Prop. 1909:11
('med förslag till lag angående Kungl. Maj:ts högsta domstols tjänstgöring på afdelningar, till stadga angående måls handläggning i vissa fall af Kungl. Maj:ts högsta domstols afdelningar samfälldt, till lag om Kungl. Maj:ts regeringsrätt, till lag om tjänstgöringen i Kungl. Maj:ts lagråd, till lag om ändring i förordningen angående äktenskapsskillnader den 21 april 1810 och till lag om ändring i förord\xad ningen den 3 april 1810, huruledes rättelse och förkla\xad ring uti gjorda, fideikommissförfattningar må sökas, samt hvad i afseende på fardag af fideikommissegendom kom\xad mer att iakttagas',)
Prop. 1909:103
('med förslag till lag angående folkskoleväsendet i vissa städer, lag om än\xad drad lydelse af 1 § i kungl. förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862 och lag om ändrad lydelse af 2 och 28 §§ i lagen angående upp\xad fostran åt vanartade och i sedligt afseende försummade kärn den 13 juni 1902',)
Prop. 1909:125
angående åtgärder till skyddande af naturminnesmärken å kronans mark samt afsättande af vissa nationalparker
Prop. 1909:214
('med förslag till förordningar angående konungariket Sveriges stadshypotekskassa och angående grunderna för stadshypoteksföreningars bildande och verksamhet m. m.',)
Prop. Prop/1909:2
angående för¬ säljning af kronans andelar i hy allmänning en Tån i Skaraborgs län
Prop. Prop/1909:3
angående för¬ säljning af två till kronolägenheten Vallaslätten n.t 1 i Östergötlands län hörande lägenheter
Prop. Prop/1909:4
angående för. säljning af två till förra kompanichef sbostället Rang¬ torp n:r 1 i Skaraborgs lån hörande lägenheter
Prop. Prop/1909:5
angående för¬ säljning af två lågenheter från förra skogvaktarbostället /b mantal Led n:o 2 Arvid Ersgård i Skaraborgs län
Prop. Prop/1909:7
angående för¬ säljning af tre till förra löjtnantsbostället Harby n:r 1 i Stockholms län hörande lägenheter
Prop. Prop/1909:8
angående för¬ säljning af vissa till förra kompanichef sbostället 1 mantal Hornstäfve n:o 3 Prästgården med utjorden Långlöten i Östergötlands län hörande lägenheter
Prop. Prop/1909:9
angående godkännande af uppgjordt förslag i fråga om uppfö¬ rande vid Säters hospital för Kopparbergs läns räkning af en upptagningsanstalt för sinnessjuka
Prop. Prop/1909:10
angående beredande af lånemedel för år 1909 för fortsatt utveck¬ ling af statens telefonväsende
Prop. Prop/1909:12
med förslag till lag angående tillsättning af prästerliga tjänster
Prop. Prop/1909:13
med förslag till lag om gemensamlietsfiske samt lag angående ändrad lydelse af 10, 13 och 14 §§ i lagen om rätt till fiske den 27 juni 1896
Prop. Prop/1909:14
med förslag till lag angående verkställighet i vissa fall af straff, adömdt genom icke laga kraft ägande utslag, till lag om ändrad lydelse af 1 § i lagen den 1 juli 1898, innefattande vissa bestämmelser om beräkning af strafftid, och till lag om ändrad lydelse af 12 § i lagen angående villkorlig fri¬ gifning den 22 juni 1906
Prop. Prop/1909:15
med förslag till lag, innefattande ändring i 12 kap. 3 § kyrkolagen
Prop. Prop/1909:16
angående utvidgning af Väster norr lands läns upptagningsanstalt för sinnessjuka vid, Härnösands hospital
Prop. Prop/1909:17
angående upplåtelse till landtförsvaret af en del utaf kungsladugården Vall
Prop. Prop/1909:18
angående ändrad lydelse af vissa §§ i förordningen den 7 augusti 1907 angående tillverkning och beskattning af maltdrycker m. m.
