Prop. Prop/1893:1
angående statsverkets tillstånd och behof
Prop. Prop/1893:2
med förslag till ny förordning om beskattning af hvitbetssockertillverknin- gen i riket
Prop. Prop/1893:3
med förslag till Lag angående bevisning inför Rätta, Lag angående ändrad lydelse af 5 kap. 1 § Ärfdabalken, Lag an¬ gående ändring i 14 kap. Jordabalken och Lag angående ändring i Förordningen angående handelsböcker och handelsräkningar den 4 Maj 1855
Prop. Prop/1893:5
angående upp¬ låtelse till Skara stad af en under indragna militie- bostället Götala n:is 1 och 2 lydande lägenhet, benämnd S:t Annce äng
Prop. Prop/1893:6
angående be¬ viljande af vissa förmåner för enskilda jemvägs- anläggningar
Prop. Prop/1893:7
angående för¬ säljning till Östersunds stad af kronans andel i ett inom stadens område beläget skogsskifte
Prop. Prop/1893:8
angående upp¬ låtelse af mark från en vid Östersunds stad belägen kronolägenhet
Prop. Prop/1893:9
angående upp¬ låtelse till aktiebolaget Vestkusten af mark från indragna regementsqvartermästarebostället Vti mantal Hultås n:is 1 och 2 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1893:10
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter enkan Maria Kristina Olsson frän Raseberg i Skaraborgs län
Prop. Prop/1893:11
angående bere¬ dande af lånemedel till utveckling af statens telefonväsende
Prop. Prop/1893:12
angående en sär¬ skild tilläggsbevillning för år 1894
Prop. Prop/1893:13
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 102 och 140 §§ kon¬ kurslagen
Prop. Prop/1893:14
angående anslag till utvidgande af kasernetablissementet i Östersund och Svea ingeniörbataljons härvarande kasernetablissement äfvensom till uppförande af ett nytt kasernetablissement för Norrlands trängbataljon m. m-
Prop. Prop/1893:15
angående försäljning af två till södra skånska infanteriregementet upplåtna, kro¬ nan tillhöriga jordområden
Prop. Prop/1893:16
angående disposition till svenska kyrkan i Paris af öfverskott å de från svenska kronans fastighet, i Konstantinopel inflytande hyresinkom¬ ster
Prop. Prop/1893:17
angående ändring i meddelade bestämmelser om uppförande vid Lunds hospital för Malmöhus läns räkning af en vårdanstalt för sinnessjuke
Prop. Prop/1893:18
angående upp¬ låtelse af ett jordområde till botaniska trädgården i Upsala
Prop. Prop/1893:19
angående införande af undervisning i slöjd vid folkskolelärareseminariet i Upsala
Prop. Prop/1893:20
angående ändrad lydelse af 4 och 11 §§ af förordningen angående pa¬ tent
Prop. Prop/1893:21
med förslag till lag om stiftsstyrelse
Prop. Prop/1893:22
med förslag till lag angående ändring i vissa delar af 22 kap. 6 och 7 §§ byggningabalken
Prop. Prop/1893:23
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 17 kap. 10 § handels- balken
Prop. Prop/1893:24
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 15 kap. 24 § straff¬ lagen
Prop. Prop/1893:25
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 12 § utsökning slag en
Prop. Prop/1893:26
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 1 kap. 1 § kyrkolagen
Prop. Prop/1893:27
med förslag till lag angående pr estedens utbytande mot ett löfte
Prop. Prop/1893:28
angående pension å allmänna indragning sstaten för verkmästaren vid Marie- bergs ammunitionsfabrik Anton Georg Wallin
Prop. Prop/1893:29
angående upp¬ låtelse af rätt till bearbetande af apatitförekomster
Prop. Prop/1893:30
angående dis¬ position af inflytande köpeskilling för kronan tillhörig mark i qvarteron Edelman mindre och Krabaten i Stock¬ holm m. m.
Prop. Prop/1893:31
angående upp¬ låtelse, för bildande af Kungsörs köping, af mark från Kungsörs kungsladugård
Prop. Prop/1893:32
angående afsöndring af jord från indragna kronofogdebostället Stommen n:o 1 om 1 mantal i Elfsborgs län
Prop. Prop/1893:33
angående anslag till fullbordande af och utredning för fysiologiska insti¬ tutionens i Lund nya byggnad
Prop. Prop/1893:34
angående vissa ändringar i förordningen angående utvidgad näringsfrihet
Prop. Prop/1893:35
angående an¬ visande af medel till odling slånefonden
Prop. Prop/1893:36
angående ordnande af pensionsförhållandena vid intendenturcorpsen
Prop. Prop/1893:37
med förslag till ändrad lydelse af 74 § regeringsformen
Prop. Prop/1893:38
angående upp¬ hörande af Lundby pastorats i Göteborgs stift prebende- egenskap m. ra.
Prop. Prop/1893:39
angående stats¬ bidrag för utrotande af ollonborrar
Prop. Prop/1893:40
angående ändring af gällande bestämmelser om utbetalande af belöning för dödande af björn och varg
Prop. Prop/1893:42
angående vissa ändringar i organisationen af Carlskrona artillerikår m. m.
Prop. Prop/1893:43
med för¬ ändrad stat för flottans sjömanskår
Prop. Prop/1893:44
med. förslag till lag angående flottning af skogsalster i gränsfloderna mellan konungariket Sverige och storfurstendömet Fin¬ land
Prop. Prop/1893:46
angående ändringar i förordningen angående försäljning af vin, maltdrycker m. m.
Prop. Prop/1893:47
angående delning af Hernösands stift
Prop. Prop/1893:48
angående öfverlåtelse till staden Visby af vissa kronan tillhöriga tomter i nämnda stad
Prop. Prop/1893:49
angående ändring i §§ 13 och 17 af lagen om rikets mynt den 30 Maj 1873
Prop. Prop/1893:50
angående upp¬ låtande af mark från förra landskamererarebostället 1 /2 mantal Grytan n:o 2 i Brunflo socken af Jemtlands län till skjutfält för Norrlands artilleriregemente
Prop. Prop/1893:51
angående af¬ söndring af jord från indragna militiebostället 1 mantal Vesterlösa n:o 1 i Östergötlands län
Prop. Prop/1893:52
angående inlösen af professoren C. G. Brunii anteckningar om och teckningar af äldre svenska byggnader m. m.
Prop. Prop/1893:53
., angående dö¬ dande af inteckningar i Norbergs jernväg
Prop. Prop/1893:54
angående upplåtelse till Norrköpings stad af mark från indragna hospitals- lägenheten Hospitalsholmen