2007/08:19
Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009
Prop. 2007/08:20
Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
Prop. 2007/08:21
Ändring i tullagen m.m.
Prop. 2007/08:22
Ett förstärkt jobbskatteavdrag
Prop. 2007/08:24
Vissa personbeskattningsfrågor
Prop. 2007/08:25
Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor
Prop. 2007/08:26
Slopad förmögenhetsskatt m.m.
Prop. 2007/08:27
Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m.
Prop. 2007/08:28
Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg
Prop. 2007/08:29
Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn
Prop. 2007/08:31
Ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare
Prop. 2007/08:32
Ändringar i djurskyddslagen
Prop. 2007/08:35
Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m.
Prop. 2007/08:36
Genomförande av ekodesigndirektivet
Prop. 2007/08:37
Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel
Prop. 2007/08:38
Sekretess för uppgifter på de s.k. tsunamibanden
Prop. 2007/08:40
Återförsäkring
Prop. 2007/08:41
Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering
Prop. 2007/08:43
Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, m.m.
Prop. 2007/08:44
Vissa etikprövningsfrågor m.m.
Prop. 2007/08:45
Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och vissa andra företag, m.m.
Prop. 2007/08:46
Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m.
Prop. 2007/08:47
Utvidgad rätt till biträde vid förhör under förundersökning, m.m.
Prop. 2007/08:48
Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
Prop. 2007/08:49
Statligt tandvårdsstöd
Prop. 2007/08:50
Nya skolmyndigheter
Prop. 2007/08:52
Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m.
Prop. 2007/08:53
Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri
Prop. 2007/08:54
Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m.
Prop. 2007/08:55
Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m.
Prop. 2007/08:56
Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter
Prop. 2007/08:57
Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, m.m.
Prop. 2007/08:58
Samordningsnummer och anmälan av dödfödd m.m.
Prop. 2007/08:59
Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag
Prop. 2007/08:60
Fjärrvärmelag m.m.
Prop. 2007/08:61
Kostnader för personlig assistans
Prop. 2007/08:62
Ny instansordning för arbetsmiljöärenden
Prop. 2007/08:63
Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi
Prop. 2007/08:65
Genomförande av det nya maskindirektivet, m.m.
Prop. 2007/08:66
Passmyndigheter utomlands
Prop. 2007/08:68
Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet
Prop. 2007/08:69
ILO:s konvention om ett ramverk för främjande av arbetsmiljö, m.m.
Prop. 2007/08:70
Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården
Prop. 2007/08:71
Lagändringar med anledning av den nya Strålsäkerhetsmyndigheten
Prop. 2007/08:72
Utvidgat system med prövningstillstånd i AD, m.m.
Prop. 2007/08:73
Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens
Prop. 2007/08:74
Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte
Prop. 2007/08:76
Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
Prop. 2007/08:78
En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft
Prop. 2007/08:79
Betalning av vägavgift
Prop. 2007/08:80
Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering
Prop. 2007/08:83
Godkännande av Prümrådsbeslutet
Prop. 2007/08:84
Sveriges antagande av rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Prop. 2007/08:86
Spärrmöjligheter för telefonitjänster
Prop. 2007/08:87
Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder
Prop. 2007/08:88
Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet
Prop. 2007/08:91
Vårdnadsbidrag - familjepolitisk reform
Prop. 2007/08:92
Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull
Prop. 2007/08:93
Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform
Prop. 2007/08:94
Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning
Prop. 2007/08:95
Ett starkare skydd mot diskriminering
Prop. 2007/08:96
Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler
Prop. 2007/08:97
Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare
Prop. 2007/08:98
Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen
Prop. 2007/08:99
2008 års tilläggsbudgetproposition
Prop. 2007/08:100
2008 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2007/08:105
Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Prop. 2007/08:106
Tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio
Prop. 2007/08:107
Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område
Prop. 2007/08:108
En skogspolitik i takt med tiden
Prop. 2007/08:110
En förnyad folkhälsopolitik
Prop. 2007/08:112
Två nya specialskolor - utvidgning av specialskolans målgrupp
Prop. 2007/08:113
Rekrytering av domare
Prop. 2007/08:115
Ny marknadsföringslag
Prop. 2007/08:116
Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m.
Prop. 2007/08:118
En effektivare arbetslöshetsförsäkring
Prop. 2007/08:119
Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning
Prop. 2007/08:121
Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter
Prop. 2007/08:122
Beskattning av flygbränsle för privat ändamål
Prop. 2007/08:124
Från sjukersättning till arbete
Prop. 2007/08:126
Patientdatalag m.m.
Prop. 2007/08:127
Vissa ändringar i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar
Prop. 2007/08:128
Riskutbildning för körkortsaspiranter
Prop. 2007/08:129
Förhandsgodkända insamlingssystem för förpackningar och papper
Prop. 2007/08:132
Godkännande av rådets beslut om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) i syfte att förhindra, upptäcka och utred
Prop. 2007/08:134
Det nya statliga lantmäteriet
Prop. 2007/08:135
Ny konkurrenslag m.m.
Prop. 2007/08:136
En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete
Prop. 2007/08:137
Ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare
Prop. 2007/08:138
Katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
Prop. 2007/08:139
En modernare rättegång - några ytterligare frågor
Prop. 2007/08:141
Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder
Prop. 2007/08:142
Sjukhusens läkemedelsförsörjning
Prop. 2007/08:143
Samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S
Prop. 2007/08:144
Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet
Prop. 2007/08:145
Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden
Prop. 2007/08:146
Ändring i det nordiska skatteavtalet
Prop. 2007/08:147
Nya regler för arbetskraftsinvandring
Prop. 2007/08:149
Ledighet med vårdnadsbidrag
Prop. 2007/08:150
Förmynderskapsrättsliga frågor
Prop. 2007/08:151
Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete
Prop. 2007/08:152
Slopad avskattning för personaloptioner
Prop. 2007/08:153
Enklare regler om kväveoxidavgiften
Prop. 2007/08:154
Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon
Prop. 2007/08:155
Skärpta fusionsregler
Prop. 2007/08:156
En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m.
Prop. 2007/08:157
Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken
Prop. 2007/08:158
Europeiskt betalningsföreläggande
Prop. 2007/08:159
Ändringar i naturgaslagen m.m.
Prop. 2007/08:160
Utökat elektroniskt informationsutbyte
Prop. 2007/08:161
Företagshypotek - en bättre säkerhet för lån till företag
Prop. 2007/08:162
Ändring i lagen om lägenhetsregister
Prop. 2007/08:163
Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m.
Prop. 2007/08:164
Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å den andra
Prop. 2007/08:165
Europeiskt småmålsförfarande
Prop. 2007/08:166
Nytt avgiftssystem för finansiering av inspektionen för strategiska produkter
Prop. 2007/08:168
Lissabonfördraget