Prop. Prop/1909:20
angående tullen å vin
Prop. Prop/1909:21
angående pension å allmänna indragningsstaten åt förra biträdet å landskontoret i Östergötlands län Anders Vilhelm Strömmers
Prop. Prop/1909:22
med förslag till förordning angående tullverkets och varuemottagares ömse¬ sidiga rättigheter och skyldigheter i fall, då tullafgift för in¬ kommen vara oriktigt uppdebiterats m. m.
Prop. Prop/1909:23
angående anläggning af väg mellan Storbäcks by och Risbäcks kapellkyrka inom Dorotea sockens väghållning sdistrikt af Västerbottens län
Prop. Prop/1909:24
angående beviljande af anslag för utvidgning af inseglingsrännan till Trelleborgs hamn
Prop. Prop/1909:25
med förslag till lag om skogsaccis
Prop. Prop/1909:26
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 38 § i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862
Prop. Prop/1909:27
angående beredande af ålderstiUägg åt registrator•» och aktuarien hos general¬ tullstyrelsen P. I. E. Delphin
Prop. Prop/1909:29
angående afskrifning i kronoräkenskaperna af kronans fordran på grundränta för Trysunda fiskehamn i Nätra socken af Västernorr- lands län
Prop. Prop/1909:30
angående för¬ säljning af lägenheter från förra hospitalsegendomen Kolstad i Östergötlands län
Prop. Prop/1909:33
angående för¬ säljning af tvenne områden från förra hospitalshemmanet Köpetorp n:r 1 i Östergötlands län
Prop. Prop/1909:34
angående för¬ säljning af en lägenhet från förra militiehostället Glad¬ sax n:r 21 i Kristianstads län
Prop. Prop/1909:35
angående för¬ säljning af mark från Laholms kungsladugård i Hallands län
Prop. Prop/1909:36
angående för¬ säljning af en lägenhet från förra militiebostället Norr Salbo n:o 5 i Västmanlands län
Prop. Prop/1909:37
angående lönereglering för fögderiförvaltningen
Prop. Prop/1909:38
angående full¬ följande af den föregående år påbörjade omorganisa¬ tionen af landtmåteristaten i orterna
Prop. Prop/1909:39
med förslag till lag om reglering af prästerskapets aflöning m. m.
Prop. Prop/1909:40
med förslag till ecklesiastik boställsordning
Prop. Prop/1909:41
angående grunder för åtgärder i syfte att åt mindre bemedlade och obemedlade bereda tillfälle att förvärfva eg nahemsläg enheter från vissa kr ono eg endomar
Prop. Prop/1909:42
angående ut¬ sträckt rätt att utlämna egnahemslån
Prop. Prop/1909:43
angående upp¬ låtande af odling slag enheter å kronoparker och öfver- loppsmarker i de sex nordligaste länen
Prop. Prop/1909:44
angående upp¬ låtande af nybyggeslägenheter å vissa delar af Ålträsks och Svanå kronoparker samt f. d. Selets stockfångst- skog
Prop. Prop/1909:45
angående efterskänkande af fordringsbelopp hos f. d. underlöjtnanten i armén Nils Gustaf Zetterberg, f. d. fanjunkaren Johannes Jonsson och f. d. sergeanten Anders öqvist
Prop. Prop/1909:46
angående försälj¬ ning af mark från komministersbostället 1 mantal krono Käfsjö stom n:o 3 i Käfsjö socken
Prop. Prop/1909:47
angående öfverlå¬ telse till Kristinehamns stad af viss kyrkoherden i Kristi¬ nehamns pastorat på lön anslagen jord
Prop. Prop/1909:48
angående anslag till dispaschör sväsendet
Prop. Prop/1909:50
angående an¬ visande af medel för beredande af hyresersättning åt bostcillshafvare i f. d. Indebetouska huset
Prop. Prop/1909:52
angående anslag till åttonde internationella tuberkuloskonferensen i Stockholm år 1909
Prop. Prop/1909:53
angående befrielse för förre lokomotivföraren M. J. Andersson Temén att gälda visst honom till utgifvande ådömdt ersättningsbelopp
Prop. Prop/1909:54
angående tilläggs¬ pension åt f. d. rektorn Jakob Persson
Prop. Prop/1909:55
angående tillägg till föreslagen ny stat för landsarkiven
Prop. Prop/1909:56
angående afgift för inrikes postanvisning och postförskott å högre belopp än 500 kronor
Prop. Prop/1909:57
med förslag till lag om ändrad lydelse af 25 kap. 15 och 22 §§ straff¬ lagen
