SOU 1942:1
Betänkande med förslag till plan för organisationsarbetet inom försvarsväsendet
SOU 1942:2
Betänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser om begränsning av vinstutdelning från aktiebolag
SOU 1942:3
Promemoria rörande bostadsförsörjningen
SOU 1942:4
De yngre sjukhusläkarnas avlönings-, arbets- och bostadsförhållanden : utredning och förslag
SOU 1942:5
Promemoria med förslag till utvidgad vanhävdslagstiftning
SOU 1942:6
Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande
SOU 1942:7
Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande
SOU 1942:8
Betänkande med förslag till tjänste- och familjepensionsreglementen för arbetare i statens tjänst
SOU 1942:9
Betänkande med förslag till folkskolans avlöningsreglemente m. m
SOU 1942:10
Betänkande med förslag till brandlag och brandstadga m. m
SOU 1942:11
Betänkande med utredning och förslag angående betygssättningen i folkskolan
SOU 1942:12
Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande
SOU 1942:13
Betänkande och förslag angående förhållandet mellan arbetsuppgifter och löneställning vid Statens järnvägar. D. 4,
SOU 1942:14
Promemoria angående hyresreglering
SOU 1942:15
Betänkande med förslag till lag om vapenfria värnpliktiga
SOU 1942:16
Betänkande med förslag rörande den centrala förvaltningsverksamheten inom försvarsväsendet
SOU 1942:17
Betänkande med utredning och förslag angående barnmorskeväsendet
SOU 1942:18
Beskattningsorganisationssakkunnigas betänkande med förslag till ändrad organisation av Kammarrätten.
SOU 1942:19
Betänkande med utredning och förslag angående semester för husmödrar
SOU 1942:20
Utredning angående värmekostnaden i hyreshus
SOU 1942:21
Betänkande med förslag till främjande av utskyldsbetalning genom erkända skatteförmedlingskassor
SOU 1942:22
Förslag till ny lag om behörighet att utöva läkarkonsten, m. m
SOU 1942:23
Promemoria med förslag angående registreringen av landets företagare m. m
SOU 1942:24
Betänkande angående bilregistrering m. m.
SOU 1942:25
Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. D. 2,
SOU 1942:26
Betänkande med förslag till avlöningsreglemente för de högre kommunala skolorna
SOU 1942:27
Stadsplaneutredningen 1942. 1,
SOU 1942:28
Strafflagberedningens promemoria med förslag till lag om eftergift av åtal mot minderåriga m. m.
SOU 1942:29
Socialvårdskommitténs betänkande
SOU 1942:30
Betänkande angående revision av tjänsteförteckningen i vad avser allmänna civilförvaltningen
SOU 1942:31
Betänkande med förslag till skärpt bestraffning av falskdeklaration m. m
SOU 1942:32
Betänkande med förslag angående hushållningssällskapens organisation och verksamhet m. m
SOU 1942:33
Betänkande med förslag rörande ändring av gällande bestämmelser i fråga om prästutbildningen
SOU 1942:34
Betänkande med förslag till omläggning av den kommunala beskattningen m.m
SOU 1942:35
Betänkande med förslag till omläggning av den kommunala beskattningen m.m
SOU 1942:36
Betänkande med förslag rörande statligt stöd åt svensk filmproduktion
SOU 1942:37
Betänkande med förslag till åtgärder för främjande av sjöfolkets utskyldsbetalning.
SOU 1942:38
Betänkande angående jordbrukets byggnadskostnader
SOU 1942:39
Betänkande med förslag till förordning om värdestegringsskatt å fastighet
SOU 1942:40
Betänkande med förslag angående innebörden av begreppet polismyndighet i olika författningar m. m
SOU 1942:41
Betänkande angående åtgärder till stöd för de renskötande lapparna m. m
SOU 1942:42
Förslag rörande tillämpningsföreskrifter till lagen med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m.
SOU 1942:43
Betänkande med förslag rörande Veterinärinrättningens i Skara framtida användning m. m.
SOU 1942:44
Tillägg nr 1 till Statliga cement- och betongbestämmelser av år 1934 (Statens off. utredn. 1934:17) : omfattande: Tilläggsbestämmelser angående provning av betongs hållfasthet, Tilläggsbestämmelser angående klassindelning av betong samt tillåtna påkänningar i armerad betong, Särskilda bestämmelser för användning av s. k. kamjärn av högvärdigt stål såsom armeringsjärn i byggnadsverk av armerad betong
SOU 1942:45
Socialvårdskommitténs betänkande. 5,
SOU 1942:46
Betänkande angående revision av tjänsteförteckningen i vad avser allmänna civilförvaltningen
SOU 1942:47
Lagrådets utlåtande över Lagberedningens förslag till lag om aktiebolag m. m
SOU 1942:48
Betänkande angående finansstatistikens effektivisering
SOU 1942:49
Beskattningsorganisationssakkunnigas betänkande med förslag till ändrad organisation av beskattningsnämnderna och förstärkning av landskontorens arbetskraft m. m
SOU 1942:50
Betänkande med förslag rörande fri rättegång
SOU 1942:51
Betänkande med förslag till samordning av polisradioväsendet i riket
SOU 1942:52
Promemoria angående förutsättningarna för och verkningarna av en engångsskatt å förmögenhet i Sverige
SOU 1942:53
Betänkande med förslag till ordnande av statens isbrytningsverksamhet
SOU 1942:54
Utredning angående frågan om polismans rätt att bruka våld m. m
SOU 1942:55
Betänkande med utredning och förslag angående förbättrad pensionering för sjöfolk
SOU 1942:56
Socialvårdskommitténs betänkande
SOU 1942:57
Betänkande angående inrättande av Statens sakrevision
SOU 1942:58
Patentutredningens betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av förordningen den 16 maj 1884 angående patent
SOU 1942:59
Strafflagberedningens betänkande angående strafflagens tillräknelighetsbestämmelser, sinnesundersökning m. m
SOU 1942:60
Betänkande med förslag angående grunderna för den kommunala lånepolitiken
SOU 1942:61
Promemoria med förslag till ändringar i lösen- och stämpelförordningarna m. m