Prop. Prop/1909:58
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 8 § i lagen om förvärf¬ vande och förlust af medborgarerätt den 1 oktober 1894
Prop. Prop/1909:59
angående pension å allmänna indragningsstaten åt förrådsarbetaren A. M. Lundell och vaktmästaren J. A. Adamsson
Prop. Prop/1909:60
angående för¬ säljning af en till förra militiebostället Norra Trätte- landa i Göteborgs och Bohus lån hörande lägenhet
Prop. Prop/1909:61
angående för¬ säljning till staden Göteborg af en inom säteriet Sanne¬ gårdens ägor å stadens område belägen, kronan tillhörig färjplats, kallad Sörhallen, jämte tillhörande väg
Prop. Prop/1909:62
angående för¬ säljning af lägenheter från förra militieb oställ et Störa Ryland n:o 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1909:63
angående för¬ säljning af lägenheter från förra militiebostället Emmits- löf n:r 1 och 2 i Kristianstads län
Prop. Prop/1909:64
angående för¬ säljning af lägenheter från förra militiebost ället Bjuf n:r 3 i Malmöhus län
Prop. Prop/1909:65
angående försälj¬ ning af lägenheter från förra militiebostället Erikstorp n:r 2 och 3 i Kristianstads län
Prop. Prop/1909:66
angående för¬ säljning af ett område från förra sergeantsbostället Virre- stad n:r 4 och 7 i Kristianstads län
Prop. Prop/1909:67
angående tilläggs¬ pension åt f. d. förste landtmätaren Alfred Lejdström
Prop. Prop/1909:69
om ändrad lydelse af vissa paragrafer i förordningen angående bevillning af fast egendom samt af inkomst den 13 september 1907
Prop. Prop/1909:70
angående en in¬ komstskatt att upptagas i riksstaten för år 1910
Prop. Prop/1909:72
angående anslag till fortsättning af statsbanorna Morjärv—Lapp¬ träsk, Bastuträsk—Skellefteå—Kallholmsfjärden, Öster¬ sund—Ströms vattudal (Ulriksfors) samt Järna—Norr¬ köping in. ro.
Prop. Prop/1909:73
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter peruk¬ makaren John Schwartz från Malmö
Prop. Prop/1909:74
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter kusken Anders Nilsson från Boxholms säteri i Ekeby socken
Prop. Prop/1909:75
med förslag till lag om ändrad lydelse af 13 § skiftesstadgan
Prop. Prop/1909:77
med förslag till lag angående byggnad och underhåll af kyrka med hvad därtill hörer sa ock af särskild sockenstuga samt till lag angående skyldighet att deltaga i kostnaden för byggnad och underhåll af prästgård
Prop. Prop/1909:78
med förslag till lag om ändrad lydelse af 59 § i lagen angående väg¬ hållning sbesvärets utgörande på landet den 23 oktober 1891
Prop. Prop/1909:79
med förslag till lag om förhud mot viss försäljning af tobak
Prop. Prop/1909:80
med förslag till ändrad lydelse af § 60 regeringsformen
Prop. Prop/1909:81
angående stats¬ understöd till kommunala och enskilda läroanstalter
Prop. Prop/1909:83
angående ändrad lydelse af 1 § i förordningen den 6 november 1908 angående en särskild stämpelafgift vid köp och lyte af fondpapper
Prop. Prop/1909:84
om rätt för Kungl. Maj;t att i visst fall förordna om omedelbar tillämpning af ifrågasatt förhöjd tull eller tillverkning sskatt
Prop. Prop/1909:85
angående höjande af statsbidraget till handelsflottans pensionsanstalt
Prop. Prop/1909:87
angående försälj¬ ning af lägenheter från förra militiebostället Råby n:o 11 i Kristianstads län
Prop. Prop/1909:89
angående försäljning af en lägenhet från förra länsmansbostället Mada Öster¬ gård n:r 1 i Jönköpings län
Prop. Prop/1909:90
angående för¬ säljning af lägenheter från förra militiebostället Allerum n:r 9 i Malmöhus län
Prop. Prop/1909:91
angående af¬ stående eller upplåtelse i vissa fall af mark från krono- egendomar
Prop. Prop/1909:95
med förslag till lag om förbud mot handels idkande ä söckendag utöfver viss tid
Prop. Prop/1909:96
med förslag till förordning angående ändrad lydelse af vissa §§ i för¬ ordningen den 6 augusti 1894 angående mantalsskrif¬ ning m. m.
Prop. Prop/1909:97
angående utläggning af ytterligare ett järnvägsspår mellan Tomte¬ boda och Järfva järnvägsstationer m. m.
Prop. Prop/1909:98
angående ersättning till Malmö stad för vissa delar af den till Malmö hospital anslagna, men till statsverket indragna tionde frän jordar inom stadens område
Prop. Prop/1909:99
angående upp¬ låtelse af tomtplats för bostad åt maskinisten vid vatten¬ ledningsverket i Trollhättan
Prop. Prop/1909:100
angående reglering af löneförhållandena ni. m. vid kontroll- och juster ings- styrelsen
Prop. Prop/1909:101
angående reglering af löneförhållandena in. in. vid mynt- och kontrollverken
Prop. Prop/1909:102
med förslag till lag angående naturminnesmärkens fredande, lag angående nationalparker och lag innefattande tillägg till förord¬ ningen den 14 april 1866 angående jords eller lägenhets afstående för allmänt behof
Prop. Prop/1909:104
angående ytter¬ ligare bidrag till bestridande af kostnaderna för den elfte internationella geologiska kongressens hållande i Stockholm år 1910
Prop. Prop/1909:105
angående pension åt skrifbiträdet Maria Alexandra Söderberg
Prop. Prop/1909:106
med förslag till lag om ändrad lydelse af 33, 35 och 37 §§ i förord¬ ningen den 16 juni 1875 angående inteckning i fast egendom, till lag om ändrad lydelse af 79 och 104 §§ utsökning slag en, till lag om särskild• värdering af af- söndrad lägenhet samt till lag om ändrad lydelse af 1 § andra stycket och 2 § andra stycket i lagen den 18 oktober 1907 angående ryttare-, soldat- och båtsmanstorps befriande i vissa fall från ansvar för inteckningar i stamhemmanet
Prop. Prop/1909:107
angående pension för vaktmästaren vid högre allmänna läroverket i* Ystad änkan Ingrid Lindström, född Andersdotter
Prop. Prop/1909:108
med förslag till lag angående husbehof sskog ar inom vissa områden samt lag om ändrad lydelse af 2 § i lagen den 24 juli 1903 angående skyddsskogar
Prop. Prop/1909:109
med förslag till lag om uteslutande tills vidare af rätten att erhålla laga skifte inom vissa områden och lag angående marks af¬ stående för nomadlapparnas behof vid afvittring ofvan odlingsgränsen
Prop. Prop/1909:110
angående vissa med afvittringen inom Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker sammanhängande förhållanden
Prop. Prop/1909:111
angående anvisande af särskildt rekryteringsbidrag för fyllande af 1910 års stater
Prop. Prop/1909:112
angående inköp för statsverkets räkning af en officerskåren vid Smålands artilleriregemente tillhörig marketenterihyggnad vid regementets etablissemang i Jönköping
Prop. Prop/1909:114
angående pension å allmänna indragning sstaten åt förre fortifika- tionsarbetarna S. Månsson, P. Olsson och A. A. Jonsson
Prop. Prop/1909:115
angående borttagande af bron öfver Norrån å järnvägen Vännäs — Umeå—Storsandskär m. m.
Prop. Prop/1909:116
angående ombild¬ ning af lärarnes vid elementarläroverken änke- och pupill¬ kassa
Prop. Prop/1909:117
angående beredande af pension från allmänna indragningsstaten åt en del vid Karlsborgs fästningsbyggnad anställde arbe¬ tare m. fl.
Prop. Prop/1909:118
angående uppförande af en kanslibyggnad vid Norrlands dragon¬ regementes kasernetablissemang i Umeå
Prop. Prop/1909:119
med förslag till lag om ändrad lydelse af 1, 3, 8, 10, 17, 22, 44 och 65 §§ grufvestadgan, till lag, innefattande bestämmelser angående grufdrift å viss kronojord, samt till lag an¬ gående fortsatt tillämpning af hvad i lagen den 19 april 1907 om inskränkning i inmutning sr ätten är stadgadt
Prop. Prop/1909:120
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 2 kap. 3 § i lagen om nyttjanderätt till fast egendom den 14 juni 1907
Prop. Prop/1909:121
med förslag till bestämmelser angående undersökning och tillgodogörande af mineralfyndighet å viss kronojord
Prop. Prop/1909:122
innefattande för¬ slag till visst tillägg till de af 1908 års Riksdag antagna förändrade grunder för förvaltningen af kronans jord- bruksdomäner
Prop. Prop/1909:123
angående indrag¬ ning af de biskoparna anslagna prebendepastoraten m. ni.
Prop. Prop/1909:124
med förslag till lag, innefattande vissa bestämmelser angående laga skiften i Juckasjärvi och Karesuando socknar af Norrbottens län
Prop. Prop/1909:125
angående åtgärder till skyddande af naturminnesmärken å kronans mark samt afsättande af vissa nationalparker
Prop. Prop/1909:126
angående påbyggnad af Fälttelegraf kär ens kasern å Marieberg
Prop. Prop/1909:127
angående ombyggnad och utvidgning af Väst er norr lands regementes skjutbana vid Sollefteå
Prop. Prop/1909:128
med förslag till lag om inskränkning i rätten att erhålla ägostyckning
Prop. Prop/1909:129
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 10, 11, 12 och 13 §§ i lagen om handräckning åt utländsk domstol den 6 mars 1899 samt till lag angående ändrad lydelse af 2 och 3 §§ i lagen om verkställighet i visst fall af utländsk domstols beslut, den 6 mars 1899
Prop. Prop/1909:130
angående be¬ viljande af anslag för anläggning af ny farled mellan Vänersborg och Göteborg
Prop. Prop/1909:131
angående anordnande af sanatorievård åt vissa statstjänare
Prop. Prop/1909:132
med för¬ slag till lag angående rätt till pension för tjänstemän vid statens järnvägar m. m.
Prop. Prop/1909:135
angående regle¬ ring af löneförhållandena rn. rn. vid rikets hofrätter
Prop. Prop/1909:136
med förslag till lag angående emissionsbanker
Prop. Prop/1909:137
med förslag till lag om ändrad lydelse af 27 § i lagen den 18 september 1903 angående solidariska bankbolag
Prop. Prop/1909:138
med förslag till lag om ändrad lydelse af 24 och 88 §§ i lagen den 18 september 1903 angående bankaktiebolag
Prop. Prop/1909:139
angående anslag till inköp af fastigheter, som kunna erfordras för statens nuvarande eller blifvande anläggningar vid Troll¬ hättan m. m.
Prop. Prop/1909:140
angående anställande af bokhållare vid Stockholms och Göteborgs hospital samt Piteå hospital och asyl
Prop. Prop/1909:141
angående för¬ säljning af 1/3B8é mantal n:o 16 Örsjö i Malmöhus län
Prop. Prop/1909:142
angående försälj¬ ning af en lägenhet från förra militiehostället Bodarp n:o 1 i Kristianstads län
Prop. Prop/1909:143
angående för¬ säljning af en lägenhet från förra militiehostället Bua n:r 1 och Hultaherg eller Hult n:r 2 i Älfsborgs län
Prop. Prop/1909:144
angående försälj¬ ning af en lägenhet från förra militiebostället Örminge n:r 2 Hofslagargård i Östergötlands län
Prop. Prop/1909:145
angående för¬ säljning af en lägenhet från förra militieh o stället TJtters- åker n:r 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1909:147
angående be¬ viljande af ytterligare medel för ombyggnadsarbeten och nyanläggningar vid Älnarp
Prop. Prop/1909:148
angående omorgani¬ sation af högre lärarinneseminariet i Stockholm
Prop. Prop/1909:149
angå¬ ende pension åt materialförvaltaren vid statens järnvägsbygg¬ nader L. A. V. Bergs änka Anna Lisa Berg, född Jonsson
Prop. Prop/1909:150
angående personligt lönetillägg åt viss personal vid telegrafverkets linjedistrikt
Prop. Prop/1909:151
angående förhöjning i de från Vadstena krigsmanshuskassa till afskedadt manskap utgående underhållsbelopp m. in.
Prop. Prop/1909:152
angående upp¬ hörande af Landeryds pastorats prebendeegenskap
Prop. Prop/1909:153
med förslag till lag om konsulatjurisdiktion
Prop. Prop/1909:154
med förslag till lag om arrende af viss jord å landet inom Norrland och Dalarne samt till lag angående uppsikt å vissa jordbruk i Norrland och Dalarne
Prop. Prop/1909:155
angående om¬ organisation af tekniska högskolan m. m.
Prop. Prop/1909:156
angående anslag till nybyggnad för allmänna barnbördshuset i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1909:157
angående pension å allmänna indragningsstaten åt aflidne vaktkonstapeln vid tvångsarbetsanstalten i Karlskrona Anders Johan Barks änka Sara Kristina Bark, född Magnusson
Prop. Prop/1909:158
angående anslag för inköp af psykiatriska tidskrifter för den psykiatriska kliniken vid Stockholms hospital
Prop. Prop/1909:159
angående inköp för statsverkets räkning af fastigheten under n:ris 50 och 51 i kvarteret Blasieholmen i Stockholm
Prop. Prop/1909:160
angående upp¬ låtelse af kronan tillhörande jordägareandelar i grufvor
Prop. Prop/1909:161
angående upp¬ låtelse af rätt till bearbetande af icke inmutningsbara mineralfyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1909:162
angående pension åt extra ordinarie kontorsskrifvarna vid statens järnvägar Gustaf Wilhelm Segerman och Carl Adolf Unander
Prop. Prop/1909:163
angående bestämmande af vissa af gifter i sammanhang med an¬ ordnande af inrikes inkassering srörelse genom postverket m. m.
Prop. Prop/1909:164
angående bestämmande af aflöning sför måner na åt öfv eringenjör en vid kraftverket vid Trollhättan
Prop. Prop/1909:165
angående ny af- löningsstat för länsveterinärerna
Prop. Prop/1909:166
angående för¬ säljning af ett område från förra häradsskrifvarbostället Viarp n:o 4 i Malmöhus lön
Prop. Prop/1909:167
angående försäljning af vissa områden från det till kronopark inköpta hemmanet n:r 25 a i Hede kyrkby i Jämtlands län
Prop. Prop/1909:168
angående för¬ säljning af en lägenhet från förra militiebostället Väd- björntorp n:r 1 i Skaraborgs lön
Prop. Prop/1909:169
angående för¬ säljning af hemmanet Grönetomt n:r 1 i Skaraborgs lån
Prop. Prop/1909:170
angående • befrielse för styckjunkaren Samuel Hedborg ro. fl. från ådömd ersättningsskyldighet
Prop. Prop/1909:171
angående pension å allmänna indragning sstaten till arbetaren vid Karlskrona fästningsbyggnad Anders Johan Olsson' och . ’ murareförmannen därstädes Peter Månsson Hultgren
Prop. Prop/1909:172
angående uppförande af nytt ridhus vid krigsskolan å Karl¬ berg
Prop. Prop/1909:173
angående förvärf af ingenjören Ernst Stridsberg tillhöriga om¬ råden å Västra Malgön
Prop. Prop/1909:174
angående pension å allmänna indragning sstaten åt tvåtteriförestånderskan och arbetsledarinnan vid centralfängelset i Göteborg Maria Charlotta Kristoffersson, född Jakobsdotter Nylén
Prop. Prop/1909:175
med förslag till lag om ändrad lydelse af 2 och 5 §§ i lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehafvares rätt till pension
Prop. Prop/1909:176
angående pension d allmänna indragning sstaten åt sergeanten af första klassen vid Hallands regemente A. J. Lindskog
Prop. Prop/1909:177
angående pension å allmänna indragning sstaten för en del vid Karl Gustafs stads gevärsfaktori anställda arbetsförmän och arbetare
Prop. Prop/1909:178
angående täckande af en å anslaget till lega af hästar för kaval¬ leriets, artilleriets, ingenjörtruppernas och trängens exercis år 1907 uppkommen brist
Prop. Prop/1909:179
angående understöd åt f. d. vegementssadelmakaren A. 0. Rosenqvast m. fl.
Prop. Prop/1909:180
angående efterskänkande af for äring sbelopp hos stärbhusdel ägarna efter f. d. fanjunkaren J. W. Tall
Prop. Prop/1909:181
angående rätt för jordägare att inlösa till statsverket indragna hospitals- räntor m. m.
Prop. Prop/1909:182
med förslag till förordning om ersättning i anledning af kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, lag om ändring i vissa delar af värnpliktslagen den 14 juni 1901 och förordning angående den fond, ur hvilken skall utgå ersättning, som enligt förordningen om ersättning i anled¬ ning af kroppsskada, ådragen under m ålit är tjänst g örin g, tillkommer volontär vid hären eller någon, som tillhör flottans eller kustartilleriets stammanskap
Prop. Prop/1909:183
med förslag till lag om ändrad lydelse af § 16 i värnpliktslagen den 14 juni 1901
Prop. Prop/1909:184
angående fördelning af de medel, som komma att under år 1909 och 1910 af sättas till främjande af nykterhet och mot¬ arbetande af dryckenskapens följder
Prop. Prop/1909:185
angående pension ä allmänna indragningsstaten åt sergeanten af första klassen vid Lifregementets husarer F. E. Eklundh
Prop. Prop/1909:186
angående användande af allmänna besparingar å riksstatens femte hufvudtitel till anskaffning af sjukvårdsutredning för Karlskrona fästning m. m.
Prop. Prop/1909:187
angående förhöjning i pensioner, som frän flottans pensionskassa utgå till afskedadt manskap
Prop. Prop/1909:188
angående beredande af ytterligare medel för utlåning från fonden för rederi¬ näringens understödjande
Prop. Prop/1909:189
angående beredande af pension åt förre arbetsförmannen Karl Gustaf Karls¬ son
Prop. Prop/1909:190
angående under¬ stöd till gränsridaren Karl Johan Rautios i Pello änka Hanna Maria Isaksdotter, född Muotka, och makarnas fyra minderåriga barn
Prop. Prop/1909:192
angående försälj¬ ning af en Örebro högre allmänna läroverk tillhörig så kallad kålgårdstomt
Prop. Prop/1909:193
angående löneregle¬ ring för öfver styrelsens för rikets allmänna läroverk chef och ledamöter samt vaktmästare
Prop. Prop/1909:194
angående försäljning till Landskrona stad af två kronan tillhöriga områden
Prop. Prop/1909:195
angående bemyndigande för vattenfallsstyrelsen att försälja tomter och områden från de under styrelsens förvaltning ställda fastigheter i Älfsborgs samt Göteborgs och Bohus län m. in.
Prop. Prop/1909:196
angå¬ ende försäljning af en postverket tillhörig fastighet i Jönkö¬ ping to. to.
Prop. Prop/1909:197
med förslag till lag om ändrad lydelse af 25 § i förordningen angående patent den 16 maj 1884
Prop. Prop/1909:198
med förslag till lag om ändrad lydelse af 77 § i strafflagen för krigs¬ makten den 7 oktober 1881
Prop. Prop/1909:199
angående upplåtande till vetenskapsakademien af ett till lägenheten Lilla Freskati å Kungl. Djurgården hörande område
Prop. Prop/1909:200
angående användande af besparingar å vissa extra ordinarie an¬ slag till anskaffning af krigsfartygsmateriel
Prop. Prop/1909:201
angående försäljning af ett kronan tillhörigt område invid Häl¬ singborg m. m.
Prop. Prop/1909:202
angående öfver¬ låtelse till Östhammars stad af det till komministern där¬ städes upplåtna bostället J/4 mantal Gammelbyn nio 3 i Börstils socken
Prop. Prop/1909:203
angående anvisande af medel åt den s. k. jordförmedlings/onden
Prop. Prop/1909:204
angående an¬ visande af ytterligare medel till norrländska nyodlings- fonden
Prop. Prop/1909:205
angående för¬ säljning af tre lågenheter från förra militiehostället Hälla n:r 1 i Södermanlands län
Prop. Prop/1909:206
angående för¬ säljning af en lägenhet från förra militiebostället Ståls¬ byn n:o 1 i Värmlands län
Prop. Prop/1909:207
angående för¬ säljning af 14 lägenheter från förra militiebostället Vanstad n:r 25 och 26 i Malmöhus län
Prop. Prop/1909:208
angående för¬ säljning af lägenheter från förra militiebostället Björkö n:r 1 och 2 i Östergötlands lön
Prop. Prop/1909:209
angående försäljning af kronans andel i den till roten n:r 9 Grahn af Piteå kompani vid Norrlottens regemente hörande torplägenhet i Pitholmens by
Prop. Prop/1909:210
med förslag till lag angående ändrad lydelse af § 70 i förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862
Prop. Prop/1909:211
angående ändring i gällande grunder för pensionering af arméns befäl och underbefäl med vederlikar
Prop. Prop/1909:213
med förslag till lag om ändrad lydelse af § 9 i lagen angående köttbesiktning och slakthus den 22 december 1897
Prop. Prop/1909:215
angående om- och tillbyggande af Kronprinsens husarregementes kokinrättning sbyggnad i Malmö samt om uppförande där¬ städes af en mässbyggnad för regementets underofficerare och manskap m. m.
Prop. Prop/1909:216
angående uppförande af en byggnad, innehållande lokaler för krigs¬ högskolan och krig shofr ätten med flera institutioner och myndigheter
Prop. Prop/1909:217
angående upplåtelse till Stockholms stad af visst område utaf Norra Djurgården in. in.
Prop. Prop/1909:218
med förslag till lag om ändrad lydelse af 6, 7 och 8 §§ i lagen den 18 april 1884 angående tillsyn å förmyndares förvaltning af omyndigs egendom samt till lag om ändrad lydelse af 125 och 127 §§ konkurslagen
Prop. Prop/1909:219
angåendt anslag till marinintendenturkären m. m.
Prop. Prop/1909:220
angående för¬ säljning af vissa områden från Visborgs kungsladugård i Gottlands län
Prop. Prop/1909:221
i fråga om be¬ redande vid afvittring af hemmanet Dajkanvik n:r 1 i Västerbottens län af skogsanslag åt nämnda hemman
Prop. Prop/1909:222
angående öfver¬ låtelse till Västmanlands läns landsting af besittnings¬ rätten till kronolägenheten Slottsvreten och en del af kronolägenheten Stallhagen inom Västerås stads område
Prop. Prop/1909:223
angående options¬ rätt vid förestående utarrendering af kronoängen Stora Oxhagen n:r 2 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1909:224
angående sättet för bestridande och redovisande af fångvårdens utgifter för landtbruksrörelsen vid Svartsjö kungsladugård
Prop. Prop/1909:225
angående upp¬ låtelse på arrende af staten tillhöriga vattenfall i Lagan vid Götaström och Fågelfors m. m. i Jönköpings lån
Prop. Prop/1909:226
angående det under nionde hufvudtiteln uppförda anslaget till skiften och afvittring ar
Prop. Prop/1909:227
angående an- slag för tillhandahållandet vid uppförandet af freds- palatset i Haag af 80 kubikmeter svensk granit såsom gåfva från den svenska statens sida
Prop. Prop/1909:228
angående tillfällig löneförbättring under år 1910 åt fögderi för¬ valtningens tjänstemän
Prop. Prop/1909:229
angående anslag till uppförande af en svensk kyrka i Köpenhamn